art 29 pzp

Zespół komunikaty.pl

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

19 października 2014 roku weszła w życie znowelizowana wersja ustawy Prawo zamówień publicznych. Jej tekst określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Pzp - nowelizacja ustawy

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia to podstawowy element postępowania przetargowego. Poniżej znajdziesz informacje na temat przedmiotu zamówienia.

Kurs euro do zamówień publicznych

Kurs euro do zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

pojęć, niemniej jednak tożsame sformułowania normatywne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 91 ustawy z 29

Szacowanie wartości zamówień

Szacowanie wartości zamówień

publicznego, jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Nowe progi stosowania Pzp Zmiany w Prawie zamówień publicznych Podstawa prawna art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz

Aby ogłosić zamówienie zamawiający musi znać dokładnie jego zakres oraz być w stanie opisać jego przedmiot

Aby ogłosić zamówienie zamawiający musi znać dokładnie jego zakres oraz być w stanie opisać jego przedmiot

zamówienia pod warunkiem, że w chwili obecnej zna już w całości swoje potrzeby i co się z tym wiąże - jest w stanie opisać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami przepisów art. 29-31 ustawy Pzp. Zobacz: Dokumenty niezbędne w postępowaniu przetargowym [WZORY DO POBRANIA] Przepisy Pzp zabraniają dzielenia

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

komornika: Licytacje komornicze Podstawa prawna art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Dostęp wykonawców do siwz

Dostęp wykonawców do siwz

złożenia stosownego wniosku, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z uregulowaniem zawartym w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 42 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

wskazanie literatury, orzecznictwa lub komentarzy. Przetargi, zamówienia publiczne Ogłoszenia o przetargach z całej Polski » Odpowiedź: Stosowanie art. 29 ustawy Pzp, odnoszące się między innymi do zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

Wykonywanie powierzonych czynności

Wykonywanie powierzonych czynności

Słownik Pzp Podstawa prawna art. 2 pkt 3, art. 18. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907). Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)? Czy jednak zamawiający może, zaznaczając to wyraźnie w siwz, opis lub próbkę dołączoną do oferty potraktować wyłącznie jako jej element - przedmiot zobowiązania wykonawcy - potwierdzający zgodność

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wynika to z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp. Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została

Dokumentacja przetargowa

Pytanie: Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia dokumentu, który będzie potwierdzał brak

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

. 1 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może jedynie rozszerzyć katalog dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczenia o trzy dodatkowe wymienione we wskazanym przepisie. Dysponując wniesionym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zamawiający może, w przypadku gdy

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

wykonawcy. Przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp nie dają podstaw do zatrzymania wadium w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3, tj. na skutek złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

przypadku nie ma podstaw do sumowania wartości robót budowlanych oraz dostaw stanowiących wyposażenie szkoły. Możliwe jest przeprowadzenie jednego postępowania polegającego na budowie i wyposażeniu, lecz należy w tym przypadku zastosować art. 6 ustawy Pzp W przypadku gdy udzielono już zamówienia publicznego

Odrzucenie oferty przetargowej

Odrzucenie oferty przetargowej

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nie umożliwia uznawania jako niezgodnych z treścią siwz błędów o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Podstawy odrzucenia oferty Decyzja o odrzuceniu oferty złożonej w

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

pkt. 3 lit i ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8, jak i art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Pzp. Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

stosuje się np. art. 29 ust. 3 ustawy Pzp tzn. nie jest zakazane podawanie nazw producenta sprzętu. Jeżeli zatem np. w regulacjach wewnętrznych dotyczących udzielania tego rodzaju zamówień lub wymaganiach związanych z dofinansowaniem zamówienia nie ma ograniczeń w tym względzie, to dopuszczalne będzie

Wykonanie robót malarskich należy uznać za roboty budowlane

Wykonanie robót malarskich należy uznać za roboty budowlane

Pytanie: Czy zamawiający powinien opisywać wykonanie robót malarskich (ściany w pomieszczeniach) za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót? Odpowiedź: Wykonanie robót malarskich jest robotą budowlaną. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, ilekroć w ustawie jest mowa o robotach

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

realizacji tych robót, które miały być kontrolowane przez menadżera. Mając na uwadze powyższe, dla oznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne, znaczenie powinny mieć zapisy umowne. Zmiany w Pzp: Nowe progi stosowania Pzp Podstawa prawna art. 151a ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Siwz - numer rachunku bankowego

zarzutów. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wskazać w siwz wymagania dotyczące wadium oraz, w myśl art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy

Zamówienia tego samego rodzaju

w/w drogę 4050W (imienne zadanie inwestycyjne) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Umowa została podpisania na kwotę 30.000 zł. W połowie br. roku pojawiła się jednak konieczność uregulowania stanu prawnego dwóch dróg na w/w kwotę 200.000 zł. z wydatków bieżących. Zamawiający planuje ogłosić

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

najniższą ceną, unieważnia postępowanie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem w ofercie. Tym samym, na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) nie ma możliwości

Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

banku. W ocenie Izby decyzja ta powinna być pozostawiona uznaniu wykonawcy w celu zachowania zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. KIO/UZP 538/08, KIO/UZP 543/08).

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

zamawiający w okolicznościach wskazanych w pytaniu wpisuje szacunkową wartość zamówienia wszystkich zamówień tego samego rodzaju określoną zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. Zobacz: Dokumenty niezbędne w postępowaniu przetargowym [WZORY DO POBRANIA] Wzory ogłoszeń sporządzanych

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Pytanie: Moje pytanie dotyczy możliwości dokonania poprawki w druku oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wartość jednej z ofert złożonych w postępowaniu, zgodnie z

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

przedsiębiorcy » Wyjaśnienie Postępowanie prowadzone jest w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Konsekwencją tego wyboru jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Postępowanie może również zakończyć się unieważnieniem, gdy zaistnieje któraś z przesłanek wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp

Warunki podziału zamówienia na części

oszacować odrębnie. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 30.000 euro nie miałyby do jego udzielenia zastosowania przepisy ustawy Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 5 ust. 1b, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp , niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, konieczne jest przekazanie przez zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Prawo

Zmowa przetargowa

postępowania przetargowego, tj. w konieczność zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji (wymóg określonych w art. 7 ustawy Pzp ). Pamiętać trzeba bowiem, iż naruszenie efektywności postępowania przetargowego utrudnia wyłonienie oferty najkorzystniejszej, czy to pod względem ceny, czy sposobu

Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

publicznych - tekst ujednolicony Próbki jako załącznik do protokołu postępowania Powyższe potwierdza UZP w opinii "Niedopuszczalność zwrotu próbek załączonych do oferty wybranego wykonawcy ", wskazując, że w świetle art. 96 ust. 2 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp , wszelkie dokumenty

Termin związania ofertą

przypadku występujących w Pzp do obliczania terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminów, za wyjątkiem terminów o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, gdzie przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa z art. 111 § 2 k.c., nie ma zastosowania do obliczania terminu związania

Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

ofertą. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8

Zawarcie umowy z wykonawcą

wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO , odwołanie zostałoby odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna - art. 94 ust. 1 i 2, art. 189 st. 2 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Oczywista omyłka rachunkowa

zakresie roboczogodzin - 32.200,00 zł nie ulega zmianie. Cena za roboczogodzinę jest podstawą do dalszych rozliczeń. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny ? Odpowiedź: W mojej ocenie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: Nasza firma ma jednostki organizacyjne w kilku miastach w Polsce, w różnych województwach, przy czym jednostki te nie spełniają warunku samodzielności finansowej, opisanego w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp. Posiadamy umowy na czas nieokreślony z różnymi dostawcami energii. Czy szacując wartość

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie ZP o zamiarze zawarcia umowy? Co zrobić jeśli zawarto wcześniej umowę bez przeprowadzenia procedury? W jaki

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

budowlaną w związku z art. 6 ustawy Pzp? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu zamówienie jest robotą budowlaną. Na zakwalifikowanie opisanego przedmiotu zamówienia jako roboty budowlanej wskazują przepisy art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, oraz art. 6 ust. 3 ustawy Pzp. Pierwszy ze wskazanych przepisów (art. 2 pkt

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - art. 32, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

dotyczy wskazanego warunku. W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp nie przewidziano, aby wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji. Podstawa prawna - art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r

Przedłużenie terminu związania ofertą

zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu

Wartość szacunkowa zamówienia

przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 4 pkt. 8, art. 32-35 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

kraju Podstawa prawna -art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Kryteria oceny ofert przetargowych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Pzp (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), została dokonana zmiana przepisów ustawy Pzp między innymi w zakresie zasad doboru przez zamawiających kryteriów oceny ofert. W aktualnie ogłaszanych przetargach kryterium ceny jako jedyne może

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 4 pkt 13 ustawy Pzp). Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Jednostki gospodarki budżetowej W zasadzie już samo brzmienie

