art 26 ust 2b pzp

Andrzej Łukaszewicz *

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy nie wolno polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach. Podsumowując wskazać

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

kilka zmian dotyczących innego palącego problemu - dotyczącego możliwości korzystania przez wykonawcę przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z potencjału podmiotów trzecich. W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp uzupełniono o sytuację ekonomiczną zakres potencjału podmiotów trzecich, na

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Pytanie W siwz wymagałem, by wykonawca przedstawił m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnił wymogi określone w art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Wykonawca w złożonym formularzu oferty wskazał, że część zamówienia wykona

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

nowego przepisu art. 26 ust. 2e Nowy przepis wprowadza zasadę, że podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą składającym ofertę przetargową za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

wykonawcę do uzupełnienia dokumentów? Jeżeli wykonawca zobligowany był, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, do przedstawienia stosownego dokumentu i nie spełnił tego obowiązku, wówczas, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musi wezwać go do jego złożenia. Uwaga!  Rozporządzenie w sprawie

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych może posiłkować się potencjałami podmiotów trzecich, co określone zostało w art. 26 pkt. 2b Prawa zamówień publicznych. Natomiast w przypadku warunków przedmiotowych zobowiązany jest potwierdzić spełnianie warunków przez sam przedmiot zamówienia, w tym przypadku próbkę. Zamawiający nie

Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów nie wymienia "pisemnych zobowiązań" podmiotów udostępniających zasoby wykonawcom. A zatem wykonawcę wiąże nakaz odnoszący się do formy, w jakiej ma być złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy rozporządzenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

(...) osobami zdolnymi do wykonania zadania", to znaczy, że chodzi tu o możliwość wykorzystania do realizacji zadania określonej ilości osób (fachowców), ale niekoniecznie pracowników". Ponadto nie sposób nie zwrócić uwagi także na treść art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

do realizacji zamówienia? Odpowiedź W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z dysponowaniem zasobem podmiotu trzeciego na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W rubryce "podstawa do dysponowania osobą" wpisz, że dysponujesz osobą bezpośrednio na podstawie np. umowy współpracy, zlecenia

Powołanie się na zasoby innej firmy - jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca?

Powołanie się na zasoby innej firmy - jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca?

natomiast przyjmiemy, że zobowiązanie udostępniające elektryka podpisze firma go zatrudniająca, a dodatkowo z treści zobowiązania będzie wynikało, że firma ta będzie podwykonawcą - innym podmiotem biorącym udział w realizacji zamówienia, wówczas obok zobowiązania wynikającego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wyłącznie w oryginale

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wyłącznie w oryginale

, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Co oznacza

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2. Jeżeli natomiast wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

wyjaśnił, że w złożonym zobowiązaniu wykonawcy o udostępnieniu zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza K., który został wpisany jako podwykonawca faktycznie tym podwykonawcą nie jest (jest to pomyłka pisarska). Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza "K"

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

wykonawca w ogóle nie odpowiedział na wezwanie, co do zasady powinieneś zatrzymać wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrzymujesz wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

wykorzystać regulację określoną w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Pisemne zobowiązanie podmiotu "użyczającego" swoje zasoby Wykonawca może bowiem spełnić warunek opisany przez zamawiającego, wykazując się wiedzą i doświadczeniem innego podmiotu. W takiej sytuacji składasz wykaz usług wraz z dokumentami

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1817). Tym samym przyjąć należy, że obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich oświadczeń lub dokumentów, które zostały

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą ich wystawienia po terminie składania

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

warunki uczestnictwa w postępowaniu, również za pomocą dokumentów, których zamawiający nie wymagał. Konsekwencją tej zmiany jest nowe brzmienie art. 26 PZP. Art. 26 Wprowadzenie (w ust. 2a) obowiązku wykazania, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

w praktyce interpretacja ww. przepisów jest bardzo różna i często stanowi ona podstawę wykluczania wykonawców z postępowania i odrzucania ich ofert. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2b, art. 181 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Art-B

skargę do Strasburga (do dzisiaj nierozpoznana). Zarzuty dla Gąsiorowskiego i Bagsika dotyczą oszustw wobec „systemu bankowego” na sumę 4,2 biliona starych złotych, czyli około 420 mln USD. Afera Art B -nowe faktyW 2014 roku Witold Gadowski w tygodniku W Sieci w rozmowie z byłym szefem

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Catherine Ashton. Kompetencje Jest reprezentantem Unii w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wyraża jej stanowisko w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowychTraktat lizboński, wersja skonsolidowana, art. 27, ust. 2. Prowadzi WPZiB oraz WPBiO. Poprzez swoje propozycje

Trybunał Kompetencyjny

1925 r. o Trybunale Kompetencyjnym (). Utrzymany przez art. 70 ust. 1 lit. c) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. (). Działał do września 1939 roku. Obecnie jego funkcję pełnią sądy administracyjneArt. 166 ust. 3 Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

nietypowy). Niektóre ubezpieczenia OC oferowane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe Obowiązkowe Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowychArt. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. () Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności

Redaktor (prawo)

Redaktor – w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (), dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji materiałów prasowych (art. 7, ust. 2, pkt 6).

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.