badanie ceny przez zamawiającego

Katarzyna Bełdowska

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Jak w takim przypadku zamawiający ma dokonać badania i oceny ofert? Jak porównać oferty? Którą cenę należy uwzględnić - netto czy brutto?

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

W sytuacji kiedy oferta jest niezgodna z siwz i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

W sytuacji, gdy wszystkie oferty przekraczają możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty, aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Czy wykonawca ma obowiązek poinformować w ofercie, że nie jest VAT-owcem?

Czy wykonawca ma obowiązek poinformować w ofercie, że nie jest VAT-owcem?

Pytanie: Zamawiający napisał w siwz: „Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050 ze zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

Pytanie: Czy zamawiający powinien dokonać badania rażąco niskiej ceny dla całej wartości oferty, tj. kwoty gwarantowanej i maksymalnej będącej „prawem opcji”? Powyższe kwoty zostały wyszczególnione w formularzu cenowym i w części, gdzie wykonawca wskazywał cenę jednostkową dla

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1]. Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

kar umownych za działania, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. - W umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający będzie musiał przewidzieć m.in.: precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia, łączną maksymalną wysokość kar umownych czy wskazanie terminu zakończenia umowy nie przez

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

przez podmioty, do których zwrócił się o ich sporządzenie. Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku w zakresie przedmiotu zamówienia. Na ich podstawie zamawiający we własnym zakresie dokonuje oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Renata Dzikowska

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

Pytanie: Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składowej części oferty tj. depozytora na klucze w przetargu na remont obiektu. W procedurze przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca wyjaśnił, iż pozycja w kosztorysie faktycznie została niedoszacowana

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

cena nie jest jedynym kryterium, a zamawiający stosuje np. cenę i gwarancję? Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Odpowiedź: Z literalnego brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wynika, że powinno dojść do porównania kwoty przeznaczanej na zamówienie z ceną oferty

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

wskazują badania, postawienie na konkurencyjność i poprawa procesu udzielenia zamówień, mogą przynieść zamawiającym oszczędności na poziomie nawet 30% obecnych wydatków" - powiedział Niedużak, cytowany w komunikacie. Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W

Podstawy unieważnienia przetargu

Podstawy unieważnienia przetargu

najkorzystniejszej oferty, można od razu unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez konieczności badania i oceny złożonych ofert. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-Białystok

odrzuceniu oraz cena za realizację zakresu podstawowego najwyżej punktowanej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, po dokonaniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona

Zawarcie umowy z wykonawcą

Zawarcie umowy z wykonawcą

zamawiającemu zgodnie z wyrokiem unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzyć czynność badania i oceny ofert, odrzucić ofertę wykonawcy wybranego jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i wybrać ofertę wykonawcy odwołującego. Czy zatem zamawiający na

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

Przez uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć bezpodstawną odmowę jej zawarcia. Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego ewentualnie takie działanie skarżącego, z którego

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. W ofercie brakuje jednej pozycji kosztorysowej (mamy tu rozliczenie kosztorysowe) i nie da się tego w żaden sposób poprawić. Czy dalej badam tę ofertę (np. poprawiam wszystkie oczywiste omyłki, wyjaśniam rażąco niską cenę itd

Sprawdź, kiedy wada w opisie przedmiotu zamówienia uprawnia do unieważnienia postępowania

Sprawdź, kiedy wada w opisie przedmiotu zamówienia uprawnia do unieważnienia postępowania

tym samym zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka). Co w tej sytuacji należy zrobić? Nie badaliśmy jakości, ale zaoferowany produkt jest nie do przyjęcia. Czy można unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Niewątpliwie zamawiający , z racji przedmiotu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

uwzględniającą nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Zamawiający , który przygotowuje postępowanie, powinien w pierwszej kolejności uwzględnić wytyczne w tym zakresie, ustalone przez kosztorysanta czyli osobę właściwą merytorycznie. Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp do opisu przedmiotu zamówienia

Ocena ofert - procedura odwrócona

Ocena ofert - procedura odwrócona

jeżeli zamawiający stosuje kilka kryteriów oceny ofert i przynajmniej w ramach jednego kryterium oferty porównuje się wzajemnie do siebie (np. porównanie ceny najkorzystniejszej do badanej). W związku z powyższym przy wyborze procedury odwróconej należy uwzględnić wyżej wskazane konsekwencjePo

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej: 1) opis przedmiotu zamówienia; 2) informację o trybie udzielenia zamówienia; 3) (uchylony) informacje o wykonawcach; 4) (uchylony) cenę i inne istotne elementy ofert; 5) wskazanie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju 4 ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie

NDI z najtańszą ofertą za 156,2 mln zł na ocinek S5; na 2. miejscu Budimex

jednocześnie stanowi pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S5 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Podpisanie umowy planowane jest na maj 2020 r. Budżet zamawiającego wynosi 169 707 068,46 zł. Pozostałe oferty były następujące

Chińska Stecol Corporation z najtańszą ofertą, wartą 530,8 mln zł na fragment A2

trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: - przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%, - termin realizacji kontraktu - 10%, - cena - 60%" - czytamy także. Z zestawienia ofert wynika, że w zakresie

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

nieopłaconych przez 90 dni i dłużej od wyznaczonego terminu, pokazuje badanie Keralla Research zrealizowane na zlecenie BIG InfoMonitor. Na liście obaw transportu na ten rok opóźnienia płatności od partnerów biznesowych znajdują się wyżej niż w ocenie innych branż. Lęk przed niesolidnością płatniczą

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 Pzp) w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym zamawiający, na podstawie nowych dokumentów, musi przeprowadzić ponowne badanie oferty wykonawcy, z którym

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

protokołu (np. ofert, dokumentów składanych przez wykonawców ). Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę staje się skuteczne, dopiero w sytuacji gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter

Konsorcjum Ursusa z najkorzystniejszą ofertą bezemisyjnego transportu publ.

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

tymi podmiotami. Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

albo zapytania o cenę; - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Uwaga! Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający musi zamieścić powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

% przetargów. "Ustawodawca poprzez nowelizację prawa zamówień publicznych chciał, aby zamawiający przy ocenie oferty brali także pod uwagę kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, tak aby o wyborze wykonawcy bardziej decydował stosunek ceny do jakości wykonania. Tymczasem aż 43

Po poprawieniu omyłki rachunkowej oferta spadła na 2 pozycję - kto wygra przetarg?

, uwzględniając starą cenę brutto? Odpowiedź Zamawiający nie ma możliwości dokonania oceny Twojej oferty w oparciu o pierwotną cenę brutto zawierającą omyłkę rachunkową. W opisanym przez Ciebie przypadku poprawienie omyłki było obowiązkiem zamawiającego, dlatego ocena punktowa Twojej oferty musi zostać dokonana

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie; 2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

stawek VAT w ofertach przez wykonawców w ramach tego samego postępowania nie można pogodzić z zasadą równego traktowania wykonawców. Zasada ta w tym przypadku nie doznaje uszczerbku - wykonawcy w każdym przypadku otrzymują od zamawiającego cenę brutto, którą według własnej decyzji i ryzyka pomniejszą o

Konsorcjum Intercor-Trakcja z najtańszą, wartą 369 mln zł, ofertą na odcinek S5

) do węzła 'Tryszczyn' (z węzłem) o długości około 14,7 km" kwotę 563,42 mln zł brutto. "Teraz rozpocznie się badanie i ocena złożonych ofert, po czym zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej. Podpisanie umowy z wykonawcą odcinka planowane jest jesienią bieżącego roku"

PUT Intercor z najtańszą ofertą na fragment A2 Kałuszyn-Groszki za 499,8 mln zł

będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%, termin realizacji kontraktu - 10%, cena - 60%" - czytamy także. Z zestawienia ofert wynika, że oferenci w kryteriach pozacenowych deklarowali się jednakowo. "

Deloitte: Rynek ochrony fizycznej w Polsce wzrośnie o 9% w tym roku

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Rynek ochrony fizycznej w Polsce (największy z segmentów branży ochrony osób i mienia) wart był 6,6 mld zł w 2015 r., wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte przy wsparciu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona oraz Polskiej Izby

