art 45 pzp

Marek Okniński

Wadium

Wadium

Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Wadium wniesione gotówką w kasie na rachunek bankowy zamawiającego jest podstawą do odrzucenia oferty przetargowej. Sprawdź jak prawidłowo uregulować należności przetargowe.

Pzp - nowelizacja ustawy

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: - kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp), - wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

odsetkami lub bez nich − w zależności od rodzaju rachunku bankowego, na którym przechowuje środki. W postępowaniach, w których zamawiający żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawcy dowolnie, zgodnie z własnym uznaniem, wnoszą je w jednej z form wskazanych w art. 45 ustawy Pzp

Siwz - numer rachunku bankowego

Siwz - numer rachunku bankowego

zarzutów. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wskazać w siwz wymagania dotyczące wadium oraz, w myśl art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) i art. 143

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

ustawy Pzp, który również przewidywał automatyczne wykluczenie wykonawcy w wyniku niewykonania przezeń zobowiązań umownych w określonych sytuacjach, niekoniecznie spełniających wymogi art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE (18). Mimo to przepisy te obowiązywały kolejne niemal dwa lata, a impuls do

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. Art. 45. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

inaczej umowa została rozwiązana, przetarg na nowo ogłoszony i już wykonuje zadanie inna firma. Czy wykonawca, który rozwiązał umowę (bądź została ta umowa rozwiązana przez zamawiającego) nie może już uczestniczyć w przetargach na mocy art. 24 pkt. 2a ustawy Pzp ? I jak ten przepis ma się do

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

zamówienia w powyższym przypadku zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania jakiegokolwiek trybu udzielania zamówienia publicznego, przewidzianego przez ustawę Pzp. Musi natomiast stosować odpowiednio określone w Pzp przepisy tej ustawy, tj. - art. 45 i 46 dotyczące wadium, - art. 60 ust. 2 określający

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

zaspokojeniu z majątku wykonawcy. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 11. 1. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy roszczenie o zwrot środków wypłaconych na podstawie ustawy. 2. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec przedsiębiorcy roszczenie o zwrot zaliczki

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4. Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy: 1)*4) której wykonanie jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

niego przez wykonawcę nie powinno wywoływać dla niego negatywnych konsekwencji, a w szczególności nie powinno skutkować odrzuceniem złożonej oferty. To wykonawca wybiera formę wniesienia wadium Jakie formy wniesienia wadium dopuszcza Pzp? Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wykonawca może dokonać wyboru

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Art. 171. 1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej w szczególności: 1)określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli; 2)informację o stwierdzeniu naruszeń lub

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

-prywatnym. Art. 6. 1. Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia. 2. Kryteriami oceny ofert są: Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy 1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy; Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej 5) 300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy; 6) 350% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy. 9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

. Zamawiający nie może żądać wadium w innych formach niż zawarte we wskazanym przepisie. Wykonawca ma natomiast możliwość wniesienia wadium w jednej lub kilku dowolnie wybranych formach spośród katalogu zawartego w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. W przypadku gdy wykonawca przedkłada wadium w formie gwarancji

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Potwierdzeniem powyższego jest przepis art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Wadium w orzecznictwie KIO

wnieśli wadium, [...] nie ma w nim mowy o złożeniu wadium w niewłaściwej postaci. [...] Wykluczeniu podlega wyłącznie wykonawca, który wadium nie wniósł, lub wniósł je w niewłaściwej formie. Za formę należy zaś zgodnie z ust. 6 (art. 45 Pzp) uznać pieniądz, a nie drogę, którą wadium wpłynęło na wskazane

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

chcesz, możesz ograniczyć liczbę części, na które oferty będą składać wykonawcy (art. 83 ust. 3 ustawy Pzp). Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 126/07, art. 83 ust. 3 ustawy Pzp nie uzależnia możliwości wprowadzenia ograniczenia w zakresie liczby części, na

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, powstaje pytanie, czy powinna być kwalifikowana do kategorii dostaw, czy też usług. Z pewnością "bieżąca konserwacja" nie mieści się w pojęciu dostaw określonych w art. 2 pkt 2 ustawy pzp, który

Wadium przetargowe

postawienia wymogu wniesienia przez wykonawców wadium przetargowego. W przypadku skorzystania z tego prawa zamawiający musi jednak przestrzegać norm zawartych w ustawie PZP i nie może żądać wadium w innych formach niż wskazane powyżej, w innej wysokości lub na innych zasadach niż określone w art. 45 i art. 46

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

odzwierciedlenie art. 45 ust. 2, lit. g dyrektywy 2004/18/WE (3): "Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który:(...) g) jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy". Ustawa Pzp

Zasady wnoszenia wadium

, czy żądać od Wykonawców wniesienia wadium. W przypadku żądania wadium, Zamawiający zobowiązany jest do stosowania art. 45-46 ustawy Pzp. Nie może zatem żądać wadium w kwocie przekraczającej granice określone w art. 45 ust. 4 Pzp oraz w innej formie niż przewidziana w art. 45 ust. 6 Pzp. Jak określić

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ust. 1 stosuje się odpowiednio; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio. 2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać zmiany warunków

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

orientacyjnymi", przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty. 3. Oferta orientacyjna może

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio. 2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w sposób inny niż określony w pkt 1. Art. 44. uchylony Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. Art. 45. 1

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2) wiceprezes; 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2) wiceprezes; 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby. 3. Prezes Izby kieruje pracami