akcje co dalej

Michał Karbowiak, Wrocław

Mieli 130 mln długów i akcje po 70 groszy. Monnari wyszło na prostą

Mieli 130 mln długów i akcje po 70 groszy. Monnari wyszło na prostą

Firma ma 130 mln zł długów i wierzycieli na karku, a jej akcje na giełdzie potaniały z 49,50 zł do 70 gr? Nawet wtedy może przetrwać i dalej prowadzić biznes, czego dowodzi przypadek łódzkiej firmy modowej Monnari.

Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk

Na otwarciu w pierwszym dniu notowań kurs akcji PZU wzrósł o 11,7 proc. do poziomu 349 zł za akcję. Ćwierć miliona Polaków zapisało się na akcje największego polskiego ubezpieczyciela. Teraz muszą rozstrzygnąć, co dalej z nimi zrobić. Sprzedać? Trzymać? Liczyć na dywidendę?

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

, że zapisami w wezwaniu zostanie objętych co najmniej 28 290 000 akcji, uprawniających do co najmniej 28 290 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji, t.j. ok. 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego, co łącznie z akcjami już posiadanymi (66 500 akcji) stanowić będzie 1,97% wysokości obecnego kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Odkup akcji planowo rozpocznie się 26

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy dalej. Zapisy w

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

. "Łącznie w wyniku wezwania spółka Famur S.A. nabędzie prawa z 1 157 266 akcji, tj. z wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie" - czytamy dalej. W czerwcu Famur ogłosił wezwanie na 5 335 474 akcji Primetech, tj. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu regulowanego, podała spółka. "Akcjonariusze posiadają łącznie 2 459 126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...], co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na walnym

Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

wprowadzenia akcji serii I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej. Zgodnie z uchwałą, zarząd wyłączył w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka. Cena emisyjna za jedną akcję serii E ma wynieść 43,17 zł, co oznacza, że łączna wartość emisji wyniesie 180 768 806,07 zł, poinformowano

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

, tj. do 100% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w informacji. Na dzień ogłoszenia niniejszego żądania wzywający łącznie z akcjami własnymi posiadanymi przez spółkę posiada 37 616 217 akcji spółki, co stanowi 97,43% kapitału, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

" - czytamy dalej. Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2) ogłosili 1 października wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.  Zapisy w

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza spółki w uchwale z 10 października 2019 r. wyraziła zgodę na nabycie przez emitenta akcji Stopklatka, podano także. "Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r." - czytamy dalej.  "W ubiegłym

Argumenol ogłosił wezwanie na 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 zł za szt.

liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 50 823 547 akcji uprawniających do 50 823 547 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej. Wzywający nie określił minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po osiągnięciu której będzie zobowiązany do nabycia tych akcji. Zapisy w

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych na kwotę do 8 mln zł

jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. "Nabywanie akcji nastąpi w trybie transakcji poza rynkiem regulowanym przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania oferty sprzedaży akcji przez akcjonariuszy" - czytamy dalej. Introl to holding kilkunastu spółek

BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019

komunikacie. "Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,60 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,014% w kapitale zakładowym emitenta oraz uprawniają do 0,014% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej. Spółka na rachunku własnym posiada

W wezwaniu na ES-System złożono zapisy na 42,1 mln akcji

ramach wezwania, tj. do dnia 4 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego, złożono zapisy na sprzedaż 42 096 603 akcji, stanowiących 98,21% całkowitej liczby akcji oraz uprawniających do 98,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. na co najmniej 28 290 000 akcji

Mirbud ogłosi przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development

022 758 akcji zwykłych na okaziciela spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów w spółce, co stanowi udział w wysokości około 4,37% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej. Według stanu na 26 listopada 2019 r. Mirbud posiada 66 177

Akcjonariusze OEX zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy OEX postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 10 760 459,31  zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy. Jednocześnie uchwalono skup do 457,14 tys. akcji za 17,5 – 19 zł sztuka za

Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, a także upoważnili zarząd spółki do skupu do 4,2% akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk

Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydowali o emisji 88 tys. akcji serii D po cenie emisyjnej 59 zł oraz przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. "Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

na walnym zgromadzeniu Alchemia" - czytamy dalej. Dzień wykupu został ustalony na 5 czerwca 2019 roku, a cena wykupu jednej akcji wynosi 4,8 zł. Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

akcji oferowanych o wartości co najmniej 75 000 zł (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i  zadeklaruje zakup część pakietu akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie plasowania, podano także.  "Strony umowy plasowania ustaliły, że cena za jedną akcję

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

868 046 akcji, tj. co najmniej, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 26,07% ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. "Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 25,17 zł za jedną akcję" - czytamy dalej. Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 1-16 sierpnia br

AccorHotels: W wezwaniu na akcje Orbisu złożono zapisy na ok. 33,1% akcji

Orbisu" – czytamy dalej. Pod koniec listopada 2018 r. AccorHotels ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 800 593 akcji Orbisu, których nie posiadał w dniu ogłoszenia, stanowiących 47,31% kapitału zakładowego Orbisu i ogólnej liczby głosów, po cenie 87 zł za jedną akcję. W

Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020

programu nie wyklucza możliwej realizacji kolejnych transz w ramach limitu kapitału rezerwowego przeznaczonego na potrzeby programu (850 mln zł) i okresu upoważnienia do nabywania akcji własnych (12 listopada 2021 r.), czytamy dalej. Przyjęta wczoraj uchwała zakłada, że spółka może nabyć nie więcej niż

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

serii B oraz akcje serii C będą posiadały jednakowe uprawnienia" - czytamy dalej. "Zarząd spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki, jest upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii B oraz akcji serii C, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji

akcje co dalej

(rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 16 lipca 2019 roku)" - czytamy dalej. Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji własnych., co stanowi 28,6944% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 54 519 383 głosów na walnym zgromadzeniu, podano także. Z kolei

Konsorcjum Stali chce skupić 765 485 akcji własnych po 26 zł/ szt.

26 zł. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 20 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy dalej. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy

TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

akcji zwykłych na okaziciela spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [...] o wartości nominalnej 0,62 zł każda, uprawniających do 48 561 706 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 100% akcji spółki i głosów na jej walnym zgromadzeniu. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na

Akcjonariusze ING BSK zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ING Banku Śląskiego (ING BSK) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 455 350 000 zł, tj. w kwocie 3,5 zł brutto na jedną akcję, podał bank. "Dzień dywidendy (czyli dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

regulowanym GPW. W ocenie zarządu spółki wezwanie jest zgodne z interesem spółki" - czytamy dalej. Jak zwraca uwagę Capital Park, cena zaoferowana przez Townsend w wezwaniu na poziomie 5,84 zł za akcję, zawiera istotne 40-proc. dyskonto w stosunku do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

wartości nominalnej akcji spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z

PBKM ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 58 zł za szt.

na akcje nowej emisji serii L wyniosła 31%. "Zarząd spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii L nie później niż do dnia 14 grudnia 2018 r." - czytamy dalej. 5 grudnia br. zarząd PBKM podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; (iv) dalszej odsprzedaży; lub (v) rozdysponowania w inny sposób przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą rady nadzorczej" - czytamy dalej. Ronson to spółka

Porozumienie akcjonariuszy wezwało do sprzedaży akcji Alchemii po 4,8 zł/ szt.

(zniesienie dematerializacji akcji spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy dalej. Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. 

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

bezpośrednie roszczenie w wysokości (według stanu na dzień 3 lipca 2019 r.) 494 957 960,56 euro, która to kwota jest równa wysokości zadłużenia spółki przejętego przez Globalworth" - czytamy dalej. Spółka złożyła zawiadomienie o wykonaniu opcji w stosunku do akcji nowej emisji zgodnie z umową opcji

Echo sprzeda 18,1 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 20,82 mln euro

akcji (w tym otrzymania ceny za akcje) to nie później niż 7 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie. "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 32 574 354 akcje EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży

ES-System ocenia cenę w wezwaniu firmy Glamox jako godziwą

zamierza nabyć w wyniku wezwania 42 863 637 akcji ES-System, uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. "Zarząd ocenia, że przedstawione w komunikacie wzywającego strategiczne plany wobec spółki są zgodne

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

 za jedną akcję serii J. Akcje serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 60,15 zł za jedną akcję serii K" - czytamy dalej.  W ramach subskrypcji, akcje nowej emisji objęło trzech inwestorów, przy czym jeden z inwestorów objął zarówno akcje serii J, jak i akcje serii K

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

płatności w wysokości 17 mln zł. Finansowanie zapłaty ceny nabycia akcji objętych wezwaniem zostanie pokryte środkami pochodzącymi z udzielonego przez Santander Bank Polska kredytu inwestycyjnego w wysokości 17 mln zł lub z realizacji płatności z gwarancji" - czytamy dalej. Wezwanie zostało ogłoszone

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji bez pp

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 65 386 254,00 zł o kwotę nie niższą niż

Strategiczny plan UniCredit: Średnioroczny wzrost przychodów o 0,8% do 2023 r.

skupu akcji. "Dystrybucja kapitału będzie równa 40% bazowego zysku netto w latach 2020-2022, rosnąc do 50% w 2023 r. i obejmie zarówno dywidendę gotówkową, jak i skup akcji" - czytamy dalej. Dystrybucja kapitału w 2019 r. obejmie 40% bazowego zysku netto (wobec wcześniej proponowanych 20

GPW zawiesiła obrót akcjami Huckleberry Games na rynku NewConnect

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) -  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Huckleberry Games, podała spółka. "Podjęcie przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

chcieliśmy uplasować przy okazji emisji. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach osiągane przez nas wyniki pozwolą na zdobycie jeszcze większego zaufania inwestorów i pokazania pełnego potencjału spółki, co istotnie przełoży się na wzrost jej wartości" - dodał prezes. Oferta obejmowała 2 820 000 akcji

Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Jujubee zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję 150 tys. akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka. "Przedmiotowe podwyższenie kapitału

Porozumienie akcjonariuszy Impexmetal planuje ogłoszenie wezwania na jego akcje

sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal, podano także. "W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Impexmetal posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy

BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

zgromadzenie postanowiło zwiększyć przedmiotowy kapitał rezerwowy o kwotę 3 972 000" - czytamy dalej.  Łączna liczba akcji własnych spółki, jakie mogą zostać nabyte w ramach programu w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

Echo sprzeda 10 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 11,5 mln euro

sprzedaży akcji (w tym otrzymanie ceny za akcje) to nie później niż 13 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie.  "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 22 574 354 akcji EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do

Pure Biologics wyemituje do 0,48 mln akcji serii D bez pp po 21 zł/ szt.

wyraziła zgodę na zaoferowanie akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii D oraz na ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii D na kwotę 21,0 zł" - napisano dalej w komunikacie. "Pozyskanie kapitału realizowane

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ronson Development zamierza skupić 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego po maksymalnej cenie 2,1 zł za sztukę, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na buyback to 2 mln zł. "Jako

Mennica Polska rozpozna 6 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta za III kwartał 2019 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy w kwocie 6 010 530,86 zł" - czytamy dalej. Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w akcje na wyniki finansowe emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia akcji

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

dnia wydania posiadania akcji Simple, w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy emitenta. Emitent dokona przeniesienia posiadania akcji Simple na SIS w 2 dniu roboczym od dnia otrzymania wskazanych powyżej oświadczeń banku" - podano dalej. Jednocześnie emitent informuje, że SIS jest

Zarząd ZM Ropczyce uważa cenę w wezwaniu na niższą od wartości godziwej

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce) uważa cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje spółki za niższą od wartości godziwej akcji, podała spółka. Zarząd ocenił, że cena w wezwaniu jest ustalona zgodnie z zapisami ustawy o ofercie publicznej, podano w

Fundusz Pollen Street Capital ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 20 zł/szt.

Finansowego" - podano także. Podmiotem nabywającym akcje będzie PSC Bidco Limited. "Podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że przynajmniej 66% akcji, tj. co najmniej 7 859 835 akcji uprawniających do 7 859 835 głosów na walnym zgromadzeniu zostanie

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Rawlplug podjęli uchwałę o wypłacie 10,74 mln zł dywidendy, co daje 0,33 zł na akcje, podała spółka. „Zgodnie z podjętą uchwałą, zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł, tj. kwotę 33 gr na jedną

NWZ Vivid Games zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej" - czytamy dalej. Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i

Akcjonariusze R22 zdecydują 12 czerwca m.in. o skupie akcji własnych

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze R22 zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł oraz zmianie roku obrotowego, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymuje deklarację skupu do 350 tys. akcji

Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 26 IX o przejściu na rynek główny GPW

przysługiwało prawo poboru akcji serii E, przy czym za każdą 1 akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi spółki będzie przysługiwało 1 jednostkowe prawo poboru, czytamy dalej.  Nadzwyczajne walne podejmie także uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji

Elemental Holding ma 2 umowy z FEZ FIZAN ws. akwizycji zagranicznych

międzynarodowym, podała spółka. "Pierwsza z umów dotyczy wspólnej inwestycji emitenta i funduszu w spółkę prawa amerykańskiego PGM of Texas LLC, poprzez spółkę celową pod nazwą Elemental USA Inc. (dalej jako SPV), utworzoną w tym celu przez FINEX SICAV SIF S.A. - Private Equity VII, w 100% zależną od

Pharmena przeniesie notowania z NewConnect na rynek główny GPW w piątek

moim odczuciu powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania akcjami spółki ze strony nowych inwestorów. Od zeszłego roku zdobyliśmy kilku nowych klientów, zarejestrowaliśmy w Europie cząsteczkę 1-MNA jako nową żywność, rozpoczęliśmy sprzedaż suplementu diety Menavitin Cardio, a także znacząco

Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych

akcję własną ani za cenę wyższą niż 4,1 zł za jedną akcję własną" – czytamy dalej. W celu umożliwienia nabycia akcji własnych zdecydowano o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 29,45 mln zł. Na jego utworzenie przeznaczona zostanie odpowiednia kwota z zysków poprzednich lat

Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 12,09 zł za sztukę

lutego 2019 r. Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 7 859 834, co stanowi 66% głosów. "Jeśli w wyniku wezwania wzywający będzie posiadać nie mniej niż 90% akcji spółki oraz głosów na jej walnym

Poranny komentarz rynkowy – Gołębi FOMC, recesja w Japonii i odbicie na surowcach

zgodny co do tego, kiedy rozpocząć proces zacieśniania polityki pieniężnej. Cześć przedstawicieli Rezerwy uważała, że trzeba to zrobić wcześniej niż zakładano. Inni natomiast byli zdania, że zbyt wczesne podjęcie takiej działań może osłabić ożywienie. W protokole zaznaczono, że dyskusja nt. strategii

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Akcje spółki Pharmena zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,31% i wyniósł 6,36 zł. Ok. godz. 9:20 kurs wynosił nadal 6,36 zł. Jest to trzeci debiut w 2019 roku na głównym

OEX przydzielił 1,1 mln akcji serii D

., natomiast umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte do dnia 6 czerwca 2018 roku. Zarząd spółki dokonał przydziału akcji serii D w dniu 6 czerwca 2018 r., czytamy dalej. 30 maja OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a liczbę akcji na 1 101 445. Grupa OEX to jeden z

Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

emisji co najmniej 5,5 mln zł do końca 2018 r., wydłużając przed końcem roku termin subskrypcji akcji do 9 stycznia 2019 r. Sfinks w ramach oferty prywatnej zaoferował od 2 do 6 mln akcji, przypomniano w komunikacie. "Mimo, że emisja nie doszła do skutku, władze Grupy Sfinks widzą

Medinice zdecydował o emisji akcji serii E2

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Medinice podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o maksymlanie 3 846,2 zł poprzez emisję nie więcej niż 38 462 akcji na okaziciela serii E2 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, podała spółka

Primetech: JSW wstrzymała wypłatę kwoty gwarancyjnej do umowy sprzedaży PBSz

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odmówiła dokonania na rzecz Primetechu wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Primetech. "Zarząd Primetech [...] zapoznał się z pismem Jastrzębskiej Spółki

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA 11 czerwca 2018 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C" - czytamy dalej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a

Akcjonariusze The Dust zdecydują 12 XI o emisji do 225 tys. akcji po 8 zł/szt.

planowaną kwotę. Mając na uwadze powyższe, zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 8 zł za 1 akcję serii E" - czytamy dalej. O liczbie przydzielonych walorów (akcji serii E) poszczególnym osobom i podmiotom zdecyduje uznaniowo zarząd spółki. Zawarcie przez spółkę umów o objęciu akcji

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

: pani Gabrieli Śniatała, pana Konrada Śniatały i pana Marka Korytowskiego zawiadomienia o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile z siedzibą w Bydgoszczy, zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, podała spółka. "Zarząd Getin Holding [...] powziął informację o otrzymaniu przez podmioty z Grupy Gazprombank, Federacja Rosyjska, zgody komitetu inwestycyjnego inwestora na przystąpienie do rozmów z emitentem celem uzgodnienia warunków potencjalnej

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 20 XII o skupie akcji własnych

20 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. "Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 zł za akcję i nie wyższa niż 30 zł za akcję" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto AB w roku obrotowym 2017/2018 wyniósł 41,76 mln

Pharmena planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW

komunikacie. Zarząd rekomenduje cenę emisyjną akcji serii E z co najmniej 20% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podano także. "Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie finansowania na wprowadzenie na rynek europejski

Soho Development planuje przeznaczyć ok. 24 mln zł na skup akcji własnych

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Soho Development podjęło decyzję o ogłoszeniu skupu akcji własnych. Zarząd planuje przeznaczyć na kolejną rundę skupu około 24 mln zł na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka. "Zarząd zamierza sfinansować skup

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Apator, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 0,4 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok

GPW wykluczyła akcje NWR z obrotu od 13 grudnia

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje New World Resources (NWR) z obrotu giełdowego od 13 grudnia, podała spółka. "Obrót akcjami spółki New World Resources Plc pozostaje zawieszony od dnia 5 maja 2017 r. z uwagi na

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Wierzytelnościami objętymi układem są wierzytelności, które przekraczają 600 000,00 zł i są to w głównej mierze wierzytelności powstałe wskutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H emitenta

Wiceprezes Marvipolu zamierza nadal kupować akcje spółki

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Wiceprezes Marvipol Development Mariusz Poławski ocenia, że obecna "absurdalnie niska" wycena akcji Marvipolu czyni niepowtarzalną okazję inwestycyjną i po wczorajszym nabyciu akcji zamierza dalej z niej korzystać, poinformował ISBnews Poławski. "

Siedmiu akcjonariuszy Polnordu zawarło porozumienie ws. zbywania akcji

zmierzające do sprzedaży wszystkich akcji spółki posiadanych przez strony i ich podmioty zależne, w szczególności w drodze odpowiedzi na wezwanie, podano także. "Strony zobowiązały się również powiadamiać się nawzajem o otrzymanych ofertach sprzedaży akcji spółki" - czytamy dalej. Porozumienie

Luma Holding nie kupi akcji Protektora w ramach wezwania

akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów, akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 739 706 akcji, co oznacza, że nie zostały złożone zapisy na sprzedaż minimalnej liczby akcji (tj. 3 296 444). "Jednocześnie Luma Holding Limited pragnie przypomnieć, iż posiada ona pośrednio akcje spółki

Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

zamiany obligacji na akcje serii L. Cena zamiany obligacji na akcje serii L równa będzie 1 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną obligację jednego tysiąca akcji serii L, podano dalej. W odrębnym komunikacie Sfinks Polska poinformował, że zarząd nie

Echo Investment wypłaci warunkowo 0,5 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 206,35 mln zł tj. 0,5 zł na 1 akcję, podała spółka. "Zarząd Echo Investment [...] biorąc pod uwagę, że zatwierdzone

Maxima Grupe: W wezwaniu na Emperię Holding złożono zapisy na 11,56 mln akcji

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - W wezwaniu Maxima Grupe na akcje Emperii Holding złożono zapisy na 11 559 259 akcji, co oznacza spełnienie warunku nabycia akcji w wezwaniu, podał wzywający. "Wzywający niniejszym informuje, że do końca okresu przyjmowania zapisów na akcje w ramach wezwania

Monnari Trade rozpoczyna skup własnych akcji za 19,6 mln zł

jedną akcję spółki płacono 8,45 zł. "Program rozpocznie się 24 stycznia 2018 r. Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 10.01.2023 r. lub zakończyć się przed tym terminem, w przypadku wyczerpania kapitału" - czytamy dalej. Monnari Trade to spółka

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Komputronika zdecydował o podjęciu działań formalnych, które będą zmierzać do umożliwienia ewentualnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji lub emisję obligacji zamiennych na akcje w

Pure Biologics planuje emisję akcji serii D z max. ceną emisyjną 25 zł

ustala maksymalną cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 25 zł" - czytamy dalej. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że rada nadzorcza Pure Biologics podjęła uchwałę o akceptacji przystąpienia zarządu do powyższych działań i pozytywnie zaopiniowała postanowienia wyżej wymienionej uchwały zarządu

Pfleiderer skupił ok. 3,24 mln akcji własnych po 47 zł/szt.

067 566,5 zł, co odpowiada w przybliżeniu 5% kapitału zakładowego. Akcje uprawniają łącznie do w przybliżeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada w przybliżeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, spółka nie wykonuje prawa

FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.

liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 38 221 580 akcji spółki stanowiących w zaokrągleniu 66% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 38 221 580 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi w zaokrągleniu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

rozliczenia transakcji - 20 kwietnia 2020 r.  "Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA, co odpowiada 414 067 114 akcjom, w tym: a. 269 139 114 akcji zdematerializowanych, gdzie 1 akcja zdematerializowana daje

Ursus zawarł umowę objęcia akcji zwykłych serii S z czterema podmiotami

emitenta o 1 520 000 akcji oraz będzie miał o 1 520 000 więcej głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - czytamy dalej. "Przed opisanym wyżej objęciem Invest-Mot sp. z o.o. posiadał 2 000 000 (3,38%) akcji spółki Ursus S.A., które uprawniały do 2 000 000 (3,38%) głosów na walnych zgromadzeniach

Akcjonariusze ZPC Otmuchów zgodzili się na emisję publiczną akcji serii E z pp

; - czytamy dalej. Akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii E, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji. W połowie grudnia 2017 r. zarząd ZPC Otmuchów

FTF Galleon ogłosił wezwanie na akcje Synthosa po 4,78 zł na akcję

jest 496 690 991 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 zł każda wyemitowanych przez Synthos S.A., co stanowi wszystkie akcje emitenta, poza akcjami należącymi (bezpośrednio lub pośrednio) do wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących" - czytamy w

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o emisji prywatnej akcji serii M

spółki Global Cosmed Group S.A." - czytamy dalej. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Global Cosmed, wartość 100% akcji Global Cosmed Group została ustalona na kwotę 146 534 000 zł, zatem wartość wkładu niepieniężnego stanowiącego 2,46% akcji Global Cosmed Group wynosi 3 604 736 zł. "Emisja

Akcjonariusze CDRL zdecydują 12 listopada o buy-backu za max. 3 mln zł

. Nabyte akcji własne spółki w ramach programu skupu będą umorzone lub, w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem spółki, rozdysponowane przez zarząd spółki, za zgodą rady nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób" - czytamy dalej. Aby móc przeprowadzić skup własnych akcji

Akcjonariusze Apatora zdecydują 27 V łącznie o 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Apatora zdecydują 27 maja br. o przekazaniu na dywidendę kwoty w wysokości 42 745 646,4 zł, tj. łącznie 1,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. "1. Na podstawie wniosku zarządu oraz opinii rady nadzorczej dokonuje się podziału zysku

DataWalk zdecydował o emisji do 327 tys. akcji serii N po cenie 46 zł/szt.

ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu spółki, co za tym idzie - również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów" - czytamy dalej. Zgodnie z postanowieniami uchwały, umowy