Sadkowski i Wspólnicy: Rola fairness opinion w wezwaniach na akcje będzie rosła

opinion nie jest wymagane szczegółowe badanie spółki, w tym przeprowadzenie due dilligence. Najczęściej konkretny sposób wykonania fairness opinion, w tym dane źródłowe, na podstawie których pracował podmiot zewnętrzny, ustalany będzie przez podmiot zamawiający i wykonawcę. Najczęściej fairness opinions

Uber Polska: Chcemy pomóc kierowcom i miastom dostosować się do nowych przepisów

modyfikacji trasy lub dłuższego niż zakładany czasu podróży, a powiadomienie o ewentualnej różnicy pasażer otrzymuje w formie notyfikacji" - powiedział. "Aby zapewnić jakość i zadowolenie z usług na wysokim poziomie, firma stale bada i analizuje rynek pod kątem możliwej optymalizacji cen"

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

nowelizacji dokonanej ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014, poz. 1232) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego wymaganiami

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); 1a) cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

W przypadku gdy wykonawca jako tajemnicę przedsiębiorstwa dokona zastrzeżenia dokumentów załączonych do oferty, ich udostępnienie jest możliwe po przeprowadzeniu przez zamawiającego badania, czy rzeczywiście zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

zacznie realnie obowiązywać, może dodatkowo uderzyć w wykonawców, a nie ich wspomóc przez przyjętą jego symetryczność (gdy rynek spowalnia - spadają ceny i koszty, czego wykorzystać nie omieszkają zamawiający ze szkodą dla głównych wykonawców). Wskaźniki produkcji betonu, ilości pozwoleń budowlanych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium przetargowego przez zamawiającego, - ustalania rażąco niskiej ceny (wprowadzany jest obowiązek badania rażąco niskiej ceny w sytuacji, gdy cena określona w ofercie o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen

UOKiK wszczął postępowanie ws. zmowy przetargowej na rynku hostingu

najkorzystniejsza, a tym samym do podwyższenia ceny zamówienia i zwiększenia wydatków z publicznych pieniędzy. W badanych przetargach metodą wycofywania ofert mogło być ich nieprawidłowe uzupełnianie na wezwanie zamawiającego nieaktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach lub opłacaniu składek z ZUS"

Prezes UZP o kryteriach oceny ofert

ostatnich dyskusji dotyczących budowy odcinków autostrady A2. Jacek Sadowy podkreśla, iż w postępowaniu tym zamawiający żądał wyjaśnień od wybranego chińskiego wykonawcy co do realności złożonej ceny, a prawidłowość uznania oferty ww. wykonawcy za najkorzystniejszą była również przedmiotem badania

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

zamawiającego. Rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Kiedy

Konsorcja Mirbudu i Polaqua z najtańszymi ofertami na odcinki S5 w kujawsko-pom.

prace. Kryteria oceny ofert to: cena (90%), termin realizacji ( 5%) i okres gwarancji jakości (5%). "Teraz rozpocznie się badanie i ocena złożonych ofert, po czym zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej. Podpisanie umowy z wykonawcą odcinka planowane jest jesienią bieżącego roku"

Czy można powtórzyć czynność badania i oceny ofert?

dokładnie sprawdziliśmy oferty pod względem zgodności z siwz parametrów artykułów produkowanych przez poszczególne firmy, które wykonawcy zaoferowali? Odpowiedź W zaistniałej sytuacji masz możliwość powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Przepisy art. 91 i następnych ustawy Pzp nie

Ocena ofert jest jawna

Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na określanie innych niż wyłącznie cena kryteriów oceny ofert. Zamawiający ma prawo określać kryteria oceny ofert odnoszące się do subiektywnych odczuć członków komisji przetargowej. Przykładowo tego rodzaju kryterium może być, na przykład, jakość druku

Błędy w zapytaniu o cenę

, którzy chcą - spośród zaproszonych - składają oferty, następuje ich otwarcie, badanie, wybór najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Dopiero taki sposób działania jest zgodny z prawem. Inny błąd zamawiających to rodzaj dostaw i usług nabywanych w trybie zapytania o cenę. Przepis stanowi, że mogą to być

