art 74 prawa zamówień publicznych

Zespół Komunikaty.pl, Marek Okniński

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ile trwa przetarg ?

Średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe.

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia, Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

, art. 92 i art. 93 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio, jednak zamawiający może odmówić udzielania informacji, jeżeli jej ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, w szczególności z interesami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem, lub

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

", spłaca należności do wysokości równej kwocie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) - ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego. Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

przez art. 74 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. * 6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271), która weszła w życie z dniem 20 lutego 2013

Kryteria oceny ofert przetargowch

Kryteria oceny ofert przetargowch

określonych przepisami prawa przedmiotu świadczenia, jak i wymagań przyjętych jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim, niezależnie od faktu kto będzie ich wykonawcą. Zdaniem KIO wielość parametrów technicznych wyklucza rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu rozpoczęcia wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Art. 11. 1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1, przekazuje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

operator. Całkowita wartość umowy to ponad 3,6 mln zł. Źródło: ISBnews Art Games Studio: Data premiery pełnej gry "When I Was Young" na platformie Steam została wyznaczona na 10 lipca, podała spółka. Cenę gry ustalono na 11,99 USD. Źródło: ISBnews Polyslash: Przejął od grupy PlayWay prawa do

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

będą obowiązywać wyłącznie do umów zawartych w wyniku postępowań wszczętych po wejściu w życie omawianej nowelizacji. Jednak art. 4 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość zmiany umów - w przypadku zaistnienia tych samych okoliczności (VAT, minimalne

Przegląd prasy

ulegulowania kwestii tzw. wakacji kredytowych w przepisach  -- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą  -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program

Licytacja elektroniczna w praktyce

). Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, podpis elektroniczny wywołuje te same skutki prawne, co podpis własnoręczny. Czy można przeprowadzić licytację dla zamówień "częściowych"? Zgodnie z art. 81 Prawa zamówień publicznych w przypadku licytacji elektronicznej nie ma zastosowania art. 83

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

momencie, gdy postępowanie przetargowe było wszczęte, czyli w październiku 2011 roku, zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską regulowane były przez dwa akty prawne: Rozporządzenie Finansowe (1) oraz Zasady Wykonania (2). Art. 94, ust. 2 lit. b Rozporządzenia Finansowego stanowi

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

W art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera normę na podstawie, której zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niewłaściwie stosując wskazany przepis podejmują

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przeciwieństwie do licytacji elektronicznej (trybu opisanego w art. 74-81 Prawa zamówień publicznych), zamawiający może stosować aukcję elektroniczną w postępowaniach, których przedmiotem, oprócz dostaw i usług, mogą być także roboty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Open source: Aż 74% firm uważa, że oprogramowanie open source w strategii rozwoju ich firm jest niezwykle ważne lub bardzo ważne, a 3/4 (75%) jest zdania, że wykorzystanie tych rozwiązań w ich organizacjach wzrośnie w ciągu następnych 12 miesięcy, wynika z badania przeprowadzonego wśród

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

, zakupu oleju opałowego. Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej zostały określone w art.74-81 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o

Jak płacić mniej za wieczyste

Jak płacić mniej za wieczyste

wieczyści mający niskie dochody mogą skorzystać z art. 74 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przyznaje 50-proc. bonifikatę w opłacie za użytkowanie wieczyste tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w

Sanatorium za darmo!

Sanatorium za darmo!

ZUS po raz pierwszy wysłał Polaków do sanatoriów w 1996 r. Od tego czasu co roku wyjeżdżają kolejne osoby. W 2009 roku rehabilitację leczniczą w sanatoriach zakończyło ponad 73 tys. osób, w roku 2010 - 74,5 tys. a w 2011 - to najświeższe dane - wyrehabilitowało się blisko 74 tys. osób. Czytelnicy