art 66 kc

Marek Okniński

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

W przypadku gdy zamawiający nie wezwie wykonawcy do przedłużenia terminu związania złożoną ofertą przed jego upływem, nie jest możliwe przywrócenie terminu, nawet jeżeli wykonawca sam z własnej inicjatywy przedłuży termin związania ofertą. Możliwe jest to wyłącznie przed upływem terminu związania ofertą.

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

? Odpowiedź: Złożone przez wykonawcę samego oświadczenia nie stanowi oferty. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 kc). Oferta powinna zatem zawierać co najmniej te składniki treści czynności

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

Kodeksie cywilnym. Na podstawie art. 66 § 1 Kc ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Również Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 21 października 2005 r. sygn akt. III CZP 74/05 (opublikowany w Biuletynie Sądu Najwyższego 2005/10/7