Prawo do informacji o przetargu

. Zgodnie z art. 8 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Odpowiedzialność za sposób przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami Pzp, w tym z zasadą jawności, spoczywa na zamawiającym. Powinien on zapewnić pełną jawność prowadzonych postępowań oraz powszechny dostęp do informacji

Kryteria oceny ofert powinny dotyczyć opisanego przedmiotu, ale nie mogą go w istotny sposób zmieniać

, kryteriami oceny ofert są albo cena albo tez cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Wskazać też trzeba, że w myśl art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek dokonać opisu przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wobec tego, na opis

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

budowlane. Przy czym odpłatność leży po stronie zmawiającego, który jednocześnie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy Pzp, wymienionych w art. 3 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Podstawa prawna art. 2 pkt 13, art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Unieważnienie przetargu

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

wynik postępowania. Zmiany istotne są dopuszczalne jedynie w przypadku, jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz określi warunki jej dokonania Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przesłanka unieważnienia postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

wykonawcą nie da się uznać za możliwą do poprawienia omyłkę. Zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo

Dostawy powtarzające się okresowo

istnieć możliwość zakupienia zamawianych produktów u jednego dostawcy (inaczej mówiąc w jednym sklepie). Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 34 , art. 69 - 73 , art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Opis przedmiotu zamówienia

odpowiednie podwozie i wykonać na nim nową zabudowę pożarniczą (karosację)? Odpowiedź: Niestety nie ma takiej możliwości, aby w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazać konkretny znak towarowy przedmiotu zamówienia bądź jego elementu, gdyż takie wskazanie znaku towarowego naruszyłoby przepis art. 29

Obowiązek podatkowy zamawiającego

polskich. Poza tym przepis art. 91 ust. 3a ustawy Pzp dotyczy zarówno wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług jak i towarów objętych załącznikiem nr 11 do ustawy o zmianie ustawy o VAT. Zatem informacja o obciążeniu podatkiem VAT powinna dotyczyć każdego postępowania o udzielenie zamówienia

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

treści pisma zawierającego wyjaśnienia? Odpowiedź: W wezwaniu o złożenie wyjaśnień dotyczącym zaoferowanej ceny wystosowanym na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający powinien wskazać elementy mające wpływ na wysokość ceny. W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych w

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

zamawiającego. Jeżeli dokument złożony przez wykonawcę pełni funkcję dokumentu potwierdzającego spełnianie stawianych warunków i zawiera błędy, zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Jeżeli formularz ofertowy skonstruowany został w taki sposób

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną

Podpis na dokumentach przetargowych

udzielanej odpowiedzi tego jednoznacznie przesądzić. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 14, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

tego wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wezwać go do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawa prawna: - art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

wykonawców, których oferty nie zostały wybrane. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - art. 97 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Podstawy unieważnienia przetargu

, które zastosowały 8 lub 23% dla całości zadania należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp ? Czy unieważnić przetarg z uwagi na to, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania i przygotować nowe postępowanie z załączonym formularzem cenowym

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

ustawy Pzp. Formy zabezpieczenia, z których korzystać mogą wykonawcy są wymienione w art. 148 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku zatrzymania części na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (maksymalnie 30

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie a także tzw. inne omyłki. Aby jednak móc dokonać poprawek zgodnie z przepisami prawa zamawiający musi dysponować niezbędną wiedzą pozwalającą na doprowadzenie oferty wykonawcy do pełnej zgodności z

Podział zamówienia na części

obydwu zamówień i wyjaśnić przeznaczenie każdego z nich. Poniżej przywołałam przepisy prawne mające znaczenie w przedmiotowym stanie faktycznym oraz wskazówki jak należy je rozumieć w kontekście analizowanej sprawy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert? Odpowiedź: Okoliczność, że termin wykonania zamówienia

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów w formie faksu lub skanu dokumentu, ale tylko pomocniczo

uzupełnienia drogą mailową wykonawca przekazując je w wymaganym terminie jedynie w takiej formie podlega wykluczeniu. Wątpliwości co do formy dokumentów uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w dużej mierze wynikają z rozbieżnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które czasami dopuszcza formę

Łączne szacowanie wartości zamówień

publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

udzielone zamówienie zależy od decyzji konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa PZP

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

(jest ryczał i niektórzy nie załączyli kosztorysów ofertowych), czy możemy żądać aby przedstawili planowany zysk itp.? Czy to jednak w gestii wykonawcy będzie udowodnienie zamawiającemu i mamy tylko przytoczyć zapisy z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp? Odpowiedź: Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami jej treści dokonywanych w oparciu o art. 38 ustawy Pzp. Warto zapoznać się również z orzecznictwem dotyczącym poprawy tzw. innej omyłki. Podstawa prawna:. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Witkowicach. Pytanie brzmi czy możemy zmienić nazwę przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od etapu, na jakim znajduje się przedmiotowe postępowanie i od trybu, w jakim jest prowadzone. Niniejszą kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp. W

Raz odtajnione dokumenty wykonawcy nie mogą zostać ponownie uznane za niejawne

zakresie, aż do uzyskania wystarczającej wiedzy. Podkreślić należy, że czynność odtajniania musi być przeprowadzana ze szczególną starannością ze względu na jej nieodwracalność. Raz ujawnione informacje nie mogą potem stać się ponownie niejawne. Podstawa prawna - Art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

skutek dostosowania standardu dostawy czy usługi do jego indywidualnych potrzeb, a zatem o jakości nie wymagającej indywidualnego ustalenia". Protokół z postępowania Wprowadzony nowelizacją przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, nakłada na zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1

Unieważnienie przetargu

postępowanie na bazie przepisów negocjacji z ogłoszeniem lub negocjacji bez ogłoszenia, gdzie terminy składania ofert są dużo krótsze. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 93 ust. 1a i 1b, art. 99, art. 101 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawienie w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika wola wykonawcy do

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

oferentów i przejrzystości postępowania. ( ) Podstawa prawna art. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

uwzględnione zostały koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Przeczytaj więcej na ten temat: Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

wezwać do uzupełnienia prezentacji w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Zamawiający powinien mieć zabezpieczone środki na realizację zamówienia w momencie wszczęcia postępowania

na całość zamówienia? Odpowiedź: Analizując wyłącznie ustawę Pzp nie zawiera ona przepisu zabraniającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zamawiający nie ma jeszcze faktycznie zabezpieczonych środków na jego realizację. Nie jest to jednak wskazane. Zobacz

Od momentu wydania orzeczenia przez KIO termin związania ofertą biegnie dalej

wysyła orzeczenie wyroku pocztą. Od jakiej daty powinnam liczyć odwieszenie biegu terminu związania ofertą? Odpowiedź: Istotna jest faktyczna data wydania orzeczenia. Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp  w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

należy dokonać analizy prawidłowości zastosowanej przesłanki w odniesieniu do stanu faktycznego oraz przesłanek zawartych w treści art. 146 ustawy Pzp. Zobacz: Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie Przesłanki unieważnienia postępowania Tym samym zawsze, gdy zamawiający zamierza

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

wszystkich okoliczności sprawy). Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień Podstawa prawna: - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

inaczej umowa została rozwiązana, przetarg na nowo ogłoszony i już wykonuje zadanie inna firma. Czy wykonawca, który rozwiązał umowę (bądź została ta umowa rozwiązana przez zamawiającego) nie może już uczestniczyć w przetargach na mocy art. 24 pkt. 2a ustawy Pzp ? I jak ten przepis ma się do

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

wybranego wykonawcy o podjętej decyzji o wyborze jako najkorzystniejszej jego oferty. Źródło: (1)Patrz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.), (2)Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Złożenie ofert przez małżonków w jednym postępowaniu nie stanowi automatycznie czynu nieuczciwej konkurencji

, że właścicielem firmy X jest Pani, która jest małżonką Pana, który zarządza firmą Y. Właściciel firmy Y z ofertą złożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp. Jak w takiej sytuacji

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

cena nie jest jedynym kryterium, a zamawiający stosuje np. cenę i gwarancję? Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Odpowiedź: Z literalnego brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wynika, że powinno dojść do porównania kwoty przeznaczanej na zamówienie z ceną oferty

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

pilarza? Odpowiedź: Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać

Przedłużenie terminu związania ofertą

ustawy Pzp. Zawieszenie terminu związania będzie trwało do chwili ogłoszenia przez KIO orzeczenia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dyspozycję art. 184 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający, nie później niż na siedem dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania. Pzp a zmiana treści umowy Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 tej ustawy. W ww. przepisie wprowadzono zakaz

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), § 6 pkt 2d rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

części np. zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze itd. nie przekraczała wartości 14.000 euro. Dla realizacji poszczególnych części zamawiający wybierał wykonawców w oparciu o regulamin wewnętrzny. Instytucja Kontrolująca stwierdziła jednak naruszenie art. 32 ustawy Pzp, poprzez celowe dzielenie

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

), który ulega zużyciu po jednorazowym jego użyciu, a zatem nie korzysta się z niego długoterminowo. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery