akcje nieobjęte

Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów w ofercie

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru,  skierowanych wyłącznie do wskazanych przez zarząd akcjonariuszy, podała spółka

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

akcjonariuszy spółki posiadających na dzień 27 stycznia 2020 r. akcje reprezentujące co najmniej 1/100 kapitału zakładowego spółki. [...] 5) akcje serii P nieobjęte w trybie opisanym w pkt 4) powyżej będą oferowane podmiotom wybranym przez zarząd. Terminy dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

emitenta nieobjętych niniejszym postępowaniem, ale wręcz poprawi sytuację innych wierzycieli. Konwersja wierzytelności na akcje oznacza bowiem, że dłużnik nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem, podano także. "Ponadto nadzorca podkreślił fakt, iż

ZPC Otmuchów przydzielił akcje serii E

, podała spółka.  "Jednocześnie emitent informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2018 roku akcje serii E nieobjęte w ramach zapisów podstawowych oraz dodatkowych (tj. 1 628 632 akcji) zarząd spółki

Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police'

zamkniętej oraz objęciu akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru za cenę emisyjną określoną przez Police w skierowanym do niej zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio po planowanej emisji Grupa Azoty powinna utrzymać co najmniej 50% plus jeden głos

Oferta prywatna do 10% akcji Robyga w trybie ABB rusza dziś

kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji akcji zgodnie z punktem (i) powyżej pozostały nieobjęte akcje, do uprawnionych akcjonariuszy wybranych przez zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania zarządu; oraz (iii) w trzeciej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku zaoferowania akcji uprawnionym

Akcjonariusze Robyga zdecydują 6 VI o 0,27 zł dywidendy na akcję i emisji akcji

, gdyby w wyniku alokacji akcji zgodnie z punktem (a) powyżej pozostały nieobjęte, zarząd będzie uprawniony do przydzielenia nieobjętych akcji serii H uprawnionym akcjonariuszom wybranym przez zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania zarządu; c. w trzeciej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku

PZ Cormay przydzieli akcje serii K spółki 26 sierpnia

września) nastąpi przyjmowanie zapisów na akcje serii K nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez zarząd (wedle jego uznania) uprawnionych inwestorów będących

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 13 mln akcji serii L bez pp

istniejących akcji spółki w dacie rejestracji uczestnictwa" - czytamy w treści podjętej uchwały.  W przypadku gdy uprawnieni inwestorzy objęci prawem pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im akcji serii L zarząd spółki może zaoferować nieobjęte akcje również innym

Sąd zatwierdził układ częściowy Ferrum

przysługuje na nie zażalenie również wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym, wskazano również.   W połowie grudnia wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem. Układ zakłada konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję

Zapisy na akcje ZPC Otmuchów ruszają dziś, potrwają do 26 VI

zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu - 9-11 lipca 2018 r. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu ma nastąpić do 12 lipca.  Zakłady

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji

spowodowania skutecznego objęcia i opłacenia przez BNP Paribas Fortis SA/NV) akcji serii J nieobjętych przez inwestorów, w tym uprawnionych akcjonariuszy, tak aby łączna wartość akcji nowej emisji nie była niższa niż 800 mln PLN" - czytamy w komunikacie. Bank będzie się ubiegał o dopuszczenie i

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

spółkę czynności związanych z emisją nowych akcji w terminach przewidzianych umową restrukturyzacyjną, podjęcia czynności egzekucyjnej przez Microsoft Dublin w stosunku do Sygnity dotyczącej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją, czy też braku powołania nowego członka rady

Ekstraklasa sprzedała prawa mediowe na kraj i zagranicę na lata 2019-2021

oraz prawa bukmacherskie, podała spółka. "W wyniku strategicznej decyzji Ekstraklasa będzie rozwijać własne media, w ramach których od najbliższego sezonu będzie pokazywać skróty meczowe oraz transmisje na żywo dla użytkowników w krajach nieobjętych wyłącznymi umowami licencyjnymi" &ndash

Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 25 IX o upoważnieniu zarządu do emisji akcji

, - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru, podano również. "Zarząd spółki jest upoważniony za zgodą rady nadzorczej spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

notowanie jednostkowych praw poboru przewidziane jest w terminach od 4 kwietnia do 16 kwietnia 2019 r.  Na 8 maja planowany jest przydział akcji objętych w ramach wykonania praw poboru oraz zapisów dodatkowych, w dniach 15-17 maja nastąpi przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach

Boruta-Zachem rozpoczyna publiczną ofertę akcji; chce pozyskać 10,6 mln zł

poboru oraz zapisów dodatkowych, 20-25 sierpnia 2019 r. - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie zarządu, 26 sierpnia 2019 r. - przydział akcji inwestorom

Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii K

zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu. Notowanie praw do akcji na GPW przewidziano ok. 8 grudnia, podano w prospekcie. "Celem emisji akcji oferowanych oraz oferty jest pozyskanie przez grupę

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1) Prawa bankowego – w zakresie kwoty kredytu objętej gwarancją (zgodnie z powołanym wyżej stanowiskiem UKNF); banki będą oczekiwać udzielenia przez kredytobiorcę zabezpieczenia nieobjętej gwarancją części kredytu (tj. nie więcej niż 20

Przegląd prasy

w USA wyniósł 2,1% kw/kw w III kw. 2019 r. wg fin. danych --ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom --Biomed-Lublin trzykrotnie zwiększy produkcję leku GAMMA anty-D --JHM Development zleciło realizację budynków w Gdańsku za 21,87 mln zł netto --Sprzedaż miedzi

Przegląd informacji ze spółek

poboru lub zapisów dodatkowych na akcje spółki w ramach prowadzonej oferty publicznej postanowił o zaoferowaniu wybranym inwestorom do 60 824 232 akcji nowej emisji nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, podała spółka. Biomed-Lublin zarejestrował w Urzędzie

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB

Ekstraklasa uruchomiła platformę streamingową rozgrywek OTT

komentarzem meczowym. Są one dostępne w krajach nieobjętych wyłącznymi licencjami stacji telewizyjnych, czyli poza Polską, gdzie licencje wykupiły nc+ i TVP oraz Bałkanami, z prawami do pokazywania meczów przez Planet Sport. Widzowie za granicą - Polonia, osoby na wyjazdach zagranicznych czy fani polskiej

GITD złożył w sądzie pozew wobec Wasko o zapłatę 50,67 mln zł

usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez spółkę gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników lub udostępnienia przez zamawiającego infrastruktury sprzętowej nie posiadającej wymaganych przez umowę parametrów. Ponadto zgłaszane usterki nie

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

wierzytelności wymienione w art. 151. Ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne nieobjęte układem z mocy prawa, tj., wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Wierzytelności

Przegląd informacji ze spółek

subskrypcji zamkniętej oraz objęciu akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru za cenę emisyjną określoną przez Police w skierowanym do niej zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio po planowanej emisji Grupa Azoty powinna utrzymać co najmniej 50% plus

Zapisy na akcje serii K z pp w ofercie PZ Cormay rozpoczną się 3 sierpnia

emisyjnym. Wpływy z emisji, przy cenie emisyjnej za akcję wysokości 1,5 zł zostały oszacowane na 46,3 mln zł netto. Dniem ustalenia prawa poboru był 12 czerwca, zaś notowania praw poboru akcji serii K zostały wyznaczone na 28 lipca - 11 sierpnia. Przyjmowanie zapisów na akcje serii K nieobjęte

Przegląd informacji ze spółek

 księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka. Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa

Przegląd prasy

przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru,  skierowanych wyłącznie do wskazanych przez zarząd akcjonariuszy, podała spółka. --Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Strata netto z dz. kont. Open Finance wyniosła 37,24 mln zł w 2016 r.

; - czytamy w raporcie.  Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 8 583 tys. zł, z czego 74% stanowiły koszty odsetek od obligacji, 17% dyskonto odroczonej płatności za sprzedaż akcji Open Finance TFI S.A., a 12% to koszty odsetek od kredytu, pożyczki oraz faktoringu. "W  

Marża odsetkowa BZWBK spadła do 3,55% w IV kw. 2014 r.

;Uwzględniając dochody z nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń transakcji CIRS/IRS (21,5 mln zł za 2014 r. wobec 13,9 mln zł za 2013 r. oraz 4,0 mln zł w IV kwartale 2014 r. wobec 5,8 mln zł w III kwartale 2014 r.), które wykorzystywane są w procesie zarządzania płynnością i ujmowane w pozycji 'wynik handlowy

San Marino będzie sprzedawało żywność do Rosji

Albanię. Dlatego w lipcu ubiegłego roku, władze na Kremlu rozpoczęły akcję niszczenia żywności, która omija embargo. Sankcje nałożone na Zachód mają obowiązywać przynajmniej do piątego sierpnia tego roku. Początek odwilży na linii Zachód - Moskwa? Trudno sobie wyobrazić, że kraj wielkości San Marino

Instytucje też zapłacą za akcje PZU po 312,50 zł

Krótko przed północą w nocy z czwartku na piątek podano szczegóły zapisów na akcje PZU w transzach inwestorów indywidualnych, osób związanych z PZU, oraz instytucji. Około 250 tys. drobnych inwestorów zapisało się łącznie na 7 058 582 akcje. Wszyscy dostaną tyle akcji, ile zamówili

Poczta Polska milczy w Senacie o listonoszach, którzy upomnieli się o prawa pracowników. "Solidarność" chwali zarząd i popiera niewypłacanie nadgodzin

inne związki zawodowe - m.in. OPZZ - od dekady dla pracowników nie zrobiły nic.  Tuż po pierwszej akcji, 16 marca, z pracy zwolniono dyscyplinarnie jednego z liderów protestu - listonosza Klaudiusza Wieczorka z Piekar Śląskich. 27 marca pracę stracił zaś Rafał Czerski - listonosz z Warszawy. 

Wasko odesłało do GITD bez akceptacji notę obciążeniową na 51,7 mln zł

urządzeń rejestrujących, zarówno w II, jak również w III okresie rozliczeniowym, zważywszy, że zgłaszane nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez Wasko gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

zapisać się jeszcze więcej, bo cała pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk. Papiery nieobjęte przez Kowalskich przesunięto do transzy instytucji. Za to dość słabo spisali się agenci, akwizytorzy i pracownicy PZU, którzy nie otrzymali przed dekadą darmowych akcji pracowniczych. Dla tych 28 273 osób

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

się jeszcze więcej, bo całą pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk. Papiery nieobjęte przez Kowalskich zgodnie z prospektem zostaną przesunięte do transzy instytucji. Dość słabo spisali się agenci, akwizytorzy i pracownicy PZU, którzy nie otrzymali przed dekadą darmowych akcji pracowniczych. Była

Cypryjczycy pod ścianą

pomysł podatku od oszczędności. Bilans całej akcji? Banki zamknięte, rosnące ryzyko paniki wśród klientów banków, a w kasie wciąż zero. Że o podważeniu wiarygodności państwowych gwarancji depozytów nie wspomnę. Część ekonomistów twierdzi, że "składka" klientów banków jest niezbędna, bo inaczej

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

, że chronimy. Według GUS ochroniarzy w Polsce jest ok. 100 tys. Z kolei według Polskiej Izby Ochrony - ok. 300 tys. PIO liczy bowiem tych na śmieciówkach. To armia ludzi zarabiająca poniżej płacy minimalnej, nieobjęta przepisami kodeksu pracy, a więc pozbawiona urlopów i odprowadzająca najniższe

Unijny szczyt pod znakiem wzrostu, Grecji i euroobligacji

nowego funduszu ratunkowego ESM (zacznie działać od lipca) do przeprowadzania akcji rekapitalizacji banków eurolandu w krajach nieobjętych programem naprawczym UE-MFW (teraz to Grecja, Portugalia i Irlandia) oraz bez pośrednictwa ich rządów. Na pomyśle takiej "unii bankowej", która