aktualizacja wyceny

BESI obniżyło wycenę PCM do 57 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' (aktualizacja)

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Analitycy BESI Grupo Novo Banco utrzymali rekomendację dla Prime Car Management (PCM) na poziomie "kupuj" i obniżyli cenę docelową do 57 zł z 62 zł, wynika z raportu datowanego na 28 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 47,25 zł za akcję.

JR Holding ASI planuje ogłoszenie aktualizacji strategii w najbliższym czasie

: odnawialnych źródeł energii, gier, technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, - prezentację wartości portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, - rozpoczęcie procesu przeniesienia notowań akcji spółki na rynek regulowany GPW. JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną

"PB": Bioton pogrzebał marzenia

Bioton potwierdził, że nie opłaca mu się kontynuować prac nad kilkoma preparatami. Przyznał się też do znacznego przeszacowania wartości spółek włoskich, których sprzedaż negocjuje z Polpharmą Jerzego Staraka, i fabryki w Izraelu, której los wciąż nie jest jeszcze przesądzony. Spółka zweryfikowała t

Agora zwiększyła cenę nabycia udziałów Piani Group o ok. 14,9 mln zł

wyceny zobowiązania opcyjnego. Zmiana szacunków została dokonana o wstępne niezaudytowane dane za 2019 r. i może podlegać dalszej korekcie. W wyniku aktualizacji cena nabycia udziałów zwiększyła się do około 14,9 mln zł" - czytamy w komunikacie. Przeszacowanie wartości początkowej udziałów

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

2,9 mln zł. W nawiązaniu do zawartych umów opcji nabycia pakietów mniejszościowych w spółkach eobuwie.pl, HR Group Holding S.à r.l., DeeZee oraz Karl Voegele AG dokonano rewizji prognoz otrzymanych od ww. spółek, stanowiących główny parametr wpływający na wycenę instrumentów finansowych z

Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Skonsolidowana strata netto Kruka wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kruk dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii

Bumech miał wstępnie co najmniej 25 mln zł straty netto w 2017 r.

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji oszacował wstępnie stratę za rok obrotowy 2017 na co najmniej 25 mln zł, podała spółka. "Na ustalenie szacowanej straty mają wpływ następujące czynniki: aktualizacja wyceny aktywów finansowych na szacowanym poziomie około 19 mln zł

Kino Polska miało wstępnie 36,06 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

ze sprzedaży sięgnęły 64,31 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 59,03 mln zł rok wcześniej. "Na skonsolidowane wyniki grupy Kino Polska TV za I półrocze 2018 r. miała wpływ przede wszystkim aktualizacja wyceny posiadanego dotychczas udziału w jednostce zależnej na dzień bilansowy. Zarząd emitenta

Monnari aktualizuje wartość nieruchomości w Łodzi, z pozytywnym wpływem na wynik

nieruchomości inwestycyjnych, została w roku 2019 przeznaczona na magazyn na potrzeby grupy kapitałowej i w związku z tym została przekwalifikowana do środków trwałych, które nie podlegają wycenie w wartości godziwej. "Spółka szacuje, iż w konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wynik finansowy netto

GTC miało 36,61 mln euro straty netto w II kw. 2020 r.

wysokości 78,69 mln euro w porównaniu z 81,28 mln euro rok wcześniej. Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła w I poł. br. 68 mln euro wobec 16 mln euro zysku w I poł. 2019 r. "Strata netto z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynika głównie z dewaluacji wszystkich

DM BOŚ podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 25,1 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

zamknięciu wynosił 24,28 zł. "Z uwagi na aktualizację naszych finansowych prognoz (efekt netto przejęcia Midasa), odświeżenie mnożników wyceny porównawczej oraz przesunięcie horyzontu wyceny do przodu, nasza ostateczna 12-miesięczna wycena walorów Cyfrowego Polsatu (stanowiąca kombinację wyceny

GTC miało 20,06 mln euro zysku netto w III kw. 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 43,35 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 38,16 mln euro rok wcześniej. "Zysk netto z tytułu aktualizacji wyceny wartości aktywów, utraty wartości aktywów za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. wyniósł 93 601 zł w

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

., wysokości 62 mln zł, który spółka przedstawiła 22 maja.  "Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności przełożyła się bezpośrednio na wynik I kwartału 2020 roku, który wyniósł -62 mln zł, czyli o 160 mln zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie

Strata netto Vivid Games wyniosła 0,86 mln zł w I poł. 2017 r.

pozostałych przychodów operacyjnych. Zdarzenie to wynika z aktualizacji wyceny wartości opcji na akcje spółki, które znajdują się w rękach jednego inwestora" - czytamy w raporcie. W I półroczu 2017 spółka rozpoznała m.in. następujące nieoperacyjne koszty i przychody które miały wpływ na wyniki spółki

LC Corp ujął kwoty wpływające na skons. wynik brutto za 2017 r.

, w kwocie 100,87 mln zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych"; - spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w

PKN Orlen przewiduje odwrócenie ok. 0,8 mld zł odpisów w Unipetrolu

. Grupa dokona także aktualizacji wartości aktywów w Orlen Upstream. "Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

KW i KHW, co zniekształcało obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Wartość tych aktywów na poziomie całej spółki była niższa ok. 40% w stosunku do wycen sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. W jednych kopalniach wyceny aktywów dokonane przez PGG były obniżone w stosunku

Zmiana wycen aktywów zwiększy zysk brutto grupy LC Corp. o 35,56 mln zł w I poł.

ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych'  - wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 28 432 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w

Kredyt Inkaso miał 20,5 mln zł straty netto, 2,5 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

raporcie. "Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją wyższej niż w roku poprzednim wartości amortyzacji portfeli (różnica między wpłatami a przychodami odsetkowymi) oraz niższą wartością aktualizacji wyceny. W okresie I-III kwartał minionego roku obrotowego

Zysk netto Orco spadł r/r do 137,28 mln euro w 2017 r.,

ze sprzedaży sięgnęły 5,62 mln euro w 2017 r. wobec 15,1 mln euro rok wcześniej. Wynik netto z najmu spadł o 62,5% do 3,8 mln euro w 2017 (w 2016 wynosił 10 mln euro). "Aktualizacja wyceny netto w 2017 r. wynosi 113 mln euro ( w 2016 r.: 7,1 mln euro), na co składają się wyceny

Zmiany wycen zwiększą wynik brutto LC Corp za I kw. o 18,25 mln zł

wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na zł, w kwocie 15 789 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych', - wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku

DM BOŚ obniżył wycenę Cyfrowego Polsatu do 24,4 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

.  godz. 9-tej kurs wynosił 24,4 zł. "Z uwagi na aktualizację naszych finansowych prognoz, odświeżenie mnożników wyceny porównawczej oraz przesunięcie horyzontu wyceny do przodu, nasza ostateczna 12-miesięczna wycena walorów Cyfrowego Polsatu […] lekko spada (o 3%) do

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

aktualizację wyceny majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, co świadczy o wysokiej wartości aktywów grupy. Libet umacnia swoją pozycję lidera rynku w branży materiałów nawierzchniowych, podsumowano w komunikacie. Libet to największy producent kostki

Libet prognozuje 17 mln zł zysku netto, 40 mln zł EBITDA w 2019 r.

;Obserwujemy zwiększony popyt na nasze produkty. Sprzyja nam koniunktura, kształtowana zarówno przez realizowane duże projekty infrastrukturalne, jak i wysokie zapotrzebowanie w budownictwie mieszkaniowym" – wyjaśnił Lehmann. W lipcu 2018 r. Grupa Libet przeprowadziła aktualizację wyceny

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 19,9 mln zł w 2016

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2016 r. o kwotę 19,9 mln zł, podała spółka. "W związku z prowadzonymi okresowymi rewizjami

Mostostal Zabrze miał wstępnie 79,9 mln zł skons. straty netto w 2017 r.

Energy Limited w Wielkiej Brytanii. [...] Efektem dokonanej aktualizacji jest obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2017 r. o kwotę 47,6 mln zł, ustaloną zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Kwota 47,6 mln zł obejmuje głównie nadwyżkę kosztów nad zrealizowanymi przychodami

KGHM: Kanada wydała negatywną decyzję ws. projektu Ajax

argumentacją decyzji federalnej, w połączeniu z uprzednio wydaną decyzją prowincjonalną, rozważy podjęcie kolejnych kroków" - czytamy w komunikacie. Ze względu na aktualizację wyceny projektu Ajax na dzień 31 grudnia 2017 roku, w której - zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny - KGHM Polska Miedź S.A

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

Albin podczas konferencji prasowej. "Do przejścia na GPW potrzebujemy odpowiedniej kapitalizacji. Obecna wycena akcji - naszym zdaniem - odbiega od naszego potencjału, stąd m.in. skup własnych akcji, którym pokazujemy dobrą kondycję spółki i chcemy zadbać o wartość dla akcjonariuszy" - dodał

Grupa WP.pl zaktualizowała wartość zobowiązania wykupu Nocowanie.pl o 6,6 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Grupa WP.pl dokonała aktualizacji zdyskontowanej wartości zobowiązania z tytułu posiadanych opcji do wykupu w spółce zależnej Nocowanie.pl o kwotę 6,6 mln zł. Aktualizacja będzie miała istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy w IV kwartale 2017 roku, dodano

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

strategicznych" - dodał członek zarządu spółki. Zgodnie z wynikami aktualizacji wyceny majątku przeprowadzonej w lipcu 2018 r., oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego grupy wynosi niemal 315mln zł. Przeprowadzona wycena majątku spółki i spółek zależnych dotyczyła

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

jako dodatkowy przychód z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w II kwartale 2020 roku" - czytamy dalej. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane z środków pochodzących z transzy kredytu capex w ramach umowy kredytów z 25 lutego 2020 roku. Grupa

DM PKO BP obniżył rekomendację GTC do 'trzymaj', wycena w górę do 10,14 zł

raporcie. Broker oczekuje, że dodatkowy zysk z aktualizacji wyceny Galerii Północnej może wynieść ok. 40-50 mln euro. "W 2018 r. oczekujemy rozpoczęcia budowy City  Tower w Budapeszcie oraz biurowców w Belgradzie i Sofii. Spółka ponownie starać się będzie o pozwolenie na budowę Galerii

Kogeneracja miała wstępnie ok. 35,9 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

682 tys. zł do poziomu 13 795 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 82 477 tys. zł), podano także. "Zmiana szacunków z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. i jest efektem aktualizacji

Photon Energy miał 1,69 mln euro straty netto, 1,39 mln euro EBITDA w I kw.

rezultacie wartość EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie skonsolidowanym zwiększyła się o 28,9% r/r, do 1,391 mln euro" - czytamy w komunikacie. W wyniku przyłączenia do sieci nowych elektrowni w węgierskiej miejscowości Tata spółka dokonała aktualizacji wyceny aktywów w

Trakcja miała 285,43 mln zł straty netto, 288,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

czynników należy wymienić rozliczanie niskomarżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz znaczącą podwyżkę kosztów produkcji, aktualizację budżetów kontraktów również pod kątem dodatkowych kosztów w związku z wydłużonym czasem ich realizacji; aktualizację budżetów

Vivid Games miało 3,07 mln zł straty netto, -1,55 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

jest aktualizacja wyceny instrumentu pochodnego (wartość na 31.03.2018 wynosi ponad 4,5 mln zł), która wygenerowała w I kw. 2018 koszt operacyjny wyższy o 26% od kosztu poniesionego w I kw. 2017. Wycena była większa o ponad 0,3 mln zł z powodu wzrostu kursu akcji emitenta w 2018 roku" - czytamy w

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

236,4 mln zł, podano. "Na pozycje zaprezentowane powyżej wpływ miały przede wszystkim następujące zdarzenia: -27 mln zł - aktualizacja wyceny budżetów kontraktów, w tym w szczególności kontraktów realizowanych w: Turowie (Budimex, Technicas Reunidas - Turów), Opolu (Polimex Opole) oraz

Zysk netto Orco wzrósł r/r do 62,61 mln euro w 2017 r.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,33 mln euro w 2017 r. wobec 4,72 mln euro rok wcześniej. Wynik netto z najmu spadł o 90% do 0,3 mln euro w I połowie 2017 r. (w I poł. 2016 wynosił 3,1 mln euro). "Aktualizacja wyceny netto za pierwsze sześć miesięcy 2017 r. wynosi 74,5

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

przede wszystkim następujące zdarzenia: - (-28) mln zł - aktualizacja wyceny budżetów kontraktów, w tym w szczególności kontraktów realizowanych w: Turowie (Budimex), Opolu (Polimex) oraz Koninie (PSE) przeprowadzone w związku z zakończeniem w dniu 22 sierpnia 2019 roku procesu analiz budżetów i prognoz

Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

powyżej wartości księgowej oraz postępy w realizacji i wynajmie Fabryki Norblina, które przy sprzyjającym rynku nieruchomości i kompresji stóp kapitalizacji obserwowanej w 2019 roku przełożyły się na wysoki zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych i tym samym na rekordowo wysoki wzrost NAV

'Nowe PZU' stopniowo zmieni model działania na firmę usługową z pełną ofertą

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela

Wynik finansowy PKP Cargo za 2017 dzięki odpisowi będzie lepszy o 22,2 mln zł

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Ze względu na wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez PKP Cargo do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, zarząd po przeprowadzeniu analizy, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości

DM BOŚ podniósł wycenę Eurocash do 34,2 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

. Pomimo podwyższenia naszej 12-miesięcznej wyceny w konsekwencji korekty naszych prognoz finansowych i aktualizacji wyceny porównawczej, postrzegamy walory spółki jako zbyt drogie. Zważywszy wygórowany wskaźnik EV/EBITDA (odpowiednio ok. 12x i 11x na 2017 i 2018) w porównaniu z oczekiwanym brakiem poprawy

DM BOŚ obniżył wycenę Eurocash do 30 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

nas fundamentalnej rekomendacji Sprzedaj kurs akcji spółki notował dwucyfrowe tempo spadku i po korekcie naszych prognoz oraz aktualizacji wyceny porównawczej nadal postrzegamy walory Eurocashu jako drogie" - czytamy w raporcie. Analitycy prognozują, że w 2017 r. zysk netto spółki wyniesie

Grupa WP: Domodi jest najszybciej rosnącym biznesem holdingu

potrzeba aktualizacji wyceny, która wpływa na wynik netto, poinformowała wiceprezes Wirtualna Polska Holding odpowiedzialna za finanse Elżbieta Bujniewicz-Belka. "Jest to odzwierciedlenie jednorazowej korekty w wycenie spółki DOMODI, która jest najszybciej rosnącym biznesem w całej grupie. DOMODI

Zysk netto Budimeksu wzrósł r/r do 159 mln zł w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Skonsolidowany wynik finansowy netto Budimeksu za IV kwartał 2016 r. wyniósł 159 mln zł, co stanowiło wzrost o 84 mln zł (112%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego, podał Budimex. "Po analizie aktualizacji wyceny ryzyk na jednym z

Sygnity rozpozna w wynikach 2016/2017 rezerwy i odpisy na kwotę ok. 24 mln zł 

łączną szacunkową kwotę wynoszącą na dzień podjęcia ww. decyzji ok. 24 mln zł, które obejmują łącznie 22 odpisy/rezerwy o wartości jednostkowej od ok. 0,01 do ok. 4,2 mln zł, wynikające przede wszystkim z tytułu:  a) zmiany wyceny projektów, związanych z aktualizacją budżetów projektów

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

aktywów za rok 2017 i podjęła decyzję o aktualizacji założeń wyceny aktywów. Jednocześnie jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 poprzez porównanie wartości bilansowej składników aktywów z ich wartością odzyskiwalną, podano w komunikacie. "Na obecnym

Grupa Qumak miała szacunkowo 20,1 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

sprawozdanie (bilans) istotny wpływ będą miały przeszacowania majątku dokonane w związku ze złożeniem przez spółkę w dniu 31.10.2018 r. wniosku o ogłoszenie upadłości. Korekty te ujęte zostaną w powiązaniu z „kapitałem z aktualizacji wyceny" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wartości i

Strata netto Vistalu wyniosła 107,1 mln zł w II kw. 2017 r.

budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich długoterminowych kontraktów budowlanych, co miało pomniejszyć dodatkowo jednostkowy wynik finansowy brutto o ok. 0,7 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto o ok. 44,7 mln zł. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 61,95 mln

Vistal Gdynia rozpoznał korekty, które obniżą wynik brutto o dalsze 44,7 mln zł

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia, w związku z otrzymaniem od Vistal Offshore korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich długoterminowych kontraktów budowlanych, co pomniejszy dodatkowo jednostkowy wynik finansowy brutto o ok

DM Vestor podwyższył wycenę Marvipolu do 17 zł na akcję

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podwyższyli wycenę Marvipolu do 17 zł na akcję z 14 zł wcześniej, wynika z aktualizacji raportu datowanej na 6 kwietnia. W dniu wydania aktualizacji kurs wynosił 13,3 zł. W czwartek około godz. 11.50 kurs akcji wynosił

Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

rok wcześniej. Wynik netto w 2018 r. był niższy niż rok wcześniej, o czym przesądziła istotna aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności należących do Grupy Best. "Z uwagi na liczne zmiany przepisów prawa, a także ze względu na niższy od zakładanego poziom realizacji prognoz za 2018 rok

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

). - W obszarze obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych" - czytamy dalej. 

Marvipol miał 7,79 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

rozpoznania przychodów i marży ze sprzedaży większej liczby mieszkań, złożył się również wzrost wyników segmentu magazynowego, związany m.in. z postępami w realizacji inwestycji, sfinalizowaniem sprzedaży projektów IC 72 (okolice Krakowa) i IC 80 (OBI w Łodzi) oraz aktualizacją wyceny IC 81 (Konotopa II

PZ Cormay miał 2,4 mln zł zysku netto, 3,97 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

5,1 mln zł miała aktualizacja wyceny udziałów Grupy PZ Cormay w spółce Diesse Diagnostica Senese, związana z jej niedawną sprzedażą. Zakończenie wielomiesięcznego, złożonego procesu sprzedaży włoskiej spółki to ważny krok w procesie rozwoju naszej grupy i budowy jej wartości dla akcjonariuszy"

Photon Energy miało 0,95 mln euro straty netto, 4,04 mln euro EBITDA w II kw.

;rton, spółka odnotowała dodatnią aktualizację wyceny aktywów w wysokości 0,641 mln euro w pozostałych całkowitych dochodach. Różnice kursowe - 4,709 mln euro, związane z zawirowaniami na rynkach finansowych, które znacząco wpłynęły na zyski Photon Energy w I kwartale, zostały częściowo skompensowane

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

. "Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją niższej wartości przychodów netto. Spadek przychodów związany jest z wyższą niż w roku poprzednim wartością amortyzacji portfeli. W I półroczu minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności

Spółka zależna Vistalu złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

upadłości.  Vistal Gdynia poinformował dziś we wcześniejszym komunikacie, że w związku z otrzymaniem od innej spółki z grupy - Vistal Offshore korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich długoterminowych kontraktów budowlanych, co pomniejszy

ZEW Kogeneracja miała wstępnie 149,7 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęto wycenę w skonsolidowanych przychodach finansowych w kwocie 108 467 tys. zł: w tym jednostka dominująca 52 394 tys. zł oraz EC Zielona Góra 56 073 tys. zł. "W I półroczu 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy miał także spadek

Zysk netto PKP Cargo wyniósł 81,67 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

wzrosły o 5,7% r/r, podano w raporcie. "W 2017 r. w spółce dokonano aktualizacji wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego w kwocie -27,4 mln zł, dodatkowo w skorygowanym wyniku netto został

Noble Securities obniżyło rekomendację Inter Cars do 'trzymaj', wycena 297,9 zł

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację Inter Cars do "trzymaj" z "akumuluj" i podwyższyli wycenę do 297,9 zł z 265,2 zł, wynika z raportu datowanego na 26 września. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 283,8 zł. W czwartek po

Atlas Estates miało 5,81 mln euro zysku netto, 14,69 mln euro zysku EBIT w 2018

rocznego. Na wzrost wartości aktywów netto o 6,7 mln euro złożyły się głównie: - odnotowane na 31 grudnia 2018 r. zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 7 mln euro; - kwota 4,2 mln euro z tytułu aktualizacji wyceny hoteli na 31 grudnia 2018 r.; - wpływy ze sprzedaży budynku

Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

między innymi prowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, udostępniać im informacje na temat spraw spółki lub poszczególnych aktywów" – podano także. Grupa Libet poinformowała także niedawno o przeprowadzeniu aktualizacji wyceny

Grupa BIK miała 7,1 mln zł zysku netto, 12,89 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

efektem oddania do użytkowania nowej hali magazynowej liczącej 11,5 tys. m2 w rozbudowywanym Śląskim Centrum Logistycznym. Na koniec pierwszego półrocza dokonana została również aktualizacja parametrów wyceny poszczególnych nieruchomości. Dodatkowo skorzystaliśmy na osłabieniu kursu złotówki do euro, co

DM BOŚ obniżył wycenę Eurocash do 32,8 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

tempo spadku i po korekcie naszych prognoz oraz aktualizacji wyceny porównawczej w dalszym ciągu postrzegamy walory Eurocashu jako drogie notowane przy wymagającym wskaźniku EV/EBITDA na 2016 i 2017 odpowiednio ok. 11x i 10x. W konsekwencji podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną

DM BOŚ podniósł wycenę Famuru do 3,75 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

czwartek ok. godz. 9:05 kurs akcji wynosił 2,64 zł.  Analitycy wskazali, że raport jest aktualizacją prognoz dla spółki i wyceny spółki opartymi na ryzykownym założeniu, że fuzja z Kopeksem ostatecznie dojdzie do skutku. DM BOŚ oczekuje, że zysk netto Famuru wyniesie 58,6 mln zł w tym roku i

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 47,2 mln zł w 2018 r.

SKOK zmniejszyły się o 49,4 mln zł, tj. o 14,1%, na co główny wpływ miało obniżenie funduszu z aktualizacji wyceny o 104,7 mln zł oraz funduszu udziałowego o 82,8 mln zł przy zmniejszeniu strat z lat ubiegłych o 180,1 mln zł, podano również. "Wynik działalności kas ukształtował się w 2018 r. na

DM Vestor podwyższył wycenę Marvipolu do 14 zł na akcję

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Analitycy DM Vestor podwyższyli wycenę Marvipolu do 14 zł na akcję z 11,4 zł, wynika z raportu datowanego na 5 grudnia. W dniu wydania aktualizacji kurs wynosił 10,7 zł. W poniedziałek kurs oscyluje na poziomie 10,59 zł. "Do głównych czynników

GTC miało 24,31 mln euro zysku netto, 27 mln euro marży brutto z najmu w I kw.

największy wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny oraz wzrost wyniku na działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.  Zysk z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 12,53 mln euro wobec 24,42 mln euro zysku rok wcześniej. Wartość portfela nieruchomości wyniosła 1 980 mln euro na 31 marca

LC Corp przyjął politykę dywidendową opartą na wskaźniku dług netto/kapitały wł.

przeszacowań netto (o podatek dochodowy) rozliczonych przez wynik finansowy dotyczących: - aktualizacji wartości niefinansowych aktywów trwałych, w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, z tytułu zmiany wyceny wartości godziwej nieruchomości lub zmiany kursu walutowego, - aktualizacji wartości

Kredyt Inkaso miało 3,62 mln zł straty netto w I kw. r.obr. 2019/2020

analizowanym okresie strata netto, to przede wszystkim konsekwencja niższej wartości przychodów netto. Spadek przychodów związany jest z wyższą wartością amortyzacji portfeli oraz negatywnym wpływem kursów walutowych na wycenę portfeli. W I kwartale minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów

Strata netto Vivid Games zmniejszyła się r/r do 0,85 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na wynik miały wpływ m.in. aktualizacja wyceny opcji na akcje posiadanych przez fundusz GPV, [...] oraz

Zysk netto GTC wzrósł r/r do 27,5 mln euro w II kw. 2017 r.

porównaniu z 35,21 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 58,42 mln euro w porównaniu z 58,83 mln euro rok wcześniej. Spółka podała, że wzrost zysku netto wynikał głównie z zysku z aktualizacji wyceny nieruchomości. "Zysk z wyceny nieruchomości wyniósł 51 mln euro

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

ograniczonego dodatnim wpływem makro, wyższych marż handlowych w hurcie i detalu oraz wynikiem na transakcjach zabezpieczających, podano w prezentacji wynikowej. Strata EBITDA wyniosła 465 mln zł wobec zysku 1 839 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 2,1 mld zł wpływu spadku cen ropy na wycenę

Pegas oczekuje zysku EBITDA w tym roku bliżej 44 mln euro niż 48,5 mln euro

całorocznego zysku EBITDA na prognozowanym poziomie. Z celem tym wiąże się istotne wyzwanie, bowiem w związku z kursem naszych akcji i wynikającą z niego aktualizacją wyceny programu opcji na akcje wynik EBITDA w tym roku jest obciążony kwotą ok. 3,5 mln euro. Mamy jednak nadzieję, że pomimo to uda nam się

Noble obniżyło rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycena w górę do 15,7 zł

odbudowuje portfel zamówień dzięki ożywieniu w rozstrzyganiu przetargów przez PKP PLK. Niemniej jednak konkurencja na przetargach jest wysoka, co prawdopodobnie będzie wywierać presję na marżę. Oprócz aktywności na kolei spółka dywersyfikuje działalność o energetykę i drogi. W wyniku aktualizacji naszych

Wstępny szac. zysk netto Grupy Kruk wzrósł o 20,6% r/r do 300 mln zł w 2017 r.

. proc. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2019, dodano. "Spółka zastrzega, że wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie, w szczególności w związku z wysokością aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która ma wpływ na skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk"

Haitong Bank obniżył rekomendację Capital Park do 'neutralnie', wycena 6,83 zł

odnotuje widoczny spadek r/r (ze względu na prognozowany spadek wyniku z aktualizacji wyceny portfela nieruchomości), przed powrotem na ścieżkę wzrostu w latach 2017-2018" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji. Jednocześnie, mimo iż Haitong przewiduje, że w okresie 2015-2018 wartość

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

tytułu aktualizacji wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG). Wpływ wyceny metodą praw własności udziałów w PGG na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej PGNiG w IV kw. 2019 roku wyniósł -272 mln zł" - zaznaczono w prezentacji. Zysk operacyjny wyniósł 632 mln zł

Zysk netto Introlu spadł r/r do 2,4 mln zł w III kw. 2017 r.

. "Na 30 września 2017 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez Introl S.A. 671 399 akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. Zmniejszyła ona wynik netto w III kwartale 2017 r. o kwotę 60 tys. zł, w porównywalnym okresie 2016 r. było to zmniejszenie

Zysk netto GTC spadł r/r do 156,3 mln euro w 2017 r.

wszystkim zysk z aktualizacji wyceny oraz wzrost wyniku na działalności operacyjnej. W roku 2016 grupa rozpoznała jednorazowy zysk z tytułu podatku dochodowego w wysokości 48 mln euro, związane z połączenia GTC S.A. z GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. i GTC RH B.V." - czytamy w komunikacie

Zysk netto Kredyt Inkaso spadł r/r do 1,55 mln zł w I poł. r. obr. 2016/2017

poziomie 69 mln zł porównywalnym w stosunku do półrocza roku poprzedniego 69,2 mln zł. Spółka w okresie bieżącym dokonała jednak aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, polegającej na skorygowaniu prognoz wpływów na pakietach, które w ostatnim półroczu, przynosiły mniejsze odzyski niż planowano

LC Corp: Zmiany kursu euro obniżyły skons. zysk brutto o 52,98 mln zł w I kw.

dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych' - spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 30 643 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji

DM Vestor podwyższył wycenę Mercator Medical do 27,2 zł na akcję

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Analitycy DM Vestor podwyższyli wycenę Mercator Medical do 27,2 zł na akcję z 26,5 zł, wynika z raportu datowanego na 9 grudnia. W dniu wydania aktualizacji kurs wynosił 18,8 zł. W piątek ok. godz. 9:45 kurs wynosił 18,9 zł. "Przy nieznacznie

Vivid Games: Docelowe portfolio gier ma zapewnić rosnące w czasie przychody

. Jak zaznaczył, wpływ na blisko 40% wzrost przychodów w I kw. 201 7 w stosunku do IV kw. 2016 roku miały m. in. marcowa premiera gry "Highway Getaway" oraz wzrost przychodów pochodzących z gry "Real Boxing" o 70%. "To efekt marcowej aktualizacji. Warto tu podkreślić, że

Comarch miał 6,24 mln zł straty netto, 16,7 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

pierwszym kwartale 2017 roku poziomu różnic kursowych zrealizowanych oraz związanych z wyceną bilansową należności i zobowiązań - zmniejszyły one wynik operacyjny w opisywanym okresie o 0,8 mln zł, podczas gdy w I kw. 2017 zmniejszyły o 7,8 mln zł, znacznie mniejszego niż w pierwszym kwartale 2017 roku

GTC miało 22,96 mln euro zysku netto w III kw. 2018 r.

2017 r. Wartość portfela nieruchomości wyniosła 2 166 mln euro na dzień 30 września 2018 r. (1 955 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.), na co wpływ miały zakup aktywów, inwestycje w aktywa w budowie oraz zysk z aktualizacji ich wycen, podano także. W okresie 9 miesięcy roku wskaźnik wynajęcia

Jak się bronić przed podwyżką opłaty za wieczyste użytkowanie?

swoich stronach niektóre spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Właściciel gruntu będzie chciał wykazać, że istniały powody do aktualizacji opłaty. SKO raczej nie zamówi kontrekspertyzy. Zamawiając dodatkową wycenę odwołujący się zwiększy więc swoje szanse na wygraną. Taki wydatek ma jednak sens tylko

Spór o wysokość opłat za użytkowanie wieczyste w Kielcach. 6 razy drożej nie będzie

aktualizacji naliczono nową kwotę. Teraz wynosi ona 14,5 tys. zł, a to oznacza wzrost o 600 procent. Miasto powoływało się przy tym na nową wycenę nieruchomości. Właściciel zakładu nie zgodził się na taką podwyżkę i odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W swoim wniosku zwracał uwagę m.in., że od

Grupa PZU będzie współpracować strategicznie z PLL LOT oraz Allegro.pl

związane z obsługą i likwidacją szkód" - czytamy dalej. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu

Nowy program dla firm, które ucierpiały przez koronawirusa. Do rozdania 2,5 mld zł

straty (w kapitale podstawowym, zakładowym, własnym, kapitałach rezerwowych czy z aktualizacji wyceny) tych, którzy działają na rynku od ponad trzech lat, przekraczają połowę kapitałów. Także wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie może przekraczać wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24

Przegląd informacji ze spółek

zasądził od SP GDDKiA na rzecz PRInż kwotę 7 095 160,24 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 2,05163% od dnia 14 kwietnia 2004 r. do dnia zapłaty. Unimot prognozuje po aktualizacji 46,2 mln zł skonsolidowanej skorygowanej EBITDA w 2019 r. wobec 34 mln zł dotychczas, podała spółka. Unimot miał 1

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

restrukturyzacją majątkową, obejmującą także zbycie lub likwidację zbędnego majątku, zarząd zidentyfikował zasadność dokonania aktualizacji wyceny majątku trwałego na dzień 31.12.2016 roku, która zostanie ujęta w odpisach aktualizujących majątek w łącznej wysokości około 3 mln zł, podano również. Powyższe

DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 51,8 zł, nadal zaleca 'redukuj'

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli wycenę Asseco Poland do 51,80 zł z 53 zł wcześniej, jednocześnie podtrzymując rekomendację „redukuj", wynika z raportu datowanego na 27 kwietnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 54,7 zł. W piątek za

Vivid Games miał 2,73 mln zł straty netto, 0,11 mln zł EBITDA w I poł. 2018

mln zł rok wcześniej. "EBITDA stanowi tylko 4% wartości z 2017 roku. Na wartość tę poza wyższą stratą ze sprzedaży i wyższą amortyzacją, znaczący wpływ miał również pozostały przychód operacyjny uzyskany w 2017 związany z aktualizacją wartości instrumentu pochodnego (1,3 mln zł). W związku z