art 25 ust 1 pit

PITy 2017. Chcesz złożyć wniosek o rozliczenie podatku przez urząd skarbowy? Nie czytaj instrukcji

PITy 2017. Chcesz złożyć wniosek o rozliczenie podatku przez urząd skarbowy? Nie czytaj instrukcji

art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

; zostanie zrefundowana przez budżet państwa, a zatem wysokość przyszłej emerytury nie ucierpi przez skorzystanie z ulgi? Fakt zwolnienia z obowiązku opłacenia składek nie będzie miał wpływu na wysokość przyszłej emerytury. Wynika to z faktu, że w świetle art. 31zr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

zajęcia praktyczne? Zakładamy, że pytanie dotyczy zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego (art. 194 kodeksu pracy). Zgodnie z art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.; * Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego); * Przesunięcie terminu wejścia w życie

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

;- Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);  - Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych

Co się należy po zmarłym pracowniku

Co się należy po zmarłym pracowniku

kobieta mogła udowodnić (np. wydrukami przelewów), iż otrzymywała nieformalne alimenty. Takie korzystne rozszerzenie przepisów wdowy i rozwódki zawdzięczają wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 r. (sygn. SK 61/13), który uznał art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

. (Podstawa prawna: art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Uwaga! Wniosek o bonifikatę trzeba złożyć do końca marca. Póki urzędnicy go nie rozpatrzą i nie wydadzą decyzji, opłaty rocznej należy dokonać w pełnej wysokości. Co się dzieje, gdy w wyniku sprzedaży

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

raz, gdy po nim dziedziczy (2016 r.). Nabywa mieszkanie po połowie, w związku z tym skutki podatkowe z tytułu dziedziczenia dotyczą tylko części praw do lokalu. Gdy wdowa sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od objęcia spadku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT osiągnie przychód. W

Najczęściej zadawane pytania

działalności, 31. Czy istnieją limity uniemożliwiające rozliczanie się na podstawie ryczałtu? Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych

Jak się bronić przed naciąganiem

Jak się bronić przed naciąganiem

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. DzU z 2012 r., nr 0, poz. 1225) odstępuję od umowy ... nr....... zawartej dnia.......... w ... (jeżeli zapłaciłeś za towar

Sztuka wrzucania w koszty

, Banki, Prawo lokalowe, Matura i egzamin, słowniki i książki w języku angielskim i niemieckim)" nie uznał za koszty uzyskania przychodu. Dlaczego? "Stwierdzenie, że człowiekowi ciemnemu nikt nie zleci usługi, nie jest w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym argumentem