art 180 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Interpretacja terminu dostarczenia protestu

Art. 180 ust 2 Prawa Zamówień Publicznych stanowi, iż "Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych (wymagania dotyczące jurysdykcji krajowej) w okresie 180 dni od wejścia w życie regulacji, jeżeli zamiar skorzystania z usług przetwarzania w publicznych chmurach obliczeniowych wynika z przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

odwołującego. Reasumując: zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis obowiązującego prawa i określić sposób jego naruszenia gdyż po upływie terminu

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Cywilnego umożliwia również dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Podstawa prawna:art. 93, art. 139 ust. 1, art. 180art. 181 ust. 2, art. 192 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. - Ułatwienia dla branży turystycznej Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

. Dla uznania skuteczności wniesionego mailem odwołania, decydujące znaczenie miało stwierdzenie, czy zostało ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie bowiem z art. 180 ust. 4 Ustawy Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanej

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

; związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

jest mniejsza niż progi unijne, przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może stać się podstawą zaskarżenia przez wykonawcę na drodze cywilnoprawnej." W wyroku tym czytamy również: "Ustawodawca

Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

czynności i zaniechań zamawiającego. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). A zatem

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 87 ust. 1, art. 180 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych. www.portalzp.pl

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

unijnych - art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto abstrahuje od prawa wniesienia odwołania. Zauważyć przy tym należy, że przedstawiona sytuacja sama w sobie nie może być przedmiotem odwołania. Jest nim dopiero fakt gdy zamawiający wiedząc o podaniu przez wykonawcę nieprawdziwych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu rozpoczęcia wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Art. 11. 1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1, przekazuje

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis stanowi, że odwołanie przysługuje na czynność zamawiającego dokonaną niezgodnie z przepisami ustawy lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. Bezsprzecznie odmowa udostępnienia dokumentów załączonych do oferty

Czy wykonawca może złożyć certyfikaty w języku angielskim?

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm.); § 6 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

: - wydłużenie wskazanego w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotychczas obowiązującego 7 dniowego terminu na wniesienie protestu do 10 dni, - dotychczasowy 5 dniowy termin na wnoszenie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołań od rozstrzygnięcia protestu zostanie wydłużony do 10 dni

Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

Odwoławczą na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 180 ust. 5, art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, poinformował dyrektor marketingu Legii Wiktor Cegła.   Źródło: ISBnews Zortrax: Dostarczy drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający muszą być przygotowani na odbiór

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

oraz ze zleceń dodatkowych. Wskazana powyżej ustawa umożliwia każdemu wykonawcy robót budowlanych zażądania od zamawiającego (w tym również od obowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) aby bez względu na etap zaawansowania prowadzonych prac przedstawił gwarancję zapłaty należnego

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

oraz ze zleceń dodatkowych. Wskazana powyżej ustawa umożliwia każdemu wykonawcy robót budowlanych zażądania od zamawiającego (w tym również od obowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) aby bez względu na etap zaawansowania prowadzonych prac przedstawił gwarancję zapłaty należnego