art 24 ust 1 pzp

Mata Mikulska-Nawacka

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

W zależności od okoliczności mogłyby zaistnieć przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16?17 ustawy Pzp.

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Organizacja wydarzeń kulturalnych jest objęta zarówno art. 4d ust. 1 pkt 2, jak i przepisami dotyczącymi usług społecznych. Z samej ustawy nie da się wyciągnąć wniosku, który z tych trybów jest nadrzędny.

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp . Obecnie biegnie 10-dniowy termin na złożenia odwołania do KIO przez wykluczonego wykonawcę . Czy zamawiający może skorzystać z art. 94 ust. 3 i art. 46 ust. 3 ustawy Pzp w celu wyboru drugiego wykonawcy w

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie o wartości poniżej 140.000 euro w procedurze odwróconej. Najlepszy wykonawca został wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp , ponieważ nie potwierdził, że wskazane przez niego w wykazie usług dwie z trzech

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

, czy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , który stanowi obligatoryjną podstawę wykluczenia.  Jeśli zamawiający nie przewidział w siwz podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp , jedyną obowiązującą przesłanką

Jaką datę ma podpisywana umowa w sprawie zamówienia?

Jaką datę ma podpisywana umowa w sprawie zamówienia?

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Czy taka umowa jest zawarta prawidłowo i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., lecz za datę jej zawarcia należy uznać dzień 24 stycznia 2020 r.? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu umowa obowiązuje od 24 stycznia 2020 r. Przepis art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

członków zarządu. Dlatego w okolicznościach pytania aktywuje się obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentu wpisany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp .  Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

upływie 3 dni bez wzywania do uzupełnienia.  Zgodnie z art.? 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców , którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub

Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę , który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (przed nowelizacją analogiczne brzmienie miał art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp). W świetle art

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp są zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty , aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Takie podejście do omawianego zagadnienia zostało zaprezentowane przez Krajowa Izbę Odwoławczą w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18), w którym

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów

najwyżej, nie potwierdzi (na wezwanie zamawiającego) wymaganymi dokumentami, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, wówczas będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Źródło: "Pytania i odpowiedzi

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

jest zobowiązany przeprowadzić przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń ww. warsztatu? Czy może na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stowarzyszenie jest zwolnione ze stosowania ustawy Pzp, gdyż nie zachodzą łącznie 3 wymienione przesłanki? Po utworzeniu

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

Pytanie: Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została przewidziana możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a

Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

Pytanie: Jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć zamawiający, w sytuacji, gdy: 1)  postępowanie jest prowadzone w procedurze unijnej i współfinansowane ze środków UE oraz 2)  na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia JEDZ w zakresie

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

zachodzi konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych . Wskazany powyżej termin złożenia oświadczenia jest terminem zawitym, co powoduje, że

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

zdolności podmiotu trzeciego do realizacji zamówienia poprzez ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz konieczność zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp (art. 22a ust. 3 znowelizowanej

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

oferty punkt dotyczący gwarancji brzmiał: „Udzielamy ..... miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”. Dwaj wykonawcy napisali 60 miesięcy, jeden 24 miesiące. Wezwałam firmę do wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Wykonawca poinformował, że wartość w

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynika z jego oferty. Zamawiający , przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , określa zakres przedmiotu zamówienia , który bezpośrednio przekłada się na rozmiar świadczenia wykonawcy . W zależności od przedmiotu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wskazać, że przesłanką wykluczenia jest nieprzedłużenie terminu związania ofertą? Co w takiej sytuacji z wadium wykonawcy? Czy w obydwu przypadkach należałoby je zatrzymać? Odpowiedź: Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest kategoryczne: "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp ), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

wykonawcy. Przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp nie dają podstaw do zatrzymania wadium w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3, tj. na skutek złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wskazane powyżej wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

Dokumentacja przetargowa

podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ? Jeśli tak , to czy należy zaakceptować dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych wystawione przed jak i po dacie dokumentu pierwotnego spełniające oczywiście wymóg, iż nie mogą być one wystawione lub też potwierdzać stanu

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP ilość omyłek rachunkowych występujących w ofercie, ani też ich istotność". Podstawa prawna *1 Patrz: wyrok KIO z dnia 28 września 2010 r. sygn.. akt: KIO 1978/10 a także w wyroku KIO z dnia 01 września 2011 r. sygn.. akt 1787/11.

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

uniknięcie ryzyka nie przekazania oświadczenia zamawiającemu w terminie określonym przepisami Pzp. *1 patrz: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) *2 Wymóg wynikający z art. 24 ust. 11 ustawy

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym. Znowelizowana ustaw Pzp Podstawa prawna: art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługi ochrony jako usługi społeczne

społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyżej określonych progów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający sam tworzy procedurę udzielania zamówień społecznych , która musi jedynie przewidywać wymogi opisane w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy Pzp

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

unieważnienie postępowania to dwie odrębne i niezależne od siebie instytucje, których nie należy utożsamiać. Przesłanki unieważnienia postępowania zostały ściśle określone w art. 93 ust. 1-1d Pzp i nie można ich stosować analogicznie wobec innych czynności w postępowaniu. Unieważnienie postępowania skutkuje

Przedłużenie terminu związania ofertą

zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

kraju Podstawa prawna -art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Okres rękojmi w przetargu

Ofertę, w której nie podano wymaganego okresu rękojmi , należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca powinien ten termin wprost określić w ofercie - stosownie do wymogów siwz. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedzialność sprzedawcy Sprzedawca

Zmowa przetargowa

publicznych - tekst ujednolicony *Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr50 poz.331). * Patrz art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu pozostaje wykluczone z przetargu na drogę S14

związku z powyższym wykluczenie konsorcjum Kobylarnia w części nr 1 i 2 zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp dokonane w dniu 14 marca 2018 pozostaje w mocy" - czytamy w komunikacie. 10 kwietnia br. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg

Podpis na dokumentach przetargowych

udzielanej odpowiedzi tego jednoznacznie przesądzić. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 14, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

procedurę dla zamówień mieszanych, w zaistniałej sytuacji należy zastosować art. 5c ust. 1 i 2 ustawy Pzp . Trzeba więc określić, która usługa odpowiada w tej sytuacji głównemu przedmiotowi zamówienia (sprawdzając nazwę postępowania, główny i najszerszy zakres czynności do wykonania itd.) oraz który

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp), - a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

zastosowanie procedury odwróconej w swojej istocie zakłada, iż zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny wszystkich ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym (art. 89 ust. 1 PZP), jak również spełnienia kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ. Następnie zamawiający

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i odrębnie tych, których oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). W protokole także zostały wyodrębnione pola do podania wykonawców wykluczonych (których oferty uznaje się za odrzucone) oraz ofert odrzuconych (na jednej z podstaw z art. 89

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

wezwać do uzupełnienia prezentacji w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

opracowaniem dokumentacji - będzie korzystniejsza niż pozostałych wykonawców. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wykluczenie wykonawcy Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się podmioty, które: - wykonywały bezpośrednio czynności związane z jego przygotowaniem

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ma miejsce wówczas, gdy nie wykaże on spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli warunków odnoszących się do wykonawcy (warunki podmiotowe). Z związku z tym, w aktualnym stanie prawnym, w przypadku

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

przykładowo na 10 dzień miesiąca, godz. 12.00, w drugim 11 dzień miesiąca, godz. 12.00. Wykonawca nie dostarczył żadnego dokumentu, w związku z czym podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (w pierwszym przypadku) lub oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Czy

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp). Jak wskazał odwołujący, złożony przez konsorcjantów wykaz wykonanych głównych usług, pomimo jego uzupełnienia na wezwanie zamawiającego, nie zawierał w części B wszystkich usług wykonanych przez członów konsorcjum oraz przez podmioty, na

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu do uzupełnienia jest  stwierdzenie, że wykonawca nie złożył dokumentu zawierającego wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

strony zamawiającego powinny złożyć oświadczenie zgodnie z art. 17 ust 2 Prawo zamówień publicznych, natomiast wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art 22 ust 1 Prawo zamówień publicznych i oświadczenie o wykluczeniu art 24 ust 1 Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1, a następnie także pkt 1a ustawy Pzp od dawna budziły poważne wątpliwości co do ich zgodności z prawem europejskim. 13 grudnia 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż automatyczne reguły wykluczania zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp sprzeczne są ze

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

) *1 Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania Wprowadzone wyżej wskazanym rozporządzeniem zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp , w tym w szczególności w zakresie zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

, zarzut postawiony przez kontrolujących jest zasadny. Wyjaśnienie Katalog dokumentów mających na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Jak prawidłowo należy oszacować wartość szacunkową zamówienia na ww. usługi? Czy należy ją obliczyć zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1oraz art. 34 ust.3 pkt b) ustawy Pzp? Zamierzamy zawrzeć

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Odpowiedź Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio: - dokumentu wystawionego w kraju, w którym podmiot zagraniczny ma siedzibę lub

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

Pytanie Czy wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego o uzupełnienie dokumentów (katalogi) potwierdza, że nie posiada katalogów potwierdzających, że zaoferowany sprzęt nie posiada cech wymaganych przez zamawiającego, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

Pytanie Wykonawca, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie dołączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, gdyż nie jest podmiotem

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3. Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 2. Zamawiający

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Jeżeli treść uzyskanych wyjaśnień nie będzie dla zamawiającego przekonująca, to wówczas należy rozważyć możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. z powodu złożenia nieprawdziwych

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

koncesjodawca nie może opisać przedmiotu Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy koncesji zgodnie z ust. 3, a opisowi takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Art. 8. 1. Gdy opis przedmiotu koncesji został dokonany za pomocą specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, a

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

warunków udziału w postępowaniu. Zatem w kolumnie "wymagane warunki" druku ZP-17 istotne jest, abyś wskazał warunki udziału w postępowaniu, tj. zarówno "warunki pozytywne" z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jak i "warunki negatywne" z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ma tutaj

Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

postępowaniu powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także możliwości zmian w tym zakresie. Nie bez powodu norma art. 22d ust. 2 ustawy Pzp daje zamawiającym

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

formalny, nie merytoryczny charakter, zatem jego niezachowanie nie może przynieść skutku w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Izby art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP nakazuje odrzucenie oferty jedynie w razie stwierdzenia merytorycznej

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 12. 1. W razie sprzedaży przez podmiot publiczny

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

za odrzuconą (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). Kiedy wykluczyć wykonawcę, a kiedy odrzucić ofertę? Zamawiający powinien zweryfikować najpierw, czy wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki, to należy ich wykluczyć

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

wraz z jednoczesnym wprowadzeniem do przepisów instytucji "powtórzenia podobnych usług lub robót budowlanych" oraz "dodatkowych dostaw". Znowelizowane przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowi, iż w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2; 2) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio taką osobę, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

uzupełnienie Od czasu nowelizacji ustawy Pzp w czerwcu 2007 r. zamawiający ma obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia wszystkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictw. Pamiętaj, że w tym

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

obowiązujących wymogów nowy obowiązek - wykazania, iż zastrzeżone informacje - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przedkładając uzasadnienie okoliczności uzasadniających skorzystanie z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa. 3. Skreśla się art. 24 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 1a, oraz dodaje nowy przepis art. 24a

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania adekwatne do twojego przypadku Powyższa przesłanka dotyczy wykluczenia wykonawcy przez konkretnego zamawiającego, z którym wcześniej łączył go

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

osobowości prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Czym jest jednostka budżetowa? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

wykluczania wykonawcy z postępowania, wskazał, w jakich sytuacjach ma mieć ona zastosowanie. Okoliczności, w których dany wykonawca podlega wykluczeniu, zostały uregulowane w ustawie, w szczególności w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wymóg postawiony w siwz polegający na zobowiązaniu potencjalnych

Konsekwencje upadłości wykonawcy

podziału na upadłość, która nastąpiła przed udzieleniem zamówienia oraz upadłość, która nastąpiła po jego przyznaniu. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie będzie miał art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

wybrana jako najkorzystniejsza (art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Muszą zatem zaistnieć dwie przesłanki: - uprzednie zwrócenie wadium wykonawcy na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp oraz - dokonano wyboru oferty jako najkorzystniejszej w wyniku rozstrzygnięcia odwołania. Jest to jedyny

W jaki sposób oszacować wartość zamówienia wykonywanego w różnych latach?

Odpowiedź: Szacując wartość zamówienia, na podstawie kosztorysu inwestorskiego bądź planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, musisz wziąć pod uwagę tylko zakres prac do wykonania w danym roku (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Wydatki publiczne mogą być

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 są warunkami abstrakcyjnymi i dotyczą każdego rodzaju zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest je doprecyzować poprzez zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu lub - w

Zatrzymanie wadium

dokumentu nie potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Inne rozumienie tego zagadnienia w kontekście art. 24 ust.2 pkt 4 wynika m.in. z faktu, że inne są przesłanki w tym przepisie i wskazanym powyżej, jak również inny był cel jego wprowadzenia. Odmienne rozumienie art. 46 ust.4, a Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 24. 1. Z

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

ustawy w związku z art. 24 ust. 4 ustawy oraz o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu. W uzasadnieniu faktycznym i prawnym zamawiający podał, że w dniu 18 marca 2013 r. wezwał wykonawcę "Z" do uzupełnienia

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wraz z oświadczeniami składane są właściwe dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak okoliczności wykluczenia z postępowania. Przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

zamówień publicznych a w szczególności nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniają wymogi art.22 ust.1 pkt.1-3 wspomnianej ustawy." Zamawiający dokonując takiego zapisu popełnił poważny błąd. Polegał on na tym, że zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zażądał tylko oświadczenia w

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

przypadku wykonawca mógł się ubiegać o zwrot wpłaconego wadium? Odpowiedź Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń czy dokumentów, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność treści oferty z siwz) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Warunkiem dodatkowym jest tutaj, aby pierwotne warunki

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą ich wystawienia po terminie składania

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

wniesionego wadium potwierdza np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 czerwca 2008 r. (sygn. Akt: KIO/UZP 584/08), w którym skład orzekający stwierdził, że na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP, zamawiający był uprawniony do objęcia treścią SIWZ kwestii odnoszącej się do terminu realizacji

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

pytanie nie jest niestety jednoznaczna, gdyż w kwestii tej występują dwa odmienne poglądy. Pierwszy nakazuje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, uznając, że błędnie wskazana stawka VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Porównaj wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 8 marca 2007 r

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy według Państwa istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy? Według części dostępnych w publikatorach opinii zmiana stawki VAT nie może

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

proporcjonalny do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi zatem zwracać szczególna uwagę, aby postawione warunki udziału w postępowaniu odpowiadały specyfice zamawianego przedmiotu i spełniały realne potrzeby w zakresie selekcji wykonawców. Art. 24 Wprowadzono (w ust. 1 pkt. 1) obowiązek wykluczenia

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

podział stawek VAT w formularzu cenowym wynika z podziału kosztu sprzątania i dezynfekcji. Wykonawca podtrzymuje, że sprzątanie jest obciążone 22% stawką VAT, a dezynfekcja jest zwolniona z podatku. Odpowiedź Możliwe jest odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Doktryna

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z postanowieniem wskazanego rozporządzenia, stosownie do postanowień par. 2 ust. 1 pkt 2, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast KRS nadal jest dokumentem, którego możesz żądać, a niekiedy masz nawet taki obowiązek. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniach

Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

z procedury udzielenia zamówienia publicznego. Sytuacje skutkujące wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego określa art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zasada: W przypadku prowadzenia przetargu nieograniczonego (lub każdego innego trybu

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Skład orzekający Izby podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone z wyroku sądu okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2003 roku (sygn. V Ca 222/03), gdzie sąd wyraził pogląd, że uznanie za prawidłową cenę z błędnie podaną stawką

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

niedbalstwa. Wykluczanie oferentów na bazie art. 24, ust. 3 pkt 3 ustawy Pzp doczekało się już licznego orzecznictwa zarówno Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów powszechnych. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa rzeczone wykluczenie może mieć miejsca wyłącznie, gdy oferent celowo złożył nieprawdziwe

Jak zweryfikować, czy wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lokalnych?

Pytanie Czy w zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot unijnych, zamawiający ma obowiązek żądać - jako spełnienie warunku niewykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 i § 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów - aktualnego zaświadczenia

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

. Kolejną nowością w zakresie reguł wykluczania z postępowania jest złagodzenie rygoryzmu art. 24 ust. 1 pkt 1 PZP. Chodzi w nim o wykluczenie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, która to szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

bowiem należy, że zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy PZP zamówienie w trybie zapytania o cenę udzielane jest wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - cena jest bowiem jedynym kryterium oceny ofert. Analizowane rozporządzenie znajduje zastosowanie do postępowań wszczętych od dnia 25 maja 2011 r.