art. 86 ust. 4

Marcin Melon

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

Zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z kolei, w art. 86 ust. 3 zapisano, że bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Pzp nie daje możliwości zmniejszenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a która została podana do publicznej wiadomości bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert.

Fitch: Zalecenie KE dot. art. 7 ws. Polski rodzi ryzyka związane z finansowaniem

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Wczorajsza rekomendacja Komisji Europejskiej, by zastosować wobec Polski art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej nie powinna mieć znaczącego krótkoterminowego wpływu na wzrost gospodarczy czy finanse publiczne Polski, ale źle rokuje dla rozpoczęcia dyskusji

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: - zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz - wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może utajnić informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp (np. ceny). Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

dotyczących danej kategorii. 3. W sytuacjach określonych w art. 10c wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 4. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.5)) spełniającego wymagania dla mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty. 3. Oferta orientacyjna może

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udzielenie zamówienia 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne

Czy wykonawca będący osobą fizyczną może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

prawna: art. 86 ust. 3, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych. www.portalzp.pl

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

będzie następowało po otwarciu ofert (art. 86 ust. 4 ustawy). Przemawia za tym charakter przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 ustawy". Uwaga! Przyjmuje się, że omawiana przesłanka powinna być interpretowana rozszerzająco, przy czym istotne jest samo podejrzenie lub obawa pojawienia się

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

wykonawców (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp). Wniósł o unieważnianie postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej rejonu I, alternatywnie o dokonanie oceny ofert z pominięciem oferty firmy X. Wskazał, że podczas otwarcia ofert byli obecni przedstawiciele

Dopuszczalność zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

zamówienia, zobowiązuje się przyjąć ofertę najkorzystniejszą pod warunkiem, że zaoferowana cena nie przekroczy podanej przez niego wysokości środków. Użycie przez ustawodawcę odmiennych sformułowań - w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych "zamawiający może przeznaczyć" i w art. 86

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

zweryfikować zastrzeżone informacje i podjąć określone decyzje w dniu otwarcia ofert, na przykład wykonawca objął tajemnicą przedsiębiorstwa wyłącznie cenę i warunki płatności, a zamawiający ich nie odtajnia wbrew wyraźnemu brzmieniu art. 86 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy, wówczas termin powinien być

URE: Ponad 10 tys. osób zmieniło dostawcę gazu do końca I kw. br.

. Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. URE systematycznie monitoruje korzystanie z prawa wyboru

Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może za to zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dodatkowe zapisy traktujące o jawności postępowania znajdują się w art. 96 ust.3 gdzie czytamy, że protokół

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

oferowane urządzenia bądź rozwiązania technologiczne. Natomiast po publicznym otwarciu ofert i podaniu do publicznej wiadomości informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. ceny realizacji zamówienia, terminu jego wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności

Czy kosztorys ofertowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

Czy kosztorys ofertowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przywołanym w treści art. 8 ust. 3 przepisem dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

podatnika wykazanej przez niego w deklaracji podatkowej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i z naruszeniem przepisów prawa przedłużył termin tego zwrotu.Uzasadniając swoje stanowisko Sąd stwierdził, że z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

zobowiązanie do jego unieważnienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt. 4). Zatem pomimo pozornego podobieństwa treść art. 86 ust. 3 nie jest tożsama z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4, który zobowiązuje

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

rozumieniu kategorii 6 lit. a) załącznika I A do dyrektywy 92/50 lub załącznika II A do dyrektywy 2004/18 zarówno art. 7 ust. 4 tiret pierwsze dyrektywy 92/50, jak i art. 9 ust. 8 lit. a) ppkt i) dyrektywy 2004/18 wymieniają "należną składkę" jako podstawowy element sposobu obliczania szacunkowej

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

wskazanego przepisu nie można jednak dokonać zastrzeżenia informacji podawanych na publicznym otwarciu ofert, których katalog określa art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżeniu bezsprzecznie nie podlegają informacje dotyczące: - ceny realizacji zamówienia, - terminu wykonania zamówienia

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

członkowskiego. Formy prawne prowadzenia działalności w PolsceZgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

w terminie składania ofert, że referencje i dane dotyczące ich wystawców nie mogą być udostępniane. Podstawa prawna: art. 8, art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Czy fiskus odda VAT od paliwa?

bądź obliczonej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub też wynikającej z dokumentów i decyzji celnych. Kwota odliczenia nie może być jednak wyższa niż 6.000 zł. W art. 86 ust. 4 ustawy o VAT wymieniono wyjątki od tej zasady. Od samego początku zmiana zasad