art 26 ust 2b pzp

Andrzej Łukaszewicz *

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy nie wolno polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Jeśli pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem innego podmiotu występuje rozbieżność, zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia.

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Z kolei w treści art. 36b ustawy Pzp: - zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), § 6 pkt 2d rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach. Podsumowując wskazać

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Pytanie W siwz wymagałem, by wykonawca przedstawił m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnił wymogi określone w art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Wykonawca w złożonym formularzu oferty wskazał, że część zamówienia wykona

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

kilka zmian dotyczących innego palącego problemu - dotyczącego możliwości korzystania przez wykonawcę przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z potencjału podmiotów trzecich. W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp uzupełniono o sytuację ekonomiczną zakres potencjału podmiotów trzecich, na

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

wykonawcę do uzupełnienia dokumentów? Jeżeli wykonawca zobligowany był, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, do przedstawienia stosownego dokumentu i nie spełnił tego obowiązku, wówczas, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musi wezwać go do jego złożenia. Uwaga!  Rozporządzenie w sprawie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36b. 1. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885); 14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

nowego przepisu art. 26 ust. 2e Nowy przepis wprowadza zasadę, że podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą składającym ofertę przetargową za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

: "Art. 13h. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2, oraz opłatę dodatkową, o której mowa w art. 13f ust. 1, może pobierać partner prywatny"; 3) w art. 22 uchyla się ust. 2b. Pzp w pigułce Poradnik

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885); 14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 25. 1. W

Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów nie wymienia "pisemnych zobowiązań" podmiotów udostępniających zasoby wykonawcom. A zatem wykonawcę wiąże nakaz odnoszący się do formy, w jakiej ma być złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy rozporządzenia

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych może posiłkować się potencjałami podmiotów trzecich, co określone zostało w art. 26 pkt. 2b Prawa zamówień publicznych. Natomiast w przypadku warunków przedmiotowych zobowiązany jest potwierdzić spełnianie warunków przez sam przedmiot zamówienia, w tym przypadku próbkę. Zamawiający nie

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

do realizacji zamówienia? Odpowiedź W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z dysponowaniem zasobem podmiotu trzeciego na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W rubryce "podstawa do dysponowania osobą" wpisz, że dysponujesz osobą bezpośrednio na podstawie np. umowy współpracy, zlecenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

(...) osobami zdolnymi do wykonania zadania", to znaczy, że chodzi tu o możliwość wykorzystania do realizacji zadania określonej ilości osób (fachowców), ale niekoniecznie pracowników". Ponadto nie sposób nie zwrócić uwagi także na treść art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym

Powołanie się na zasoby innej firmy - jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca?

Powołanie się na zasoby innej firmy - jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca?

natomiast przyjmiemy, że zobowiązanie udostępniające elektryka podpisze firma go zatrudniająca, a dodatkowo z treści zobowiązania będzie wynikało, że firma ta będzie podwykonawcą - innym podmiotem biorącym udział w realizacji zamówienia, wówczas obok zobowiązania wynikającego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wyłącznie w oryginale

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wyłącznie w oryginale

, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Co oznacza

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2. Jeżeli natomiast wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

wyjaśnił, że w złożonym zobowiązaniu wykonawcy o udostępnieniu zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza K., który został wpisany jako podwykonawca faktycznie tym podwykonawcą nie jest (jest to pomyłka pisarska). Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza "K"

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

wykonawca w ogóle nie odpowiedział na wezwanie, co do zasady powinieneś zatrzymać wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrzymujesz wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

wykorzystać regulację określoną w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Pisemne zobowiązanie podmiotu "użyczającego" swoje zasoby Wykonawca może bowiem spełnić warunek opisany przez zamawiającego, wykazując się wiedzą i doświadczeniem innego podmiotu. W takiej sytuacji składasz wykaz usług wraz z dokumentami

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1817). Tym samym przyjąć należy, że obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich oświadczeń lub dokumentów, które zostały

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą ich wystawienia po terminie składania

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

warunki uczestnictwa w postępowaniu, również za pomocą dokumentów, których zamawiający nie wymagał. Konsekwencją tej zmiany jest nowe brzmienie art. 26 PZP. Art. 26 Wprowadzenie (w ust. 2a) obowiązku wykazania, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

w praktyce interpretacja ww. przepisów jest bardzo różna i często stanowi ona podstawę wykluczania wykonawców z postępowania i odrzucania ich ofert. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2b, art. 181 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery