art 10 ustawy zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Marek Okniński

Tryby zamówień publicznych

Tryby zamówień publicznych

Ustawa Pzp rozróżnia kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej informacje na ich temat.

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 10 zawiera zamknięty katalog trybów, w których zamawiający może udzielić zamówienia publicznego. Stosownie do art. 10 ust. 1 podstawowymi trybami udzielenia zamówienia publicznego są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Użyte przez ustawodawcę pojęcie ?podstawowy tryb udzielenia zamówienia? należy rozmieć jako możliwość zastosowania jednego z wyżej wskazanych trybów przetargowych praktycznie w każdym przypadku, do każdego przedmiotu zamówienia w tym również zakupu książek.

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

Zamawiający nie może z własnej inicjatywy unieważnić umowy na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czyw pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp ? Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych, tj

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

jest fakt, że zamawiający zawierają 'wymóg zatrudnienia' określony w art. 29 ustawy Pzp i jednocześnie kalkulują wartość zamówienia w oparciu o stawkę 10-13 zł za godzinę pracy pracownika. Tymczasem koszt roboczogodziny pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i otrzymującego wynagrodzenie

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . Podobnie w

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

; Określając wagę kryterium ceny, zamawiający powinien kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, które mają związek z zamawianym świadczeniem oraz zasadami wydatkowania środków publicznych wskazanymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Żaden przepis prawa nie określa jednoznacznie, jaka

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

samym wymogu normy art. 10 ust. 5, co powoduje, że oferta jest niezgodna z ustawą, o czym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.                           

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamiast w Dz.Urz. UE? Czy istnieją jeszcze inne metody rozwiązania tego problemu? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu uprawniony jest podział zamówienia na części i przeprowadzenie „mniejszej” procedury zgodnie z art. 6a ustawy Pzp . Możliwe jest

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przed udzieleniem zamówienia przy wartości powyżej tzw. progu unijnego, wzywa wykonawcę , którego oferty została najwyżej oceniona

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Pytanie: Czy możemy udzielić zamówienia na usługi społeczne w przypadku ratownictwa wodnego kod CPV 75252000-7 Służby ratownicze? W załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE znajdują się usługi ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h. Przepis ten mówi o tym, że dyrektywy nie stosuje

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

(art. 10 ust. 2 ustawy Pzp). Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp , pod pojęciem zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą , której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

na wysokość ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy . Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył

Opóźnienie a zwłoka

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

obowiązek projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Dlatego też już na etapie udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe Zamawiający ma obowiązek na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określić zasady i warunki sprawowania nadzoru

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

punktów niższą od połowy limitu osób, które zostaną wpisane na listę arbitrów, trwa 3 lata. Art. 225. Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r. 2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP. 4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

postępowań, jednak za każdym razem (z zastrzeżeniem art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych) stosowana będzie procedura właściwa dla wartości całego zamówienia, to nie występuje naruszenie zasad ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z podstawowych norm dotyczących szacowania wartości zamówienia zawiera

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

działalności, o ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane. Art. 9. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie o udzielenie

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

zamówienia publicznego: - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

ręki, działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 146 ust. 2 pkt 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga! W przypadku zamówienia na dostawy takie zastrzeżenie może jednakże dotyczyć jedynie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 pkt 10, art. 36a i art. 36b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie obowiązku określenia ostatniej części tego wynagrodzenia w kwocie nie przekraczającej 10%. Nie można zatem np. określić ostatniej części w wysokości 25%. Podstawa prawna: art. 143a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

oferty punkt dotyczący gwarancji brzmiał: „Udzielamy ..... miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”. Dwaj wykonawcy napisali 60 miesięcy, jeden 24 miesiące. Wezwałam firmę do wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Wykonawca poinformował, że wartość w

Zamówienie dodatkowe

art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania

Termin związania ofertą - jak obliczyć ?

była zabezpieczona wadium), a tym samym traci istotny argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustalanie terminu związania ofertą   Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zamawiający może wybrać kilka ofert złożonych przez kilku wykonawców jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu -w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Komisji Europejskiej informacji o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

sytuacja, w której w przypadku, gdy w skład konsorcjum wchodzi trzech wykonawców, każdy z nich wniesie gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, bądź jedno z poręczeń wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wówczas fizycznie będą

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Zmowa przetargowa

orzeczenie wobec uczestnika zmowy przetargowej zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne*. Ponadto osoby odpowiedzialne za doprowadzenie do zmowy przetargowej podlegają sankcjom karnym wynikającym z art. 305 Kodeksu karnego (zagrożenie pozbawienia wolności do lat 3). Ustawa PZP Prawo zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

aktów normatywnych dotyczących zamówień; 3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień; 4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

aktów normatywnych dotyczących zamówień; 3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień; 4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

umów w zamówieniach publicznych. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Funkcjonowanie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest powodem, dla którego istnieje możliwość zatrudniania "tańszych"

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień. Art. 37. 1. (uchylony) Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień. Art. 37. 1. (uchylony) Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. 2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

, iż ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii kręgu osób uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, zasadniczo należałoby się odwołać do Kodeksu postępowania cywilnego, a konkretnie do przepisów art. 1154-1217 k.p.c. Nie tylko

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie. Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

przekracza równowartość 14.000 wybór wykonawcy powinien zostać przeprowadzony w jednym z trybów określonych w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy jeden zamawiający zarządza nieruchomościami, które wymagają tożsamych działań administracyjnych (np. zamówienia usług ochrony), co do

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

udzielone zamówienie zależy od decyzji konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa PZP

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Art. 1. 1. Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji, postanowił o

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Ustawodawca zdecydował, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

(wyrok KIO z dnia 29 października 2012 roku, sygn. akt: KIO 2212/12). Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna *1 Patrz art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Patrz art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

robót budowlanych. Zakres zmian nowelizacyjnych dotyczących SIWZ Nowelizacja dotyka bezpośrednio treści samej siwz. Obecnie w treści siwz zamawiający zobligowany jest zamieścić następujące informacje w zakresie podwykonawstwa (art. 36 ust. 2 pkt10-12 ustawy Prawo zamówień publicznych): a) informację o

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

Ministerstwo Rozwoju (MR). Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu; 2) opiniuje projekty

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

lub usług - także sposób wykonania zamówień, oraz biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138, łącznej wartości

Ile trwa przetarg ?

czasu trwać będzie procedura wyboru wykonawcy. Średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybach podstawowych (patrz: art. 10 ust. 1 ustawy PZP) od kilku lat nie ulega większym zmianom. W opublikowanym* sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów zawierających

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą

Zmiana Prawa zamówień publicznych rozszerzyła katalog wykluczeń wykonawców

wprowadza zmiany polegające na dodaniu w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pkt. 10 i pkt. 11 w następującym brzmieniu: "z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: "10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia

Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

. 3 ust. 1 ustawy Pzp mają obowiązek udzielania zamówień publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi. Dlatego też art. 4 pkt 10 ustawy Pzp jako wyjątek od ogólnej zasady powinien być interpretowany ściśle. W Twoim przypadku celem zamówienia jest zapewnienie wykonywania bieżącej działalności

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

dochodzenie swoich roszczeń od wykonawcy. Podstawa prawna - art. 147-151 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).

Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień? Wnioski płynące z Wyroku KIO z dnia 10 marca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

Pytanie Zażądaliśmy od wykonawcy uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie wystąpiliśmy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - rażąco niska cena. W pierwszym przypadku termin określiliśmy

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

139. umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

uzyskania regulaminu konkursu; 6) termin składania prac konkursowych; 7) rodzaj i wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

o udzielenie zamówienia, jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody. 5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Uwaga! Art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że jeżeli w wyniku zmiany

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć znajdująca się na

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 10, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

Zawarcie umowy z wykonawcą

najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną). Należy zauważyć, że w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje się wśród okoliczności zezwalających na zawarcie umowy przed upływem terminu (np. 10 dni) sytuacji, gdy do wyboru najkorzystniejszej oferty (ponownego) doszło w wyniku wykonania wyroku

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

stanowisko Głównej Komisji Orzekającej. Orzecznictwo KIO Z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 292/10) jednoznacznie wynika, iż "Słowo dysponować, którego użył ustawodawca w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie posiada legalnej definicji

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 36c. Przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt 10

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) termin i miejsce składania dokumentów; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Z kolei art

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty

Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podstawą uczestnictwa spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne jest art. 23 ust

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zamówienia rozumiane jako umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym te, gdzie wykonawca został wybrany przez centralnego zamawiającego. Podstawa prawna - art. 98 ustawy z 29 stycznia 2013 roku Prawo zamówień publicznych (tekst

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

lub drogą elektroniczną oraz - 10 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób (art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych terminy te, zgodnie z art. 182 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp, ulegają wydłużeniu odpowiednio do: - 10 dni - faks i droga elektroniczna

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zamówieniach publicznych; 7) usługach - należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 8) koncesjodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3, lub grupę takich podmiotów obowiązaną do stosowania ustawy; 9) postępowaniu o zawarcie umowy koncesji - należy

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. W tym miejscu, należy zwrócić uwagę na literalne brzmienie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które jest następujące: "Zamawiający, po wszczęciu postępowania

Wykonawca, który jest spółką jawną, powinien złożyć informacje z KRK o wszystkich wspólnikach

zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

określonego w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych) jeżeli po stronie zamawiającego występuje osoba powiązana rodzinnie z wykonawcą składającym ofertę, wykonawca nie podlega wykluczeniu. To pracownik zamawiającego podlega wyłączeniu z dalszego udziału w procedurze wyboru wykonawcy danego zamówienia

Termin zawarcia umowy

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady nie może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem przewidzianego przepisami prawa terminu od przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z utrwaloną linią

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

wykonawca zachowuje się biernie, nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium? Decyzja o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych jest decyzją niezależną od

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§ 10 ust. 2). Przepisy Pzp Z literalnego brzmienia przepisów (art

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

pokazują głęboką potrzebę położenia większego niż dziś nacisku na zasady realizacji podwykonawstwa." Dlatego też UZP zaproponował zmiany w Prawie zamówień publicznych, które mają na celu uregulowanie kwestii podwykonastwa. Celem proponowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych jest uregulowanie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

napędowego. Ponadto, sprzedażą tych przedmiotów zamówienia zajmują się zupełnie różne podmioty. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 32 ust. 2, ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. Podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

minimum lub co najmniej, należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Przy tak sporządzonym opisie przedmiotu