art 86 ust 4 pzp

Katarzyna Bełdowska

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę jest się skuteczne, gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Pzp nie daje możliwości zmniejszenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a która została podana do publicznej wiadomości bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.5)) spełniającego wymagania dla mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

wykonawców (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp). Wniósł o unieważnianie postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej rejonu I, alternatywnie o dokonanie oceny ofert z pominięciem oferty firmy X. Wskazał, że podczas otwarcia ofert byli obecni przedstawiciele

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udzielenie zamówienia 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne

Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może za to zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dodatkowe zapisy traktujące o jawności postępowania znajdują się w art. 96 ust.3 gdzie czytamy, że protokół

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

zobowiązanie do jego unieważnienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt. 4). Zatem pomimo pozornego podobieństwa treść art. 86 ust. 3 nie jest tożsama z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4, który zobowiązuje

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

w terminie składania ofert, że referencje i dane dotyczące ich wystawców nie mogą być udostępniane. Podstawa prawna: art. 8, art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

dotyczących danej kategorii. 3. W sytuacjach określonych w art. 10c wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 4. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty. 3. Oferta orientacyjna może

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4