art 29 pzp

Marcin Melon

Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

Zasada uczciwej konkurencji jest jedną z trzech podstawowych zasad, na której opiera się prawo zamówień publicznych. Znajduje ona swoje rozwinięcie m.in. w przepisie art. 29 ustawy PZP. W świetle tego artykułu zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

Poprawa tzw. omyłki według ustawy Prawa zamówień publicznych jest możliwa w sytuacji, gdy omyłka polega na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Według ustawy Prawa zamówień publicznych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wszystkim wykonawcom.

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

podawane z trzema miejscami po przecinku), wówczas możliwa będzie jej korekta na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, m.in. dlatego, że taka korekta jest na ogół dokonywana z zastosowaniem działań arytmetycznych polegających na mnożeniu ceny jednostkowej przez ilość jednostek w danej pozycji

Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

, to nie zachował wymogów dotyczących formy pisemnej. A zatem wycofanie oferty nie jest skuteczne. Postępowanie o zamówienie publiczne musi mieć formę pisemną Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych, o której mowa w art. 9 ust.1. ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosząc zabezpieczenie w częściach, wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz ostatnie nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Podstawa

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Pzp wymaga jego zestawienia z art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Jakikolwiek sposób określania poszczególnych części wynagrodzenia może jednocześnie być uznany za wskazujący procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia wykonawcy w rozumieniu art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Czy może powinno się wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, ponieważ mamy cenę ofertową wskazaną w druku oferty tylko brak jest wyliczenia tej ceny?OdpowiedźKosztorys ofertowy nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie jest on bowiem dokumentem, o

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

kryteriów oceny ofert i jednocześnie oferty te zawierają takie same ceny. W opisanej sytuacji nie można zastosować wprost ani art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, ani art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

PytanieNasza jednostka w lutym bieżącego roku ogłosiła przetarg nieograniczony. Został on unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Po jakim czasie znowu moja jednostka

Czy można powtórzyć czynność badania i oceny ofert?

Czy można powtórzyć czynność badania i oceny ofert?

oferty pod względem zgodności z siwz parametrów artykułów produkowanych przez poszczególne firmy, które wykonawcy zaoferowali? Odpowiedź W zaistniałej sytuacji masz możliwość powtórzenia czynności badania i oceny ofert.Przepisy art. 91 i następnych ustawy Pzp nie poruszają zagadnień

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

zamówień publicznych nie dopuszcza jedynie możliwości zaoferowania cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp). Wynika to również z tego, że wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres w niej wskazany, wynikający z ustawy. Uwaga! Ustawodawca nie

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

okoliczność, kiedy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Uwaga!Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 § 1 ustawy z

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

najkorzystniejszej oferty zawarto zapis ,,Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp informuję, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana po dniu 18.08.2014 r." Kontrakt został zawarty w dniu 29.08.2014 r. z uwagi na to, iż osoba upoważniona do podpisania umowy po stronie wykonawcy przebywała

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

się z warunkami podmiotowymi, a odrzucenie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. OdpowiedźW zaistniałej sytuacji zamawiający powinien odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Konieczność

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1 Pzp wskazujący, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.WażneBiorąc pod uwagę powyższe oraz

Wykonawca nie może powołać się na zamówienie zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym

Wykonawca nie może powołać się na zamówienie zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym

wcześniejsza. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów i nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

zakresie nie podlega zakazowi zawartemu w art. 144 ust.1 Pzp. Tym bardziej zatem byłoby dopuszczalna zmiana wzoru umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, tak aby zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierała realny termin jej wykonania (arg. a maiori ad minus)." Podobnie czytamy w

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych, niekoniecznie

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp).WyjaśnieniePodanie do wiadomości wykonawców kwoty, jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powinno być czynnością bezpośrednio poprzedzającą czynność otwarcia ofert. Wynika to bezpośrednio z regulacji zwartej w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

przechowywania protokołu wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp).Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 oraz 97 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

(naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy PZP), - sztywne określanie parametrów (wymiarów) np. mebli w sytuacji gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, - żądanie przez zamawiającego, aby np. oferowane samochody były wyposażone w silniki o określonej mocy i pojemności bez dopuszczenia tolerancji (naruszenie art. 29

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). www.portalzp.pl

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

PytanieWkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą?OdpowiedźW opisanej sytuacji konieczne będzie zawarcie nowej umowy, poprzedzone

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 95 ust. 1 ustawy PZP).Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, art. 95 ust. 1, art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium. Podstawa prawna: art. 46 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych) precyzuje zasady

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

upływu terminu składania ofert. Przepis zwalnia jednak zamawiającego z obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ma prawa w takich przypadkach udzielić odpowiedzi

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

uzupełniającym została określona na kwotę 150.000 zł netto, to wartość zamówień uzupełniających których możesz udzielić wykonawcy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł netto.Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

najistotniejszych, w mojej ocenie, zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1. Skreślenie dotychczasowej treści art. 5 ust. 1a i wprowadzenie przepisu art. 5a Zmiana dotyczy zasad udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe (2). Zmiana

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Superb - oferowanych na rynku w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniała postawione przez zamawiającego wymagania. A zatem Sąd pierwszej instancji słusznie uznał takie działanie jako sprzeczne z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Przy czym pozwani nie próbowali

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

gwarancji albo zaproponujesz krótszy niż jest wymagany, skutkować to będzie koniecznością odrzucenia Twojej oferty. Zgodnie bowiem z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści siwz.Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z 29

Czy przed otwarciem ofert można ujawnić, ile ofert już wpłynęło?

ust. 1 ustawy Pzp zabrania jedynie zapoznania się z zawartością ofert przed upływem terminu ich otwarcia. Podobnie stanowi zapis art. 96 ust. 3 ustawy Pzp dotyczący protokołu z postępowania, zgodnie z którym jest on jawny, z tym że oferty (czyli ich treść) są jawne od momentu ich otwarcia, a

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

wyboru oferty najkorzystniejszej. Konsekwencją tego wyboru jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Postępowanie może również zakończyć się unieważnieniem, gdy zaistnieje któraś z przesłanek wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zakończył postępowanie.Poniosłeś straty

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

odrzucić.Podstawę prawną powyższej czynności stanowić będzie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz.Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

napisały, że zamówienie zrealizują same bez udziału podwykonawców. Czy takie oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp?OdpowiedźNiewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących podania informacji o planowanym podwykonawstwie nie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

błędnych dokumentów, ale też np. poprzez odmowę przesunięcia tego terminu. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

do uzupełnienia błędnie złożonego wykazu wykonanych dostaw (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).WyjaśnienieJako zamawiający dokonujesz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązany jesteś zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwać wykonawców, którzy:- w określonym terminie nie złożyli

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

publicznej, ale z tego tytułu musiał ponieść dodatkowe opłaty. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Czy możemy uwzględnić te koszty w ramach przeprowadzonego postępowania i zakwalifikować jako zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp?OdpowiedźNie. Niezaplanowane koszty

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

się do kwestii obliczania terminów wskazanych w jej przepisach, lecz w myśl art. 14 ustawy Pzp, w zakresie nieuregulowanym ustawą do czynności zamawiającego oraz wykonawców podejmowanych w ramach postępowania zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wraz z oświadczeniami składane są właściwe dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak okoliczności wykluczenia z postępowania. Przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

nie złoży żadnych wyjaśnień lub gdy złożone wyjaśnienia będą niewystarczające do uznania, że cena jest skalkulowana prawidłowo, tzn. nie jest oderwana od realiów rynkowych i jest wiarygodna, to zamawiający ma obowiązek, działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, odrzucić jego

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

przykładowo na 10 dzień miesiąca, godz. 12.00, w drugim 11 dzień miesiąca, godz. 12.00. Wykonawca nie dostarczył żadnego dokumentu, w związku z czym podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (w pierwszym przypadku) lub oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Czy

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

PytanieCzy w przypadku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru powinienem postawić warunek dotyczący osób o uprawnieniach inspektora nadzoru w branży np. drogowej odnośnie art. 22 ust. 1 pkt 1 czy też art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp? Generalnie

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

którego nie stosuje się przepisów ustawy (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).Podstawa prawna: art. 2 pkt 13, art. 4 pkt 8 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autor jest aplikantem radcowskim

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

. przeglądu kominów wentylacyjnych.Zastosuj przepisy właściwe dla danej części zamówieniaWspomnieć warto o art. 6 a ustawy Pzp. Stanowi on, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część możesz stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 94 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z 29 stycznia

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

istotnych warunków zamówienia. Podstawa prawna: art. 140 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) www.portalzp.pl

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

PytanieNiezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium?OdpowiedźW tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania wadium

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

postępowania musi odnosić się do okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy PZP precyzując fakt ich zaistnienia. Brak uzasadnienia merytorycznego, które legło u podstaw unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do wniesienia zasadnych środków ochrony

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

realizacji zamówienia (aczkolwiek nie wymieniona wprost w art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp jako zmiana istotna) jest zmianą mającą wpływ na sposób przygotowania oferty - głównie jeśli chodzi o sposób wykonania przedmiotu zamówienia i cenę. Zatem, w przypadku takiej zmiany znajdzie zastosowanie art. 12 a ust. 1

Co zrobić, gdy wykonawcy uchylają się od podpisania umowy o zamówienie publiczne?

PytaniePo rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca odmówił podpisania z nami umowy. Kolejny wykonawca, którego wybrała nasza jednostka na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp również uchylił się od zawarcia umowy. Czy w takiej sytuacji możemy zawrzeć umowę z następnym, trzecim wykonawcą na

Zmiana ceny oferty w wyniku poprawienia omyłek - kiedy jest dopuszczalna?

odradzałabym skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Bezpieczniejsze będzie odrzucenie niniejszej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

stronie wykonawcy. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, ale zawierające błędy, do ich złożenia w

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

?OdpowiedźZamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy do uzupełnienia, w myśl art. 26 pkt 3 ustawy Pzp, wykazu złożonego wraz z ofertą o dokument potwierdzający należyte wykonywanie usługi, która została w nim ujęta. Zamawiający - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

związania ofertą regulują przepisy art. 85 ust. 2-5 ustawy Pzp. Zgodnie z nimi, jeżeli o przedłużenie terminu związania ofertą występuje zamawiający, ma on wówczas obowiązek, aby zwrócić się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Termin

Nieczytelny podpis wykonawcy

wykonawcy.OdpowiedźW opisanym przypadku w pierwszej kolejności powinieneś wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) dotyczących złożonych dokumentów. Jeżeli w złożonych wyjaśnieniach wykonawca oświadczy, że na dokumentach, co do których masz wątpliwości, figuruje jego podpis, wówczas możesz

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

wybrana jako najkorzystniejsza (art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Muszą zatem zaistnieć dwie przesłanki:- uprzednie zwrócenie wadium wykonawcy na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp oraz- dokonano wyboru oferty jako najkorzystniejszej w wyniku rozstrzygnięcia odwołania.Jest to jedyny

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

, gdyż kontrole projektów, jak również większość wytycznych dotyczących realizacji projektów kładą duży nacisk na pełną konkurencyjność przy udzielaniu zamówień ze środków UE, a tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym. Podstawa prawna: art. 70 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

WWW?OdpowiedźJeśli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej siwz wraz z załącznikami.Zgodnie z art. 37 ustawy Pzp zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

stanowisko Głównej Komisji Orzekającej. Orzecznictwo KIO Z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 292/10) jednoznacznie wynika, iż "Słowo dysponować, którego użył ustawodawca w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie posiada legalnej definicji

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

autoryzacji firmy komputerowej na oprogramowanie, które wykonawca posiada. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

nowelizacji ustawy Pzp w czerwcu 2007 r. zamawiający ma obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia wszystkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictw. Pamiętaj, że w tym przypadku nie masz prawa

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wyłącznie w oryginale

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Co oznacza forma pisemna?Ustawa

Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie, jeśli błędnie przeprowadzono ocenę ofert?

unieważnić postępowanie? Czy może być to art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?OdpowiedźPostępowanie podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naruszeniem dyscypliny

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług (art. 4 pkt 6 ustawy Pzp). Jednym z typów takiego wyłączenia stosowania ustawy są zastrzeżone

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

takie ogłoszenie we właściwym "organie promulgacyjnym" (w zależności od wartości szacunkowej zamówienia), jednakże musisz się wstrzymać z podpisaniem umowy do upływu terminów wskazanych w art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp tj:- po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

rodzaju, tj. dostaw? OdpowiedźDostawy te należy potraktować jako trzy odrębne zamówienia.Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

Czy wykonawca może złożyć certyfikaty w języku angielskim?

innych ofert, następnie złożył protest. Potraktowaliśmy go jako informacja wykonawcy w trybie art. 181 ustawy Pzp, w którym wykazuje, że inne oferty trzeba odrzucić, gdyż postępowanie prowadzone jest w języku polskim, a dołączone certyfikaty są w języku angielskim (sam nie dołączył żadnego certyfikatu

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

składanie przez wykonawców ofert częściowych . Należy jednak pamiętać, że stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, do udzielania zamówień w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (lub dopuściłeś w ramach jednego postępowania możliwość składania przez wykonawców ofert

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

oświadczenia o spełnianiu warunków. Oświadczenie o spełnianiu warunków to dokument obligatoryjny, jego złożenie jest wymagane w każdym postępowaniu, a obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. 44 ustawy Pzp. Z kolei konkretyzację warunków znajdziemy w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nim warunki udziału w

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

PytanieWykonawca, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie dołączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, gdyż nie jest podmiotem

Czy przy zamówieniu na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego można żądać od wykonawcy jego prezentacji?

. systemu. Czy jest to poprawne?OdpowiedźNiestety nie. Żądając prezentacji możesz utrudnić uczciwą konkurencję i naruszyć zasady równego traktowania wykonawców.Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Potwierdzeniem powyższego jest przepis art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

składania ofert pkt. VI.2 SIWZ Wymagane oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Poprzez żądanie rożnych dokumentów od rożnych podmiotów krajowych i zagranicznych zamawiający mógł naruszyć wyrażoną art. 7 ust. 1 ustawy Pzp fundamentalną zasadę przeprowadzania

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, "Zamawiający poprawia w ofercie: (...) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek". Pamiętać należy, że o dokonanej poprawce trzeba niezwłocznie zawiadomić wykonawcę, którego oferta została

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

(art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Z drugiej strony ustawodawca upoważnił zamawiającego do formułowania warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczących potencjału ekonomicznego (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), zaś z rozporządzenia w sprawie dokumentów wynika, że warunki te mogą dotyczyć posiadania

Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

pełnomocnictwa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 Pzp. A zatem Pani X może podpisywać i potwierdzać za zgodność z oryginałem inne dokumenty składane w przetargu, ale nie pełnomocnictwo (w tym dla siebie samej).Czy dokument od podwykonawcy musi być złożony w oryginale?W odniesieniu

Treść pełnomocnictwa nie musi wymieniać wszystkich członków konsorcjum

pełnomocnictwa drugiemu uczestnikowi konsorcjum (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 300/08).Podkreślić należy, że ani przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające jedynie lapidarnie sformułowany art. 23 ust.2 Pzp, ani też przepisy kodeksu cywilnego

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

informacja, która powinna być zawarta w treści siwz (art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy Pzp).Podstawa prawna: art. 36, art.41 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Pokreślenia wymaga fakt, iż art. 32 ust. 2 ustawy Pzp stanowi o celowym unikaniu stosowania przepisów ustawy. Tym samym, ustawa Prawo

Czy polisa od ryzyka budowlanego jest dokumentem, który może złożyć wykonawca w postępowaniu o zamówienie?

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

osoby (jak ZUS, US, KRK, KRS), o ile były wymagane. Podstawa prawna: art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

ust. 1 ustawy Pzp, gdzie na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej oraz na wynikającą z przepisu art. 31 ust. 2 ustawy Pzp w systemie "Zaprojektuj i wybuduj", w której to z kolei na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

każdej z nich, jak i wyznaczyć różne terminy składania i otwarcia ofert. Pamiętać jednak należy, że wskazane przez zamawiającego terminy składania ofert nie mogą naruszać przepisów ustawy Pzp, tj. nie mogą być krótsze niż minimalne terminy ustawowe. Tym samym - przykładowo - jeśli szacunkowa wartość

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 są warunkami abstrakcyjnymi i dotyczą każdego rodzaju zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest je doprecyzować poprzez zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu lub - w

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

stanowiło zamówienie na robotę budowlaną. Zatem kwestię udzielania zamówień uzupełniających do tego zamówienia reguluje art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zastosowanie tego trybu jest możliwe jeśli zamówienie uzupełniające: - jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, tj. jeżeli niezgodność treści oferty z siwz nie może zostać poprawiona jako

Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

(art. 180 ust. 5 ustawy Pzp). OrzeczenieTerminy należy obliczać zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego. Wskazuje, on że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Oznacza to zatem, iż terminy liczy się w dniach pełnych, a zamawiający nie może faktycznie ich skracać, np. przez

Zawsze poprawiaj omyłki, nawet jeśli oferta i tak podlega odrzuceniu

dokonania ewentualnej poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do dokonania w ofercie poprawy:- oczywistych omyłek pisarskich,- oczywistych omyłek rachunkowych wraz z uwzględnieniem rachunkowych konsekwencji dokonanych poprawek,- innych omyłek

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zawierający co najmniej:1. opis przedmiotu zamówienia;2. informację o trybie udzielenia zamówienia;3. informacje o wykonawcach;4. cenę i inne istotne elementy ofert;5. wskazanie wybranej oferty lub ofert (art. 96 ust. 1 ustawy Pzp).Wzór

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

%. Czy z uwagi na treść art. 91 ust. 3a ustawy Pzp do takiej ceny oferty należy doliczyć stawkę 23 %? Już teraz wiemy, iż oferta ta nie będzie ofertą najkorzystniejszą a po doliczeniu ww. podatku "spadnie" w rankingu ofert na ostatnie miejsce (złożono 7 ofert).OdpowiedźW celu porównania ofert

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

powtórnie całości wywodów prawnych zawartych w przywołanym orzeczeniu, jak również w wyroku Izby z dnia 8.04.2008 r. sygn. akt KIO/UZP/263/08 podkreślić należy, że ani przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające jedynie lapidarnie sformułowany art. 23 ust.2 Pzp, ani też przepisy kodeksu

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

zamówienia został wyspecyfikowany w art. 143 ust. 1 ustawy Pzp i nie zaliczają się do nich umowy na dostawę Internetu.Kiedy możesz zawrzeć umowę na czas dłuższy niż4 lata?Zasadą jest zawieranie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas oznaczony. Przy czym zgonie z ustępem 2 art. 142 ustawy Prawo

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

. Możesz zatem udzielić przedmiotowego zamówienia w procedurze właściwej dla jego wartości.Podstawa prawna: art. 6a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Art Phillips

, również aktywnie uczestniczyła w polityce lokalnej; była radną Vancouver i ministrem finansów w rządzie Kolumbii Brytyjskiej. Źródła i linki zewnętrzne Former Vancouver mayor Art Phillips dead at 82, CBC News, 29 marca 2013 (dostęp: 30 marca 2013) Doug Ward, Art Phillips dead at age 82: Former mayor set the stage

Art Davis

Art Davis (ur. 5 grudnia 1934 w Harrisburgu w stanie Pensylwania, zm. 29 lipca 2007 w Long Beach w stanie Kaliforniaallmusic ((( Art Davis > Biography )))) – amerykański basista jazzowy, współpracował między innymi z takimi gwiazdami jak: Louis Armstrong, John Coltrane, Bob Dylan, Duke

Modern Art

). 1988 Modern Art: The Complete Art Pepper Aladdin Recordings, Vol. 2, CD Blue Note, Pacific Jazz CDP 7 46848-2. 2006 Art Pepper Four Classic Albums, 2 CD wydane 29 września przez Avid Jazz, a zawierające nagrania z 4 albumów Peppera (w tym Modern Art). 2005 Mosaic Select 15: Art Pepper, zestaw 3 CD

Art-B

(w sprawie podziału 50%/50% wspólnie odzyskiwanego majątku Art-B) 01.02.1996: Sprzedaż akcji PAZ-u na żądanie NBP przelew $80 mln. z Izraela do Polski dla NBP na bazie podpisanej umowy 29.02.1996: Ekstradycja Bagsika do Polski. 22.10.2000: Wyrok: Bogusław Bagsik skazany na 9 lat więzienia. 28.05.2000

29 marca

Art Phillips, kanadyjski polityk, burmistrz Vancouver (ur. 1930) 2014 – Dane Witherspoon, amerykański aktor (ur. 1957)

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.