aktualizujące należności

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje nowelizację rozporządzenia, dotyczącego rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), która ma umożliwić uwzględnienie zmiany harmonogramu spłat należności przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość

Nextbike: 3,46 mln zł odpisu na należność kontrahenta obniży wynik w III kw. br.

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Nextbike Polska podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności jednego z kontrahentów, na kwotę 3,46 mln zł, co odpowiada 90% wartości należności. Utworzenie odpisu wpłynie na obniżenie o ww. kwotę wyniku finansowego, a także wartości sumy

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,3 mln zł, co zostało potwierdzone transakcjami handlowymi, które sfinalizowano po dniu bilansowym; 3. odpis aktualizujący wartość należności handlowych, co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,2 mln zł" - czytamy w komunikacie

Rainbow Tours dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 9,27 mln zł

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki wobec kontrahentów, wobec których ogłoszono upadłość, oraz odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu zaliczek wypłaconych na poczet świadczenia

Wikana utworzy odpisy aktualizujące wartość aktywów na kwotę ok. 4,6 mln zł

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Wikana w toku trwających prac nad sprawozdaniem finansowym spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 dokonała weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów trwałych oraz analizy ściągalności należności, podała

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

w tej grupie aktywów w całym 2019 r. wyniosła 12,5 mln zł); 2. odpis aktualizujący wartość należności handlowych w Herkules S.A., co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,5 mln zł (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i pozostałe należności, posiadane udziały w

Work Service zdecydował o likwidacji Work Express i jego spółek zależnych

047 790,78 zł. W związku z decyzją o rozwiązaniu spółek należności te zostaną objęte odpisem aktualizującym w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2020 roku, podano także. Główny przedmiot działalności Work Express i Outsourcing Solutions Partner obejmował działalność agencji pracy

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej TXM i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w TXM w wysokości 12,5 mln zł, a także odpis aktualizujący wartość należności handlowych od

Odpisy obciążą wynik EC Będzin za 2019 r. kwotą 103,98 mln zł

Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. o tym, że na skutek przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów, podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 31.12.2019 r. odpisu aktualizującego na wartość aktywów spółki. Przeprowadzone testy wskazują utratę wartości w kwocie 58 871 tys. zł" - czytamy w komunikacie

Czerwona Torebka dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Czerwona Torebka w toku prac nad rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł, poinformowała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny

Geotrans miał wstępnie, z uwzględnieniem odpisu, 1 mln zł straty netto w IV kw.

;Zarząd [...] informuje, że z powodu występujących poważnych trudności z egzekucją należności od spółki THC PRO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 7 lutego 2019 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 1 500 000 zł z tytułu umowy sprzedaży akcji w spółce

Agora odpisze ok. 13,6 mln zł z tytułu należności przeterminowanych

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów, podała spółka. "Powyższa kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

wartości należności od AFRIG oraz niedokonanie odpisu aktualizującego tych należności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, - nieujęcie rezerwy z tytułu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez AFRIG w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za

Solar dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 43,8 mln zł

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Solar podjął decyzję o zawiązaniu odpisu aktualizującego na koniec 2017 r. należności od głównego dostawcy "Grutex" A.P.H. Jolanta Gruszka w wysokości 43,8 mln zł, podała spółka. "Spółka w ostatnich latach zmaga się z niekorzystnymi zmianami w

ZPC Otmuchów miał 15,78 mln zł straty netto z działaln. kont. w 2019 r.

224 tys. zł głównie z uwagi na dokonanie odpisów aktualizujących środki trwałe w kwocie 5 110 tys. zł oraz dokonania odpisów dotyczących należności lat ubiegłych oraz zdarzeń pokrewnych" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 10,64 mln zł wobec 13,35 mln zł

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 21,5% r/r w I półr., wskaźnik NPL: 4,3%

; - czytamy dalej w raporcie. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 58,5% na dzień 30 czerwca 2019 r. wobec 56,7% na 31 grudnia 2018 r. i 61,2% na 30 czerwca 2018 r. (w ujęciu porównywalnym). Od 31 grudnia 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności

Rafako miało 473,12 mln zł straty netto, 437,56 mln zł straty EBIT w 2019 r.

dużo niższych przychodów na kontrakcie Jaworzno 910 MW, który dobiega końca. Na saldo pozostałej działalności operacyjnej znaczący wpływ miało dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności od spółki PBG wobec której sąd wydał postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego, zaznaczono. W 2019

Alumetal utworzył odpis aktualizujący w wysokości 7,7 mln zł

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Alumetal zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 1,81 mln euro (7,7 mln zł) w związku z należnościami od F.V.M. Technologies i SIFA Technologies, który obciąży wynik finansowy za 2015 r., podała spółka. "W związku z powzięciem wiadomości

Sare obniżyło szacunek wyniku do 3,98 mln zł w 2016r. wz. z odpisem

o.o. zakończenia sporu. Po przeprowadzonej ocenie zarząd postanowił dokonać odpisu pozostałej części należności, tj. kwoty 474 963,91 zł na poziomie skonsolidowanym - w roku 2015 został utworzony odpis aktualizujący należności od C&A Online GmbH w spółce mr Target Sp. z o.o. w wysokości 50

Odpisy i rezerwy obniżą skons. wynik Vistalu Gdynia za 2017r. o ok. 149,6 mln zł

.; 2) Dokonano odpisu aktualizującego należności z wszystkich tytułów jakie posiadała spółka w stosunku do jednostek zależnych, poza należnościami od Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., na łączną kwotę 82,4 mln zł. Odpis w całości obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r.; 3) Dokonano rezerw

ZCh Police utworzą odpis na 10,5 mln euro na należności od spółki zależnej Afrig

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group (Afrig) na kwotę 10,5 mln euro, w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł), podała spółka

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018 r. wg szacunkowych danych

towar" - czytamy w komunikacie. Przychody netto ze sprzedaży spadły o ok. 66% r/r i wyniosły 86,7 mln zł w 2018 r. Ursus dokonał również odpisów aktualizujących wartość zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł, w tym prototypów na 5,7 mln zł, odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu

Qumak ma odpisy na 7,6 mln zł, podatek odroczony obniży wynik o 8,3 mln zł

aktualizujący należność od podwykonawcy tytułem wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich przez Qumak do utworów powstałych w ramach realizacji projektu e-Dolny Śląsk, Data Techno Park Sp. w wysokości 3,6 mln zł. […] 2. Odpis aktualizujący w wysokości 4 mln zł z tytułu nierozliczonej zaliczki

Agora: Negatywny wpływ odpisów aktualizujących wynosi 11,4 mln zł

o charakterze jednorazowym na jednostkowym wynik netto Agory to około 14,3 mln zł, a na wynik Grupy Agora to około 11,4 mln zł. "W IV kwartale 2018 r. największy odpis aktualizujący dotyczy wartości spółki GoldenLine. Wpływ tego odpisu na wynik netto Agory S.A. to około 9 mln zł, a na

Herkules dokonał 3 odpisów obniżająych wynik finansowy za 2017 r.

grupy kapitałowej Herkules za 2017 r. może wynieść do -4,7 mln zł, podano także. "W związku z aktualną sytuacją finansową grupy kapitałowej Vistal Gdynia emitent dokona odpisu aktualizującego wartość salda należności od tego kontrahenta na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. Wpływ tego zdarzenia

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r.

rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji" - czytamy w komunikacie. Dotychczas zwolnienie z podatku dochodowego osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń spółka ujmowała w

Odpisy w jednostkowym sprawozdaniu Kopeksu za I półr. nie przekroczą 187 mln zł

sprawozdaniu finansowym emitenta. Dodatkowe odpisy dotyczą głównie utraty wartości należności, udzielonych pożyczek oraz posiadanych przez emitenta udziałów i akcji w spółkach zależnych. Tym samym, uwzględniając powyższe odpisy, łączna wartość odpisów aktualizujących i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu

Spółka Introlu dokonała odpisów i zanotowała stratę wys. ok. 19 mln zł za 2018 r

niematerialnych i prawnych w kwocie ok. 8 mln zł. "Dodatkowo dokonano: - odpisu aktualizującego zapasy w wysokości 0,9 mln zł, - odpisy aktualizującego należności w wys. 0,8 mln zł, - odpisu na pożyczkę dla firmy Qumak S.A która ogłosiła upadłość, w wysokości 2,4 mln zł, - zaksięgowania straty na

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości należności w łącznej kwocie 13,8 mln zł, podała spółka. "Przedmiotowa należność wynika z przyznanego spółce przez wojewodę mazowieckiego działającego w imieniu Skarbu Państwa, odszkodowania

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018r. wg szac. danych (aktual.)

wyniosły 86,7 mln zł w 2018 r. Ursus dokonał również odpisów aktualizujących wartość zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł, w tym prototypów na 5,7 mln zł, odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 4,3 mln zł,  ujęcia rezerwy na zwrot

Przegląd informacji ze spółek

zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki wobec kontrahentów, wobec których ogłoszono upadłość, oraz odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu zaliczek wypłaconych na poczet

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw., wskaźnik NPL: 4,5%

wcześniej (w ujęciu porównywalnym). Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 57,4% na dzień 30 września 2019 r. wobec 56,7% na 31 grudnia 2018 r. i 61% na 30 września 2018 r. (w ujęciu porównywalnym). Od 31 grudnia 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności

InPost: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto grupy o 70,16 mln zł

wartości niematerialne związane z działalnością listową w kwocie 5 464 tys. zł.; (2) Odpis aktualizujący aktywo podatku odroczonego w kwocie 2 574 tys. zł.; (3) Odpis aktualizujący należności w kwocie 5 938 tys. zł.; (4) Rezerwy z tytułu zakończenia działalności listowej w kwocie 100 tys. zł

Zysk netto Pepees spadł r/r do 13,36 mln zł w 2017 r.

. W sprawozdaniu grupy kapitałowej ujęto odpis wartości firmy ustalonej przy nabyciu tej spółki w związku z utratą wartości w wysokości 4 346 tys. zł, natomiast w sprawozdaniu jednostkowym emitenta ujęto odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów, należności i zaliczek w tej spółce zależnej w

Gino Rossi: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto za 2018 r. o ok. 24 mln zł

635 zł 3) odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 6 520 158 zł 4) odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 6 473 736 zł, podała spółka.  "Zawiązanie rezerwy oraz rozpoznanie odpisów będą miały istotny wpływ na wynik finansowy 2018 r. Emitent szacuje, że wyżej opisane

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

charakteru pieniężnego, 2) aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych w związku ze spadkiem ich wartości godziwych - wartość odpisu 1 277 tys. zł; odpis obciążył pozostałe koszty operacyjne, natomiast nie miał wpływu na stan środków pieniężnych, 3) odpisy aktualizujące wartość należności, które w

Amica widzi poprawę na niektórych rynkach w II kw., m.in. w Polsce i Niemczech

kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł r/r). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z

T-Bull miał 0,16 mln zł zysku netto, 0,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

. wyniosła 20,2 mln zł. 73% źródeł finansowania (sumy pasywów) stanowi kapitał własny. Kwota należności wyniosła 1,5 mln zł, zobowiązania 2,3 mln zł, rezerwa na zobowiązania 3,2 mln zł (całości z tytułu odroczonego podatku dochodowego), a stan środków pieniężnych 269 tys. zł" - czytamy w raporcie. W

Torpol dokonał 1,7 mln zł odpisu z tytułu pożyczki dla norweskiej spółki

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Zarząd firmy Torpol podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej w IV kwartale 2018 roku likwidowanej spółce Torpol Norge, w wysokości 4 mln NOK, podała spółka. "Pożyczka została udzielona na pokrycie

Integer.pl: Odpisy związane z InPostem obniżą skons. wynik netto o 90,67 mln zł

; (6) odpis aktualizujący należności w kwocie 5 938 tys. zł, podano także. Ponadto, tego samego dnia zarząd spółki zależnej Integera - InPost S.A. podjął decyzję o dokonaniu na poziomie skonsolidowanego raportu półrocznego InPostu odpisu aktualizującego wartość firmy w kwocie 38 444 tys. zł. "

Strata netto Wilbo wyniosła 5,58 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

2016 r. wobec 37,23 mln zł rok wcześniej.  "W kolejnym roku spółka zamierza odzyskiwać większość należności, które aktualnie pozostają wymagalne. Należy przy tym zwrócić uwagę na okoliczność utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności od Grupy Bałtyckiej na łącznie 8 mln zł

Cherrypick Games miał 3 mln zł straty netto, 3,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

sprawozdaniu finansowym, w którym ujęto na koniec 2019 roku odpisy aktualizujące należności oraz ich dyskonta w kwocie 3,9 mln zł. Z tego powodu także, po raz pierwszy w historii spółki wykazaliśmy stratę netto w kwocie blisko 3 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły prawie 5,3 mln zł"

PKP Cargo dokona odpisów na kwotę 98 mln zł na utratę wartości grupy AWT

aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 mln zł, podała spółka. "Z uwagi na złożony 3 maja 2016 roku wniosek o niewypłacalność OKD a.s. zostały przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów Grupy AWT na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz dokonano oceny realizowalności

Kopex dokona odpisów na poziomie jednostkowym na kwotę 145 mln zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Kopex dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 145 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. Przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

; Odpisy aktualizujące związane są z następującymi aktywami: - odpis dotyczący wartości udziałów w Torpol Norge AS o wartości 4,74 mln zł, - odpis na należności od Torpol Norge AS o wartości 3,18 mln zł, - odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej w oddziale Torpol Norge NUF o wartości

Pepees utworzył rezerwy, miał wstępnie 13,36 mln zł zysku netto grupy w 2017 r.

aktualizujący wartość posiadanych udziałów, należności i zaliczek w tej spółce zależnej w łącznej kwocie 3 464 tys. zł, w związku z ujemnymi kapitałami tej spółki" - czytamy w komunikacie. Dokonane odpisy mają charakter operacji księgowych i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą

Dłużnik Kopeksu Kopex-Famago złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

komunikacie. Spółki z Grupy Kapitałowej Kopex dokonały w przeszłości odpisów aktualizujących wartość należności wobec Famago w łącznej wysokości ok. 66,4 mln zł, co zostało uwzględnione w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta sporządzonego za 2015 rok, podano również. Ponadto, Kopex

Kerdos utworzył odpis aktualizujący wartość Meng Drogerie

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - W związku z wyceną Meng Drogerie, Kerdos Group zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od jednostek powiązanych w kwocie 1,26 mln zł, a od jednostek pozostałych w kwocie 1,97 mln zł, podała spółka. Odpis ten zmniejszy skonsolidowany

Strata netto PBG zwiększyła się r/r do 177,58 mln zł w 2015 r.

wartości firmy spółki Rafako - kwota 90,9 mln zł, odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 34,5 mln zł, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w wysokości 27,2 mln zł oraz wycena nieruchomości do wartości godziwej w kwocie 19,6 mln zł" - czytamy

Portfel kredytowy BZ WBK wzrósł o 1,7% w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

wcześniej i 6,8% dwanaście miesięcy wcześniej.  Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 62,1% w porównaniu z 59,0% na dzień 31 grudnia 2016 r. i 63,5% na dzień 30 czerwca 2016 r.  Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 9,3% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 5,5%

kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 5,8% 9 miesięcy wcześniej oraz 6,0% 12 miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,6% na dzień 30 września 2018 r. wobec 63,1% na 31 grudnia 2017 r. i 62,8% na 30 września 2017 r. Od 30 czerwca 2018 r

Trakcja dokonała odpisu w wysokości 5,16 mln zł, który wpłynie na wynik za 2014

roku odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług od spółki nie należącej do grupy emitenta w wysokości 5.162.951,29 zł" - czytamy w komunikacie. Dokonany odpis wpłynie na obniżenie skonsolidowanego i jednostkowego wyniku finansowego brutto za rok 2014, jak i wartości sumy

Vistal: Aktualizacja budżetów kontraktów obniży wynik finansowy o ok. 88 mln zł

, co obniży jednostkowy wynik brutto o kwotę około 1,8 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej o kwotę około 6,5 mln zł. "Spółka [...] podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie

Ergis miał 7,94 mln zł zysku netto, 26,83 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

1,5 mln zł), spowodowanych między innymi wzrostem kosztów transportu, zysk ze sprzedaży za I półrocze 2019 rok był niższy od ubiegłorocznego (15 122 tys. zł wobec 16 347 tys. zł w I półroczu 2018 roku). Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom EBITDA były odpisy aktualizujące na zapasy oraz

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. Dokonany na dzień bilansowy szacunek dodatkowych odpisów aktualizujących na oczekiwane straty kredytowe instrumentów finansowych (należności od odbiorców, udzielonych pożyczek oraz wystawionej gwarancji) oraz zmiany wyceny do wartości godziwej udzielonych pożyczek, wynikające z uwzględnienia wpływu COVID

Mennica Polska dokona odpisów aktualizujących w raporcie za 2015 r.

. przysługuje roszczenie o zwrot należności z tyt. VAT za miesiące wrzesień - grudzień 2012 roku w łącznej kwocie 165.129.141,00 zł, dochodzone na drodze sądowej" - czytamy dalej. Mennica podkreśliła, że opisane odpisy utraty wartości aktywów trwałych oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 30,8% w stosunku do września 2017 r. (głównie z powodu zwiększenia podstawy tworzenia rezerw celowych o odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzenia odpisów aktualizujących na te odsetki, czego we wrześniu 2017 r. banki stosujące zasady PSR nie musiały

Hawe Telekom zdecydowało o utworzeniu 29,4 mln zł odpisów, 26,5 mln zł rezerw

zdecydował także o dokonaniu "odpisu aktualizującego w wysokości 7 452 840,98 zł z tytułu należności uznanych za trudno ściągalne, w tym należności Hawe Telekom od Hawe S.A. w kwocie 5 878 798,78 zł powstałych z tytułu spłacenia przez Hawe Telekom za obligacji wyemitowanych przez Hawe S.A", czytamy

Libet dokonał odpisu na utratę wartości aktywów na ok. 13 mln zł

obrotowych (zapasy oraz należności z tytułu dostaw i usług) oraz aktywa na podatek odroczony, wynikającego z zaplanowanych ulg podatkowych. W związku z powyższym, spółka dokonała odpisów w łącznej wysokości ok. 13 mln zł (odpowiednio 1,2 mln zł, 4,1 mln zł oraz 7,7 mln zł)" - czytamy w komunikacie

Unified Factory miało 15,97 mln zł straty netto w I-IV kw. 2018 r.

Unified Factory LLC, nad której działalnością zarząd spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto, spółka utworzyła rezerwy ostrożnościowe na należności pochodzące ze sprzedaży zagranicznej w wysokości 2,0 mln zł

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 54 mln zł straty netto w I-III kw. 2017 r.

należności w kwocie 2 153 tys. zł (w tym uwzględniono saldo cashpool ze spółką zależną w kwocie 1 239 tys. zł ). b. utworzenie odpisu aktualizującego stany magazynowe w kwocie 1 397 tys. zł. c. zaniechanie i spisanie w koszty inwestycji, które nie będą kontynuowane w kwocie 855 tys. zł. Inwestycje te

Odpisy BZ WBK spadły r/r o prawie 30%, portfel kredytowy wzrósł o 2,6% w I kw.

koniec marca 2015 r. Poprawił się również wskaźnik kosztu ryzyka, który wyniósł 0,7% wobec 0,9% w I kwartale 2015 r. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,4% w porównaniu z 61,5% na 31 grudnia 2015 r. Należności brutto od klientów wynosiły 102 688,3

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 8,8% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w I półr.

r. i 0,66% na 30 czerwca 2017 r.). "Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,8% na dzień 30 czerwca 2018 r. wobec 63,1% na 31 grudnia 2017 r. i 62,1% na 30 czerwca 2017 r. Od 30 czerwca 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych

Bank PKO BP miał 1 009 mln zł zysku netto, 324,25 mld aktywów w IV kw. 2018 r.

działalności biznesowej (+6,3% r/r), przy wzroście kosztów administracyjnych (+2,1% r/r) Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W 2018 roku wynik wyniósł 1 451

Przegląd informacji ze spółek

Kolejowymi (PKP PLK) ws. kontraktu na prace na linii nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola, który wypowiedziało 17 marca, poinformowała ISBnews dyrektor Biura Zarządu Karolina Wiłkojć-Żesławska. PKP PLK w swoim stanowisku poinformowały, że należności wskazane przez ZUE (powód odstąpienia od umowy

Agora miała 0,3 mln zł zysku netto, 47,5 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

wynik netto zysk ze sprzedaży udziałów spółki Stopklatka w wysokości 26,7 mln zł. Negatywnie zaś na poziom wyniku netto wpłynął odpis na przeterminowane należności od Ruch S.A. zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w wysokości 20,3 mln zł, odpis aktualizujący wartość aktywów spółki GoldenLine w

Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kw. 

utworzył odpis aktualizujący na utratę wartości spółki zależnej TaxCare, który obciąży skonsolidowany wynik Getin Holding kwotą 144 mln zł oraz wynik finansowy, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kwotą 78 mln zł, podał Getin Holding.  "Bank (...) poinformował, że według

Unified Factory miało 14,21 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

sprzedaży została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością zarząd spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto

Przegląd informacji ze spółek

całkowita wartość transakcji to 7,5 mln zł. Bloober Team podjął decyzję o dokonaniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących z uwagi na utratę wartości należności w wysokości 515 806,98 zł , podała spółka. Bank Handlowy szacuje wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,5% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw.

leasingowym jako należności od podmiotów gospodarczych, podano także. Na 30 września 2017 r. niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 6% portfela brutto grupy wobec 6,6% dziewięć miesięcy wcześniej i 6,8% dwanaście miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym

Zysk netto Projprzemu wzrósł r/r do 4,08 mln zł w III kw. 2017 r.

wpłynęły głównie zysk ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład w Sępólnie Krajeńskim i efekt transakcji leasingu zwrotnego, pozostał koszty operacyjne w wysokości 1,1 mln zł zostały ukształtowane głównie przez stratę ze zbycia aktywów trwałych, odpisy aktualizujące należności

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 15,8 mln zł w 2016

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje przeszacowaniem przychodów w łącznej kwocie ok. 2 mln euro (tj. 8,9 mln zł) oraz o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 1,6 mln euro (tj. 6,9 mln zł

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w I kw.

sprzedaży (-0,9 mld zł)" - czytamy w raporcie. "Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 5,4% (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do końca I kwartału 2017 roku)" - czytamy dalej. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty

Biomed-Lublin dokona odpisów aktualizacyjnych na 16,4 mln zł za 2016 r.

uznanych za inwestycyjne oraz aktualizacji wartości zapasów, czego efektem jest ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 16 396 507 zł, poinformowała spółka. "W sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016, zostaną ujęte następujące odpisy: * odpis wartości zapasu

Action miał 156 mln zł straty netto w 2016 r. wg wstępnych danych

tytułu odpisów aktualizujących wartość należności – koszty związane z aktualizacją wartości należności wobec spółek zależnych oraz spornych należności Action w restrukturyzacji w stosunku do pozostałych kontrahentów. Zdarzenie nie miało wpływu na przepływy pieniężne spółki w 2016 r.; 5) Szacowane

Seco/Warwick: Odpisy na łącznie 15,7 mln zł obciążą wyniki za IV kw. 2015 r.

Stanach Zjednoczonych) w kwocie 8,4 mln zł, - o dokonaniu odpisów aktualizujących należności w spółce zależnej Seco/Warwick Allied w kwocie 7,3 mln zł (wpływ na skonsolidowany wynik netto 75%) - czytamy w komunikacie. Kwoty te obciążą skonsolidowane wyniki Seco/Warwick za IV kw. 2015 r. Wartości

Strata netto Qumaka zwiększyła się r/r do 41,87 mln zł w I poł. 2017 r.

budynkowej, podano również. "W pozostałych kosztach operacyjnych uwzględniono rezerwy i odpisy takie jak: – zwiększenie o 3,6 mln zł odpisu aktualizującego należności - spisanie w koszty udzielonej zaliczki wysokości 4 mln zł W efekcie strata na działalności operacyjnej za okres I-VI 2017

Kopex dokona dodatkowych odpisów w skons. sprawozdaniu za 2015 na ok. 966 mln zł

, podała spółka. ″W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją testu na utratę wartości firmy zgodnie z wymogami MSR 36 w dniu 20.04.2016 r. zarząd emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość firmy na dzień 31.12.2015 r. w kwocie wyższej niż przewidziano pierwotnie

Agora odstąpiła od stałych umów o współpracy z Ruchem

jest obecnie trudny do oszacowania" - podkreślono w komunikacie. 13 lipca 2018 r. Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowanych Ruchu, zagrożonych prawdopodobieństwem nieściągalności, o czym spółka informowała raportem bieżącym (nr 24/2018 z dnia 13 lipca

Introl miał 0,41 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. ukształtował się na poziomie 965 tys. zł, co oznacza jego spadek o 37,6% r/r. Na wynik grupy za III kwartał szczególny wpływ miały straty wygenerowane przez spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp. k., na poziomie 5,5 mln zł, w tym odpisy aktualizujące na udzieloną pożyczkę i należności Spółki Qumak (w związku z

Kredyty Alior Banku wzrosły o 2,7% w I półr., wskaźnik NPL spadł r/r do 10,8%

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów Alior Banku wzrosła o 2,7% w I półroczu 2018 r. i wyniosła 52,7 mld zł na koniec czerwca br. Wskaźnik NPL wyniósł 10,8% na koniec II kw.  wobec 11,2% rok wcześniej, podał bank.  "Zwiększenie portfela należności od klientów w

Azoty szacują ok. 24,4 mln zł wpływu odpisów sp. zależnej Polic na skons. EBIT

na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 24,4 mln zł" – czytamy w komunikacie. Wcześniej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group (Afrig) na kwotę 10,5 mln

ZPC Otmuchów odpisał 4,4 mln zł, wstępna strata netto to 13,1 mln zł w 2018

rezerwy składają się koszty sądowe, jak również kwota szacunkowego odpisu aktualizującego potencjalnie, nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich wartości do wartości godziwej ujmowanej w księgach rachunkowych emitenta, podano także. "Emitent wyjaśnia, iż utworzenie przedmiotowych

Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji całej grupy

oszczędności rocznie. Zarząd spółki spodziewa się ponadto konieczności zawiązania rezerw i utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta w wysokości nieprzekraczającej 535 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego). "Jako podstawowe założenia

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% r/r do 56,7 mld zł na koniec I poł.

portfela należności klientowskich. Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (38%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne, których łączny wolumen na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł 11,5 mld zł (łączny przyrost o 3,3%)" - czytamy w

Strata netto Mostostalu Warszawa wyniosła 8,99 mln zł w III kw. 2017 r.

stratę netto [ogółem] w kwocie 10 206 tys. zł (w III kwartale 2016 r. zysk netto wyniósł 13 836 tys. zł), co było rezultatem utworzenia przez grupę kapitałową odpisów aktualizujących należności w wysokości 11 566 tys. zł oraz negatywnych różnic kursowych na wycenie pożyczki w kwocie 3 782 tys. zł"

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

II kwartał 2018 r., podał bank. Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego TaxCare. Mają charakter jednorazowy oraz stanowią 1,3% sumy bilansowej Grupy Idea Bank, która na koniec I kwartału

KGHM szacuje 815 mln zł ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych w I kw.

brutto tych rozrachunków, tj. bez uwzględnienia sald odpisów aktualizujących wartość należności rozpoznanych w okresach wcześniejszych" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji, w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku w pozostałych kosztach operacyjnych z tytułu różnic kursowych za I kw. 2017 r

Łączne odpisy Kopeksu ujęte w sprawozdaniu za ub. rok wyniosą ponad 1,4 mld zł

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Kopeksu za 2015 rok, wraz z odpisami już zawartymi w raporcie za IV kwartał ub. roku, wyniesie 1 406,7 mln zł, z czego kwota 1 208,3 mln zł

PGNiG miało wstępnie 0,39 mld zysku netto, 1,35 mld zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

spisanej sejmiki oraz odpisów aktualizujących (dotyczy majątku trwałego, należności, itd.). 2. W segmencie Obrót i Magazynowanie: * wzrost kosztów pozyskania gazu w związku ze wzrostem notowań cen produktów, w tym wzrost średniej kwartalnej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 10% i 9-miesięcznej

Odpisy BZ WBK wzrosły o 17,7% r/r w I kwartale

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Wartość odpisów Banku Zachodniego WBK związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęła wartość 190,7 mln zł i zwiększyła się o 17,7% r/r. Udział w tej pozycji Grupy SCB wyniósł 24,9 mln zł, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących grupy

Paged dokonał odpisów i korekt, które zmniejszą wynik za 2016 r. o 14,63 mln zł

Paged za 2016 r. o 14,63 mln zł, podała spółka. "Za istotne zmiany danych finansowych zostały uznane następujące: 1) dokonanie odpisów aktualizujących w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Paged S.A.: udziałów w spółce zależnej Paged Meble S.A. na kwotę 20 000 tys. zł, odpis

Zysk netto Pragma Inkaso wyniósł 0,57 mln zł w 2015 r., pro forma to 5,07 mln zł

wyniósł 5,65 mln zł w 2015 roku. Sprawozdanie z zysków i strat proforma zostało sporządzone za 2015 r. bez uwzględniania odpisów aktualizujących wartość wierzytelności w spółce zależnej Pragma Faktoring wynikających z transakcji sprzed 2014 r., dotyczących produktów w obecnym modelu biznesowym nie

Przegląd prasy

% r/r do ponad 4,2 mld zł w ciągu 12 miesięcy do października ISBnews --Rafał Grodzicki zrezygnował z funkcji członka zarządu Idea Banku --Grupa Monnari Trade przejmuje 75% udziałów właściciela marki Femestage Eva Minge --Spółki zal. PMPG utworzyły odpisy aktualizujące wartość należności od

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

wysokości 1 614 mln zł oraz 1 892 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa grupy, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Dokonane odpisy w szczególności dotyczyły

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Wartość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego wyniosła 205,7 mld zł na koniec 2017 r. i wzrosła w ujęciu rocznym o 5 mld zł. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do