art 67 prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamówienia publiczne których przedmiotem są usługi w zakresie ochrony mogą być udzielane również w trybie z wolnej ręki bez konieczności wykazania przez zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

art 67 prawo zamówień publicznych

Prawa zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający wykaże, że jest tylko jeden wykonawca zdolny wykonać przedmiotowe zamówienie.Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy daną

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w przypadku usług nie

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy warunki dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zostaną spełnione, zawarcie umowy z

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

wykonywania umowy, jeżeli nie zostało to wcześniej przewidziane. Istnieje zatem możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego określonego w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zamawiający w treści ogłoszenia przewidział taką okoliczność. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 10, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.OdpowiedźW punkcie 2.3 protokołu postępowania

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).Oszacuj prawidłowo wartość zamówieniaPowinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych?OdpowiedźJeśli zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie licytacji

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); art. 366 ustawy z 23 kwietnia 1064 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). www.portalzp.pl

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych?OdpowiedźW opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

).Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm).www.portalzp.pl

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac?OdpowiedźMasz prawo udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki.WyjaśnienieJak wynika z treści pytania oraz charakteru prac zamówienie podstawowe

Prawo opcji

Prawo opcji

zakupiona.Ewentualne zwiększenie ponad określone minimum może stanowić właśnie opcję, której wykorzystanie uzależnione jest od decyzji zamawiającego. Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

zamawiający naraziłby się zatem na zarzut udzielenia zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest radcą prawnym

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Pamiętaj także, że udzielenie zamówienia uzupełniającego jest oddzielną procedurą prowadzoną w trybie zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji.Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

wartości udzielanych zamówień dodatkowych. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).* Autorka w latach 2003-2005 była prawnikie w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

będą obowiązywać wyłącznie do umów zawartych w wyniku postępowań wszczętych po wejściu w życie omawianej nowelizacji. Jednak art. 4 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość zmiany umów - w przypadku zaistnienia tych samych okoliczności (VAT, minimalne

NIK podejrzewa korupcję przy promocji Łodzi

Kontroli zwróciła tam uwagę na nierozpisanie odrębnego przetargu na wykonanie inwestycji. Górski broni się tu zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ten mówi, że jeśli zamówienie dodatkowe zostało zlecone z wolnej ręki, to jest ono dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy do

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ziściły się, bowiem na etapie ogłoszenia o zamówieniu podstawowym zamawiający planował możliwość powtórzenia tych samych usług.Uwaga!Nie można w mojej ocenie zastosować klauzuli ujętej w przepisie art. 144

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:- kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących wpostępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp),- wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46 Pzp),- terminu

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

PytanieCzy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?OdpowiedźUdzielenie zamówienia uzupełniającego w powyższej sytuacji

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

stosunku do zawieranych aneksów do umów w dalszym ciągu zachodzą przesłanki uzasadniające zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki".Podstawa prawna: art. 67 ust. 1, art. 139 ust. 1, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym.Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

podstawowego. W tym celu należy oprzeć się na klasyfikacji zawartej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również:- tryb zapytania o cenę, oraz- tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych).Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

spełnieniu przesłanek zastosowania tego trybu. Nie może natomiast służyć do refinansowania dodatkowych niezaplanowanych kosztów, jakie poniósł wykonawca. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autor jest

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 3 umożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

publicznych (art. 168 pkt 1 ustawy).Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

opisanym przedmiotem zamówienia. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka była w latach 2003-2005 prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

zamówienia publicznego. Zatem jeżeli przepisy wskazanej ustawy nie określają sposobu postępowania, zastosowanie znajduje art. 14 Prawa zamówień publicznych, który odsyła do przepisów Kodeksu Cywilnego.Normy prawne odnoszące się do zlecenia określono w Księdze Trzeciej (art. 734- 751) KC. W odniesieniu do

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

względu proponuję ująć w przedmiocie zamówienia możliwie najszerszy zakres asortymentów, ponieważ "domówienie" materiałów nieuwzględnionych w siwz spowoduje konieczność przeprowadzenia nowej procedury, właściwej dla ustalonej z należytą starannością wartości zamówienia.Podstawa prawna: art. 67

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

podstawowego. Pamiętaj, że jeżeli zamówienie jest zamówieniem dodatkowym lub uzupełniającym i jego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro, jego udzielenie powoduje zmniejszenie puli przewidzianej na zamówienia o takim właśnie charakterze. Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8, art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.), art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).www.portalzp.pl

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

. gdy nadzór ten jest zlecany w drodze odrębnej umowy, nie ma co do zasady podstaw do zastosowania w takim przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych.W celu skorzystania z normy wyrażonej w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany.Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP.Autorka

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym specjalistą

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami.Kiedy "wolna ręka"?Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

może nastręczać dodatkowe trudności w świetle podanego przez Ciebie stanu faktycznego.Podstawa prawna: art. 4 pkt 8oraz 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010 pracownik UZP, obecnie

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

fakturę za energię elektryczną i przesył dokonujemy wpisu: "zakupu dokonano zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 1 litera a Ustawy prawo zamówień publicznych". Czy w związku ze swobodą wyboru dostawcy energii i elektrycznej należy umowę zmienić? W ten sposób za sprzedaż energii elektrycznej umowa

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

odpowiednimi zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu, to sporządź aneks do umowy. Powołaj się w nim na odpowiednie zapisy, uprawniające Cię do zmiany umowy oraz na zatwierdzoną księgę obmiarów.Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Słuszne jest również to, że nie łączysz innych

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

udzielić zamówienia.Podstawa prawna: 4.art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759).Odpowiedź udzielona: 26 lipca 2010 r.www.portalzp.pl

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

udzielając zamówienia publicznego na usługi o charakterze niepriorytetowym wymienione w załączniku 2 ww. rozporządzenia, może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż te, które wskazane zostały w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności jeżeli

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje bowiem możliwość zastosowania do kolejnego zamówienia trybów negocjacyjnych lub wręcz zamówienia z wolnej ręki jeżeli poprzednie postępowanie było unieważnione z powodów wskazanych w ustawie (patrz np. art. 62 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 pkt. 4

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

Jedna z nich zawarta w art. 67 ust.1 pkt.3 stanowi, że zamawiający może zastosować ów tryb, gdy ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.Chcąc udzielić "zamówień dodatkowych" zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.Ustawa określa: zasady udzielania zamówień publicznych zasady ogłaszania zamówienia tryb postępowania o udzielenie

Zamówienie z wolnej ręki

. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności w sytuacji gdy przedmiot zamówienia może być świadczony tylko przez jednego wykonawcę), a także w odniesieniu do usług opisanych w art. 5 tej ustawy w przypadku spełnienia odpowiednich warunków. Jest to najmniej sformalizowany tryb udzielenia

Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych – organ doradczy i opiniujący przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych powołany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Rada w zakresie swoich działań w szczególności: wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych – urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznychUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( z późń. zm.). ZadaniaNa czele Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem

Negocjacje bez ogłoszenia

w art. 62 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności w sytuacji niepowodzenia uprzednio prowadzonych postępowań przetargowych lub wobec pilnej potrzeby udzielenia zamówienia), a także w odniesieniu do usług opisanych w art. 5 tej ustawy.Postępowanie prowadzone w tym trybie nie jest poprzedzane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - art 67 prawo zamówień publicznych