badanie sprawozdań finansowych

Kancelaria Prawna Skarbiec

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy dotyczące biegłych rewidentów

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy dotyczące biegłych rewidentów

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Nowe przepisy dotyczące biegłych rewidentów regulują między innymi kwestię uzyskiwania uprawnień i wykonywania zawodu.

Będą zmiany dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie definicji międzynarodowych standardów badania oraz krajowych standardów badania, a także wprowadzenie zasady uznawania firm audytorskich zatwierdzonych w innych państwach członkowskich UE - to tylko niektóre zmiany, przewidziane w przygotowanych przez Ministerstwo Finansów założeniach zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw

KNF nałożyła na CFI Holding karę w wysokości 400 tys. zł

, tj. niezawierającego opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; przekazanie niepełnego raportu rocznego za 2012 rok, tj. niezawierającego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz opinii podmiotu uprawnionego do badania

Mostostal Warszawa dokona odpisu na 40 mln zł, bez wpływu na wynik za 2019 r.

szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Ostateczna kwota odpisu zostanie zaprezentowana w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje

NIK rozpocznie kontrolę gospodarki finansowej KNF na początku stycznia

budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowych ze środków publicznych. Badanie opiera się na próbie operacji finansowych wybranych zarówno metodą losową, jak i z uwzględnieniem analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. W ramach analizy NIK uwzględnia napływające

Biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii do raportu grupy Redan za 2018 r

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Redan za rok obrotowy 2018, poinformował Redan. "Zarząd Redan SA otrzymał od biegłego rewidenta informację

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raportach z przeglądu: skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku, skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. oraz do odmowy wydania opinii o badanych: skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok

Sygnity: Aktualizacja wyceny projektów obniży wynik za 2016/2017 o ok. 62 mln zł

, przy czym na chwilę publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe precyzyjne określenie tej kwoty" - czytamy w komunikacie. Powyższe działania spółki wynikają przede wszystkim z rekomendacji firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017 co do

CI Games utworzy odpis aktualizacyjny wys. 12,2 mln zł

". Odpis ten jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki w spółce, podano również. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CI Games, w których ujęto ww. odpis, są przedmiotem badania przez

GPW wznowiła obrót akcjami T-Bull

Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki T-Bull  z siedzibą we Wrocławiu w związku z uzupełnieniem raportu rocznego za 2018 r. o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego" - czytamy w komunikacie. Wznowienie obrotu akcjami spółki

Odpisy zw. m.in. z PGG obniżą wynik netto Grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Powyższe odpisy są wynikiem przeprowadzonych wycen wartości udziałów i testów na utratę wartości majątku trwałego według stanu na 31 grudnia 2019 roku, wskazano również. Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z

Introl miał wstępnie 9,58 mln zł zysku netto w 2019 r.

brutto ze sprzedaży: 77 820 tys. zł, EBITDA: 28 252 tys. zł, zysk netto: 9 578 tys. zł" - czytamy w komunikacie.  Spółka zastrzegła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Introl podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane

Rafako miało wstępnie 257,96 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019

; - czytamy dalej. Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 rok. Rafako jest największym w

Polnord szacuje, że dwa zdarzenia zwiększą wynik brutto za 2017 r. o 26,1 mln zł

. 26,1 mln zł in plus, podała spółka. "Zarząd Polnord SA informuje, że po zapoznaniu się z otrzymanym stanowiskiem audytora prowadzącego obecnie badanie ustawowe rocznych sprawozdań finansowych emitenta, dot. nowych (zaktualizowanych) wartości wybranych nieruchomości inwestycyjnych emitenta oraz

Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku

. Spółka wskazuje, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki jest przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 roku, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych wartości. Spółka zastrzega, że prezentowane

Biomed-Lublin miał wstępnie ok. 2 mln zł zysku netto w 2019 r.

oraz konsekwentna realizacja strategii przyjętej na początku 2018 r." - czytamy dalej. Spółka zastrzegła, że zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po weryfikacji zarówno wewnętrznej, jak również przez biegłego rewidenta, w ramach prowadzonego w spółce badania sprawozdania

Stelmet wykona test na utratę wartości firmy powstałej po nabyciu Grange Fencing

aktualizujące wartość aktywów zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018. "Testy na utratę wartości przeprowadza się zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli przeprowadzone badanie wykaże potrzebę dokonania zmiany wartości

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

CIT-8 czy deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT4R). Do tego dochodzi m.in. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13 formularzy czy ZUS – 12 itp. itd. NBP chce coraz więcej sprawozdań Podobne badanie zostało przeprowadzone pięć lat

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał też analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze. Pracował w Kancelarii

Bioton dokonał korekty kwot nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny

wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych

Energa utworzy odpisy, których wpływ na skons. wynik netto wyniesie -131 mln zł

wynik netto Energi za 2019 rok wynosi -144 mln zł. Zdarzenia te mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Energi bez wpływu na wynik EBITDA, podano również. Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec

Torpol miał wstępnie 19,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

likwidacji, podano również. "Emitent informuje, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie rocznym za 2018 rok, który zostanie opublikowany w dniu 15 marca 2018 r."

KNF: GPW wznowi obrót akcjami Ursusa od piątku

biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017. W związku z opublikowaniem ww. sprawozdań, ustały przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami Ursus" - czytamy w komunikacie. Wznowienie obrotu akcjami spółki

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

2019 rok w kwocie -21,5 mln zł, czytamy również. Sprawozdania finansowe emitenta za 2019 rok są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a

Action miało 23,18 mln zł skons. straty netto w 2018 r. wg danych bez audytu

263 tys. zł, - Strata netto przypadająca akcjonariuszom spółki - 23 176 tys. zł, - EBITDA -14 076 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. jest przedmiotem badania przez firmę audytorską, co oznacza, że powyższe dane mogą

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

; - czytamy także. Spółka zastrzegła jednocześnie, że podane szacunki opierają się na niezaudytowanych danych i w związku z powyższym mogą ulec zmianie po badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań za rok obrotowy 2017. Jednostkowe i skonsolidowane zaudytowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

kapitałowej za rok 2018 i obciąży jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto spółki za rok 2018, wskazano również. Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, bowiem sprawozdania finansowe spółki są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, zaznaczono także

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego został państwową osobą prawną

Prezesa Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską, której wyboru dokonywać będzie prezes Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu będzie podlegało zatwierdzeniu przez prezesa Rady Ministrów"

SMEO/ERIF BIG: Ok. 1/3 małych firm z trudnościami finans. wstrzymuje płatności

zapłatę wszystkich faktur w terminie otrzymuje tylko 9% firm. Dlatego dane dotyczące opóźnień w płatnościach są niepokojące, gdy sytuacja firm wciąż jest dobra, a polska gospodarka jest liderem wzrostów w Europie, podano. "Badanie 'Bezpieczeństwo finansowe małych firm w Polsce', zrealizowane przez

Bioton obniży przychody za 2018 o 20,9 mln zł w wyniku uwag audytora

odroczonym" – czytamy dalej. Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez Audytora w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018, w konsekwencji nie można wykluczyć

GetBack miał 1 352,98 mln zł straty netto w 2017, bez opinii audytora

wystarczających i odpowiednich dowodów badania stanowiących podstawę do wyrażenia opinii o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym nie wyrażamy opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym" - czytamy w sprawozdaniu biegłego rewidenta dołączonym do raportu. 

Grupa Enea miała wstępnie 687 mln zł zysku netto, 2,35 mld zł EBITDA w 2018 r.

audytora sprawozdań finansowych, miało zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. "Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za 2018 rok: - Przychody ze

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,8% r/r do 76,9 mld zł w I poł.

półroczu 2018 roku)" - czytamy dalej. W sierpniu br. Urząd podał, że wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających 50+ osób wyniósł 65,3 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,6% w skali roku. Źródłem informacji są sprawozdania sporządzane na formularzu F−01/I&minus

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

własne emitenta ulegną na dzień 31.12.2018 roku zmniejszeniu o 32 mln zł" - wymieniono w komunikacie. Powyższe dane finansowe mają charakter szacunkowy i są jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora. Do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 mogą ulec zmianie

Unibep miał 26,25 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł EBITDA w 2018 r.

zostały opatrzone wymaganą liczbą podpisów elektronicznych. W związku z tym spółka nie otrzymała od firmy audytorskiej sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, przy czym zgodnie z pozyskanymi informacjami biegli nie zgłaszają zastrzeżeń do żadnego ze sprawozdań finansowych za 2018 rok, poinformowano w

FO Dębica miała wstępnie 112,7 mln zł zysku w 2019 r.

: • prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem finalnych wyników za rok 2019, których przekazanie do publicznej wiadomości zaplanowane jest na 23 kwietnia 2020 r.; • powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania

BGŻ BNP Paribas nie zamierza rekomendować dywidendy z zysku za 2018 r.

badanie sprawozdań finansowych tej instytucji, b) instytucja wykazała w sposób zadowalający właściwy organ, że kwota tych zysków została pomniejszona o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia lub dywidendy, wskazano w komunikacie. "Zaliczenie zysku netto IV kwartału 2018 roku do kapitału

KNF przekazała do konsultacji projekt Rekomendacji L dot. biegłych rewidentów

badania sprawozdań finansowych oraz KNF" - napisał przewodniczący KNF Marek Chrzanowski na swoim profilu na Twitterze. Nowelizacja Rekomendacji L, która obowiązuje w stanie niezmienionym od dnia jej wydania w 2001 roku, ma na celu dostosowanie treści dokumentu do zmian otoczenia regulacyjnego

Sygnity: Ok. 73,9 mln zł one-off powinno zostać ujęte w wynikach z lat ubiegłych

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Sygnity zidentyfikowało konieczność ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017 jednorazowych zdarzeń wpływających negatywnie na wyniki finansowe w łącznej kwocie ok. 119,9 mln zł, z której to kwoty w ocenie zarządu ok. 73,9 mln zł powinno zostać

PBG przygotowuje różne warianty zapewnienia środków na obsługę zadłużenia

Komisji Nadzoru Audytowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego pisma w związku z ustawowym badaniem sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PBG za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Pismo to dotyczy: "1) Istotnych zagrożeń lub

Rafako miało wstępnie 217,2 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019

raportem bieżącym, wskazano także. Jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta będzie przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 rok, zaznaczono w informacji. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń

Polimex-Mostostal uwzględni odpis na ok. 191,5 mln zł w sprawozdaniu za 2017 r.

procedury związane z badaniem przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. i w konsekwencji szacunek wartości firmy może ulec zmianie. Pod koniec marca Polimex podał, że prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem

Konsorcjum Stali miało wstępnie 42,35 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018

, że przedstawione dane finansowe mają charakter wstępny. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne zaudytowane dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej 11 kwietnia 2019 r., podano także. Konsorcjum

GPW wznawia obrót akcjami Sadovaya Group od środy

na sytuację finansową spółki Sadovaya Group przedstawioną w opublikowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2016, jak również na fakt, że opublikowany raport nie zawiera opinii niezależnego biegłego rewidenta o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym" - czytamy w komunikacie. 

Solar dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 43,8 mln zł

. "W obliczu przedstawionych powyżej przesłanek, w toku prowadzonego badania sprawozdania finansowego, zarząd podjął decyzję o zawiązaniu odpisu aktualizującego saldo należności od głównego dostawcy w związku z przyjęciem bardziej ostrożnego podejścia oraz realizując zalecenie KNF w tej kwestii

Wstępna strata netto GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

, zgodnie z którą firma audytorska nie była w stanie (ze względu na trwające nadal badanie) sporządzić opinii potwierdzającej to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack i roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. m.in. audytorów, nadzoru publicznego

porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018 r. wg szacunkowych danych

ujęcie bezpośrednio w kapitałach własnych" - czytamy dalej. Społka podała, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na moment niniejszego raportu bieżącego nie zostało jeszcze zakończone. Ostateczne dane finansowe zostaną zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym

Sygnity miało wstępnie 123,3 mln zł skons. straty netto w r. obr. 2016/2017

informacje nt. ww. wyników finansowych za rok obrotowy 2016/2017, uwzględniające przekształcone wyniki finansowe za lata obrotowe 2015/2016 oraz 2014/2015, poddane badaniu przez firmę audytorską zostaną przekazane do publicznej wiadomości w sprawozdaniach rocznych, których termin publikacji został

KNF ustanowił zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie

przesłanek wynikających z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo bankowe i zasadność ustanowienia w banku zarządu komisarycznego w celu zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. Zarząd komisaryczny został zobowiązany m.in. do sporządzenia sprawozdania finansowego banku na dzień poprzedzający dzień

Nie jest źle ze sprawozdaniami organizacji pożytku publicznego

W ogólnie dostępnej bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania merytoryczne oraz pełne sprawozdania finansowe za 2014 rok objęte badaniem Grant Thornton opublikowało ponad 90 proc. OPP zarejestrowanych w Polsce. Eksperci firmy doradczej

BGŻ BNP Paribas wnioskuje do KNF o zaliczenie zysku za III kw. do Tier 1

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych właściwy organ udziela zezwolenia, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) zyski te zostały zweryfikowane przez niezależne od danej instytucji osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych tej instytucji, b) instytucja wykazała w sposób

Energa zawiązała 125 mln zł rezerwy na sprzedaż energii taryfy G w 2020 r.

przez biegłego rewidenta i może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Energa za 2019 rok" - czytamy dalej. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym

GetBack: Wstępna skonsolidowana strata netto za 2017 r wzrosła do ok. 1,2 mld zł

sporządzenia ostatecznego sprawozdania finansowego i w konsekwencji zakończenia jego badania. Przedłużające się prace są wynikiem aktualnej skomplikowanej sytuacji finansowej emitenta i konieczności przeanalizowania przez emitenta i firmę audytorską szeregu dodatkowych dokumentów" - czytamy. 

Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz dokonanie zmian niezbędnych z punktu widzenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rainbow Tours miał wstępnie 37,8 mln zł zysku netto, 68,89 mln zł EBITDA w 2019

zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wybrane, wstępne skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019 oraz za okres porównywalny (rok obrotowy 2018) kształtują się następująco

Kool2Play chce zadebiutować na NewConnect w III kw. 2020 r.

celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 oraz przedstawienie planów rozwojowych grupy kapitałowej Kool2Play. Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things. (ISBnews)  

BGŻ BNP Paribas wystąpił do KNF o zgodę na zaliczenie zysku za I półr. do Tier1

(„Rozporządzenie 575/2013") właściwy organ udziela zezwolenia, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) zyski te zostały zweryfikowane przez niezależne od danej instytucji osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych tej instytucji, b) instytucja wykazała w sposób zadowalający

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018. Z tego względu spółka zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

następujących podmiotów: Deloitte, E&Y, KPMG, PwC, a także brak istotnych rozbieżności pomiędzy jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., a sprawozdaniem z badania sporządzonym przez

GPW, w ramach technologii, nie wyklucza zastosowania sztucznej inteligencji

docelowo zautomatyzować badanie sprawozdań finansowych - GPW jako pierwsza giełda dostarczająca zaudytowane dane co miesiąc… - to by było coś wielkiego dla dążenia do eliminacji asymetrii informacji" - powiedział ISBnews Dietl. "Chcemy popracować nad wyróżnieniem GPW na tle innych rynków

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018r. wg szac. danych (aktual.)

& Renewable Sources LTD) z siedzibą w Stambule w Turcji za sprzedaż 100% akcji Bioenergia Invest S.A. dokonanej w dniu 29 grudnia 2016 roku na łączną kwotę 19 876 tys. zł która obciążyła wynik roku 2016 poprzez ujęcie bezpośrednio w kapitałach własnych" - czytamy dalej. Spółka podała, że badanie

Dekpol chce sprzedać 400 lokali i zwiększyć marżę brutto do ponad 20% w 2020 r.

własność lokalu, jest równa 151 mln zł. Ostateczne dane dotyczące sprzedaży lokali zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Dekpol za rok 2019, które będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, a którego publikacja zaplanowana jest na dzień 28 kwietnia 2020 r." - czytamy

Kachniewski z SEG: Ustawa o biegłych rewidentach wpłynie na sprawozdania spółek

regulatora) terminie" - powiedział ISBnews Kachniewski. Jego zdaniem, problem dotyczyłby około 160 spółek, które w najbliższych tygodniach bardzo szybko musiałyby dokonywać wyboru biegłego rewidenta, pomimo ważnej umowy na badanie sprawozdań finansowych. Kachniewski uważa również, że kolejna

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

przedsiębiorców. Propozycje legislacyjne UKNF, których celem jest wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, dotyczą wydłużenia m.in.: terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 17,9% r/r w I półr.

, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających 50+ osób wzrosły (w cenach stałych) o 19% r/r i wyniosły 65 mld zł w I poł. 2019 r. Źródłem informacji są sprawozdania sporządzane na formularzu F−01/I−01 przez podmioty niefinansowe o liczbie pracujących 10 osób i

PKN Orlen: Odwrócenie odpisu na Orlen Lietuva zwiększy się o 1,15 mld zł w 2016

zaprezentowanymi w raporcie za IV kw. 2016 roku o 549 mln zł i łącznie w 2016 roku wyniesie 1 150 mln zł "W wyniku prowadzonego przez KPMG badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN Orlen za 2016 rok, szacunek wartości odzyskiwalnej akcji Orlen Lietuva ujęty w tym sprawozdaniu ulegnie zmianie w

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

EFF na rzecz emitenta nie mniej niż 3 061 671 i nie więcej niż 4 162 900 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Elemental Asia [...]. Strony postanowiły, że po spełnieniu warunków określonych w umowie, tj. między innymi pozytywnego zakończenia procesu badania stanu prawnego, finansowego i

Sygnity: Operacje księgowe o wartości ok. 95,9 mln zł obniżą wyniki I półrocza

sprawozdaniach finansowych za I półrocze roku 2016/2017. "Jednocześnie emitent informuje, iż niezależnie od powyższych operacji księgowych aktualnie w toku czynności rewizji finansowej realizowanych w ramach przeglądu sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy ze strony podmiotu uprawnionego do badania

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

konsumenci. Dotychczas sąd oddał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli to dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek własnego niedbalstwa. Teraz przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli w momencie ustalania planu spłaty. Co ważne, osoba zadłużona

X-Trade: Spełniamy przesłanki umożliwiające w ocenie KNF wypłatę dywidendy

zgodzie z zalecanymi przez KNF kryteriami, podała spółka. "Emitent wyjaśnia, że badanie i ocena nadzorcza nadawana w procesie BION przeprowadzana w danym roku kalendarzowym stanowi jedno z kilku kryteriów, jakie są brane pod uwagę przez KNF przy formułowaniu corocznych zaleceń dla domów maklerskich

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Firma doradcza Grant Thornton już drugi raz zbadała sprawozdania finansowe fundacji i stowarzyszeń. Pod lupę wziąła 100 spośród blisko 8 tys. organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania 1 proc. podatku. Przyłożyła do nich te same kryteria, które stosuje przy badaniu sprawozdań firm

Grupa WP rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

wnioskował do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 zł na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, podano także. Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych

Benefit Systems szacuje wpływ rozliczenia transakcji zw. z NewCo2 na 21,5 mln zł

ulec zmianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. Zarząd emitenta zwraca uwagę, że ww. kwota stanowi wycenę tymczasową do zakończenia procesu alokacji ceny nabycia" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą

Energa obniżyła poziom szacowanej EBITDA do 290 mln zł w IV kw. 2018 r.

777 GWh" - czytamy dalej. Dane te nie zmieniły się wobec szacunków z początku miesiąca. W ramach badania przez audytora sprawozdań Grupy Energa, zgodnie z MSR 37 w Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy w wysokości 136 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ uchwalonej 28

ZCh Police zdecydowały o odpisie na 37,18 mln zł na aktywa AFRIG

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny

Asseco Poland miało wstępnie 466 mln zł wyniku netto w 2017 r.

wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszego raportu" – podano również. Roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2017 r. i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników

Sygnity obniżyło szacunki wyników finansowych grupy za rok obr. 2017/2018

finansowe. Jednocześnie, zarząd informuje, że szczegółowe i ostateczne informacje nt. wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018 poddane badaniu przez firmę audytorską zostaną przekazane w sprawozdaniach rocznych" - podsumowano. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem

Synektik: Pierwsza faza badań klinicznych MPI potrwa do końca III kw. br.

umowę na przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET. Spółka oczekiwała wówczas, że pierwsza faza badan klinicznych będzie trwała od 6 do 9 miesięcy. W innym raporcie spółka poinformowała, że szacuje

Grupa TXM miała wstępnie 46,53 mln zł straty netto w 2018 roku

szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego TXM oraz GK TXM za 2018 rok. Sprawozdania finansowe podlegają obecnie badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe zależeć będą od pojawienia się dodatkowych informacji, finalnych założeń Programu Restrukturyzacyjnego i

FO Dębica miała wstępnie 89,8 mln zł zysku w 2018 r.

; prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem finalnych wyników za rok 2018, których przekazanie do publicznej wiadomości zaplanowane jest na 17 kwietnia 2019 r.; • powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego

Sare miało wstępnie 41,34 mln zł sprzedaży i 4,38 mln zł zysku netto w 2016 r.

weryfikacji danych, w ramach badania sprawozdania finansowego prowadzonego przez biegłego rewidenta. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 22 marca 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane

ZPC Otmuchów odpisał 4,4 mln zł, wstępna strata netto to 13,1 mln zł w 2018

badania rocznych sprawozdań finansowych pozostaje w toku a ostateczne wyniki finansowe grupy kapitałowej za ww. okres zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, który zostanie opublikowany w dniu 10 kwietnia 2019 r. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od

Ciech: Odwrócenie odpisu na 260 mln zł powiększy jednostkowy wynik netto za 2018

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na utratę wartości zaangażowania spółki w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarząd podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów

Polska Agencja Kosmiczna. Będzie zmiana na stanowisku prezesa?

z działalności za 2015 r. wpłynęła do Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) ostatniego dnia sierpnia. Do tej pory POLSA nie dostała jednak uzasadnienia tej decyzji, choć premier nie musi go przedstawiać. Sprawozdanie finansowe było wcześniej badane przez biegłego rewidenta, zaś sprawozdanie z

Ursus miał 19,87 mln zł straty netto w 2017 r., 22,59 mln zł straty EBIT

finansowych grupy i, co za tym idzie - mnogość zagadnień do rozpoznania i opisania w sprawozdaniach finansowych za rok 2017, badanie sprawozdania przez niezależnego audytora w związku z późnym przekazaniem przez spółkę danych, jest jeszcze w toku. Szacujemy, iż biegły rewident zakończy badanie i wyda opinię

Wyniki testów PGE wykazały utratę wartości bilansowej wys. ok. 807 mln zł w 2017

powyżej wartość ma charakter szacunkowy, nie była jeszcze przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i może ulec zmianie. Ostateczny wynik testów i wartość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r., które zostanie opublikowane 6 marca 2018 r

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

rozwiązań osłonowych dla klientów banków, ograniczenie negatywnego wpływu rezerw i odpisów na sytuację finansową banków. "W stosunku do banków sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy (PSR), organ nadzoru

Artifex Mundi zakończył prace w projekcie Rogal, odpisze kwotę 3,9 mln zł

skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019, a także obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny za ten okres oraz wpłynie na obniżenie sumy bilansowej" - dodano w informacji. Prezentowane dane finansowe mają charakter wstępny i będą podlegały

BAH szacuje 907,9 mln zł przychodów i 18,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) miał wstępnie 907,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r., podała spółka . "Zarząd w toku prac nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za rok

Ryvu Therapeutics miało 11,08 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r.

programów. Mamy również nadzieję, że potencjał pierwszego w swojej klasie związku SEL120 zostanie udowodniony w dodatkowych wskazaniach terapeutycznych" - napisał także prezes. Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 obejmują trzy kwartały działalności kontynuowanej i wydzielonej oraz

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

wyznaczania wymogu SCR dla ryzyka pożaru na bazie brutto, a nie netto" - czytamy dalej. UKNF, określając terminy innych obowiązków informacyjnych, będzie uwzględniał bieżące możliwości podmiotów nadzorowanych w zakresie ich realizacji - termin przekazania do UKNF wypełnionego kwestionariusza badanie

Budimex miał 64,73 mln zł zysku netto, 86,21 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

sprawozdania finansowego Budimex SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku oraz w raporcie z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku zarząd Budimex SA potwierdza, że kalkulacja wpływu ugody konsorcjum z PPL na

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

, zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć: • zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 408 286,47 zł w całości oraz • kwotę 28 652 563,53 pochodzącą z zysków z lat ubiegłych spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w

Paulina Strugała została powołana na stanowisko prezesa PKO Banku Hipotecznego

wewnętrznego banku oraz grupy kapitałowej. W toku kariery zawodowej zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, formułowaniem strategii i rozwiązań, analizą kluczowych ryzyk w działalności banków i innych instytucji finansowych w ramach

Ursus miał wstępnie 4 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r.

krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce" - czytamy dalej.  Badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego

OncoArendi miało 1,25 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

projektów badawczych, m.in. we wrześniu 2018 roku otrzymała końcowy pozytywny raport z badań klinicznych pierwszej fazy (Ia) kandydata klinicznego na lek i kontynuuje je w fazie Ib rozpoczętej w lutym 2019 roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zarząd jednostki dominującej nie

Introl miał wstępnie 1,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

segmencie dystrybucja z doradztwem o 16,0 mln zł czyli o 13,5%, spowodował zanotowanie wyższej marży brutto na segmencie o ponad 3,3 mln zł,  "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Introl podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane

KNF nałożyła na zarząd jednego ze SKOK-ów kary za brak współpracy z rewidentem

. "Odmawiając współpracy z wyznaczonym przez KNF biegłym rewidentem, SKOK uniemożliwiła wyjaśnienie na koszt KNF wątpliwości dotyczących merytorycznej poprawności opinii z badania sprawozdania finansowego SKOK za 2013 r., jak i rzetelności samego sprawozdania finansowego SKOK za 2013 r. Wątpliwości