amortyzacja

PAP

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

Przepisy nowelizacji ustawy o CIT, które pozbawiły podatnika prawa do kontynuowania rozpoczętej wcześniej amortyzacji, są niezgodne z wywodzoną z Konstytucji zasadą ochrony interesów w toku - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

Z przywileju, jakim jest tzw. jednorazowa amortyzacja, mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Możliwość tę mają zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych.

Dzień wolny od pracy kosztuje przedsiębiorców 3,5 mld zł

Dzień wolny od pracy kosztuje przedsiębiorców 3,5 mld zł

Nieużytkowane środki trwałe na skutek zaprzestania działalności a koszty z tytułu amortyzacji i podatku nieruchomości w kosztach

. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zastosować jednorazową amortyzację samochodu marki mercedes benz Viano CDI 3.0 z homologacją ciężarową, wydaną przez producenta (samochód zarejestrowany jako ciężarowy - ładowność 854 kg). Czy konieczne są dodatkowe

Amortyzacja nie zawsze jest obowiązkiem

Zdarza się jednak, że organy podatkowe negują prawo podatnika do nieuznawania takiego składnika majątku za środek trwały. Potwierdzają to interpretacje indywidualne m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2010 r., nr ITPB3/423-643/09/PS (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 6

Amortyzacja i opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu

umów.I rodzaj umowy - leasing finansowy dla celów rachunkowych oraz leasing operacyjny dla celów podatkowych Ujęcie rachunkowe: Firma wykazuje przedmiot leasingu jako środek trwały i dokonuje odpisów amortyzacyjnych w trakcie trwania umowy. Kosztem rachunkowym, obok amortyzacji, jest część odsetkowa

Amortyzacja w przypadku likwidacji części składowej środka trwałego

Odpowiedź: Zakupiony w 2000 r. komputer przez 4 lata stanowił kompletny obiekt zdatny do użytku, tj. składający się z jednostki centralnej, klawiatury, monitora i drukarki. Posiadał także funkcje użytkowe, dzięki którym mógł pracować samodzielnie, bez współpracy z innymi urządzeniami. Należy zatem s

PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

Odpowiedź: Jeżeli Pani jednostka dokonuje remontu, czyli następuje przywrócenie pierwotnych cech budynku, to koszty remontu ujmuje Pani w okresie ich poniesienia, czyli nie zwiększają one wartości początkowej budynku. Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszenia.

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

. Próbują w nich wyjaśniać, że wysokość tych potrąceń nie wynika z amortyzacji, tylko ilości oraz dostępności cen tych części na rynku, ale w żaden sposób nie potrafią udowodnić swoich twierdzeń - mówi nam osoba z branży ubezpieczeniowej. Niepokrywanie kosztów auta zastępczego to też wbrew prawu. W

Zysk operacyjny grupy PKN Orlen w 2014 r. wyniósł 5,2 mld zł

Jak podał PKN Orlen, na wyniki spółki w 2014 r. istotnie wpływały: wzrost marży downstream (w tym rafineria i petrochemia), która na koniec czwartego kwartału wynosiła 12,6 dol. na baryłkę i liczona rok do roku była wyższa o 3,6 dol. na baryłkę, a także osłabienie średniego kursu złotego względem do

Przejście w nowym roku z metody degresywnej na liniową

Stosowanie metody degresywnejZasady amortyzacji metodą degresywną są określone w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz odpowiednio w art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Z powołanych przepisów wynika, że nie jest możliwe amortyzowanie tą metodą wszystkich środków trwałych. Ustawodawca dopuszcza jej

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

oraz wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. Wskaźniki będą określane na podstawie skonsolidowanych wyników spółki. Gdyby nie osiągnęły one odpowiednich poziomów spółka będzie musiała zdobyć dodatkowe finansowanie w wysokości 4 mln zł do końca czerwca 2014 r.Banki zagwarantowały sobie także

Inwestycje w obcych środkach trwałych. Likwidacja to nie tylko fizyczne zniszczenie

rozwiązania umowy przed zakończeniem amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w rezultacie świadomej decyzji podatnika, nie można mówić o poniesionej stracie, gdyż rozwiązanie umowy w żadnym przypadku nie jest zdarzeniem mimowolnym.Potwierdzeniem omówionego stano-wiska są m.in. interpretacje indywidualne

Netia obniżyła prognozę nakładów inwestycyjnych do 230-240 mln zł

Spółka telekomunikacyjna Netia obniżyła prognozę nakładów inwestycyjnych na ten rok do 230-240 mln zł z 275 mln zł (i wobec oczekiwanych w kwietniu 300 mln zł) oraz podniosła prognozę zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA) do 165 mln zł ze 160 mln zł, podała spółka w raporcie za III kw

CP Energia koryguje prognozę finansową na rok 2010

Publikowana obecnie korekta spowodowana jest głównie zmianą harmonogramu budowy instalacji skraplania gazu LNG w Kaliningradzie realizowanej przez ZAO Kriogaz, spółkę za-leżną CP Energia w ramach kontraktu z firmą ZAO GasOil, spółką zależną Gazpromu. Prze-sunięcie się w stosunku do założeń terminu w

Wratislavia-BIO wykupi 21 maja przedterminowo obligacje o wartości 33 mln zł

(obowiązkowa amortyzacja obligacji) warunków emisji obligacji. Wykup 23 100 obligacji o wartości 23 100 000,00 zł nastąpi w trybie pkt 29.4 (opcja call) warunków emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Papiery zostały wyemitowane 21 listopada 2013 r. Wratislavia-Bio to producent estrów metylowych

Tell prognozuje wzrost przychodów o 27% i zysku netto o 74% w tym roku

roku 2014, "zatem wzrost wyniku na tym poziomie wynikał będzie z konsolidacji wyników spółek Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.", podano także. Spółka zakłada wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do roku 2014 o 56%, do kwoty

NBP: Wynik finansowy wyniósł 0 zł na koniec 2014 r., nadwyżka na rezerwę

. "Wypracowana w 2014 r. nadwyżka finansowa była głównie efektem dodatniego wyniku z zarządzania rezerwami walutowymi oraz dodatniego wyniku z różnic kursowych pomniejszonych o koszty prowadzonej polityki pieniężnej oraz koszty działania i amortyzacji" - czytamy w sprawozdaniu NBP. Wzrost cen

Amica może 'zbliżyć się' do poziomu 2 mld zł przychodów za 2014 r.

Kocikowski podczas konferencji prasowej. "Według miary, którą część rynku mierzy - zysk operacyjny plus amortyzacja - EBITDA to może być konserwatywnie 140-150 mln zł wobec 125 mln zł rok temu, natomiast wg naszej miary, powinniśmy mieć 140 mln zł EBITDA, liczone jako zysk brutto plus odsetki plus

Gorenje chce obniżyć dług netto/EBITDA do 3,5x w bieżącym roku

przed amortyzacją (EBITDA) o 10,6% do 86,5 mln euro, wskaźnik stosunku zadłużenia netto/ EBITDA obniżył się do 3,8, co stanowi najniższą wartość wskaźnika w ostatnich kilku latach. W bieżącym roku Grupa Gorenje zamierza obniżyć ten wskaźnik na 3,5" - czytamy w raporcie. Grupa Gorenje jest

Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat

;W następnych latach planujemy utrzymanie rozwoju przynajmniej na poziomie amortyzacji, około 30 mln zł rocznie" - powiedział Woźniak na konferencji prasowej. Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych huty oraz zwiększenie udziału wyrobów wysokoprzetworzonych w całkowitej

Wskaźnik C/I Banku Millennium spadł kw/kw do 50,3% w I kwartale

uprzednio świadczących usługi zewnętrzne na rzecz grupy). Łączna liczba pracowników w grupie osiągnęła 6 000 etatów. Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) w I kw. br. obniżyły się o 3,9% w ujęciu kwartalnym i o 2,5% r/r pomimo wyższych opłat na system gwarantowania depozytów BFG, głownie

DM Vestor obniżył wycenę OT Logistics do 337 zł za akcję

w raporcie. Ze względu na wzrost kosztów finansowych związanych z zakupem akcji portu w Rijece i wyższą amortyzacją analitycy obniżyli prognozę znorm. zysku netto na lata 2015-2016 o 6% i 11% - odpowiednio do 24,2 mln zł i 26,8 mln zł. (ISBnews)

Grajewo zwiększyło r/r zysk EBIT do 77,44 mln zł w I półr. wg szacunków spółki

wcześniej, podano w komunikacie. Amortyzacja szacowana jest odpowiednio na: 31,31 mln zł wobec 24,65 mln zł. EBITDA raportowana została oszacowana na 108,75 mln zł w I poł. tego roku wobec 94,92 mln zł rok wcześniej, zaś EBIDTA skorygowana- odpowiednio na: 112,22 mln zł wobec 98,87 mln zł, podała

Wirtualna Polska ze wzrostem przychodów i zyskiem netto

S.A. EBITDA spółki (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 49,3 mln zł i była o 36 proc. wyższa, niż przed rokiem. W 2014 roku Wirtualna Polska przejęła kilka znaczących podmiotów działających na rynku reklamy internetowej i e-commerce

Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1 095 mln zł w I kw. 2015 r.