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); 1a) cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych) precyzuje zasady

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez

EKF: Dobry produkt i omnikanałowość nie wystarczą, by utrzymać lojalność klienta

modę w internecie. Branża jest bardzo trudna i banki mają niezwykle ograniczoną konkurencję w porównaniu z branżą fashion. Sam produkt już nie wystarcza. Klient oprócz tego, że ma wielki wybór stał się niezwykle niecierpliwy i wymagający. Zamawiając towar wieczorem przez internet oczekuje, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

z danych przedstawionych przez Check Point Research. Z indeksem zagrożeń na poziomie 46,5 pkt., nasz kraj znalazł się w TOP 50 (47 miejsce) państw o najwyższym poziomie zagrożeń na świecie.  Źródło: spółka Badanie: Pod koniec marca 2020 r., czyli kilka tygodni po wprowadzeniu izolacji

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

dokonania poprawy jest odniesienie dokonanej poprawy do całości oferowanego przez wykonawcę świadczenia. Okoliczność, że zmiana miałaby dotyczyć elementów przedmiotowo istotnych umowy lub elementów uznanych za istotne przez zamawiającego, a nawet fakt, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być zmiana ceny

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

nowy przepis skutkuje odejściem od dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami przez poprzednich zamawiających. Nowe rozwiązanie (dopisane do nowelizacji poprawką Senatu) zakłada badanie rzetelności

Zawsze poprawiaj omyłki, nawet jeśli oferta i tak podlega odrzuceniu

, ponieważ informację o ofercie z najwyższą ceną umieszcza się w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, biorąc pod uwagę wszystkie złożone w postępowaniu oferty, nawet te odrzucone . Odpowiedź Nie masz możliwości pominięcia przy badaniu złożonych ofert etapu oceny ich poprawności pod względem rachunkowym oraz

Trakcja PRKiI miała wstępnie 75 mln zł straty netto, -85 mln zł EBITDA w 2018 r.

poziomem wzrostu kosztów oraz wydłużeniem okresu ich realizacji, wskazano także. Spółka podkreśliła, że nie uwzględnia w wyniku finansowym wartości pozwów sądowych, składanych przez spółkę wobec zamawiających na łączną wartość przedmiotu sporów wynoszącą ok. 110 mln zł. Ponadto Trakcja planuje złożenie

Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

określić, czego dotyczy Twoje zamówienie. Konieczne jest także wskazanie jego wielkości, określając jego np. ilość, wagę czy rozmiar. Kiedy może być przydatne badanie rynku? W przypadku gdy nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia lub nie znasz cen panujących na rynku i masz

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

udostępnienia protokołu z postępowania Protokół lub załączniki powinny zostać udostępnione przez zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez wnioskodawcę. W wyjątkowych przypadkach - w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert - zamawiający

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

zgody zamawiającego dopuszcza się kopiowanie ofert. Rozporządzenie z 26 października 2010 r. przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca - w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego - nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać przy użyciu

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

protokół lub załączniki niezwłocznie po zgłoszeniu przez tego ostatniego chęci wglądu w tę dokumentację. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

postępowania o zamówienie publiczne oraz załączniki powinny zostać udostępnione przez zamawiającego wnioskodawcy jak najszybciej. W wyjątkowych przypadkach, przede wszystkim gdy priorytet stanowi zapewnienie sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Rozporządzenie pozwala również (tak jak poprzednie), by zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

ono wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego. Wskazane na wstępie rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników (w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego) nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Tylko co szósty badany przyznaje, że boi się utraty pracy w związku z postępującą automatyzacją w przeciągu najbliższych 10 lat, wynika z raportu "Automatyzacja w Polsce - szanse, obawy i zagrożenia", opracowanego przez Aleo.com.    Źródło: ISBnews Chatboty: Z chatbotów

Przegląd informacji ze spółek

ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln euro. Zarząd Libetu zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w tym badaniu możliwości dokonania

Euler Hermes: Niewypłacalność branży budowlanej wzrosła o 22% r/r w I półr.

. Odwrotnie – one także borykają się z problemami na rynku budowlanym, które leżą w związku z tym gdzie indziej" - dodał Starus. Rozwiązaniem jest większa elastyczność zamawiających w dzieleniu się ryzykiem z wykonawcami (przede wszystkim ryzykiem zmiany cen materiałów budowlanych w czasie długo

Przegląd informacji ze spółek

, będącą podstawą do realizacji umowy, który skutkował koniecznością czasowego zawieszenia przez Unibep robót budowlanych, Unibep otrzymał informację o skierowaniu przez zamawiającego w dniu 20 grudnia 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu przez zamawiającego od umowy, podał Unibep. Zarząd Famuru podjął

Przegląd prasy

do oddania przez terminem kolejnego odcinka S19 --Skiba z MF: Deficyt w 2019 r. będzie mniejszy od zakładanego w budżecie --Robert Ostrowski został powołany na prezesa PGE GiEK od 1 marca 2019 r. --BM Reflex: Spadek cen ropy naftowej nie przekłada się na ceny paliw na stacjach --Akcjonariusze

Rafako rozmawia z Tauronem ws. zwiększ. kwoty na blok w Jaworznie o 127 mln zł

, część elektryczna i AKPiA bloku" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie powyższych negocjacji dotyczących zmiany treści postanowień kontraktu wynika z tego, iż po zawarciu kontraktu oraz po przejęciu przez Rafako terenu budowy, zostały przeprowadzone przez podwykonawcę szczegółowe badania

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

z życzeniem zamawiających ścigają się w pomysłach, jak obniżyć cenę oferty, a po wygraniu przetargu, co zrobić, by mimo wszystko wyjść na swoje. A ofiarą często padają pracownicy. Utyskiwania na nierzetelną konkurencję słychać szczególnie w dwóch branżach - ochronie i budownictwie. W tej drugiej

Oferty częściowe w trybie zapytania o cenę - czy na każdą część muszą wpłynąć co najmniej 2 oferty?

cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, to wówczas każdą część należy potraktować osobno. Ogłoszenie o zamówieniu jest wówczas jedno, jedna specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeden protokół. Jednak wszelkich

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

tego sprawdzana jest integralność podpisu, czyli badanie, czy po podpisaniu plik nie był zmieniony. Samo słownictwo i określenia też sprawiają trochę kłopotu. Z jednej strony powszechnie mówi się, że podpis elektroniczny to karta, czytnik i certyfikat, ale tak naprawdę jest to bardziej zestaw do

PGP: Poczta Polska zaniża ceny usług, by wyeliminować konkurencję

przez Pocztę Polską budzi nasze zdumienie i jest znacznie poniżej cen oferowanych przez nią na rynku detalicznym, jak również na rynku zamówień publicznych. Zakres i wysokie wymagania postawione przez zamawiającego w przetargu, które są niespotykane w żadnym innym zamówieniu, w żaden sposób nie

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

innymi w oparciu o wymienione trzy certyfikaty. Oprócz tego sprawdzana jest integralność podpisu, czyli badanie, czy po podpisaniu plik nie był zmieniony. Samo słownictwo i określenia też sprawiają trochę kłopotu. Z jednej strony powszechnie mówi się, że podpis elektroniczny to karta, czytnik i

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

podstawie badania rynku czy innych czynników ustalił - z należytą starannością - zamawiający. Nie znaczy to, że takiej wartości będą odpowiadać oferty złożone w Twoim postępowaniu. Ponadto podkreślić należy, że wartość szacunkową możesz wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu - w ogłoszeniu publikowanym w

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

treścią oferty - bowiem nie wynika z niego zakres świadczenia wykonawcy, a zasada ta nie została przez Zamawiającego w żaden sposób zmodyfikowana w SIWZ. Treść oferty winna zawierać takie określenie przedmiotu zamówienia i ceny, aby można było zawrzeć umowę na przedmiot zamówienia opisany w SIWZ. W

Oczywista omyłka rachunkowa - jak ją poprawić?

przedmiotowym zamówieniu, wykonawca przedstawił cenę w następujący sposób: 61,50 zł netto + 23% VAT = 50 zł brutto. Jednocześnie informuję, że w kalkulacji cenowej widnieje kwota 61,50 zł netto. Co powinien zrobić zamawiający w takiej sytuacji? Czy potraktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową i poprawić na

WEI negatywnie ocenia nowe prawo zamówień publicznych

wcześniej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), która zwraca uwagę na efektywność wydawania pieniędzy w ramach zamówień publicznych. "WEI stoi na stanowisku, że najlepszym wyjściem byłoby ograniczenie badania ceny przez zamawiającego przy udziale niezależnych ekspertów, ale z wykluczeniem udziału

Sfinks chce zwiększyć liczbę lokali m.in. przez przejęcia, stawia na delivery

wdrożenia centralnej obsługi zamówień w ramach wspólnego dla grupy call center. "Jak pokazują zlecone przez nas badania, 74% klientów restauracji zamawia również dania z dowozem, a 66%, wie dokładnie, z oferty jakiego lokalu chce skorzystać. Zależy nam, aby klienci naszych sieci, liczących ponad 170

Ściągawka z otwarcia ofert

zostać powołana jedynie do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert). Wówczas czynności otwarcia ofert prowadzone są przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną. Jeżeli prowadzący otwarcie ofert nie ma

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

zamówień publicznych [POBIERZ] Zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej ceny, będzie niewielki. Druga przesłanka odnosi się wyłącznie do zamówień udzielanych przez zamawiających będących jednostkami sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. Ponadto sposób ich wykonywania, przy zdefiniowanym przez Zamawiającego szczegółowym zakresie, będzie zestandaryzowany , niezależnie od tego, który z

'Biała Księga Branży Drogowej': Program Budowy Dróg Krajowych do rewizji

zmian przepisów o zamówieniach publicznych, autorzy Księgi proponują zmiany, dzięki którym zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia będzie badana na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub na dzień składania ofert. Pozwoli to na faktyczną weryfikację zdolności Wykonawcy

Przegląd informacji ze spółek

euro, dodano. Wyniki testów przeprowadzonych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) na odwiercie rozpoznawczym Rizq-2 w Pakistanie okazały się czterokrotnie wyższe niż podczas pierwszych badań. Spodziewany przyrost produkcji gazu ziemnego PGNiG w Pakistanie po podłączeniu do instalacji

Leki za darmo, bezpłatne badania i przejazdy komunikacją publiczną? Sprawdź, na jakie ulgi mogą liczyć seniorzy

wydawane m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Niemal wszyscy przewoźnicy wprowadzili dodatkowo własne ulgi. Warszawska Kolej Dojazdowa pozwala podróżować osobom po 60. urodzinach za pół ceny (w dni powszednie od godz. 9, a w dni wolne – bez ograniczeń), a

Przegląd informacji ze spółek

w Jaworznie, podał Kopex. Zamawiający przeprowadzi powtórne badanie i ocenę ofert. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 3 797 097 sztuk akcji zwykłych spółki ATM po cenie

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

czemuś służyć, a nie obrazować tylko sposób dojścia przez wykonawcę do ceny ryczałtowej. Zamawiający, który przyjął ryczałtową formę wynagrodzenia, może np. wymagać kosztorysu ofertowego po to, aby stanowił on podstawę wyceny, jeżeli wystąpią ewentualne roboty dodatkowe. W przypadku wynagrodzenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

umowy objęcia przez tych inwestorów łącznie 225 000 akcji serii E, podała spółka. Cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 8 zł, co oznacza pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych w wysokości 1,8 mln zł (kwota brutto, która zostanie pomniejszona o koszty emisji).   Źródło: ISBnews Agora, Eurozet

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Micro.   Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Jak wynika z badania przeprowadzonego przez hurtowego operatora telekomunikacyjnego NEXERĘ oraz agencję badawczą GfK, prędkość łącza internetowego ma największe znaczenie dla firm przy wyborze dostawcy dostępu do globalnej sieci. Cena nie stanowi już