art 29 pzp

Marta Mikulska-Nawacka

Aby ogłosić zamówienie zamawiający musi znać dokładnie jego zakres oraz być w stanie opisać jego przedmiot

Aby ogłosić zamówienie zamawiający musi znać dokładnie jego zakres oraz być w stanie opisać jego przedmiot

Zamawiający może od razu ogłosić przetarg na całość zamówienia pod warunkiem, że w chwili obecnej zna już w całości swoje potrzeby i co się z tym wiąże - jest w stanie opisać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

Gdzie szukać zasad udzielania tzw. zamówień wielorodzajowych? Kiedy sumowanie zamówień ma sens? Do jakich przepisów prawnych się stosować?

Wykonanie robót malarskich należy uznać za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą Pzp, ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach a także realizację obiektu budowlanego.

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

pkt. 3 lit i ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8, jak i art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Pzp. Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

zamawiający w okolicznościach wskazanych w pytaniu wpisuje szacunkową wartość zamówienia wszystkich zamówień tego samego rodzaju określoną zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. Zobacz: Dokumenty niezbędne w postępowaniu przetargowym [WZORY DO POBRANIA] Wzory ogłoszeń sporządzanych

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

budowlaną w związku z art. 6 ustawy Pzp? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu zamówienie jest robotą budowlaną. Na zakwalifikowanie opisanego przedmiotu zamówienia jako roboty budowlanej wskazują przepisy art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, oraz art. 6 ust. 3 ustawy Pzp. Pierwszy ze wskazanych przepisów (art. 2 pkt

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie ZP o zamiarze zawarcia umowy? Co zrobić jeśli zawarto wcześniej umowę bez przeprowadzenia procedury? W jaki

Powołanie się na przyczyny osobiste, które spowodowały nie złożenie przez wykonawcę dokumentów, jest niewystarczające

Powołanie się na przyczyny osobiste, które spowodowały nie złożenie przez wykonawcę dokumentów, jest niewystarczające

, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Podstawa prawna - art. 46 ust. 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

banku. W ocenie Izby decyzja ta powinna być pozostawiona uznaniu wykonawcy w celu zachowania zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. KIO/UZP 538/08, KIO/UZP 543/08).

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

dotyczy wskazanego warunku. W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp nie przewidziano, aby wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji. Podstawa prawna - art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r

Kryteria oceny ofert powinny dotyczyć opisanego przedmiotu, ale nie mogą go w istotny sposób zmieniać

Kryteria oceny ofert powinny dotyczyć opisanego przedmiotu, ale nie mogą go w istotny sposób zmieniać

, kryteriami oceny ofert są albo cena albo tez cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Wskazać też trzeba, że w myśl art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek dokonać opisu przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wobec tego, na opis

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

budowlane. Przy czym odpłatność leży po stronie zmawiającego, który jednocześnie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy Pzp, wymienionych w art. 3 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Podstawa prawna art. 2 pkt 13, art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przesłanka unieważnienia postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

treści pisma zawierającego wyjaśnienia? Odpowiedź: W wezwaniu o złożenie wyjaśnień dotyczącym zaoferowanej ceny wystosowanym na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający powinien wskazać elementy mające wpływ na wysokość ceny. W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych w

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

tego wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wezwać go do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawa prawna: - art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

ustawy Pzp. Formy zabezpieczenia, z których korzystać mogą wykonawcy są wymienione w art. 148 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku zatrzymania części na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (maksymalnie 30

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów w formie faksu lub skanu dokumentu, ale tylko pomocniczo

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów w formie faksu lub skanu dokumentu, ale tylko pomocniczo

uzupełnienia drogą mailową wykonawca przekazując je w wymaganym terminie jedynie w takiej formie podlega wykluczeniu. Wątpliwości co do formy dokumentów uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w dużej mierze wynikają z rozbieżnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które czasami dopuszcza formę

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert? Odpowiedź: Okoliczność, że termin wykonania zamówienia

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

(jest ryczał i niektórzy nie załączyli kosztorysów ofertowych), czy możemy żądać aby przedstawili planowany zysk itp.? Czy to jednak w gestii wykonawcy będzie udowodnienie zamawiającemu i mamy tylko przytoczyć zapisy z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp? Odpowiedź: Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami jej treści dokonywanych w oparciu o art. 38 ustawy Pzp. Warto zapoznać się również z orzecznictwem dotyczącym poprawy tzw. innej omyłki. Podstawa prawna:. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Witkowicach. Pytanie brzmi czy możemy zmienić nazwę przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od etapu, na jakim znajduje się przedmiotowe postępowanie i od trybu, w jakim jest prowadzone. Niniejszą kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp. W

Raz odtajnione dokumenty wykonawcy nie mogą zostać ponownie uznane za niejawne

Raz odtajnione dokumenty wykonawcy nie mogą zostać ponownie uznane za niejawne

zakresie, aż do uzyskania wystarczającej wiedzy. Podkreślić należy, że czynność odtajniania musi być przeprowadzana ze szczególną starannością ze względu na jej nieodwracalność. Raz ujawnione informacje nie mogą potem stać się ponownie niejawne. Podstawa prawna - Art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

skutek dostosowania standardu dostawy czy usługi do jego indywidualnych potrzeb, a zatem o jakości nie wymagającej indywidualnego ustalenia". Protokół z postępowania Wprowadzony nowelizacją przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, nakłada na zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

uwzględnione zostały koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Przeczytaj więcej na ten temat: Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

oferentów i przejrzystości postępowania. ( ) Podstawa prawna art. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Od momentu wydania orzeczenia przez KIO termin związania ofertą biegnie dalej

wysyła orzeczenie wyroku pocztą. Od jakiej daty powinnam liczyć odwieszenie biegu terminu związania ofertą? Odpowiedź: Istotna jest faktyczna data wydania orzeczenia. Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp  w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

wezwać do uzupełnienia prezentacji w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r

Zamawiający powinien mieć zabezpieczone środki na realizację zamówienia w momencie wszczęcia postępowania

na całość zamówienia? Odpowiedź: Analizując wyłącznie ustawę Pzp nie zawiera ona przepisu zabraniającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zamawiający nie ma jeszcze faktycznie zabezpieczonych środków na jego realizację. Nie jest to jednak wskazane. Zobacz

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

należy dokonać analizy prawidłowości zastosowanej przesłanki w odniesieniu do stanu faktycznego oraz przesłanek zawartych w treści art. 146 ustawy Pzp. Zobacz: Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie Przesłanki unieważnienia postępowania Tym samym zawsze, gdy zamawiający zamierza

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

wszystkich okoliczności sprawy). Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień Podstawa prawna: - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Złożenie ofert przez małżonków w jednym postępowaniu nie stanowi automatycznie czynu nieuczciwej konkurencji

, że właścicielem firmy X jest Pani, która jest małżonką Pana, który zarządza firmą Y. Właściciel firmy Y z ofertą złożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp. Jak w takiej sytuacji

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

wybranego wykonawcy o podjętej decyzji o wyborze jako najkorzystniejszej jego oferty. Źródło: (1)Patrz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.), (2)Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

pilarza? Odpowiedź: Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać

Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

pochodzenia jako danych wyjściowych umożliwiających wykonawcom prawidłowe przygotowanie oferty. Pierwsza z opisanych sytuacji jest na bazie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp niedopuszczalna, natomiast druga z nich może stanowić niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia, choćby w zakresie integracji z istniejącymi

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

części np. zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze itd. nie przekraczała wartości 14.000 euro. Dla realizacji poszczególnych części zamawiający wybierał wykonawców w oparciu o regulamin wewnętrzny. Instytucja Kontrolująca stwierdziła jednak naruszenie art. 32 ustawy Pzp, poprzez celowe dzielenie

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

opisie przedmiotu zamówienia. Do ustawy Pzp wprowadzono nowy punkt 4 w art. 29 ust. 4, który pozwala zamawiającemu na postawienie wymogu, aby czynności w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - jednak pod warunkiem, iż jest to

Czy zamawiający ma wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nawet wtedy, gdy oferta jest do odrzucenia?

dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie będzie zobligowany do wszczynania procedury uzupełniania brakujących bądź zawierających błędy dokumentów. Kup mieszkanie taniej od komornika! Licytacje komornicze - ogłoszenia Podstawa prawna art. 90 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Pzp). Pojęcie "niezwłocznie" użyte przez ustawodawcę w przywołanym przepisie należy interpretować w ten sposób, że po spełnieniu ustawowych przesłanek wskazanych art. 46 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiający zwraca wadium bez zbędnej

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

wyjaśnić wykonawca? Odpowiedź: Zwrócenie się o wyjaśnienia w opisanym przypadku będzie uzasadnione. Nie można jednak przedwcześnie, bez dokonania ich analizy, wyrokować czy oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

podawane z trzema miejscami po przecinku), wówczas możliwa będzie jej korekta na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, m.in. dlatego, że taka korekta jest na ogół dokonywana z zastosowaniem działań arytmetycznych polegających na mnożeniu ceny jednostkowej przez ilość jednostek w danej pozycji

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Czy może powinno się wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, ponieważ mamy cenę ofertową wskazaną w druku oferty tylko brak jest wyliczenia tej ceny? Odpowiedź Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie jest on bowiem dokumentem, o

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

rodzaj i wartości wykonanych robót oraz daty i miejsca realizacji oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

, to nie zachował wymogów dotyczących formy pisemnej. A zatem wycofanie oferty nie jest skuteczne. Postępowanie o zamówienie publiczne musi mieć formę pisemną Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych, o której mowa w art. 9 ust.1. ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosząc zabezpieczenie w częściach, wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz ostatnie nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Podstawa

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Pzp wymaga jego zestawienia z art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Jakikolwiek sposób określania poszczególnych części wynagrodzenia może jednocześnie być uznany za wskazujący procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia wykonawcy w rozumieniu art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach. Podsumowując wskazać

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Pytanie Wkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą? Odpowiedź W opisanej sytuacji konieczne będzie zawarcie nowej umowy, poprzedzone

Co zrobić, gdy wykonawcy uchylają się od podpisania umowy o zamówienie publiczne?

któregokolwiek przypadku określonego w katalogu zawartym w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1, art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest praktykiem, posiadającym wieloletnie

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

. Racjonalnie działający zamawiający powinien więc zbadać istotność pytania oraz wpływ odpowiedzi na przygotowanie ofert. Leży to również w jego dobrze pojętym interesie. Podstawa prawna: - art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Czy można powtórzyć czynność badania i oceny ofert?

dokładnie sprawdziliśmy oferty pod względem zgodności z siwz parametrów artykułów produkowanych przez poszczególne firmy, które wykonawcy zaoferowali? Odpowiedź W zaistniałej sytuacji masz możliwość powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Przepisy art. 91 i następnych ustawy Pzp nie

Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

kryteriów oceny ofert i jednocześnie oferty te zawierają takie same ceny. W opisanej sytuacji nie można zastosować wprost ani art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, ani art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

okoliczności.Zobacz: Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę Okresy rękojmi Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może pozostawić do 30 % kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta powinna być zwrócona nie później, niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

Pytanie Nasza jednostka w lutym bieżącego roku ogłosiła przetarg nieograniczony. Został on unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Po jakim czasie znowu moja jednostka

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

się z warunkami podmiotowymi, a odrzucenie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji zamawiający powinien odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konieczność

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

została okoliczność, kiedy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwaga! Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 §

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Wyjaśnienie Podanie do wiadomości wykonawców kwoty, jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powinno być czynnością bezpośrednio poprzedzającą czynność otwarcia ofert. Wynika to bezpośrednio z regulacji zwartej w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1 Pzp wskazujący, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ważne Biorąc pod uwagę powyższe oraz

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

(naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy PZP), - sztywne określanie parametrów (wymiarów) np. mebli w sytuacji gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, - żądanie przez zamawiającego, aby np. oferowane samochody były wyposażone w silniki o określonej mocy i pojemności bez dopuszczenia tolerancji (naruszenie art. 29

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

zamówień publicznych nie dopuszcza jedynie możliwości zaoferowania cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp). Wynika to również z tego, że wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres w niej wskazany, wynikający z ustawy. Uwaga! Ustawodawca nie

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 95 ust. 1 ustawy PZP). Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, art. 95 ust. 1, art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

przechowywania protokołu wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 oraz 97 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Data uzupełnionego dokumentu może być późniejsza niż data składania ofert

uznać, czy patrząc na daty, iż jest to dokument wystawiony po terminie składania ofert i wykluczyć wykonawcę? Odpowiedź: Uzupełniane dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Jeżeli z informacji z banku nie wynika, że warunek był spełniony na

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

wykonawcom na rzecz jednostek administracji rządowej lub innych zamawiających, którzy na podstawie art. 15a ust. 3 ustawy Pzp, powierzyli centralnemu zamawiającemu przeprowadzanie postępowań i udzielanie zamówień, jest zamawiający centralny, w szczególności Centrum Usług Wspólnych, to wyłącznie na nim

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

napisały, że zamówienie zrealizują same bez udziału podwykonawców. Czy takie oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp? Odpowiedź Niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących podania informacji o planowanym podwykonawstwie nie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust

Skutki wykonania umowy przed terminem

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) w art. 144 ust. 1 zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

uzupełniającym została określona na kwotę 150.000 zł netto, to wartość zamówień uzupełniających których możesz udzielić wykonawcy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł netto. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Oferowany przez wykonawców okres gwarancji często wynika z praktyk rynkowych

niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość tej rzeczy. W umowach o roboty budowlane powszechne jest stosowanie obu tych zabezpieczeń naraz. Podstawa prawna: - art. 151 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

przykładowo na 10 dzień miesiąca, godz. 12.00, w drugim 11 dzień miesiąca, godz. 12.00. Wykonawca nie dostarczył żadnego dokumentu, w związku z czym podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (w pierwszym przypadku) lub oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Czy

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

najkorzystniejszej oferty zawarto zapis ,,Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp informuję, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana po dniu 18.08.2014 r." Kontrakt został zawarty w dniu 29.08.2014 r. z uwagi na to, iż osoba upoważniona do podpisania umowy po stronie wykonawcy przebywała

Zmiana ceny oferty w wyniku poprawienia omyłek - kiedy jest dopuszczalna?

związku z tym odradzałabym skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Bezpieczniejsze będzie odrzucenie niniejszej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

Pytanie Czy w przypadku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru powinienem postawić warunek dotyczący osób o uprawnieniach inspektora nadzoru w branży np. drogowej odnośnie art. 22 ust. 1 pkt 1 czy też art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp? Generalnie

Wykonawca nie może powołać się na zamówienie zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym

wcześniejsza. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów i nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

zakresie nie podlega zakazowi zawartemu w art. 144 ust.1 Pzp. Tym bardziej zatem byłoby dopuszczalna zmiana wzoru umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, tak aby zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierała realny termin jej wykonania (arg. a maiori ad minus)." Podobnie czytamy w

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). www.portalzp.pl

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

publicznej, ale z tego tytułu musiał ponieść dodatkowe opłaty. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Czy możemy uwzględnić te koszty w ramach przeprowadzonego postępowania i zakwalifikować jako zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp? Odpowiedź Nie. Niezaplanowane koszty

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

zamówienie, które powinno zostać udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium. Podstawa prawna: art. 46 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

wyboru oferty najkorzystniejszej. Konsekwencją tego wyboru jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Postępowanie może również zakończyć się unieważnieniem, gdy zaistnieje któraś z przesłanek wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zakończył postępowanie. Poniosłeś straty

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

. Podstawę prawną powyższej czynności stanowić będzie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

najistotniejszych, w mojej ocenie, zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1. Skreślenie dotychczasowej treści art. 5 ust. 1a i wprowadzenie przepisu art. 5a Zmiana dotyczy zasad udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe (2). Zmiana

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych) precyzuje zasady

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

2 do uzupełnienia błędnie złożonego wykazu wykonanych dostaw (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Wyjaśnienie Jako zamawiający dokonujesz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązany jesteś zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwać wykonawców, którzy: - w określonym terminie nie

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Superb - oferowanych na rynku w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniała postawione przez zamawiającego wymagania. A zatem Sąd pierwszej instancji słusznie uznał takie działanie jako sprzeczne z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Przy czym pozwani nie próbowali

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

publicznego podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako "Pzp") w zw. z art. 83 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121, z późn. zm.). Nieważne jest oświadczenie woli złożone

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert. Przepis zwalnia jednak zamawiającego z obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ma prawa w takich przypadkach

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

odnoszących się do kwestii obliczania terminów wskazanych w jej przepisach, lecz w myśl art. 14 ustawy Pzp, w zakresie nieuregulowanym ustawą do czynności zamawiającego oraz wykonawców podejmowanych w ramach postępowania zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z

Czy przed otwarciem ofert można ujawnić, ile ofert już wpłynęło?

86 ust. 1 ustawy Pzp zabrania jedynie zapoznania się z zawartością ofert przed upływem terminu ich otwarcia. Podobnie stanowi zapis art. 96 ust. 3 ustawy Pzp dotyczący protokołu z postępowania, zgodnie z którym jest on jawny, z tym że oferty (czyli ich treść) są jawne od momentu ich otwarcia, a

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

przedmiotu zamówienia przekracza kwoty unijne, to zamawiający, ogłaszając wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, powinien dla każdej części (zadania) wyznaczyć termin nie krótszy niż terminy określone w treści art. 43 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 43 ust

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

błędnych dokumentów, ale też np. poprzez odmowę przesunięcia tego terminu. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wraz z oświadczeniami składane są właściwe dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak okoliczności wykluczenia z postępowania. Przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

takim do którego nie stosuje się przepisów ustawy (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 2 pkt 13, art. 4 pkt 8 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autor jest aplikantem

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium? Odpowiedź W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

okresu gwarancji albo zaproponujesz krótszy niż jest wymagany, skutkować to będzie koniecznością odrzucenia Twojej oferty. Zgodnie bowiem z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści siwz. Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 94 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z 29

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

postępowania musi odnosić się do okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy PZP precyzując fakt ich zaistnienia. Brak uzasadnienia merytorycznego, które legło u podstaw unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów