art 32 ust 1 pzp

Karol Jaworski

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do podania bezpośrednio przed otarciem ofert przetargowych, kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

W przypadku przedłużenia w drodze aneksu terminu obowiązywania wcześniej zawartej umowy, zamawiający może narazić się na zarzut udzielenia zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy.

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).Oszacuj prawidłowo wartość zamówieniaPowinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

ma charakter usługi o charakterze ciągłym (tj. świadczenia ciągłego), a nie okresowym. Stąd uważam, że do oszacowania wartości na tę usługę nie znajdzie zastosowania wybrana przez Ciebie zasada.Szacując zamówienie powinieneś wziąć pod uwagę ogólne reguły wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zamówienia nie doszło do zaniechania przez zamawiającego określonych obowiązków, które spoczywałyby na nim w przypadku prawidłowego wyznaczenia wartości zamówienia. W tym stanie rzeczy prezes UZP stwierdził, że naruszenie przez zamawiającego art. 32 ust. 1 Pzp nie miało charakteru naruszenia rażącego i nie

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Czynność szacowania dokonywana jest na etapie przygotowywania

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

wykonawcą.Wskazana przez Ciebie podstawa prawna unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.Niemożność zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

stosowania określonej procedury lub określonego wymogu formalnego (np. wynikiem niedozwolonego podziału jest zastosowanie dla zamówień trybu negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp lub brak obowiązku przekazania ogłoszenia o poszczególnych zamówieniach Urzędowi Oficjalnych

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

rodzaju, tj. dostaw? OdpowiedźDostawy te należy potraktować jako trzy odrębne zamówienia.Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

stosować jej do pierwszej części zamówienia.Uzasadnienie: Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Należy przede wszystkim ustalić, czy mamy do

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

prawna: art. 4 pkt 4; art. 32 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającejwww.portalzp.pl

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

części (pakietów) Twojego zamówienia. Z uwagi na to, że przedmiot Twojego zamówienia dotyczy odmiennych dostaw (mięso i pieczywo), nie jest to zamówienie udzielane w częściach. Podstawa prawna: art. 2 pkt 6, art. 32 ust. 2, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

. 32 ust. 4 ustawy Pzp). W przypadku, gdy zamówienia mają charakter nieprzewidywalny i nie byłeś w stanie ich określić na etapie planowania, wtedy możesz potraktować je jako zamówienia odrębne i nie łączyć ani sumować z innymi.Podstawa prawna: art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym.Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

prawna: art. 32 ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 45 ust. 5, art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w dużej instytucji

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

przez jednego wykonawcę. Szkolenia obejmujące taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

i usług; art. 1 ust. 2 b i art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; art. 6a, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

co do zasady nie należy wliczać wartości dokumentacji projektowej. Chyba że zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych stanowi jeden łączny przedmiot zamówienia, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

wykonawcy.A zatem, wszystkie zaplanowane na dany okres Twoje potrzeby zasadniczo powinieneś oszacować łącznie w celu udzielenia jednego zamówienia. Chyba że stanowią one odrębny przedmiot zamówienia.Natomiast, zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w częściach, z

Jak sprawnie oszacować przedmiot zamówienia

ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. (art. 35 ust.2).Należy zauważyć, że w myśl art. 32 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Na gruncie przywołanego

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

obu zamówień.Co do zasady wartość szacunkową zamówienia określa się na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

inwestorskich. Z tego względu w opisanym przypadku fakt, że zamówienia zlecane są przez jednego zamawiającego i to, że znajduje się na rynku wykonawca mogący zrealizować te zamówienia łącznie będzie miał drugorzędne znaczenie.Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rejon ust-tarcki

, która zmniejszyła do 9 liczbę sielsowietów. 1 lutego 1963 roku rejon został zlikwidowany, a jego ziemie wcielone w skład rejonu tatarskiego. Na administracyjną mapę obwodu nowosybirskiego powraca 11 stycznia 1965 roku. Od 1978 roku liczba sielsowietów leżących na terenie rejonu ust-tarckiego wynosi 13. Po rozpadzie

Pixel art

Pixel art – sposób tworzenia grafiki rastrowej za pomocą programów pozwalających na edytowanie obrazów na poziomie pojedynczych pikseli (np. MS Paint, Paint Shop Pro, GIMP). OgraniczeniaW pixel arcie zwykle korzysta się z niewielkich palet kolorów. Wynika to z historii zastosowań pixel artu

ART Grand Prix

zawdzięczał równej jeździe i wysokim zdobyczom punktowym w wielu wyścigach. Premat ukończył mistrzostwa na czwartym miejscu, co pozwoliło ART sięgnąć po pierwszy tytuł mistrzów zespołów w GP2.Premat postanowił pozostać z zespołem na sezon 2006, a ponieważ Rosberg awansował do F1, zespół musiał znaleźć nowego

The Art Box

Cutler Projekt graficzny: Tim Schwartz Dysk 4: Revisited (1) Czas 77:54 ? Dodatkowe utwory (z singla Art Bears i samplera Recommended) Muzycy; dodatkowi muzycy 1.Jon Rose – skrzypce, pianino 2.Elio Martusciello 2.Maurizio Martusciello 2.Fabrizio Spera – perkusja 2.Luca Venitucci 3

The Art of Love & War

We Go Again" – 3:32 "Make It Last" – 3:45 "Sometimes" – 3:20 "Go Back to Your Life" – 1:22 "Half a Chance" (featuring Chino) – 4:05 "These Are the Reasons" – 4:58 "My People" (featuring James Ingram) – 5:57 "Sit

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.