art 67 prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamówienia publiczne których przedmiotem są usługi w zakresie ochrony mogą być udzielane również w trybie z wolnej ręki bez konieczności wykazania przez zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki to jeden z ważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych. Jego podstawy definiuje ustawa Pzp. Sczezgóły poniżej.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

charakterze. Podstawa prawna: - art. 34 ust. 3 pkt 1, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1 pkt. 1a, art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit. a), art. 142 ust. 1, art. 143 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

. Spółka podkreśla, że zamówienie ma charakter uzupełniający do umowy zawartej w 2013 r. i prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług zmiany w ramach rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

. a Prawa zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający wykaże, że jest tylko jeden wykonawca zdolny wykonać przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

. () Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 34, art. 69-73, art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

komornika: Licytacje komornicze Podstawa prawna art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy warunki dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zostaną spełnione, zawarcie umowy z

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w przypadku usług nie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

2014.7.25 zm. Dz.U.2014.915 art. 19 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 13 2014.09.13 zm. Dz.U.2014.1146 art. 83 2014.10.19 zm. Dz.U.2014.1232 art. 1 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 10, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

wykonywania umowy, jeżeli nie zostało to wcześniej przewidziane. Istnieje zatem możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego określonego w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zamawiający w treści ogłoszenia przewidział taką okoliczność. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione. Odpowiedź W punkcie 2.3 protokołu

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Oszacuj prawidłowo wartość zamówienia Powinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9; 2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 3) udziela się, w okresie 3 lat od

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Jeśli zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie licytacji

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

trybu). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm). www.portalzp.pl

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); art. 366 ustawy z 23 kwietnia 1064 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 24. 1. Z

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki. Wyjaśnienie Jak wynika z treści pytania oraz charakteru prac zamówienie podstawowe

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

zamawiający naraziłby się zatem na zarzut udzielenia zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym

Dostawy powtarzające się okresowo

istnieć możliwość zakupienia zamawianych produktów u jednego dostawcy (inaczej mówiąc w jednym sklepie). Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 34 , art. 69 - 73 , art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Prawo opcji

ponad określone minimum może stanowić właśnie opcję, której wykorzystanie uzależnione jest od decyzji zamawiającego. Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu rozpoczęcia wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Art. 11. 1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1, przekazuje

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

odnieść 50% próg wartości udzielanych zamówień dodatkowych. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). * Autorka w latach 2003-2005 była prawnikie w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Odpowiedź Udzielenie zamówienia uzupełniającego w powyższej

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

stosunku do zawieranych aneksów do umów w dalszym ciągu zachodzą przesłanki uzasadniające zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki". Podstawa prawna: art. 67 ust. 1, art. 139 ust. 1, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

podstawowego. W tym celu należy oprzeć się na klasyfikacji zawartej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień

NIK podejrzewa korupcję przy promocji Łodzi

Kontroli zwróciła tam uwagę na nierozpisanie odrębnego przetargu na wykonanie inwestycji. Górski broni się tu zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ten mówi, że jeśli zamówienie dodatkowe zostało zlecone z wolnej ręki, to jest ono dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy do

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

będą obowiązywać wyłącznie do umów zawartych w wyniku postępowań wszczętych po wejściu w życie omawianej nowelizacji. Jednak art. 4 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość zmiany umów - w przypadku zaistnienia tych samych okoliczności (VAT, minimalne

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

przepisie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Taka zmiana nie została przewidziana w pierwotnym postępowaniu, nadto nie jest to zmiana nieistotna. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE Mając na uwadze, że w wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

spełnieniu przesłanek zastosowania tego trybu. Nie może natomiast służyć do refinansowania dodatkowych niezaplanowanych kosztów, jakie poniósł wykonawca. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autor jest

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 3 umożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

zamówienia publicznego. Zatem jeżeli przepisy wskazanej ustawy nie określają sposobu postępowania, zastosowanie znajduje art. 14 Prawa zamówień publicznych, który odsyła do przepisów Kodeksu Cywilnego. Normy prawne odnoszące się do zlecenia określono w Księdze Trzeciej (art. 734- 751) KC. W odniesieniu do

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

pierwotnie opisanym przedmiotem zamówienia. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka była w latach 2003-2005 prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

względu proponuję ująć w przedmiocie zamówienia możliwie najszerszy zakres asortymentów, ponieważ "domówienie" materiałów nieuwzględnionych w siwz spowoduje konieczność przeprowadzenia nowej procedury, właściwej dla ustalonej z należytą starannością wartości zamówienia. Podstawa prawna: art. 67

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

nie przekracza 14.000 euro nie trzeba stosować ustawy Pzp. A jednak należy zlecić to wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe, czyli nie stosujemy ustawy, ale posiłkujemy się art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Odpowiedź Podniesiony przez Ciebie problem występuje dość często na gruncie stosowania

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.), art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). www.portalzp.pl

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

publicznych (art. 168 pkt 1 ustawy). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

swych zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

fakturę za energię elektryczną i przesył dokonujemy wpisu: "zakupu dokonano zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 1 litera a Ustawy prawo zamówień publicznych". Czy w związku ze swobodą wyboru dostawcy energii i elektrycznej należy umowę zmienić? W ten sposób za sprzedaż energii elektrycznej umowa

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia dodatkowego; co może nastręczać dodatkowe trudności w świetle podanego przez Ciebie stanu faktycznego. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8oraz 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Słuszne jest również to, że nie łączysz

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

. gdy nadzór ten jest zlecany w drodze odrębnej umowy, nie ma co do zasady podstaw do zastosowania w takim przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu skorzystania z normy wyrażonej w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

do tej pory nie możesz udzielić zamówienia. Podstawa prawna: 4.art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759). Odpowiedź udzielona: 26 lipca 2010 r. www.portalzp.pl

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

Pzp, zamawiający udzielając zamówienia publicznego na usługi o charakterze niepriorytetowym wymienione w załączniku 2 ww. rozporządzenia, może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż te, które wskazane zostały w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

odpowiednimi zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu, to sporządź aneks do umowy. Powołaj się w nim na odpowiednie zapisy, uprawniające Cię do zmiany umowy oraz na zatwierdzoną księgę obmiarów. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

(patrz np. art. 62 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 pkt. 4). Warto zauważyć, że również na czynność unieważnienia postępowania (w tym na podstawie przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych) wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej właściwe dla wartości zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c - w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

Jedna z nich zawarta w art. 67 ust.1 pkt.3 stanowi, że zamawiający może zastosować ów tryb, gdy ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Chcąc udzielić "zamówień dodatkowych" zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery