akcje giełdy przewidywania

Erbud zaprosił do sprzedaży akcji własnych po 40 zł/sztuka za maks. 16,5 mln zł

przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 17 lipca 2020 r., d) przewidywany dzień nabycia akcji własnych: 22 lipca 2020 r. 30 czerwca akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu

LiveChat Software wypłaci 0,54 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 13,9 mln zł, co oznacza 0,54 zł na akcję. "Kwota zaliczki

LiveChat Software wypłaci 0,6 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,6 zł za akcję, podała spółka. "2 grudnia 2019 roku, w związku z wyrażeniem przez radę nadzorczą zgody na wypłatę

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

więcej niż 2 062 535 istniejących akcji oferowanych przez spółkę Ultro, podała spółka.     "Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 6 maja 2020 r. (około 14 maja 2020 r. w przypadku akcji serii J), a wpłaty wkładów pieniężnych za

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu postanowiłi o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 37 789 941 akcji , oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z 

GPW nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach, poinformował ISBtech rzecznik prasowy GPW Paweł Lasiuk. "Instrumenty notowane na GPW, których cena jest zależna od kontraktów

GPW przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect

Karpacz, 03.06.2019 (ISBnews) -  Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect, poinformował członek zarządu Piotr Borowski. "Przewidujemy w tym roku przegląd regulacji NewConnect" - powiedział Borowski podczas

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

. "Przedmiotem oferty zakupu są akcje wyemitowane przez spółkę, w tym: a) akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem PLELPO000016, b) akcje zwykłe na okaziciela serii H mające formę materialną, nienotowane na rynku regulowanym

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Aplisens otrzymał oferty na sprzedaż ok. 2,26 mln akcji własnych

oferty. "Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 11 października 2019 r." - czytamy także w komunikacie. 17 września Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję. Aplisens jest producentem

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 czerwca br. o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z projektów uchwał na walne

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

'Baltona' S.A. […] w tym: (i) 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] (ii) 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A" - czytamy w komunikacie. Akcje

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

listopada 2018 roku, podano również. "Początek i przewidywany okres trwania programu skupu akcji 2018: najprawdopodobniej od 26 listopada 2018 roku do 30 sierpnia 2019 roku" - czytamy dalej. Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100 732 800 zł [...] Proponowana wypłata dywidendy [...] oznacza wypłatę 2,40 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4% zysku skonsolidowanego (93,22% zysku

LiveChat Software chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,6 zł/akcję

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki w wysokości 15,45 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20, podała spółka. We wniosku uwzględniono poniższe parametry

BBI Development skrócił obecny program skupu akcji własnych do 19 czerwca

zarządu termin zakończenia dotychczasowego programu skupu określono na 19 czerwca (dotychczasowy termin zakończenia to 30 czerwca). "Dotychczasowy program skupu akcji własnych przewiduje, iż skup akcji własnych zakończy się w dniu 30 czerwca 2019 roku. Na dzień 25 czerwca 2019 roku zwołane zostało

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

ust. 2 niniejszej uchwały, przy czym kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie odpowiadała w/w kwocie pomniejszonej o przewidywane koszty ich nabycia, oszacowane przez zarząd, 4) akcje własne nabyte przez spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 4,56 zł dywidendy na akcję

dywidendy lub wypłatę przez zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, podano także. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu tj. 25 530 098 akcji. "Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok, ustalono na 1 lipca 2020 roku, zaś

Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami

dywidendy: kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta, zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji

Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.

przewidywanej sytuacji finansowej spółki, podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej Mirbud i jej ogłoszeniu. Zasady niniejszej polityki dywidendowej obowiązywać będą poczynając od uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę za rok 2020"

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w projekcie uchwały. Projekt przewiduje też zobowiązanie zarządu do złożenia wniosku do Komisji

GPW zdecydowała o rozpoczęciu projektu budowy własnej platformy transakcyjnej

Rozwoju (NCBR), podała giełda. Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 90 mln zł. Zarząd GPW podjął decyzję o zawarciu umowy z NCBR na dofinansowanie projektu pt. "Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 18 VI o wypłacie 4,56 dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 18 czerwca 2020 r. o przeznaczeniu 116,42 mln zł z zysku za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,56 brutto na akcję za 2019 r., zaś pozostałą część przeznaczyć na kapitał

CCC przedłużyło wezwanie na akcje Gino Rossi do 15 lutego

przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Gino Rossi, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP.  "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 15 lutego 2019 r. Przewidywany

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

zł każda, wyemitowanych przez Pfleiderer Group S.A. [...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać po zaokrągleniu do

GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje migracji do chmury obecnych rozwiązań IT, rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób nowej platformy transakcyjnej lub obecnie budowanego systemu TCA Tool zainteresowanym podmiotom

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

tym zakupu produktów na sezon jesień-zima 2020. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do 6 maja, a w przypadku akcji serii J do 14 maja. "Realizujemy postawione cele zgodnie z planem. Przeprowadzona z sukcesem emisja akcji jest sygnałem, że inwestorzy

LiveChat Software chce wypłacić 0,54 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software wnioskuje o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19 w wysokości 0,54 zł na akcję, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy to 13 905 000 zł, która to kwota stanowi nie więcej niż

CCC zakłada 'wysoką jednocyfrową' EBITDA Gino Rossi w 2020 roku

mniejszościowych. W rezultacie akcje Gino Rossi zostały wykluczone z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 29 września 2019 r. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

(stanowiących 45,01% akcji IM), za łączną cenę 2,25 zł, 2) na rzecz IGL 2 155 554 akcji (stanowiących 19,99% akcji IM), za łączną cenę 1 zł" - czytamy w komunikacie. Term sheet przewiduje ponadto, że: 1) IM wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało Santander Biuro Maklerskie

GPW ocenia, że private market może ruszyć nawet w I kw. 2020 r.

kw." - powiedział Dietl na spotkaniu z dziennikarzami. Giełda przewiduje utworzenie platformy GPW Private Market, łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym, podano w prezentacji. Private market ma być oparty o technologię rozproszonych bloków 

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł za jedną akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 2 775 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki w wysokości 0,05 USD na

LiveChat Software wypłaci 0,54 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł za akcję, podała spółka. "Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 13 905 000,00 zł – która

Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. "Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą

Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną do 721 303 akcji serii G

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję do 721 303 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Oferta prowadzona jest w trybie budowania księgi popytu. "Oferta

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings przewiduje datę wprowadzenia akcji spółki do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji na 21 listopada 2018 r., podała spółka. "Jesteśmy niezwykle podekscytowani naszym debiutem na hiszpańskiej giełdzie. Mam ogromne

GPW zakłada utworzenie spółki inwestującej pasywnie w fundusze VC

capital jako inwestor pasywny; zachęta dla funduszy VC do wychodzenia z inwestycji przez rynek publiczny" - czytamy w prezentacji. Giełda przewiduje także utworzenie platformy GPW Private Market, łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym, podano w prezentacji. 

Echo sprzedało ostatnie 15,26 mln akcji EPP za 17,1 mln euro

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała potwierdzenie sprzedaży 15 264 900 akcji EPP N.V. z przewidywaną datą rozliczenia sprzedaży (i otrzymania ceny) nie później niż do 7 listopada 2018 r., podało Echo. Cena sprzedaży akcji, pomniejszona o

Zarząd Elektrobudowy proponuje emisję do 949 520 akcji serii E bez pp

;Zgodnie z uchwałą zarządu spółki kluczowe założenia emisji akcji przewidują: (i) podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 2 złote, ale nie większą niż 1 899 040 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 949 520

GPW: Technologia Blockchain dla Private Market ma być od zewnętrznego dostawcy

implementację technologii Blockchain przez zewnętrznego dostawcę" - powiedział ISBnews Dietl. Giełda przewiduje także utworzenie platformy GPW Private Market, łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym, podano w prezentacji.  GPW przewiduje utworzenie platformy

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

możliwość łatwego zawierania transakcji nimi na giełdzie. Jesteśmy przekonani, że popularność funduszy ETF notowanych na GPW będzie rosła" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski, cytowany w komunikacie. Nowy ETF umożliwia inwestorom zajmowanie pozycji krótkiej na rynku akcji. WIG20short jest

Asbis wypłaci dywidendę zaliczkową wys. 0,06 USD na akcję 

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) -  Rada dyrektorów Asbisu podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 3 330 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet

Carbon Studio zadebiutuje na NewConnect w środę

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Carbon Studio na rynku NewConnect na środę 18 grudnia, podała spółka. "Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że lada dzień dołączymy do grona spółek notowanych na

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T

sztuk, o wartości nominalnej 2,0 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwał. Walne zdecyduje o dwóch uchwałach z których jedna przewiduje zachowanie prawa poboru, a druga pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wynika  z projektów uchwał. Ustala się dzień 31 marca

Strategiczny plan UniCredit: Średnioroczny wzrost przychodów o 0,8% do 2023 r.

pomiędzy 2019 a 2022, a w 2023 r.: -40 pb" - czytamy dalej. Bank przewiduje średnioroczny spadek kosztów o 0,2% do 10,2 mld euro w 2023 r. Koszty ryzyka mają w 2023 r. wynieść 40 pb. Plan zakłada także, że do akcjonariuszy powróci 8 mld euro kapitału w latach 2020-2023, w tym 2 mld euro w ramach

Konsorcjum GPW zakłada start Platformy Żywnościowej na przełomie II/III kw. 2020

podpisana właśnie umowa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych umowy na rozpoczęcie prac nad uruchomieniem rynku rolnego w Polsce.  „Później przewidujemy dalszy

GPW zawiesiła notowania UniCredit od 17 do 25 stycznia na wniosek spółki

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r., podała giełda. "Po rozpatrzeniu wniosku spółki UniCredit S.p.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku z planowanym

Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 22,25 zł za akcję

ramach wezwania trwającego do 22 lutego br. Hitachi Capital Polska chce nabyć 100% akcji PCM i wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji na GPW jest 27 lutego br., a dniem rozliczenia transakcji przez KDPW jest 4 marca br., przypomniano w komunikacie. 6

Premium Fund pod logo Mousetrap Games prowadzi pierwszy giełdowy crowdfunding

Depesza uzupełniona o harmonogram wydań gier w 2020 r. Warszawa, 23.03.2020 - (ISBnews/ ISBtech.pl) - Premium Fund, który zmienia nazwę na Oxygen, jako pierwsza giełdowa firma pod logo swojej spółki zależnej Mousetrap Games, zbiera środki w crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier

GPW rozpoczyna wybór doradców ewentualnej emisji obligacji na 120 mln zł

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW), w związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii A i B, rozpoczyna proces wyboru doradców do ewentualnej emisji długoterminowych obligacji nowej serii o przewidywanej wartości nominalnej 120 mln zł, celem

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, podał bank. "Powyższa decyzja zarządu banku została podjęta z uwagi na fakt, że średni kurs akcji banku w IV kw. 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,5 zł i, według przewidywań emitenta, akcje banku zostaną w dniu 21 grudnia 2018 r. zakwalifikowane do

Aplisens: Skup akcji własnych mógłby się odbyć w okresie październik-listopad

projektami uchwał, akcjonariusze Aplisensu zdecydują 4 czerwca o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Projekty uchwał przewidują też m.in. wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł na akcję

PGNiG chce rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r.

. Pod koniec października 2018 r. PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podjęcia przez spółkę analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 20% w drodze emisji akcji zwykłych, podała spółka. W ocenie zarządu

GPW wyraziła zgodę na zawieszenie notowań Serinusa od 8 do 10 maja br.

akcji spółki przed okresem zawieszenia będzie 7 maja 2018 r. Przewiduje się, że notowania akcji spółki zostaną wznowione dnia 11 maja 2018 r." - czytamy w komunikacie. O złożeniu wniosku do zarządu GPW Serinus informował 4 maja br. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy

Likwidacja OFE. Gdy na giełdzie załamanie, kusi wybór ZUS

Alokacja OFE w polskie akcje wynosi około 75 proc., zatem stan oszczędności członków OFE zależy w dużej mierze od tego, co się dzieje na polskiej giełdzie. A dzieje się źle i oszczędności spadają w galopującym tempie. Według wyliczeń Instytutu Emerytalnego od początku 2020 roku otwarte fundusze

Aplisens rozpocznie 9 X skup akcji własnych oferując 14,8 zł za szt.

akcjonariuszom nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych akcji Aplisens o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLAPLS000016

FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.

głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy w komunikacie. Zapisy w wezwaniu potrwają od 23 października do 6 listopada br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW oraz nabycia akcji niezdematerializowanych to 9 listopada 2018 r. Przewidywany dzień

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

[...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMCIMG00012. Akcje objęte wezwaniem stanowią wszystkie akcje spółki, z wyjątkiem akcji spółki

GPW wyłoży 10 mln zł w pierwszej fazie na projekt GPW Ventures

; Giełda przewiduje także utworzenie platformy GPW Private Market, łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym.  GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także

Akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydują 15 IV o wypłacie dywidendy za 2018 rok

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze X-Trade Brokers podejmą uchwałę na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 kwietnia w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję

PGNiG rekomenduje wypłatę łącznie 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

wypłatą w dniu 3 grudnia 2018 roku zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 2018 wynosi 635 614 634,27 zł, tj. 0,11 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Zarząd PGNiG

Grupa Żywiec wypłaci 15 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 15 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki, podała spółka

GPW planuje utworzenie rynku Private Market opartego o Blockchain

działającymi na rynku startupów.  Giełda, w ramach nowych inicjatyw strategicznych, przewiduje także utworzenie platformy GPW Private Market, łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym. GPW zakłada utworzenie spółki GPW Ventures, która zainwestuje w fundusze venture

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 27 VI o wypłacie dywidendy za 2018 r.

dywidendy. Oznacza to wypłatę 0,18 zł dywidendy na jedną akcję. Spółka przypomniała, że w związku z wypłatą w dniu 3 grudnia 2018 roku zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 2018

Pegas Nonwovens wycofa akcje z GPW, ogłosił wezwanie z ceną 127 zł/szt.

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Pegas Nonwovens zdecydował o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 434 531 akcji własnych, stanowiących 4,71% kapitału zakładowego, po cenie 127 zł za sztukę, podała spółka

PGNiG wypłaci 404,48 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka  "Zaliczką

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

dłuższy czas, które są w obrocie na głównych giełdach światowych, w Chicago czy w Paryżu. Te produkty będą również przedmiotem obrotu giełdy polskiej. Utworzenie Platformy przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Dla mnie ważne jest to, że giełda ta da możliwość kontraktów

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Decyzja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), według której nie jest obecnie możliwe pozytywne rozpoznanie wniosku OT Logistics o wprowadzenie obligacji serii H spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW (ASO GPW) nie

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje w całości skierowaną do inwestora. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie

Presco Group wezwało do sprzedaży 6,527 mln akcji własnych po 6,5 zł sztuka

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Presco Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję, podano w komunikacie. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji

Ultimate Games ma list intencyjny z Red Dev dot. współpracy przy produkcji gier

wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Red Dev, bądź w innej formie ustalonej przez strony" - czytamy w komunikacie. List przewiduje formułę współpracy z producentem gier, w realizacji której może dojść do objęcia udziału w kapitale zakładowym takiego podmiotu, podano również. Ultimate

Maxima Grupe: W wezwaniu na Emperię Holding złożono zapisy na 11,56 mln akcji

nabycia 11 559 259 akcji spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na wezwanie, zostaną zawarte nie później niż w dniu 17 kwietnia 2018 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przypada na dzień 18 kwietnia 2018 r." - czytamy dalej. W połowie marca Maxima Grupe przedłużyła

LiveChat Software wnioskuje o wypłatę 0,44 zł/akcję zaliczki na poczet dywidendy

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki -  w wysokości 0,44 zł na akcję - na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/18, podała spółka. "1) Kwota zaliczki na

Alior Bank: Kredyty hipoteczne w Polsce wzrosną średniorocznie o ok. 10% do 2022

obniżki podatków, co przy stabilnych, niskich stopach procentowych będzie sprzyjać akcji kredytowej, nieco tylko wolniejszej niż w poprzednich okresach" - czytamy w prezentacji na temat strategii banku. Późna faza cyklu koniunkturalnego, niepewność otoczenia zewnętrznego i spadający popyt z

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

 Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł, podała spółka. "Podstawowe założenia Programu emisji przewidują m.in.: - emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 100 000

GPW rozważa utworzenie m.in. private market w ramach inicjatyw strategicznych

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wśród inicjatyw w ramach przyszłej aktualizacji strategii, przewiduje projekt "private market", poinformował prezes Marek Dietl.  "Wśród przygotowywanych przez nas inicjatyw w ramach

Mabion uzgodnił z EBI warunki finansowania do 30 mln euro

finansowania będą przewidywać, że poszczególne transze finansowania będą podlegały spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty danej transzy. Okres dostępności kredytu wynosić będzie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy finansowania. Kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, nie wyższej niż 2,7

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3,04 mln akcji

oferty informację, iż akcjonariusze spółki złożyli oferty sprzedaży na łącznie 3 041 520 akcji Aplisens S.A." - czytamy w komunikacie. Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach oferty przewidywane jest na 27 października 2017 r. Na początku października zarząd Aplisensu podjął uchwałę w sprawie

Konsorcjum Pekao i Handlowego wybrane na doradców do emisji obligacji GPW

; - czytamy w komunikacie. Planowana przez GPW emisja obligacji stanowiłaby ofertę publiczną. Przewidywany okres zapadalności obligacji wyniesie 5 lat od daty emisji, a przewidywana wartość nominalna emisji wyniesie 120 mln zł, podano również. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów

OPTeam skorygował datę wypłaty zaliczki dywidendy na 28 grudnia

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - OPTeam skorygował datę wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 r. z 23 grudnia na 28 grudnia, podała spółka. Wcześniej OPTeam podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 1,71

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

23 stycznia do 23 lutego 2018 r., zaś przewidywana data transakcji nabycia Akcji na GPW to 28 lutego 2018 r. "Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 10 304 197 akcji uprawniających do wykonywania 10 304

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 37,5 zł/szt.

;Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 stycznia 2018 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 2 lutego 2018 r. Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych: 7 lutego 2018 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych: 7

Akcjonariusze Fortuny zdecydują 15 lutego o wycofaniu z GPW i PSE

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdach w Warszawie (GPW) oraz Pradze (PSE), wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 15 lutego. Wcześniej Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited

Spółka MCI ogłosiła wezwanie na 15,78 mln akcji ATM po 11,5 zł sztuka

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - AAW III, należący do MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ogłosił wezwanie na 15,78 mln akcji ATM po 11,5 zł sztuka, poinformował pośredniczący Trigon Dom Maklerski. "Nabywający zamierza nabyć w wyniku wezwania do 15 782 413 akcji

Aplisens liczy na wzrost przychodów w 2019 r., capex zbliżony do ostatnich lat

sprzedaży na rynkach krajowym, dawnej WNP oraz Unii Europejskiej, a także wpływom z nowo przejętej spółki CZAH-Pomiar. [...] W 2019 roku liczymy na dalsze wzrosty przychodów, zwłaszcza że kolejny rekord byłby doskonałym ukoronowaniem 10 lat funkcjonowania na giełdzie" - powiedział prezes Aplisens Adam

Przegląd informacji ze spółek

. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Marcus Preston został

Powrót cesarza spekulacji. Na giełdzie znowu handel akcjami Petrolinvestu

Zarząd warszawskiej giełdy wznowił od środy obrót akcjami Petrolinvest. Uzależnione to było m.in. od scalenia dotychczasowych akcji spółki. Petrolinvest ogłosił, że spełnił ten warunek, wymieniając dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 10 zł na nowe o wartości nominalnej 160 zł. Po tej operacji

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

przewiduje premiowanie najlepszych wyników poprzez redukcję opłat transakcyjnych w maksymalnej wysokości 20 000 zł miesięcznie. Program łączy się z obniżką opłat związaną z pełnieniem funkcji animatora rynku. Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW

Rząd obniży jeszcze jeden podatek. Aż o połowę

promować akcje pracownicze. "Przewiduje się zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych (w tym programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej) z podatku od zysków kapitałowych do określonej wysokości, pod warunkiem że akcje będą sprzedane dopiero po upływie wymaganego minimalnego okresu od ich

Przegląd informacji ze spółek

euro (106 mln zł) w obligacje operatora Play, podała instytucja. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podał

GPW proponuje 2,40 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zamierza wystąpić do rady giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100,73 mln zł, co daje 2,40 zł na jedną akcję, podała giełda. "

GPW zarekomenduje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 92 338 400 zł, co oznacza wysokość dywidendy 2,2 zł na jedną akcję i stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w