art 86 ustawy o vat

sprawdź też:

ustawa

Marcin Czeluśniak

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Jak obliczyć szacowaną cenę paliwa w zapytaniu ofertowym?

Tysiące przedsiębiorców bez wsparcia z "tarczy" PFR. Przez błędy systemu. Polecamy newsletter dla przedsiębiorców

Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapraszamy do lektury newslettera dla przedsiębiorców.

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

Podstawowy termin dla urzędów skarbowych na dokonanie weryfikacji zasadności zwrotu VAT wynosi 60 dni. W praktyce przedsiębiorca nie dostaje zazwyczaj po tym terminie pieniędzy, ale termin ten jest przedłużany w drodze postanowienia wydanego przez organ podatkowy. Co do zasady urzędy skarbowe mają do tego prawo. Jednakże w praktyce często nadużywają tej instytucji, a z postanowienia o przedłużeniu terminu przedsiębiorca dowiedzieć się może jedynie, że powodem przedłużenia terminu jest konieczność dodatkowego zweryfikowania przebiegu transakcji. Jak jednak wynika z coraz częściej pojawiającego się orzecznictwa powód taki nie jest wystarczający. Dobrym tego przykładem może być wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2015r. o sygn. akt I SA/Łd 313/15.

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mieliśmy właśnie do czynienia taką właśnie sytuacją, że Zamawiający w trakcie otwarcia ofert podał kwotę na

Przekształcenia form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a aspekty podatkowe

zmianę formy prawnej, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia (art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się rachunek zysków i strat wykazujący stan majątkowy firmy. Po przekształceniu spółka na podstawie art

Czy fiskus odda VAT od paliwa?

Ograniczenie prawa do odliczenia Określając ograniczenie prawa do odliczenia VAT ustawodawca odwołał się do definicji pojazdów zawartej w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Równocześnie określił, że podatnicy nie mają prawa do

Gdy kontrahentami są małżonkowie

, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest: - niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 ustawy o VAT oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o VAT pełnego prawa do odliczenia VAT; - niższe od wartości rynkowej, a

Kiedy odliczyć VAT, gdy zaginął oryginał faktury?

Podstawę do odliczenia podatku naliczonego stanowi faktura VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług możemy obniżyć kwotę podatku należnego o wartość podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymaliśmy fakturę, albo za jeden z dwóch następnych okresów

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) bezpośrednio przed publicznym otwarciem złożonych ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Istotnie powyższe zobowiązanie

Ściągawka z otwarcia ofert

Ściągawka z otwarcia ofert

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający powinien w miarę możliwości dążyć do sytuacji, aby złożone oferty były otwierane możliwie jak najszybciej po upływie terminu ich składania. Zalecanym jest, aby oferty były otwierane nie później niż po

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

wynikających z ustawy o finansach publicznych, to nie ma obowiązku unieważnienia postępowania. (sygn. UZP/ZO/0-1578/06). Termin "kwota zamierzona na sfinansowanie zamówienia" wskazuje na ostateczną cenę, jaką jest skłonny zapłacić zamawiający. A należy pamiętać, iż w cenie zgodnie z ustawą o cenach

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

pasywny Dochody i wydatki w wariancie pasywnym odzwierciedlają aktualny lub prawdopodobny stan prawny oraz uwzględniają uregulowanie zobowiązań państwa wobec sektora prywatnego. Zakłada się utrzymanie stawek podatku akcyzowego na obecnym poziomie. W szacunkach przyjęto kształt ustawy o dochodach