aktualna ustawa pzp

sprawdź też:

ustawa

Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Definicja aktualności dokumentów

Oświadczenia lub dokumenty "aktualne" to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje.

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Dział VIII ustawy PZP określa zasady, który uległy zmianie w przepisach aktualnie obowiązujących. PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

. 1 u stawy Pzp . Biorąc pod uwagę, iż wartość szacunkowa ustalona przez zamawiającego z wykorzystaniem art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest zbliżona do progu stosowania ustawy, to zamawiający , dochowując ostrożności mającej na celu uniknięcie naruszenia art. 34 ust. 2 ustawy Pzp (wyboru

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

sytuacji zrobić zamawiający ? Odpowiedź: Jeśli w ocenie zamawiającego informacje uzyskane od konkurencji budzą uzasadnione wątpliwości co do faktycznej sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy , wówczas na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp powinien wezwać wykonawcę do złożenia aktualnych

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

dokumentów? Czy na część I zamawiający może dokonać wyboru oferty oddzielnie (nie razem z pozostałymi częściami), ze względu na to, że gdyby zaistniała sytuacja, iż nie trzeba będzie wzywać wykonawcy do uzupełnienia informacji o grupie kapitałowej (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ), czy złożenia aktualnych

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp ? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

;inny podmiot” zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp ? Jeśli tak, to czy zasadne staje się nieżądanie od osoby fizycznej? dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów? Zamawiający na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wyjaśnienie Regulacje ustawy Pzp nie zmieniają się zatem w opisanym zakresie. Aktualnie to art. 22a ustawy Pzp normuje

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

jest wezwać wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp . Ustawodawca nie rozróżnił, o jakie dokumenty ("przedmiotowe", czy "podmiotowe

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

jest wystawiona 1 marca a wykonawca przedłożył dokument na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 2 kwietnia br., nie oznacza, że dokument ten jest nieaktualny na dzień jego złożenia. Jeżeli dany stan, który został wskazany w dokumencie się nie zmienił, dokument ten jest nadal

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

Pytanie: Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów

dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zwiększenie konkurencyjności na rynku zamówień publicznych to największe z wyzwań, które stoją przed nową ustawą i system zamówień publicznych " - dodał wiceminister.  Przedstawiciele resortu zwrócili uwagę, że przed wdrożeniem nowego PZP

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

faktyczne i prawne. Przed nowelizacją ustawy Pzp ten obowiązek informacyjny aktywował się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Aktualnie nie ma tego wskazania. Zamawiający musi zatem zawiadomić o każdej z wymienionych w przepisie okoliczności niezwłocznie po jej wykonaniu.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - zasady Pzp

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - zasady Pzp

tylko od najkorzystniejszego wykonawcy , czy powinno być ono dołączone do każdej oferty? Czy w obecnej sytuacji zamawiający powinien wezwać wykonawcę do przesłania zobowiązania zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przetarg krajowy), art. 26 ust. 3 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ? Słownik Pzp

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków postępowania

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

potwierdzający, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert. Czy te dokumenty podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp czy stanowią treść oferty

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

pozostaje niewypełniona. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

Zmiana trybu otwarcia ofert

Zmiana trybu otwarcia ofert

zapewnienia możliwości komentowania czy zadawania pytań w ramach prowadzonej transmisji on-line. Przepisy ustawy PZP przewidują w tym zakresie określone - niejako z góry - formy komunikacji pomiędzy wykonawca zamawiającym . Procedura jawnego otwarcia ofert powinna stanowić element treści specyfikacji

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

lokalnych, oświadczenie o przynależności (albo jej braku) do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Oryginał zastrzeżony jest dla formularza ofertowego i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp . A co ze zobowiązaniem podmiotu

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (przy zamówieniach równych lub powyżej wartości progów unijnych) zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§ 10 ust. 2). Przepisy Pzp Z literalnego brzmienia przepisów (art

Usługi ochrony jako usługi społeczne

społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyżej określonych progów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający sam tworzy procedurę udzielania zamówień społecznych , która musi jedynie przewidywać wymogi opisane w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy Pzp

JEDZ - zasady potwierdzenia

dokumentów. W związku z tym stwierdzić należy, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym to już nie data składania ofert ma zasadnicze znaczenie dla oceny aktualności składanych oświadczeń i dokumentów, ale data wyboru najkorzystniejszej oferty . Znowelizowana ustaw Pzp Pzp W wyżej wskazanym wyroku

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

kwota jak w kolumnie 7 tabeli. W jaki sposób i czy w ogóle można to poprawić? Czy zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Wykonawca  może wówczas stwierdzić, że przez nieuwagę wyliczoną przez niego wartość netto potraktował jako cenę

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Roboty budowlane z całego kraju Nowelizacja Pzp Wyżej przedstawione

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wskazać, że przesłanką wykluczenia jest nieprzedłużenie terminu związania ofertą? Co w takiej sytuacji z wadium wykonawcy? Czy w obydwu przypadkach należałoby je zatrzymać? Odpowiedź: Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest kategoryczne: "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Ustawa Pzp obliguje zamawiającego aby ogłoszenia o przetargu zamieszczał między innymi miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie. Przyjęło się, że wskazane wymogi spełniane są przez tablice ogłoszeń. Jednak w świetle obowiązujących przepisów. zamawiający może umieszczać treść ogłoszeń o

Oferta Budimeksu za 154 mln zł netto najwyżej oceniona w przetargu Portu Gdańsk

Budimex SA do złożenia w terminie do 30 marca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

przedsiębiorstwa w toku postępowania wyjaśniającego. Jawność postępowania jest jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych , a zastrzeżenie jawności informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi jedynie wyjątek od tej reguły. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp , nie ujawnia się informacji

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

aktualnie obowiązujących regulacji ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

Odrzucenie oferty przetargowej

oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki. Zamawiający może odrzucić ofertę przetargową między innymi w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ). Ustawodawca ustalając aktualnie obowiązujące brzmienie

Ocena ofert - procedura odwrócona

. 25a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert potwierdzające wstępnie, że wykonawca spełnia wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego (tj. JEDZ w tak zwanych postępowaniach unijnych lub oświadczenie własne w postępowaniach

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

kolejną część przedsięwzięcia. Czy w tej sytuacji mamy obowiązek zorganizowania przetargu na ostatnią część inwestycji? Na początku roku nie dysponowaliśmy środkami w planie finansowym na obydwie części. Czy nie spotkamy się z zarzutem dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

treści złożonych ofert, że przyjęcie oferty wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, brak jest jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Obowiązek doliczenia VAT wynika z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp . Wyjaśnienie Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp , jeżeli złożono ofertę

Wymagania zawarte w siwz

szt. Przeliczono więc: 240 x 100 = 2400 na: 400 x 60 = 2400 - podając do wyliczenia cenę za 400 g x 60 szt. Naszym zdaniem taka praktyka narusza art. 29 ustawy Pzp, pomimo informacji zawartej w siwz o możliwości dostaw w aktualnie dostępnej gramaturze. Brak ewentualnego przedziału wagowego

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

kwietnia 2018 r. będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Termin złożenia JEDZ Zgodnie z przepisami ustawy Pzp *2  aktualny na dzień składania ofert JEDZ powinien zostać

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

potwierdzenie zasady, że można dochodzić zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy wykonawca lub zamawiający uchyla się od jej zawarcia. W takiej sytuacji wyrok sądu zastępuje umowę. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp): Aktualny tekst ustawy Pzp » Zastosowanie przepisów Kodeksu

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

, w opisanym stanie faktycznym, postępowanie w części 6 powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp . W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może wskazać, że postępowanie zostało unieważnione w części 6 poprzez odpowiednie wypełnienie sekcji IV &ndash

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym miejscu wskazać należy, że warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o weryfikację formalną. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP

Dokumentacja przetargowa

Pytanie: Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia dokumentu, który będzie potwierdzał brak

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

ilościowych? Ponadto zamawiający posiada zawarte umowy z dostawcą energii na czas nieokreślony zanim "wszedł" w reżim ustawy Pzp. Czy powinien wypowiedzieć dotychczasowe umowy i przeprowadzić postępowanie przetargowe ? Odpowiedź: Usług geodezyjnych nie można skumulować i wykonać jednorazowo

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r. 2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP. 4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.

Oferta Strabagu i Budimeksu na odcinek A1 za 466 mln zł netto oceniona najwyżej

jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia zadania

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , jak i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie

Termin związania ofertą - jak obliczyć ?

Maksymalny termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 1)  30 dni - jeżeli w artość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

euro w zamówieniach publicznych Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

ogłoszenia w informacjach dodatkowych wyjaśnienia, że do złożenia wykazu zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofertę oceni najwyżej. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

Kryteria oceny ofert przetargowych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Pzp (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), została dokonana zmiana przepisów ustawy Pzp między innymi w zakresie zasad doboru przez zamawiających kryteriów oceny ofert. W aktualnie ogłaszanych przetargach kryterium ceny jako jedyne może

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

na wysokość ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy . Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył

Warunki udziału w postępowaniu

, decydująca jest jego treść, a nie data, jaką został opatrzony. Wskazana klauzula nie jest konieczna. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wyjaśnienie Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

odpłatności, która leżałaby po stronie zamawiającego, tym samym nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Pytanie nie wskazuje również na wystąpienie barteru. Z tego względu, do sytuacji opisanej w nim, nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w tym również te dotyczące szacowania wartości zamówienia

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wzrost innowacyjności naszej gospodarki oraz realizację celów gospodarczych i społecznych" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.      Dodała, że resort zdecydował się na przygotowanie nowej ustawy, ponieważ dotychczas obowiązujące PZP z 2004 r. było już

Unieważnienie przetargu

niewystarczającej kwocie, zamawiający będzie zobowiązany, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, postępowanie unieważnić procedurę przetargową. Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

Ofertę konsorcjum Budimeksu oceniono najwyżej w przetargu na budowę drogi S14

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP" - czytamy w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi 456 748 863 zł netto, termin rozpoczęcia ustalono na datę zawarcia umowy, podano również. "Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Cena nie jest jedynym kryterium przy wyborze oferty Wprowadzona przez Ustawodawcę dyspozycja art. 91 ust. 2a ustawy PZP w praktyce skutkuje drastycznym ograniczeniem możliwości zastosowania przez zamawiającego ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Wprowadzając nowe brzmienie art. 91 ust. 2a

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości. Inne prawa do istniejących budynków lub nieruchomości to przede wszystkim najem lub dzierżawa. Umowa najmu lub

Podstawy unieważnienia przetargu

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Dwa warunki Aktualne brzmienie tego przepisu zostało nadane przez ustawę z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

Pytanie: Umowa z wykonawcą została zawarta po wejściu w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

pilarza? Odpowiedź: Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

) *1 Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania Wprowadzone wyżej wskazanym rozporządzeniem zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp , w tym w szczególności w zakresie zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

częściowych. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy, a jej podstawą jest zachowanie wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw. Wykonawca może się uwolnić od tej sankcji

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ma miejsce wówczas, gdy nie wykaże on spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli warunków odnoszących się do wykonawcy (warunki podmiotowe). Z związku z tym, w aktualnym stanie prawnym, w przypadku

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

spełnienia świadczenia zgodnie z postanowieniami siwz , tj. wolą wykonawcy jest zaoferowanie 5 urządzeń, co zostało wskazane z załączonych specyfikacjach technicznych. Analizując ofertę pod kątem możliwości poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający powinien brać pod

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia Przykłady złego opisu przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia ograniczający dostęp do zamówienia publicznego jest niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjątek

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

stosowania zasad zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług nie będzie musiała przestrzegać norm zawartych w tej ustawie. Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują » Co w zamian ? Nowelizacja nie wprowadza

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT  Adam Wilk Bieruń  ul. Warszawska 299  - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w kosztorysie ofertowym dokonano zmian w opisach pozycji kosztorysowych i ilościach, brak

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

wykonanych zamówień () 2. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie spełnia / nie spełnia Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) termin i miejsce składania dokumentów; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy. Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

Pytanie Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oprócz tego, że organizuje koncerty symfoniczne, recitale i wieczory kameralne, zobowiązana jest również zapewnić zakwaterowanie gościom, z którymi nawiązuje współpracę. W tym celu, do czasu nowelizacji ustawy Pzp, stosowaliśmy

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

dokumentów dla uczestników przetargów. NOWELIZACJA PZP Z PAŹDZIERNIKA 2014 R. NIEWIELE WNIOSŁA "Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych niewiele zmieniła. Ustawa o prawie zamówień publicznych nigdy nie narzucała stosowania jedynie kryterium cenowego w wyborze oferty - to praktyka poszła w

Czy zamawiający ma wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nawet wtedy, gdy oferta jest do odrzucenia?

dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie będzie zobligowany do wszczynania procedury uzupełniania brakujących bądź zawierających błędy dokumentów. Kup mieszkanie taniej od komornika! Licytacje komornicze - ogłoszenia Podstawa prawna art. 90 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pz, powinieneś wymagać: - od podmiotów krajowych - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Naruszeniem dyscypliny będzie wybór wykonawcy bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Kolejne wskazuje na wybór wykonawcy, ale z naruszeniem zasad określonych w ustawie pzp np

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

, wyboru wykonawcy należy dokonać bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas udzielenie ich na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie będzie możliwe. W ramach zamówienia

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie Pzp . Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy

Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

zażądasz ich na etapie składania ofert - nie będziesz miał możliwości ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z kolei jeśli chodzi o zabezpieczenie się przed sytuacją, w której wybrany wykonawca nie składa ww. dokumentów przed podpisaniem umowy - w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) posiada wyższe wykształcenie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

. 32 ust. 1 ustawy Pzp).W celu znalezienia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie należy ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami, których nie trzeba sumować. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia odrębny przedmiot zamówienia. Należy przyjąć (zgodnie z

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są: Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą ich wystawienia po terminie składania

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » W umowie z wykonawcą zamawiający zabezpiecza swój interes Zamawiającemu przysługuje prawo podmiotowe jednostronnego ustalenia warunków umowy w sposób, który zabezpiecza jego interes w wykonaniu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowania i magazynowania. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

wykonania zamówienia istotne bowiem są kwalifikacje danych osób, nie zaś rodzaj umowy, w oparciu o którą wykonują swoje zadania. W związku z powyższym zamawiający formułując opis warunku w powyższy sposób naruszyłby art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

możliwości składania ofert częściowych; 5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 6) termin wykonania zamówienia; Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 8) informację na temat

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Procedura prowadzenia konkursu w wielu elementach opiera się na rozwiązaniach obowiązujących przy udzielaniu zamówienia publicznego. Między innymi zgodnie z art. 120 ustawy PZP do oceny

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

Pytanie Wykonawca, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie dołączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, gdyż nie jest podmiotem

Zamawiający musi bezzwłocznie udostępniać dokumentację przetargową

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół z postępowania wraz z załącznikami, którymi są między innymi oferty złożone w przetargu, jest jawny. Prawo zamówień