art 66 kc

Andrzela Gawrońska-Baran

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Jeżeli treść ofert jest różna należałoby odrzucić je na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

. Użyte pojęcie "termin związania ofertą" można zdefiniować w oparciu o art. 66 KC. Zgodnie z przepisami KC oferent związany jest stanowiącym ofertę oświadczeniem woli zawarcia umowy, złożonym drugiej stronie i w oznaczonym w ofercie terminie nie może zwolnić się z obowiązku zawarcia umowy na

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

? Odpowiedź: Złożone przez wykonawcę samego oświadczenia nie stanowi oferty. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 kc). Oferta powinna zatem zawierać co najmniej te składniki treści czynności

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

Kodeksie cywilnym. Na podstawie art. 66 § 1 Kc ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Również Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 21 października 2005 r. sygn akt. III CZP 74/05 (opublikowany w Biuletynie Sądu Najwyższego 2005/10/7