art 183 pzp

Katarzyna Bełdowska

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

...prawidłowość każdej czynności podjętej przez zamawiającego może zostać zakwestionowana. Nie ma jednak wątpliwości, że zamawiający powinien zweryfikować, czy zastosowana przez wykonawcę stawka VAT jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyjaśnienia.

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

należy dokonać analizy prawidłowości zastosowanej przesłanki w odniesieniu do stanu faktycznego oraz przesłanek zawartych w treści art. 146 ustawy Pzp. Zobacz: Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie Przesłanki unieważnienia postępowania Tym samym zawsze, gdy zamawiający zamierza

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

uregulowane są w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: - z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; - nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4. Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy: 1)*4) której wykonanie jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2. 3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

-prywatnym. Art. 6. 1. Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia. 2. Kryteriami oceny ofert są: Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy 1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

jej zmiany, d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2) w przypadku

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą stosownie do art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.) i wynika bezpośrednio z art. 94 ustawy. Wyjaśnienie Jak stanowi powołany przepis - art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, co do zasady termin ten jest uzależniony od wartości zamówienia i od sposobu, w jaki zostało

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie: - nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

zastrzeżeniem art. 183 ust. 2. 3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2. 3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego niezwłocznie po

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Art. 183. 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem". 2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało