akcje co dalej

Michał Karbowiak, Wrocław

Mieli 130 mln długów i akcje po 70 groszy. Monnari wyszło na prostą

Mieli 130 mln długów i akcje po 70 groszy. Monnari wyszło na prostą

Firma ma 130 mln zł długów i wierzycieli na karku, a jej akcje na giełdzie potaniały z 49,50 zł do 70 gr? Nawet wtedy może przetrwać i dalej prowadzić biznes, czego dowodzi przypadek łódzkiej firmy modowej Monnari.

Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk

Na otwarciu w pierwszym dniu notowań kurs akcji PZU wzrósł o 11,7 proc. do poziomu 349 zł za akcję. Ćwierć miliona Polaków zapisało się na akcje największego polskiego ubezpieczyciela. Teraz muszą rozstrzygnąć, co dalej z nimi zrobić. Sprzedać? Trzymać? Liczyć na dywidendę?

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

do sprzedaży w celu umożliwienia nabycia płynnych akcji spółki przez inwestorów innych niż Ultro); oraz (2) intencją Ultro jest objęcie maksymalnie do 6 850 000 akcji serii J, co obejmuje: (i) co najmniej 4 787 465 akcji serii J zadeklarowanych do objęcia przez Ultro zgodnie z deklaracją pana

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

emitent będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub - jeżeli jest wyższa - najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A" - czytamy dalej. Akcje własne spółki będą nabywane

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

niż 2 061 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, 2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie

Apator rekomenduje wypłatę łącznie 1,3 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

. "Pozostała część dywidendy w kwocie 0,85 zł na akcję zostanie wypłacona po podjęciu ostatecznej decyzji przez akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r." - czytamy dalej. W maju 2019 r. akcjonariusze Apatora zdecydowali o przekazaniu na

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji, c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) - b), minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i nie może być wyższa niż 30 zł za jedną akcję" - czytamy dalej

Warimpex przeprowadzi program skupu do 1 mln akcji własnych

. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji, t.j. ok. 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego, co łącznie z akcjami już posiadanymi (66 500 akcji) stanowić będzie 1,97% wysokości obecnego kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Odkup akcji planowo rozpocznie się 26

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

, że zapisami w wezwaniu zostanie objętych co najmniej 28 290 000 akcji, uprawniających do co najmniej 28 290 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej

Wing ogłosił wezwanie na 41 444 928 akcji Echo Investment w cenie 4,65 zł/szt.

23 marca 2020 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: Nie później niż 26 marca 2020 r." - czytamy dalej. Wzywający nie przewiduje wydłużenia ani skrócenia terminu przyjmowania zapisów, podkreślono. Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w

OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł/szt.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - OEX rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego, podał OEX

Główni akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać do 13,3% akcji w ABB

założeniu sprzedaży liczby akcji sprzedawanych wskazanej powyżej, Maciej Popowicz będzie posiadać akcje spółki reprezentujące 30,39% ogólnej liczby akcji i głosów w spółce, a Arkadiusz Pernal będzie posiadać akcje spółki reprezentujące 14,54% ogólnej liczby akcji i głosów" - czytamy dalej. W związku

ZWZ Mennicy Polskiej zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

transakcji nabycia akcji własnych przez spółkę, niezależnego obrotu akcjami spółki na rynku regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji spółki na rynku regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 20 zł za jedną akcję własną" - czytamy dalej. Skup akcji własnych trwać będzie nie

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy dalej. Zapisy w

Akcjonariusze ML System zdecydują 24 VII o emisji do 1,5 mln akcji bez pp

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze ML System zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 lipca br., o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 1,5 mln nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

przez IGL, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL; 2) Idea Bank będzie dalej udzielać IM finansowania w zakresie usług faktoringowych, przez okres i na warunkach finansowych wskazanych w term sheet; 3) IGL współpracować będzie z IM na zasadzie pierwszeństwa, co oznaczać będzie, że IGL

Seco/Warwick zarekomenduje akcjonariuszom skup do 1 mln akcji własnych

nie przekroczy kwoty 15 000 000 zł. Na podstawie ww. upoważnienia zarząd będzie uprawniony do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2021 r." - czytamy dalej. Spółka zastrzegła, że ostateczna decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia, a także jego zakresu będzie przedmiotem decyzji

R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro

2020 r., podano dalej. W marcu 2019 r. R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88. Pierwsza transza miała obejmować 30,647 akcji za kwotę 6 816 516,7 euro

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

. "Łącznie w wyniku wezwania spółka Famur S.A. nabędzie prawa z 1 157 266 akcji, tj. z wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie" - czytamy dalej. W czerwcu Famur ogłosił wezwanie na 5 335 474 akcji Primetech, tj. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu regulowanego, podała spółka. "Akcjonariusze posiadają łącznie 2 459 126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...], co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na walnym

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji akcji serii O bez pp

; Cena emisyjna akcji serii O została ustalona na 0,38 zł za sztukę.  "Zarząd ma nadzieje, iż wartość z wpływów z emisji akcji serii O wynosić będzie co najmniej 4 950 000,0" - czytamy w opinii zarządu.  "W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w

AOC Health wzywa do sprzedaży 10,6% akcji PBKM po 66,4 zł za sztukę

;Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający zamierza łącznie osiągnąć 66% całkowitej liczby w akcji w kapitale zakładowym spółki, czyli 6 074 961 akcji w kapitale zakładowym spółki, co odpowiada 6 074 961 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli posiadać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu"

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

poprzedzających zawarcie umowy rozporządzającej, emitent będzie miał prawo odstąpienia od umowy" - czytamy dalej. Strony dopuściły możliwość rozliczenia ceny sprzedaży akcji zarówno poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej, jak i poprzez przeniesienie własności akcji własnych emitenta. Umowa

Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

wprowadzenia akcji serii I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej. Zgodnie z uchwałą, zarząd wyłączył w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor, podał Orbis. AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. "Sprzedaż akcji emitenta przez Accor S.A. zostanie przeprowadzona w drodze

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych na kwotę do 8 mln zł

jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. "Nabywanie akcji nastąpi w trybie transakcji poza rynkiem regulowanym przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania oferty sprzedaży akcji przez akcjonariuszy" - czytamy dalej. Introl to holding kilkunastu spółek

Akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o 2,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, spółka wypłaca dywidendę regularnie od co najmniej 15 lat. W tym roku Śnieżka wypłaci dywidendę po raz siedemnasty od czasu debiutu na GPW w 2003 roku. Suma uchwalonych w tym okresie dywidend wyniosła ponad 402 mln zł" - czytamy dalej. Fabryka Farb i

LPP nie planuje emisji akcji ani obligacji, obsługuje zadłużenie na bieżąco

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - LPP nie planuje emisji akcji, ani obligacji i przewiduje, że w przypadku obligacji wyemitowanych w ub.r. odsetki będą wypłacone zgodnie z harmonogramem, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. LPP podkreśla, że na bieżąco obsługuje swoje zadłużenie. "

Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

nabycia akcji Asseco w ramach zaproszenia w dniu 27 grudnia 2019 roku" - czytamy dalej. Wcześniej Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Według zapowiedzi, Cyfrowy Polsat i Asseco

IMS skupi w I transzy do 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę

ofert zakupu akcji. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska" - czytamy dalej.  W styczniu br. akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia. Na

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

niż 5 000 000 zł. "Dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe spółki w akcje Enea wynosi 75 652 900,28 zł i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enea" - czytamy dalej. Mennica Polska podała wcześniej dziś, że jej zarząd zdecydował (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka. Cena emisyjna za jedną akcję serii E ma wynieść 43,17 zł, co oznacza, że łączna wartość emisji wyniesie 180 768 806,07 zł, poinformowano

Drageus Games zadebiutuje na NewConnect 17 stycznia

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Drageus Games na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020 roku, podała spółka. "Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że już za dwa tygodnie dołączymy do grona

Argumenol ogłosił wezwanie na 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 zł za szt.

liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 50 823 547 akcji uprawniających do 50 823 547 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej. Wzywający nie określił minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po osiągnięciu której będzie zobowiązany do nabycia tych akcji. Zapisy w

THC SICAV-RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Radpolem

konsorcjum detalicznego). "Jak wskazano w treści wezwania, wzywający traktuje inwestycję w akcje jako inwestycję długoterminową. Wzywający nie zamierza zmieniać zasadniczo profilu działalności spółki ani lokalizacji prowadzenia działalności" - czytamy dalej. Radpol to wytwórca i dostawca

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

" - czytamy dalej. Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2) ogłosili 1 października wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.  Zapisy w

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

, tj. do 100% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w informacji. Na dzień ogłoszenia niniejszego żądania wzywający łącznie z akcjami własnymi posiadanymi przez spółkę posiada 37 616 217 akcji spółki, co stanowi 97,43% kapitału, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza spółki w uchwale z 10 października 2019 r. wyraziła zgodę na nabycie przez emitenta akcji Stopklatka, podano także. "Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r." - czytamy dalej.  "W ubiegłym

Akcjonariusze Unibepu zdecydują 15 VI o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

przewidziano na 1 lipca 2020 r. "Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień: - 10 lipca 2020 roku - pierwsza rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję), - 1 października 2020 roku - druga rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję)" - czytamy dalej. Unibep odnotował 29,33 mln zł

Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję

części dywidendy w kwocie 0,65 zł brutto na akcję 31 sierpnia 2020 r., podano także. "Jednocześnie zarząd podkreśla, że chce kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja spółki i Grupy Apator umożliwia dzielenie się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami" - czytamy dalej. Pod koniec

Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei

Enea o wartości 41 551 922,83 zł wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach GPW" - czytamy w komunikacie. Dotychczasowa wartość bilansowa akcji wynosiła 69 281 545,74 zł, podano dalej.  "W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I kwartału 2020 roku

Akcjonariusze OEX zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy OEX postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 10 760 459,31  zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy. Jednocześnie uchwalono skup do 457,14 tys. akcji za 17,5 – 19 zł sztuka za

Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, a także upoważnili zarząd spółki do skupu do 4,2% akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk

Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydowali o emisji 88 tys. akcji serii D po cenie emisyjnej 59 zł oraz przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. "Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji

BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019

komunikacie. "Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,60 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,014% w kapitale zakładowym emitenta oraz uprawniają do 0,014% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej. Spółka na rachunku własnym posiada

IMS zarekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

intencją zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję za 2019 rok" - czytamy dalej. Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60

Talanx rekomenduje 1,5 euro dywidendy na akcję za 2019 rok

2012 r. dywidenda wzrastała co roku, łącznie o ponad 40% wobec wyjściowego poziomu 1,05 euro na akcję" - czytamy dalej. W 2019 r. spółka miała 923 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 703 mln euro zysku rok wcześniej, przy

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcji. Cena oferowana w wezwaniu to 3,55 zł za akcję. "W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcjom, przy czym: - jeśli do dnia

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

na walnym zgromadzeniu Alchemia" - czytamy dalej. Dzień wykupu został ustalony na 5 czerwca 2019 roku, a cena wykupu jednej akcji wynosi 4,8 zł. Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka

Mirbud ogłosi przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development

022 758 akcji zwykłych na okaziciela spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów w spółce, co stanowi udział w wysokości około 4,37% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej. Według stanu na 26 listopada 2019 r. Mirbud posiada 66 177

AccorHotels: W wezwaniu na akcje Orbisu złożono zapisy na ok. 33,1% akcji

Orbisu" – czytamy dalej. Pod koniec listopada 2018 r. AccorHotels ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 800 593 akcji Orbisu, których nie posiadał w dniu ogłoszenia, stanowiących 47,31% kapitału zakładowego Orbisu i ogólnej liczby głosów, po cenie 87 zł za jedną akcję. W

W wezwaniu na ES-System złożono zapisy na 42,1 mln akcji

ramach wezwania, tj. do dnia 4 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego, złożono zapisy na sprzedaż 42 096 603 akcji, stanowiących 98,21% całkowitej liczby akcji oraz uprawniających do 98,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. na co najmniej 28 290 000 akcji

