art 22 ustawy pzp

sprawdź też:

ustawa

Karol Jaworski

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

Zamawiający określa warunki oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a ustawy Pzp).

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Sprawdź, kiedy konieczna jest publikacja ogłoszenia o zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Pzp a jednostki budżetowe

Jednostki budżetowe mają obowiązek stosowania ustawy Pzp.

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp ? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

platformę zakupową, do której mamy wykupiony dostęp? Odpowiedź: Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oferty również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp , pod warunkiem że wniosek wykonawcy został złożony przed upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień. Zgodnie z wyrokiem KIO z 12 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2035/17): „Jak też zauważono powyżej, przedłużenie terminu

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

przepisami prawa wpłacenie wadium gotówką w kasie banku na rachunek bankowy zamawiającego stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy zawartej przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r., z powołaniem się na art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b nowelizacji ustawy Pzp, jeżeli spełnione są przesłanki określone w tym przepisie. Kwestia przedstawiona w pytaniu rzeczywiście nie

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Pytanie: Czy opisując przedmiot zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania nadbrzeży, muszę określać wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp? W postępowaniu kryterium oceny ofert będą stanowić kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

jest udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy zawartej przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r., z powołaniem się na art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b nowelizacji ustawy Pzp , jeżeli spełnione są przesłanki określone w tym przepisie.         Kup tańsze

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

jest fakt, że zamawiający zawierają 'wymóg zatrudnienia' określony w art. 29 ustawy Pzp i jednocześnie kalkulują wartość zamówienia w oparciu o stawkę 10-13 zł za godzinę pracy pracownika. Tymczasem koszt roboczogodziny pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i otrzymującego wynagrodzenie

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

w Dz.Urz. UE nie stanowi przesłanki uzasadniającej unieważnienie postępowania. Ustawa pzp Przed nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. istniała powszechna praktyka zamawiających w zakresie publikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń od dnia

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

realizacji zamówienia jako podwykonawca (wyrok z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt: V Ca 243/13). Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp i niektórych innych ustaw uchyla art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, który zostaje zastąpiony dużo obszerniejszym art. 22a znowelizowanej ustawy Pzp. W przywołanym

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Pytanie: Czy zamawiający powinien udostępnić na wniosek wykonawcy odpowiedź na wezwanie dotyczące żądania wyjaśnień treści oferty z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania? Odpowiedź: Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp , oferty, opinie

Brak zysku nie uniemożliwia startu w przetargu.

Zapamiętaj. Postawiony przez Zamawiającego warunek, na podstawie którego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się tylko firmy, które wykażą zysk z prowadzonej działalności uznać należy, co do zasady, za niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie może bowiem oceniać

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

. Wynika to z faktu, że w procedurach tych stosuje się odpowiednio m.in. art. 22 i 24 ustawy Pzp , które dotyczą spełniania warunków oraz potwierdzania braku podstaw do wykluczenia . Dokumentem wstępnie poświadczającym powyższe okoliczności w procedurach prowadzonych w tzw. "progach unijnych"

Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

Pytanie: W jakim terminie zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej Pzp z 22 czerwca 2016 r. zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w trybie unijnym? Zaraz po wysłaniu ogłoszenia do TED , 48 godz. po wysłaniu do publikacji, czy po

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę będzie nie tylko niewystarczające, ale również niespełniające dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Precyzyjne wyspecyfikowanie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których przeprowadzanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

uprawnienie zamawiającego stanowi wyjątek od zasady, wprowadzonej do ustawy Pzp nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, zgodnie z którą wezwanie do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, kierowane jest do wykonawcy, którego oferta

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (). Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138 ustawy Pzp .   Znajdź zlecenie dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Publikacja na stronie BIP Wskazany przepis

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

Pytanie Czy zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp musi wymagać zatrudnienia osób na umowę o pracę, gdy art. 36 ust. 2 pkt 8a mówi, że "w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a"? Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

uniknięcie ryzyka nie przekazania oświadczenia zamawiającemu w terminie określonym przepisami Pzp. *1 patrz: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) *2 Wymóg wynikający z art. 24 ust. 11 ustawy

JEDZ - zasady potwierdzenia

skład orzekający KIO uzasadniał powyższe stanowisko zmianą przepisów ustawy Pzp  wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, która powoduje, że dla zamawiającego jest bez znaczenia, czy według stanu na dzień składania ofert wykonawca posiadał dokumenty, potwierdzające, że nie podlega on

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Dodany w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

Pytanie: Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp dotyczący

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. 1591). Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r. 2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP. 4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.Zobacz: Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania? Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp warunki tam przewidziane - tj. odnośnie "posiadania uprawnień do wykonywania

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium oceny ofert może być między innymi jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne zamawianego sprzętu. Przyjmując w treści siwz kryteria dotyczące parametrów technicznych zamawianego sprzętu, zamawiający nie może jednak naruszać

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

: Licytacje komornicze z całego kraju   Podstawa prawna Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) - obowiązuje od 28 lipca 2016 r. Patrz: katalog określony w art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień

Doświadczenie podmiotu trzeciego

. Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

doświadczenia poprzez podmiot trzeci, który na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp udostępnia swój potencjał wiedzy i doświadczenia składając odpowiedni dokument użyczenia. A zatem wykonawca celem potwierdzenia powiadania wiedzy i doświadczenia może wykazać potencjał własny lub też posiłkować

Kryteria oceny ofert przetargowych

jakościowe", zwracając przy tym uwagę, iż tożsame sformułowania prawne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie przepisu art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych i racjonalności ustawodawcy

Przetarg - udział konsorcjum

Powyższe upoważnienie zamawiającego zostało wprowadzone do ustawy Pzp nowelizacją przepisów obowiązujących od dnia 28 lipca 2016 r . *1 W konsekwencji wprowadzonych do ustawy zmian *2   zamawiający ma możliwość ustalenia dla wykonawców wspólnie ubiegających się  o uzyskanie zamówienia

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

rozumieniu art. 551 k.c., a kupujący przejmuje prawa i obowiązki sprzedającego z tytułu przenoszonych umów (w tym zawartej z zamawiającym). Przy czym obowiązki te zostają przeniesione na podstawie art. 519 k.c. Proszę o poradę, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy Pzp i w zaistniałym stanie

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji, postanowił o

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Witkowicach. Pytanie brzmi czy możemy zmienić nazwę przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od etapu, na jakim znajduje się przedmiotowe postępowanie i od trybu, w jakim jest prowadzone. Niniejszą kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp. W

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

sporządzić notatkę załączoną następnie do dokumentacji postępowania. Orzeczenie Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Urząd Zamówień Publicznych odróżniają próbkę od samej prezentacji. W wyroku z 22 listopada 2013 r. (KIO 2600/13, KIO 2609/13) Izba odniosła się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Z kolei w treści art. 36b ustawy Pzp: - zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

Pytanie Czy w przypadku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru powinienem postawić warunek dotyczący osób o uprawnieniach inspektora nadzoru w branży np. drogowej odnośnie art. 22 ust. 1 pkt 1 czy też art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp? Generalnie

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ma miejsce wówczas, gdy nie wykaże on spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli warunków odnoszących się do wykonawcy (warunki podmiotowe). Z związku z tym, w aktualnym stanie prawnym, w przypadku

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Pytanie W siwz wymagałem, by wykonawca przedstawił m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnił wymogi określone w art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Wykonawca w złożonym formularzu oferty wskazał, że część zamówienia wykona

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

Art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dale "Pzp", stanowi, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wprowadził żadnych zmian w treści art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, który - w kontekście możliwości wykluczania nierzetelnych wykonawców - może budzić podobne wątpliwości w kwestii zgodności z dyrektywą 2014/18/WE, jak uchylone przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp. Potencjał podmiotów trzecich Wprowadzono

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

pilarza? Odpowiedź: Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

o udzielenie zamówienia, jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody. 5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosząc zabezpieczenie w częściach, wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz ostatnie nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Podstawa

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

zaspokojeniu z majątku wykonawcy. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 11. 1. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy roszczenie o zwrot środków wypłaconych na podstawie ustawy. 2. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec przedsiębiorcy roszczenie o zwrot zaliczki

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

Pytanie Czy wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego o uzupełnienie dokumentów (katalogi) potwierdza, że nie posiada katalogów potwierdzających, że zaoferowany sprzęt nie posiada cech wymaganych przez zamawiającego, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

zamówień publicznych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, osoby wykonujące czynności w postępowaniu mają obowiązek złożyć oświadczenie o istnieniu bądź nieistnieniu okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie takie składa się zazwyczaj po otwarciu ofert, gdy

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

Pytanie Czy prawidłowe jest wypełnienie druku ZP-17 poprzez wpisanie wszystkich warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp bez ich konkretyzacji? Chodzi o umieszczenie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Jak wypełnić druk ZP-17, wówczas gdy w ogóle nie dokonuje się opisu sposobu

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

rodzaj i wartości wykonanych robót oraz daty i miejsca realizacji oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4. Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy: 1)*4) której wykonanie jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

: "Art. 13h. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2, oraz opłatę dodatkową, o której mowa w art. 13f ust. 1, może pobierać partner prywatny"; 3) w art. 22 uchyla się ust. 2b. Pzp w pigułce Poradnik

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu - tzw. "warunków pozytywnych", określonych przez zamawiającego w oparciu o treść art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również tzw. "warunków negatywnych", wynikających z przepisów art. 24 ustawy

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

autoryzacji firmy komputerowej na oprogramowanie, które wykonawca posiada. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków. Oświadczenie o spełnianiu warunków to dokument obligatoryjny, jego złożenie jest wymagane w każdym postępowaniu, a obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. 44 ustawy Pzp. Z kolei konkretyzację warunków znajdziemy w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nim

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający określa

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Art. 171. 1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej w szczególności: 1)określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli; 2)informację o stwierdzeniu naruszeń lub

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

niewątpliwie "czynnością zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego". Jeżeli w ocenie wykonawcy czynność ta jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności, gdy narusza art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, może on wnieść od niej odwołanie. A

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

wykonania zamówienia istotne bowiem są kwalifikacje danych osób, nie zaś rodzaj umowy, w oparciu o którą wykonują swoje zadania. W związku z powyższym zamawiający formułując opis warunku w powyższy sposób naruszyłby art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

kwalifikowania wykonawców zgodnie z art. 134b ust. 1. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za dopuszczonych do udziału w postępowaniu uważa się wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, w określonej kategorii zamówień sektorowych. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 są warunkami abstrakcyjnymi i dotyczą każdego rodzaju zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest je doprecyzować poprzez zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu lub - w

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

gospodarczej (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Z drugiej strony ustawodawca upoważnił zamawiającego do formułowania warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczących potencjału ekonomicznego (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), zaś z rozporządzenia w sprawie dokumentów wynika, że warunki te mogą dotyczyć posiadania

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

Pytanie W przypadku ogłoszenia przetargu w procedurze unijnej musimy zawsze wymagać wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Natomiast czy możemy odstąpić od żądania dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na przykład nie wymagać

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 5

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 1.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

przytaczając powtórnie całości wywodów prawnych zawartych w przywołanym orzeczeniu, jak również w wyroku Izby z dnia 8.04.2008 r. sygn. akt KIO/UZP/263/08 podkreślić należy, że ani przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające jedynie lapidarnie sformułowany art. 23 ust.2 Pzp, ani też przepisy

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za: a) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne b) przestępstwo, o którym mowa w art

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wraz z oświadczeniami składane są właściwe dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak okoliczności wykluczenia z postępowania. Przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunkiem udziału w postępowaniu od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w ustawie i nie podlegają modyfikacji, natomiast obowiązkiem Zamawiającego jest sporządzenie

Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

odwołania są uregulowane w samej ustawie Pzp w dziale VI, rozdziale 2 oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. nr 48, poz. 280). Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp: "Odwołujący przesyła kopię odwołania

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

udziału w postępowaniu. Wymienia je art. 22 ustawy Pzp. Są to: - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadanie wiedzy i doświadczenia; - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

realizacji zamówienia (aczkolwiek nie wymieniona wprost w art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp jako zmiana istotna) jest zmianą mającą wpływ na sposób przygotowania oferty - głównie jeśli chodzi o sposób wykonania przedmiotu zamówienia i cenę. Zatem, w przypadku takiej zmiany znajdzie zastosowanie art. 12 a ust. 1

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

podział stawek VAT w formularzu cenowym wynika z podziału kosztu sprzątania i dezynfekcji. Wykonawca podtrzymuje, że sprzątanie jest obciążone 22% stawką VAT, a dezynfekcja jest zwolniona z podatku. Odpowiedź Możliwe jest odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Doktryna

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Skład orzekający Izby podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone z wyroku sądu okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2003 roku (sygn. V Ca 222/03), gdzie sąd wyraził pogląd, że uznanie za prawidłową cenę z błędnie podaną stawką

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

stosunku do siebie dokumenty (KRS, ZUS, US, KRK)? Czy jest możliwe, by nie uczestniczył on w realizacji, skoro użycza referencji? Odpowiedź Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą ich wystawienia po terminie składania

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

warunków udziału w postępowaniu, nie ma możliwości modyfikowania ani tym bardziej określania tzw. warunków dodatkowych, tj. warunków innych niż określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem tej tezy jest wyrok Sądu Okręgowego sygn. II Ca 327/05. Treść oświadczenia powinna odnosić się do treści art. 22

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

pytanie nie jest niestety jednoznaczna, gdyż w kwestii tej występują dwa odmienne poglądy. Pierwszy nakazuje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, uznając, że błędnie wskazana stawka VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Porównaj wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 8 marca 2007 r

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Z postępowania

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2. Jeżeli natomiast wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

toczący się w doktrynie przez długi czas spór dotyczący treści kryjących się pod pojęciem "sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu". Zmiana rozstrzygam, że opis sposobu oceny spełniania warunków to uszczegółowienie ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP. Art. 38

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

zachować zasadę równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Zawężenie w siwz tylko do podmiotów mających decyzję o zaszeregowaniu daje gwarancję otrzymania określonego standardu, jednak może w nieuprawniony sposób ograniczyć uczciwą konkurencję. Udzielając tego typu zamówienia, możesz

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

inwestycyjny rozciągnięty jest na kilka etapów. Zamawiający będzie miał prawo żądać wykazu wszystkich zamówień Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza istotną zmianę w art. 22, dotyczącą zasad ustalania i weryfikowania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dotychczasowe

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

dokumentu (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp), a w odpowiednich okolicznościach także obowiązek wezwania do uzupełnienia tego dokumentu. Niemniej, to informacje zawarte w wykazie są podstawą do stwierdzenia, że spełniasz warunek (dysponujesz odpowiednim potencjałem technicznym). Autobusy stanowią potencjał

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

ustalić własne zasady wyboru firm które będą wykonywać zamówienia o wartości do 14.000 . Należy jednak zaznaczyć, że ustawa PZP nie nakłada na zamawiającego takiego obowiązku. Zamawiający nie powinien jednak dokonywać wyboru wykonawcy w sposób przypadkowy i zupełnie dowolny. Należy pamiętać, że

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

jedynie do producentów nabywanych urządzeń lub towarów, z wyłączeniem ich dystrybutorów, hurtowników** itp. * w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 PZP ** Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 442/09 Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych

Konkretne wskazówki, jakie kryteria zastosować, aby wybrać odpowiedniego nauczyciela gry na fortepianie

właściwości wykonawcy Z tego względu, że przedmiotem Twojego zamówienia są usługi o charakterze "niepriorytetowym" (usługi edukacyjne i szkoleniowe), o których mowa w art. 5 ustawy Pzp, możesz zastosować kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości wykonawcy. Kryteria oceny ofert powinny być