art 25 ust.1 pzp

Kancelaria Zamówień Publicznych

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia kosztorysu ofertowego

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę. Podstawy

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub  - nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

postępowaniu jednoetapowym. Stosujemy podobne wzory. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w sytuacji, gdy w przetargu poniżej progów nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu

Definicja aktualności dokumentów

Definicja aktualności dokumentów

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), winny być aktualne na dzień ich złożenia i mają potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp . Zatem oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez wykonawcę na podstawie wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp mają stanowić

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

ustawy Pzp zawierają bowiem dwie podstawy wezwania do złożenia wyjaśnień tj.: art. 26 ust. 4 ustawy Pzp , zgodnie z którym przedmiotem wyjaśnień mogą być oświadczenia i dokumenty określone w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp ,art. 87 ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym przedmiotem wyjaśnień może być

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

. 25a ust. 1 ustawy Pzp ,oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których stanowi art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , lubinnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.O tym, czy wykaz przedmiotów odbioru i płatności podlega uzupełnieniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamawiający powinien rozważyć unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie:  Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamieścić na swojej

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

ustawodawcy dopiero błąd, który powoduje, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy obliguje do unieważnienia postępowania. Taką sytuację mamy wtedy, gdy: „(...) takie wady zostały wymienione w art. 146 ust. 1 ustawy, jednak nie wyczerpują one

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ). Niezrozumiałe jest zatem pytanie związane z wyznaczaniem odmiennego dziennego terminu wykonania usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia od tego określonego w zapytaniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

pierwotnym, która to będzie potwierdzać pierwotne wymagania. Pozwala na to art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , zgodnie z którym: „Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

, które zamawiający może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Zamawiający zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy Pzp w treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert powinien określić wykaz dokumentów niezbędnych do

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów

Pytanie Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów - opinia UZP? Odpowiedź Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający , co do zasady, wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

; Autor: Marek Okniński [1] zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)? Czy jednak zamawiający może, zaznaczając to wyraźnie w siwz, opis lub próbkę dołączoną do oferty potraktować wyłącznie jako jej element - przedmiot zobowiązania wykonawcy - potwierdzający zgodność

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1”? Czy informacja z banku z 1 marca br. jest prawidłowa i potwierdza tym samym spełnianie warunku? Odpowiedź: Sam fakt, że informacja z banku

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przy zamówieniach poniżej progów unijnych) zamawiający może wystosować takie wezwanie.

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców , a także art. 25 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Aby zabezpieczyć w tym przypadku swoje interesy, zamawiający może natomiast odpowiednio sformułować względem wykonawców wymogi siwz. Kurs euro w zamówieniach publicznych Zasada

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych , uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz art. 89 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;     Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Dokumentacja przetargowa

uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp ), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. 1591). Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych

Zamówienia na dostawy i usługi

objęte przywilejem wynikającym z ww. przepisu? Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Odpowiedź: Tego rodzaju usług nie można zakwalifikować do usług i dostaw z zakresu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 4 pkt 8b ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień

JEDZ - zasady potwierdzenia

niż termin składania ofert . Natomiast przedkładane przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty, na podstawie art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, maja być dokumentami aktualnymi na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wskazanej

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

wymagania określone przez zamawiającego. O tych oświadczeniach lub dokumentach jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.Zobacz: Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie Dokumenty do uzupełnienia Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , jak i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie

Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

Pytanie: W świetle nowelizacji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp "Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający powinien wówczas wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez niego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

wynik prowadzonego postępowania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 46 ust. 4a - cyt.: " Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub

Podpis na dokumentach przetargowych

Pytanie: Zamawiający na mocy art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zawierających informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w siwz dla produktów zaproponowanych w ofercie. Wykonawca uzupełnił dokumenty w

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

sporządzić notatkę załączoną następnie do dokumentacji postępowania. Orzeczenie Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Urząd Zamówień Publicznych odróżniają próbkę od samej prezentacji. W wyroku z 22 listopada 2013 r. (KIO 2600/13, KIO 2609/13) Izba odniosła się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

którym mowa w art. 25 ustawy Pzp. Oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wyjaśnienie Masz obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

; Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 12) skład sądu konkursowego; 13) rodzaj i wysokość nagród; 14) termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do

Czy zamawiający ma wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nawet wtedy, gdy oferta jest do odrzucenia?

określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

zastosowanie procedury odwróconej w swojej istocie zakłada, iż zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny wszystkich ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym (art. 89 ust. 1 PZP), jak również spełnienia kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ. Następnie zamawiający

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.". Art. 206. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Kiedy

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium? Odpowiedź W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

, zamawiający był zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne. Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Pzp wymaga jego zestawienia z art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Jakikolwiek sposób określania poszczególnych części wynagrodzenia może jednocześnie być uznany za wskazujący procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia wykonawcy w rozumieniu art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

Art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dale "Pzp", stanowi, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

sytuacji skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym na każdym etapie postępowania zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

przeprowadzenia postępowania. A zatem jest niedopuszczalne na gruncie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawa prawna:art. 25 ust. 1art. 26 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest byłą wiceprezes UZP, obecnie prowadzi

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

kwalifikowania wykonawców zgodnie z art. 134b ust. 1. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za dopuszczonych do udziału w postępowaniu uważa się wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, w określonej kategorii zamówień sektorowych. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wskazana przez Ciebie podstawa prawna unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niemożność zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia

Kiedy można zatrzymać wadium?

skierować pismo do wykonawcy, aby ustalić przyczyny nieuzupełnienia. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył

Kosztorys ofertowy

zamawiającego od wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

wraz z jednoczesnym wprowadzeniem do przepisów instytucji "powtórzenia podobnych usług lub robót budowlanych" oraz "dodatkowych dostaw". Znowelizowane przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowi, iż w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. Żaden z ww. dokumentów nie jest przedkładany na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Przepis art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje rozdziału spośród oświadczeń lub dokumentów

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

. Oznacza to, iż wykonawcę wiąże nakaz odnoszący się do formy, w jakiej ma być złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy rozporządzenia, które odnoszą się do formy innych dokumentów. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1art. 26 ust. 2b, art. 26 ust. 3

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy, a jej podstawą jest zachowanie wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw. Wykonawca może się uwolnić od tej sankcji

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 1.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

po stronie wykonawcy. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, ale zawierające błędy, do ich złożenia

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 12. 1. W razie sprzedaży przez podmiot publiczny

Czy polisa od ryzyka budowlanego jest dokumentem, który może złożyć wykonawca w postępowaniu o zamówienie?

obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

przez zamawiającego. Po pierwsze, zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu może żądać tylko oświadczeń i dokumentów, które są niezbędne do jego przeprowadzenia (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp). Po drugie, zamawiający nie może żądać dokumentów na potwierdzenie spełnienia

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub - nie złożyli pełnomocnictw, albo - złożyli wymagane przez Ciebie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub - złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

Brak podpisu

. Jeżeli natomiast chodzi o dokument zaliczany do dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, który został złożony w kopii ale nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem - taki dokument można uzupełnić. Przetargi na Twój e-mail? Zobacz jakie to proste!

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Warunkiem koniecznym zatrzymania

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

. 90 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza dodatkowy czynnik, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie, czy rażąco niska cena istotnie występuje (w porównaniu z dotychczasowym katalogiem z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp): koszty pracy, które przy kalkulacji ceny oferty wykonawca będzie miał obowiązek

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

wymóg taki został przewidziany w ogłoszeniu o koncesji. 3. W przypadku niezłożenia przez zainteresowany podmiot oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, lub złożenia ich w niepełnym zakresie, koncesjodawca informuje go o nieprzyjęciu wniosku. Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 14. 1

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT  Adam Wilk Bieruń  ul. Warszawska 299  - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w kosztorysie ofertowym dokonano zmian w opisach pozycji kosztorysowych i ilościach, brak

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Przepisów art. 131n ust. 1-3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia wykonania części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż kwoty określone w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6) upływu 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1; 7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby; 8) niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 3; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wraz z oświadczeniami składane są właściwe dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak okoliczności wykluczenia z postępowania. Przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie

Czy przy zamówieniu na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego można żądać od wykonawcy jego prezentacji?

potwierdzające, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2a oraz w kontekście art. 25 ust. 1 i 26 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą (przetarg nieograniczony). W przypadku niezłożenia przez wykonawcę wymaganych

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

uzupełnienie Od czasu nowelizacji ustawy Pzp w czerwcu 2007 r. zamawiający ma obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia wszystkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictw. Pamiętaj, że w tym

Wykonawca nie może powołać się na zamówienie zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym

wcześniejsza. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów i nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 5

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

wymagań określonych przez zamawiającego, czyli de facto dokumentów określonym w przywołanym na wstępie rozporządzeniu. W informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2010 na stronie 19 czytamy: "(...) Na marginesie należy zauważyć, że w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp jest mowa o "oświadczeniach lub

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Obowiązujące brzmienie art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych niestety prowadzi do powstania szeregu niejasności odnośnie sytuacji, w których zamawiający zobowiązany

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność treści oferty z siwz) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Warunkiem dodatkowym jest tutaj, aby pierwotne warunki

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania ". Również Krajowa Izba Odwoławcza zajęła swoje stanowisko

Czy wykonawca musi załączyć do oferty umowy z osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego?

odwołań! Pamiętaj, że przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, możesz żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia (art. 25 ustawy Pzp). Jednocześnie ograniczony jesteś katalogiem oświadczeń i dokumentów zawartym w przywołanym powyżej

Czy jako próbki w zamówieniu na umundurowanie zamawiający może zażądać załączenia do oferty 1 sztuki munduru i obuwia?

podlegają przepisom ustawy Pzp np. w zakresie uzupełniania czy wyjaśnień. Również, co istotne, przepisowi art. 25 ust. 1, zgodnie z którym możesz żądać wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy jesteś w stanie właściwie ocenić próbkę ubioru? Pamiętaj także, że

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone w ramach tej procedury dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę

Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

sposobu, charakteru czy zakresu rzeczywistego, przyszłego wykorzystania przez wykonawcę udostępnionych mu zasobów. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust.2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 2

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności

Zatrzymanie wadium

z art. 46 ust. 4a sankcję utraty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Jednak jak wykazała

Oferta bez wzoru umowy - konsekwencje dla wykonawcy

wynika z treści normy wyrażonej w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wskazany przepis jednoznacznie stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

dokumentów dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a wymienionych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku nie złożenia przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

należytego wykonania umowy, to zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Nie jest to możliwe w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli uzyskasz odpowiedź

Jak zweryfikować, czy wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lokalnych?

rozstrzygną wątpliwości (zob. wyrok KIO UZP z 17 listopada 2010 r., KIO/UZP 2373/10). Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie

Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

z systemu zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.); ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 95, poz. 404 ze zm

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP tj. tych które odnoszą się do potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu lub do dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez zamawiającego. Zapamiętaj ! Uwzględniając powyższe stwierdzić należy