aktualne ogłoszenia przetargi ubezpieczenia warszawa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  9-13 grudnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK B&R: Odsetek respondentów korzystających z ulgi B+R wzrósł trzykrotnie w stosunku do

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 28.06.2018 - (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 24-28 czerwca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK FinTech: Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy są zainteresowani korzystaniem z LitePOS

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej.  Źródło: spółka Yanosik: W aplikacji wprowadzono  zupełnie inny wygląd aplikacji oraz kolejne ubezpieczenia komunikacyjne do oferty YU!: AC, Assistance i NNW.    Źródło: spółka PayPal: Ogłosił rozszerzenie Ochrony Sprzedających w Polsce

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Mind, spółka zależna, ma umowę ze Standard Chartered Bank na wdrożenie LiveBank w kolejnych krajach Azji i w Afryce, podał Ailleron.  Źródło: ISBnews IBM Polska: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie podpisze umowy z IBM Polska na modernizację platformy Mainframe. Decyzją zarządu ZUS przetarg

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pakietu 52,7% akcji TVN, do ogłoszenia obowiązkowego wezwania na sprzedaż akcji TVN, aby zwiększyć swój udział w spółce do 66%. Firma ogłosiła już zamiar przeprowadzenia wezwania do sprzedaży 100% akcji TVN oraz doprowadzenia do ich wycofania z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena w

Sieci i sidła polskich e-urzędów

Sieci i sidła polskich e-urzędów

, urzędnik ma komputer, a w nim wszystkie potrzebne mu dane. I co z tego? Inny przykład? Przedsiębiorca, żeby wystartować w przetargu ogłoszonym przez urząd, musi przynieść wyciąg z KRS, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami. I co nam proponuje e-administracja? Że taki przedsiębiorca