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

868 046 akcji, tj. co najmniej, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 26,07% ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. "Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 25,17 zł za jedną akcję" - czytamy dalej. Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 1-16 sierpnia br

Cyfrowy Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII

wspólnego nabycia akcji Asseco w ramach zaproszenia oraz wykonywania przez Reddev prawa głosu z akcji Asseco nabytych w ramach zaproszenia w sposób zgodny z instrukcjami emitenta" - czytamy dalej. Przeniesienie własności akcji nabywanych zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego

Konsorcjum Stali chce skupić 765 485 akcji własnych po 26 zł/ szt.

26 zł. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 20 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy dalej. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

serii B oraz akcje serii C będą posiadały jednakowe uprawnienia" - czytamy dalej. "Zarząd spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki, jest upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii B oraz akcji serii C, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji

akcje co dalej

(rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 16 lipca 2019 roku)" - czytamy dalej. Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji własnych., co stanowi 28,6944% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 54 519 383 głosów na walnym zgromadzeniu, podano także. Z kolei

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

akcji oferowanych o wartości co najmniej 75 000 zł (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i  zadeklaruje zakup część pakietu akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie plasowania, podano także.  "Strony umowy plasowania ustaliły, że cena za jedną akcję

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

notowań przed ogłoszeniem wezwania" - czytamy także. W oparciu o powyższe rozważania zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena akcji zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki i jest dla akcjonariuszy spółki odpowiednia (godziwa) z finansowego punktu widzenia, podano dalej. Pod

Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020

programu nie wyklucza możliwej realizacji kolejnych transz w ramach limitu kapitału rezerwowego przeznaczonego na potrzeby programu (850 mln zł) i okresu upoważnienia do nabywania akcji własnych (12 listopada 2021 r.), czytamy dalej. Przyjęta wczoraj uchwała zakłada, że spółka może nabyć nie więcej niż

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o braku dywidendy i programie buy-back

spółki" - czytamy dalej w uchwałach. Cena akcji będzie ustalana przez zarząd i musi mieścić się w przedziale 17-40 zł, podano także. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym

Forum 82 FIZ kupi akcji Simple CP od Gino Rossi

oraz zawartą umową, Gino Rossi wraz z Forum 82 FIZ przystąpi do procedury przeniesienia posiadania akcji Simple na rzecz Forum 82 FIZ, podano dalej. W ub. tygodniu Gino Rossi podało, że zawarło z Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie reprezentowanym przez Forum Towarzystwo

Analizy.pl: Średnie mies. stopy zwrotu TFI w zakresie od -0,1% do +6,6% w VI

najmocniej (wzrosty o ponad 50%)" - czytamy dalej. Nie zawiodły również fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych (+3%), do których zaliczamy popularne fundusze akcji spółek wzrostowych, w tym m.in. Skarbiec Spółek Wzrostowych (+12,6%) czy Investor Akcji Spółek Wzrostowych (+8,4%). Nieco słabiej

PPL nabędą akcje Baltony w ramach wezwania

Zagranicznego Baltona [...], wzywający informuje, że : 1) zapisami złożonymi w ramach wezwania zostało objętych co najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii O (dniem prawa poboru) będzie 3 grudnia 2020 roku" - czytamy dalej. Za każdą akcję banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru dotyczące akcji serii O

Larq FIZ objął 65 tys. akcji Brand24 za 1,38 mln zł

finansowy emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych Larq FIZ będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od emitenta - Larq Fund Management" - czytamy dalej. Na początku kwietnia Brand24 poinformował, że środki z emisji akcji pozwolą w okresie do dwóch kwartałów powrócić

Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru

serii U, co leży w interesie spółki oraz jej akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu jej kapitału. Cena emisyjna akcji serii U zostanie określona przez zarząd  w granicach ustalonych przez walne zgromadzenie" - podsumowano. Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

niniejszego raportu, Getin Holding nie otrzymał również informacji o wydaniu przez Narodowy Bank Ukrainy zgody na transakcję, co stanowiło jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina, podano także. "Wskutek rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży IB automatycznemu rozwiązaniu uległy

GPW: Biomed-Lublin i Mercator Medical wejdą do indeksu mWIG40 po 19 VI

indeksach WIG20 oraz WIG20TR udział spółki CD Projekt zostanie ograniczony do 15%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały spółek CD Projekt, PKN Orlen, PKO BP oraz PZU zostaną ograniczone także do 10%" - czytamy dalej. Ranking indeksów został sporządzony po sesji 22 maja 2020 r. W rankingu

Inno-Gene rozpoczyna procedurę przejścia na rynek główny GPW z NewConnect

Warszawie (GPW) jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki (rynek regulowany cieszy się większą popularnością, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych i firm międzynarodowych), co może przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki i wzrostu kapitalizacji. "Drugim

Akcjonariusze ING BSK zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ING Banku Śląskiego (ING BSK) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 455 350 000 zł, tj. w kwocie 3,5 zł brutto na jedną akcję, podał bank. "Dzień dywidendy (czyli dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy

Ringier Axel Springer Media ogłosi wezwanie na akcje MZN Property po 1,97 zł/szt

komunikacie. Rozliczenie wezwania będzie uzależnione od: złożenia zapisów na sprzedaż akcji reprezentujących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów emitenta oraz uzyskania bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na realizację transakcji, podano również. "RASM uzyskał od

TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

akcji zwykłych na okaziciela spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [...] o wartości nominalnej 0,62 zł każda, uprawniających do 48 561 706 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 100% akcji spółki i głosów na jej walnym zgromadzeniu. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na

Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o wypłacie 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku netto za 2019 rok, podała spółka. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 5 sierpnia

PBKM ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 58 zł za szt.

na akcje nowej emisji serii L wyniosła 31%. "Zarząd spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii L nie później niż do dnia 14 grudnia 2018 r." - czytamy dalej. 5 grudnia br. zarząd PBKM podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

wartości nominalnej akcji spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z

Echo sprzeda 18,1 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 20,82 mln euro

akcji (w tym otrzymania ceny za akcje) to nie później niż 7 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie. "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 32 574 354 akcje EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży

I Fundusz Mistral dokapitalizuje OT Logistics na kwotę nie niższą niż 9 mln zł

dokapitalizowania poprzez: (1) objęcie 1 500 000 akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 października 2019 r., bądź (2) udzielenie spółce niezabezpieczonej pożyczki podporządkowanej na kwotę 9 000 000 zł albo kwotę

Porozumienie akcjonariuszy wezwało do sprzedaży akcji Alchemii po 4,8 zł/ szt.

(zniesienie dematerializacji akcji spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy dalej. Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. 

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; (iv) dalszej odsprzedaży; lub (v) rozdysponowania w inny sposób przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą rady nadzorczej" - czytamy dalej. Ronson to spółka

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

 za jedną akcję serii J. Akcje serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 60,15 zł za jedną akcję serii K" - czytamy dalej.  W ramach subskrypcji, akcje nowej emisji objęło trzech inwestorów, przy czym jeden z inwestorów objął zarówno akcje serii J, jak i akcje serii K

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

regulowanym GPW. W ocenie zarządu spółki wezwanie jest zgodne z interesem spółki" - czytamy dalej. Jak zwraca uwagę Capital Park, cena zaoferowana przez Townsend w wezwaniu na poziomie 5,84 zł za akcję, zawiera istotne 40-proc. dyskonto w stosunku do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na

Photon Energy planuje przeniesienie notowań na główne rynki GPW i w Pradze

. "Spółka zamierza wprowadzić cały wyemitowany kapitał zakładowy do obrotu na obu głównych rynkach. Zmiana rynków nie będzie wiązała się z ofertą nowych lub istniejących akcji" - czytamy w komunikacie. Akcje Photon Energy będą następnie notowane na giełdzie papierów wartościowych we

A&R Carton i Colorpack ogłosiły wezwanie na akcje BSC Drukarni Opakowań

. Cena oferowana w wezwaniu to 40,38 zł za akcję. Zamiarem AR Packaging, poprzez A& R Carton, jest zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie BSC Drukarni Opakowań do 100% z obecnych 60,82%. Cena proponowana przez A&R Carton w wezwaniu została ustalona na poziomie 40,38 zł za akcję, co

Poranny komentarz rynkowy – Gołębi FOMC, recesja w Japonii i odbicie na surowcach

zgodny co do tego, kiedy rozpocząć proces zacieśniania polityki pieniężnej. Cześć przedstawicieli Rezerwy uważała, że trzeba to zrobić wcześniej niż zakładano. Inni natomiast byli zdania, że zbyt wczesne podjęcie takiej działań może osłabić ożywienie. W protokole zaznaczono, że dyskusja nt. strategii

Drageus Games liczy na debiut na NewConnect w styczniu

wyznaczenie przez GPW pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki na giełdzie. Wierzymy, że debiut będzie udany, a nasza strategia i dotychczasowe osiągnięcia zdobędą uznanie inwestorów, co pomoże nam dalej dynamicznie rozwijać firmę. Jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenie pozwoli nam dostarczać

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

bezpośrednie roszczenie w wysokości (według stanu na dzień 3 lipca 2019 r.) 494 957 960,56 euro, która to kwota jest równa wysokości zadłużenia spółki przejętego przez Globalworth" - czytamy dalej. Spółka złożyła zawiadomienie o wykonaniu opcji w stosunku do akcji nowej emisji zgodnie z umową opcji

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

płatności w wysokości 17 mln zł. Finansowanie zapłaty ceny nabycia akcji objętych wezwaniem zostanie pokryte środkami pochodzącymi z udzielonego przez Santander Bank Polska kredytu inwestycyjnego w wysokości 17 mln zł lub z realizacji płatności z gwarancji" - czytamy dalej. Wezwanie zostało ogłoszone

Echo sprzeda 10 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 11,5 mln euro

sprzedaży akcji (w tym otrzymanie ceny za akcje) to nie później niż 13 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie.  "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 22 574 354 akcji EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do

Większościowy akcjonariusz chce wycofać akcje ATM z obrotu giełdowego

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - AAW III - większościowy akcjonariusz ATM - rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę i zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji z obrotu na giełdzie, podał ATM

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podjęcia przez spółkę analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 20% w drodze emisji akcji zwykłych, podała spółka. W ocenie zarządu

ES-System ocenia cenę w wezwaniu firmy Glamox jako godziwą

zamierza nabyć w wyniku wezwania 42 863 637 akcji ES-System, uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. "Zarząd ocenia, że przedstawione w komunikacie wzywającego strategiczne plany wobec spółki są zgodne

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

chcieliśmy uplasować przy okazji emisji. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach osiągane przez nas wyniki pozwolą na zdobycie jeszcze większego zaufania inwestorów i pokazania pełnego potencjału spółki, co istotnie przełoży się na wzrost jej wartości" - dodał prezes. Oferta obejmowała 2 820 000 akcji

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Rawlplug podjęli uchwałę o wypłacie 10,74 mln zł dywidendy, co daje 0,33 zł na akcje, podała spółka. „Zgodnie z podjętą uchwałą, zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł, tj. kwotę 33 gr na jedną

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ronson Development zamierza skupić 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego po maksymalnej cenie 2,1 zł za sztukę, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na buyback to 2 mln zł. "Jako

Elektrobudowa oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej do umowy o finansowanie

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa wskazuje, iż jej intencją pozostaje uzgodnienie wydłużenia terminu na "wystąpienie zdarzeń związanych z emisją akcji serii F" i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, podała spółka. Treść umowy zmieniającej obejmuje opisane

Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Jujubee zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję 150 tys. akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka. "Przedmiotowe podwyższenie kapitału

GPW zawiesiła obrót akcjami Huckleberry Games na rynku NewConnect

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) -  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Huckleberry Games, podała spółka. "Podjęcie przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w