978 mln zł zysku rok wcześniej. "Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w I kwartale 2015 r. wyniósł blisko 2,1 mld zł i wzrósł o 9% w stosunku do roku ubiegłego. Grupa wypracowała zysk netto przypadający

Kowalczyk: blisko 750 mln zł straty netto Kompanii Węglowej w I połowie br.

Kowalczyk przypomniał, że jednocześnie w pierwszym półroczu KW uzyskała wynik EBITDA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) na poziomie 240,4 mln zł; wyższy od zaplanowanego o 21 mln zł. Wiceminister skarbu odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania

TVN podtrzymuje cel dla skorygowanej EBITDA na ok. 590 mln zł w tym roku

o 5,3% r/r do 92 mln zł w I kwartale w efekcie wyższych przychodów częściowo skompensowanych przez wzrost kosztów związanych z wiosenną ofertą programową, głównie w zakresie marketingu i badań, amortyzacji kosztów produkcji własnej i zakupionych licencji programowych, opłat z tytułu praw autorskich

Grupa Lotos na minusie, wszystko przez koszty finansowe

i amortyzacji) w tym okresie niemal się podwoił, do 445,5 mln zł w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do 231,6 mln zł przed rokiem. Mimo to Grupa Lotos nie powtórzyła sukcesu PKN Orlen, który w pierwszym kwartale wypracował zysk netto w wysokości 868 mln, niemal sześć razy większy niż przed

Od 1 stycznia droższe bilety Kolei Mazowieckich

za dostęp do infrastruktury kolejowej, pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych i na wkład własny w inwestycje i modernizacje taboru. Koleje Mazowieckie należą do samorządu województwa mazowieckiego. Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, udział przewoźnika w rynku to 23,11 proc., co

Auto w firmie - korzyści podatkowe

zakupach aut do firm, ich amortyzacji, eksploatacji i odsprzedaży. Główną atrakcję targów stanowić będą jednak jak zwykle samochody. Przygotowano około 100 modeli, w tym kilka bardzo interesujących premier. Na flotowy debiut w warszawskim Centrum Expo przy ul. Prądzyńskiego 41 czekają Lexus NX, Toyota Aygo

Empik Media & Fashion zwiększa przychody, ale ma stratę netto

. zwyżka EBITDA [zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, bez podatków oraz amortyzacji] - mówi Robert Przasnyski, niezależny analityk. - Ale drugi kwartał nie był już tak dobry. Znacznie gorzej wciąż prezentuje się wynik netto, na którego poziomie widzimy zwiększanie się strat - dodaje. Grupa w

Gorenje zakłada wzrost zysku netto r/r do 6,1 mln euro w tym roku

rynku rosyjskim, w grupie przygotowano różnego rodzaju scenariusze planu biznesowego na rok bieżący. Zgodnie z realistycznym scenariuszem sprzedaż planowana jest na poziomie 1,22 mld euro, zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 92,9 mln euro i zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 43,1 mln

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 412,6 mln zł w II kwartale

. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO za II kw. 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 599,1 mln zł (+29,9% vs. I kw. 2015 r. i +95,1% vs. II kw. 2014 r

Strata netto KHW w pierwszym półroczu - 109,5 mln zł

Osiągnięty przez Katowicki Holding Węglowy SA współczynnik EBIDTA (zysk przed spłacanymi odsetkami od kredytów, podatkami i amortyzacją) za pierwsze półrocze 2015 wyniósł 396,1 mln zł, nakłady inwestycyjne 316,6 mln zł. Free cash flow - 79, 4 mln zł. "Ogólnie sytuacja po połowie roku jest

Synthos szacuje zysk netto na 357,5 mln zł, przychody na 4,62 mld zł w 2014 r.

amortyzacja miała wynieść ok. 1526,2 mln zł a dług netto ok. 357,5 mln zł. Wskaźnik dług netto do EBITDA szacowany jest natomiast na 1,15. "Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień

ING BSK zanotował wzrost wskaźnika C/I do 54,7% w I kwartale

119% r/r do 87 mln zł. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,37% w I kw. 2015 wobec 2,81% rok wcześniej, Koszty ogółem wzrosły o 5% r/r, w tym największy wzrost nastąpił w pozycji "opłata na BFG" - o 86% w skali roku i kwartału. Koszty osobowe wzrosły o 4% r/r, amortyzacja o 11%, a koszty

Grupa Kęty chce osiągnąć 2,8 mld przychodów i 264 mln zł zysku netto w 2020 r.

amortyzację (EBITDA) poziom 465 mln zł (+50%) a skonsolidowany zysk netto 264 mln zł (+50%)" - czytamy w komunikacie. "Powyższe prognozy przygotowaniu w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne: - średnia cena aluminium (3M) - 1900 USD/t - średni kurs USD 3,62 zł - średni kurs EUR 4,20

PGE miała wstępnie ok. 8,1 mld zł EBITDA i ok. 3,6 mld zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł w 2014 roku, podała spółka

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrósł o 99,3% r/r do 1,9 mld zł w I kwartale

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 1 899 mln zł w I kw. 2015 r. z 953 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg wyceny zapasów

Właściciel Empiku i Iglotexu z dużym zyskiem za 2014 rok

Zysk netto grupy był w ubiegłym roku niższy o 30 mln euro niż w 2013 r. Zmalała też EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wszystkich spółek portfelowych - z 426 mln euro do 368 mln euro. Wzrosła natomiast łączna sprzedaż - z 4,7 mld do 4,9 mld

KNF na wojnie z oszustwami przy likwidacji szkód

zaniżają też odszkodowania, m.in. powołując się na tzw. amortyzację, czyli zużycie uszkodzonych części. Przez to kierowcy są zmuszani do napraw z wykorzystaniem tańszych zamienników lub muszą dopłacać do naprawy z własnej kieszeni. Ostatnio bardzo popularne wśród ubezpieczycieli stało się stosowanie tzw

Kraków kupi mobilną stację pomiaru zanieczyszczeń i dwa pyłomierze

, ich obsługi - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a koszty amortyzacji, konserwacji i ewentualnych napraw sprzętu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie w mieście działają trzy stałe stacje monitoringu powietrza: przy ul. Bujaka, przy al. Krasińskiego oraz przy ul

Boryszew przeznaczy ok. 150-180 mln zł na inwestycje w tym roku

prezes na konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, w ubiegłym roku grupa wydała na ten cel około 150 mln zł, czyli trochę więcej niż wyniosła amortyzacja. „Są przesłanki, żebyśmy w tym roku wydali więcej. Na pewno więcej będziemy wydawać w automotive. Najbliższy rok to będzie bardzo mocne

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Pekabex

Polskiego pełni w procesie funkcję oferującego, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu, natomiast Dom Inwestycyjny Investors pełni rolę krajowego współmenadżera oferty. W 2014 r. przychody grupy Pekabex wyniosły ponad 328 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Akcjonariusz Arterii wnioskuje o wypłatę dywidendy z części zysku za 2014 r.

" - czytamy w uzasadnieniu do żądania. Grupa wypracowała w 2014 roku ponad 17 mln zł EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) i ponad 10 mln zł zysku netto. "Wnioskowana kwota dywidendy stanowi 25% zysku netto grupy i 15% EBITDA grupy. W opinii Towarzystwa wypłata wnioskowanej dywidendy

Grupa Pekabex rozpoczęła przygotowania do debiutu na GPW

ofertą usług i silną pozycją finansową. Rośniemy zarówno organicznie, modernizując i rozbudowując posiadane zakłady, jak i poprzez przejęcia" - dodał Jędrzejowski. W 2014 r. przychody grupy Pekabex wyniosły ponad 328 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnął niemal

CI Games: Sprzedaż 'Lords of the Fallen' zbliża się do poziomu 1 mln egzemplarzy

sprzedaż zbliża się do poziomu 1 mln egzemplarzy, oraz spływania należności od partnerów handlowych za poprzednie okresy. Przychody CI Games w I kwartale wyniosły 3,96 mln zł. Zysk netto był znacznie niższy i wyniósł 34 tys. zł - co jest efektem m.in. amortyzacji kosztów zrealizowanych projektów"

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 283,5 mln zł w I kwartale

wyników za I kw. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO za I kw 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 461,3 mln zł (+25,2% vs. IV kw. 2014 r. i +59,7% vs. I

SGB-Bank zwiększył zysk netto do ok. 50 mln zł, a Grupy do ok. 300 mln w 2014 r.

wyniku działalności bankowej oraz niższych o 14,96 mln zł kosztów działania wraz z amortyzacją. (ISBnews)  

Wiceprezes Orlenu: Nie ogłaszamy końca łupków

W czwartek koncern ogłosił wyniki finansowe, które pokazują, że drugi kwartał tego roku był dla niego bardzo dobry. Zysk netto Orlenu w II kw. wyniósł 1,5 mld zł, zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 2,16 mld zł, EBITDA (zysk przed podatkami, amortyzacją i odsetkami-PAP) ukształtowała się na

KNF będzie sprawdzała ubezpieczycieli, jak wypłacają odszkodowania

- Chodzi nam o to, żeby wszystkie zakłady ubezpieczeń miały jednakowy dostęp do informacji, jaki jest punkt zapatrywania nadzoru, np. w tym przypadku na takie sprawy jak dostarczenie pojazdu zastępczego, oryginalność części zamiennych w przypadku wypadku, sposób amortyzacji tych części zamiennych

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 150 mln zł w IV kw. 2014 r.

wydobycia oraz zawiązanie rezerw" - czytamy dalej. Wynik operacyjny (EBIT) w 2014 roku wyniósł - 1.393 mln zł, amortyzacja to 809 mln zł, zaś EBITDA wyniosła - 584 mln zł. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej

"Parkiet": Szejkowie z ZEA na pokładzie hotelowej spółki

Chociaż oficjalnie nie podano nazwy tej firmy, z wcześniejszych ustaleń "Parkietu" wynika, że jest to Al Habtoor. Zarząd EFH szacuje, że firma zakończy ten rok z 28 mln zł zysku operacyjnego i 36 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. W minionym roku było to odpowiednio 24

Gigantyczna prognozowana strata PGE. 5 mld zł przez odpis

ekonomicznych. Dokonała więc ich odpisu w wysokości 8,8 mld zł. Poskutkowało to zmniejszeniem wyniku netto o mniej więcej 7,1 mld zł. Na poziomie operacyjnym skonsolidowany zysk EBITDA (zysk spółki bez uwzględnienia podatków, kosztów odsetek i amortyzacji) wyniesie prawdopodobnie ok. 4,3 mld zł. Co było powodem

PGE szacuje stratę netto na ok. 5 mld zł w I półr. w efekcie odpisów wartości

będą traktowane jak koszty amortyzacji (tj. nie będą obciążały zysku EBITDA), podano również. "Zmieniona polityka rachunkowości w lepszy sposób aplikuje MSSF oraz zapewnia większą przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych z europejskimi grupami energetycznymi" - wskazano

Bank Pocztowy zwiększył zysk netto o 2,1% r/r w I półr. dzięki obniżce kosztów

sprawozdaniu zarządu. Koszty w I półr. br. spadły o 7,8% r/r do 104 mln zł. Wskaźnik koszty z amortyzacją/ dochody (C/I) obniżył się o 2 pkt proc. r/r i wyniósł 64,4%. Bank podkreśla, że osiągnięcie wyższego zysku netto grupy zostało zrealizowane w niesprzyjających warunkach zewnętrznych w tym przede

Odpisy GNB spadły o 39% r/r, bank ograniczył sprzedaż hipotek o 90% w I półr.

amortyzacji portfela kredytów CHF (na poziomie 60-70 mln CHF kwartalnie) oznacza sukcesywny spadek udziału tych kredytów w łącznej wartości portfela kredytowego banku" - podano także. Bank podkreślił, że w efekcie podejmowanych działań w celu pomocy klientom posiadającym kredyty na nieruchomości w CHF

Kompania Węglowa podkopie swą następczynię?

ceny utrzymają się tych granicach aż do 2018 r. Dlatego z lekkim niedowierzaniem można odnieść się do słów Krzysztofa Sędzikowskiego, prezesa Kompanii Węglowej, który podtrzymuje, że spółka w nowym kształcie wypracuje w 2017 r. EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wynoszący 2 mld zł przy sprzedaży

Na których ubezpieczycieli się skarżymy? InterRisk, Generali, Gothaer

. Klienci mają zastrzeżenia co do działalności ubezpieczycieli w zakresie do m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej

Litewski deputowany: Kupno Orlen Lietuva tylko za symbolicznego 1 lita

roku strata Orlen Lietuva (EBITDA - wynik przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 3,541 mld litów, w tym w drugim kwartale 3,495 mld litów (1 euro = 3,45 lit). Skonsolidowane wyniki Orlenu, obejmujące działalność w Polsce, na Litwie, w Czechach i

Mirosław Bieliński nie będzie już prezesem Energi

. wyższy niż rok wcześniej. EBIDTA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) w 2014 r. wzrosła o 17 proc. w ujęciu rocznym i osiągnęła ponad 2,3 mld zł. Dobre wyniki firmy przełożą się na zyski akcjonariuszy. Za 2014 rok Energa wypłaci łącznie 596 mln zł

ROE brutto mBanku spadło do 15,7% w I półr. ale wciąż powyżej celu ze strategii

. Wskaźnik ROE netto spadł w tym okresie odpowiednio do 12,3% z 13,6% na koniec I półrocza 2014 r., podano w raporcie. Bank tłumaczy spadek ROE wzrostem średniego poziomu kapitału własnego. "Koszty działalności (łącznie z amortyzacją) wynoszące 938,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,9% w ujęciu rocznym

Pracownicy Air France strajkowali dwa tygodnie. Przez to linie mogą stracić pół miliarda euro

w oświadczeniu. Przewiduje się, że wynik finansowy przewoźnika przed uwzględnieniem kosztów amortyzacji będzie jeszcze gorszy, m.in. na skutek przeniesienia rezerwacji na później z powodu strajku. Jak wskazał Riolacci, może to oznaczać, że skutki wrześniowego strajku będą odczuwalne jeszcze na

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal oszczędzają na kierowcach

ubezpieczeniową. Po kilku dniach pan Tomasz dostał pieniądze, jednak o naprawie samochodu mógł zapomnieć. Zamiast wyliczonych w kosztorysie 15 tys. dostał 10,3 tys. zł. Ubezpieczyciel zmniejszył odszkodowanie, bo stwierdził, że skoro auto miało już swoje lata, to odszkodowanie należy pomniejszyć o amortyzację

Deutsche Telekom zapłaci ponad 500 mln euro za GTS

infrastrukturę w Europie Środkowej i Wschodniej, a informacje o transakcji krążyły na rynku już od kilku miesięcy.W 2012 roku GTS osiągnął przychody na poziomie 347 mln euro i EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek bankowych, opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 87 mln euro bez uwzględnienia aktywów na

Sąd ogłosił upadłość układową MNI Premium

mln zł oraz wypracowała skonsolidowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) na poziomie 19,616 mln zł. MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) jest holdingiem medialnym i telekomunikacyjnym skupiającym rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych. (ISBnews

Grupa Kęty prognozuje 490-495 mln zł sprzedaży, 84-86 mln zł zysku netto w I kw.

wysokim poziomie, co przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wyniesie 63 - 65 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 84 – 86

Rosyjski Acron kupił akcje Grupy Azoty za blisko 371 mln zł. Posiada w niej już 20 proc. udziałów

solidne wyniki dzięki wyższej wydajności i skutecznej kontroli kosztów - skomentował Alexander Popov, wiceprezes Acronu. - Wynik EBITDA [zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji] był stabilny w ostatnich dwóch kwartałach i nie widzimy żadnych czynników, które mogłyby

Udziały w Deutsche Telekom niepotrzebne rządowi?

kolejowej i prywatyzacja Deutsche Bahn byłyby niewłaściwym krokiem - ocenił. Tymczasem Deutsche Telekom zanotował dobre wyniki finansowe w 2013 r. Przychód wyniósł 22,4 mld euro. To o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei EBIDTA (zysk przed zapłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła 8,4

Kapica: w trakcie kontroli ws. Moniki Nowak stwierdzono nieprawidłowości

amortyzacji za rok 2012, umowę najmu lokalu, umowę o sprzedaży samochodu, umowę usług telefonicznych, wyciągi bankowe, zestawienie płatności przy pomocy terminala do płatności kartami oraz korekty zeznania za rok 2012" - relacjonował Kapica. Wyjaśnił, że w toku kontroli stwierdzono wpłaty bankowe oraz

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

kwartale 2014 roku wyniósł 241,4 mln zł i był 7 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się 224,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 210 mln zł do 235 mln zł). W I kw. 2014 r. koszty działalności i amortyzacja grupy mBanku wyniosły 430,6 mln zł i były niższe w porównaniu do poprzedniego kwartału

Polacy jak Indianie? Politycy kuszą nas błyskotkami

urzędników. Ponadto niższy podatek dochodowy dla małych firm, z obrotem do 1,2 mln euro rocznie - 15 proc. (Szydło mówiła tu o CIT). Amortyzacja - rozliczenie wydatku inwestycyjnego w ciągu roku. Do tego podwójna ulga inwestycyjna dla tych, którzy będą chcieli wprowadzać w firmach nowoczesne polskie

PKP Intercity na minusie, ponad 54 mln zł straty

2018 r. Sam Karnowski mówił w rozmowie z "Wyborczą", że Intercity zacznie na siebie zarabiać już w 2016 r. To możliwe? Według prezesa Intercity dla inwestorów najważniejszy jest wskaźnik EBITDA, czyli zysk firmy przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji. EBITDA dla Intercity w ub

Strata netto Eurocash to 3,36 mln zł w I kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

kwartale 2015 r. 3 mln zł straty (wobec 1,3 mln zł zysku w I kwartale ub.r.), głównie z uwagi na wyższą amortyzację przejętych spółek. Jednak jak pokazują historyczne rezultaty, zdecydowaną część całorocznych zysków grupa wypracowuje w kolejnych kwartałach" - podkreślono w komunikacie spółki. Zysk

Czy wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu jest amortyzowana bilansowo?

Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji bilansowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor). Natomiast wartość

BGK: więcej gmin chce budować lokale ze wsparciem państwa

ramach programu mieszkań jest zróżnicowany. Zależy m.in. od ich położenia. W większości przypadków są one wykonane w tradycyjnej technologii i nie odbiegają jakością od mieszkań budowanych przez deweloperów. Ich amortyzacja wynosi średnio 100 lat.

W pierwszym półroczu strata górnictwa węgla kamiennego wyniosła 1,445 mld zł

Tzw. EBIT w górnictwie węgla kamiennego, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek, wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach br. minus 1,098 mld zł (rok wcześniej minus 834,3 mln zł). EBITDA, czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji, to

Co mają na sumieniu firmy ubezpieczeniowe?

Direct, Allianz, BRE Ubezpieczenia i STU Ergo Hestia. Amortyzacja, czyli odszkodowania w dół o 70 proc. Od lat towarzystwa nie zwracają kierowcom pieniędzy za nowe części. Wypłatę odszkodowania potrafią pomniejszyć nawet o 70 proc. Wcześniej tłumaczyły to amortyzacją, czyli zużyciem części. Teraz nadal

Grupa Kęty prognozuje 455-465 mln zł sprzedaży i 31-33 mln zł zysku netto w I kw

wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny pierwszego kwartału wyniesie 48 - 50 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 69 – 71 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na

Rozliczenie w kosztach zakupu firmowego auta

Amortyzacja samochodu osobowegoPrzeważnie przedsiębiorcy chcą jak najszybciej zamortyzować samochód będący środkiem trwałym, aby rozliczyć wydatki na jego nabycie w kosztach podatkowych. W odniesieniu do samochodów osobowych ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania tzw. jednorazowej

Telewizja Polska: prawie 220 mln straty w 2012 roku

do 254 mln zł (tj. o 24 proc.). TVP jednak przypomina w komunikacie, że są one mniejsze aż o 261 mln zł niż w 2007 roku. W ub.r. abonament stanowił tylko 18,5 proc. przychodów ogółem TVP. Spółka podała też, że jej wskaźnik EBIDTA (eliminujący m.in. obciążenie kosztami amortyzacji wcześniejszych

Moody's: potrzeby pożyczkowe krajów CEE6 spadną do 94,2 mld euro

"Dla krajów CEE6 potrzeby pożyczkowe brutto w 2014 roku wyniosą 94,2 mld euro, co odpowiada 10,5 proc. PKB tych państw i oznacza spadek z 108,9 mld euro (12,3 proc. PKB) finansowania w 2013 roku, ze względu na niższą amortyzację płatności" - napisała agencja w piątkowym raporcie. "

Prezes T-Mobile rezygnuje z funkcji. Dwa miesiące przed końcem kontraktu

, gorzej mają się finanse firmy. Półroczne przychody T-Mobile Polska wyniosły ok. 3 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku daje spadek o 9,7 proc. Zmalał też wskaźnik EBITDA (zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem) o 4,2 proc. Na dokładkę spadła liczba użytkowników usług mobilnych o

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 8,2% r/r do 8 mld zł w I półr.

wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw. W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 1,0 mld zł (o 9,3%) i osiągnął wartość 9,8 mld zł" - czytamy także. Koszty działania banków wzrosły

Właściciel Biedronki z kiepskimi wynikami. Przez konkurencję w Polsce

przez coraz ostrzejszą rywalizację na rynku handlu detalicznego w Polsce, kluczowym dla całej spółki. Zysk EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) wzrósł o 3 proc. do 224 mln euro. Wyniki te spowodowały spadek kursu akcji na giełdzie w Brukseli o 4 proc. (stan na godzinę

Wynajmij specjalistów IT

dodatkowych powierzchni biurowych, opłat czynszowych, amortyzacji sprzętu biurowego, na połączeniach telefonicznych skończywszy. Fot. Shutterstock W momencie nawiązania współpracy z firmą świadczącą usługi outsourcingu kompetencji konieczne jest ustalenie kilku ważnych aspektów. Przede wszystkim należy

Kierowcy słono płacą za odpowiedzialność

, który zabronił firmom m.in. stosowania tzw. amortyzacji, czyli potrącenia odszkodowania z uwagi na wiek auta, i nakazał pokrywanie kosztów najmu auta zastępczego. - Wytyczne podnoszą koszty wypłat o 1,2 mld zł - liczyła Polska Izba Ubezpieczeń. Co konkretnie się zmieni? Zakład ubezpieczeń będzie musiał

Program gospodarczy PiS. Zmiany w CIT, 500 zł na dziecko. Politycy jak Indianie?

urzędników. Ponadto niższy podatek dochodowy dla małych firm, z obrotem do 1,2 mln euro rocznie - 15 proc. (Szydło mówiła tu o CIT). Amortyzacja - rozliczenie wydatku inwestycyjnego w ciągu roku. Do tego podwójna ulga inwestycyjna dla tych, którzy będą chcieli wprowadzać w firmach nowoczesne polskie

Ubezpieczyciel pomoże w razie potrzeby? To nie takie oczywiste [Listy czytelników]

. Mianowicie: ubezpieczyciel nigdzie nie stosuje terminu "amortyzacja" lub "zużycie", a zamiast tego pisze o "uszkodzeniach elementów sprzed zdarzenia/wypadku". Dotyczy to zwykle elementów zewnętrznych pojazdu, jak karoseria. W moim przypadku ubezpieczyciel zastosował obniżenie

Toruń. Od 1 kwietnia drożej za wodę i ścieki

(było 3,61 zł) i dla przemysłu do 3,73 zł (było 3,81 zł). "Zmniejszenie ceny wody było możliwe głównie dzięki zmniejszeniu kosztów energii, a najważniejszą przyczyną wzrostu kosztów odprowadzania ścieków jest koszt amortyzacji wybudowanej i oddanej już do użytkowania stacji termicznej przeróbki

TVN z zyskiem i wzrostem przychodów w pierwszym kwartale 2015 r.

Przychody TVN od stycznia do końca marca tego roku wzrosły o 3,6 proc. Stało się tak dzięki większym wpływom z reklamy, które wzrosły o 4,5 proc. W pierwszym kwartale skorygowana EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 92 mln zł i była o

Polsat liderem oglądalności. Rośnie liczba abonentów

potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła w drugim kwartale tego roku 977 mln zł i była o 38 proc. wyższa niż przed rokiem.

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą. Obecnie zwolniona z ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej jest m.in. sprzedaż energii

T-Mobile traci klientów, ale wciąż jest największy. Bank pomoże?

odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła 557 mln zł, znów spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (581 mln zł). - To w dużej mierze odzwierciedlenie spadków wynikających z regulacji dotyczącej obniżenia stawek rozliczeń międzyoperatorskich oraz roamingowych - ocenia T-Mobile. O T

Zyski Energi w pierwszym półroczu niższe o 12 proc., niż rok wcześniej

Spółka jednocześnie w pierwszym półroczu 2015 roku wypracowała 5,4 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniósł 1,216 mld zł, wobec 1,281 mld zł w

BGK: do końca marca gminy mogą starać się o środki na budowę mieszkań

m.in. od ich położenia. W większości przypadków są one wykonane w tradycyjnej technologii i nie odbiegają jakością od mieszkań budowanych przez deweloperów. Ich amortyzacja wynosi średnio 100 lat.

Grupa Kęty prognozuje 29,5 mln zł zysku netto za IV kw. i 175,1 mln zł w 2014 r

(zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 63 mln zł, wzrost o 25% do zeszłego roku. Narastająco po 12 miesiącach wartości te wyniosą odpowiednio 232 mln zł (zysk operacyjny) i 315 mln zł (EBITDA). Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

amortyzacja

Amortyzacja nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości

więcej o amortyzacja na pl.wikipedia.org

Bestsellery