art 32 ust 1 pzp

Ksenia Latos

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Szacowanie wartości zamówień

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu przetargowym jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia.

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

Wzory ogłoszeń sporządzanych przez zamawiających w ramach procedur regulowanych przepisami ustawy Pzp określone są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

kraju Podstawa prawna -art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

wycenę, za pomocą dialogu technicznego , lub także poprzez wiedzę będącą w posiadaniu zamawiającego - o kosztach tego typu usług realizowanych na rzecz zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Prawo zamówień publicznych

Podział zamówienia na części

Podział zamówienia na części

obydwu zamówień i wyjaśnić przeznaczenie każdego z nich. Poniżej przywołałam przepisy prawne mające znaczenie w przedmiotowym stanie faktycznym oraz wskazówki jak należy je rozumieć w kontekście analizowanej sprawy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

następuje na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 32 ust. 4 ustawy pzp, zgodnie z którą jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

zamówienia, to jest to wiedza dostateczna do ustalenia jakie procedury zamówień publicznych będą miały zastosowanie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

sfinansowanie zamówienia inną (niższą), niż wynikałoby to z wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia. I choć takie działanie Zmawiającego, jak wskazywał Odwołujący, można by różnie oceniać, także z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych - do oceny czego jednak Izba w świetle art. 179 ust. 1 ustawy Pzp

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

przypadku powinna zostać ponadto oparta na wiedzy i doświadczeniu zamawiającego. Unikanie stosowania ustawy Gdy zamawiający dojdzie do przekonania, iż ma do czynienia z jednym zamówieniem, powstaje problem dopuszczalności jego podziału na części. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zabroniony jest

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

stosunku do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1) Zmiany wymienionej ustawy

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

koncesjodawca nie może opisać przedmiotu Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy koncesji zgodnie z ust. 3, a opisowi takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Art. 8. 1. Gdy opis przedmiotu koncesji został dokonany za pomocą specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, a

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

szacunkowej danego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie - w przypadku oszacowania jej na kwotę przekraczającą równowartość kwoty 14 000 euro - wdrożenia odpowiedniego trybu w celu wyboru wykonawcy. W przypadku przedłużenia w drodze aneksu terminu obowiązywania wcześniej zawartej umowy

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 12. 1. W razie sprzedaży przez podmiot publiczny

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany podwykonawca nie spełnia. 4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Oszacuj prawidłowo wartość zamówienia Powinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

ubezpieczeniowych. 2. Zamawiający nie może korzystać z zasad, procedur, programów, układów lub zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz w art. 4b ust. 1, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zobacz Ustawa Pzp: Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

elektrycznej ma charakter usługi o charakterze ciągłym (tj. świadczenia ciągłego), a nie okresowym. Stąd uważam, że do oszacowania wartości na tę usługę nie znajdzie zastosowania wybrana przez Ciebie zasada. Szacując zamówienie powinieneś wziąć pod uwagę ogólne reguły wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zmiany wartości zamówienia nie doszło do zaniechania przez zamawiającego określonych obowiązków, które spoczywałyby na nim w przypadku prawidłowego wyznaczenia wartości zamówienia. W tym stanie rzeczy prezes UZP stwierdził, że naruszenie przez zamawiającego art. 32 ust. 1 Pzp nie miało charakteru

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Czynność szacowania dokonywana jest na etapie

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wskazana przez Ciebie podstawa prawna unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niemożność zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

rodzaju, tj. dostaw? Odpowiedź Dostawy te należy potraktować jako trzy odrębne zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

stosować jej do pierwszej części zamówienia. Uzasadnienie: Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Należy przede wszystkim ustalić, czy mamy do

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

prawna: art. 4 pkt 4; art. 32 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej www.portalzp.pl

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

części (pakietów) Twojego zamówienia. Z uwagi na to, że przedmiot Twojego zamówienia dotyczy odmiennych dostaw (mięso i pieczywo), nie jest to zamówienie udzielane w częściach. Podstawa prawna: art. 2 pkt 6, art. 32 ust. 2, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

. 32 ust. 4 ustawy Pzp). W przypadku, gdy zamówienia mają charakter nieprzewidywalny i nie byłeś w stanie ich określić na etapie planowania, wtedy możesz potraktować je jako zamówienia odrębne i nie łączyć ani sumować z innymi. Podstawa prawna: art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

każdej części. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 45 ust. 5, art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w dużej

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

przez jednego wykonawcę. Szkolenia obejmujące taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

wykonawcy. A zatem, wszystkie zaplanowane na dany okres Twoje potrzeby zasadniczo powinieneś oszacować łącznie w celu udzielenia jednego zamówienia. Chyba że stanowią one odrębny przedmiot zamówienia. Natomiast, zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w częściach

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

i usług; art. 1 ust. 2 b i art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; art. 6a, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

roboty budowlane co do zasady nie należy wliczać wartości dokumentacji projektowej. Chyba że zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych stanowi jeden łączny przedmiot zamówienia, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane

Jak sprawnie oszacować przedmiot zamówienia

ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. (art. 35 ust.2). Należy zauważyć, że w myśl art. 32 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Na gruncie przywołanego

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

obu zamówień. Co do zasady wartość szacunkową zamówienia określa się na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

inwestorskich. Z tego względu w opisanym przypadku fakt, że zamówienia zlecane są przez jednego zamawiającego i to, że znajduje się na rynku wykonawca mogący zrealizować te zamówienia łącznie będzie miał drugorzędne znaczenie. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery