akcje cena na dany dzień

tm, PAP

Wzrosty na giełdzie w USA

Wzrosty na giełdzie w USA

Giełda w Nowym Jorku zakończyła w czwartek sesję lekkimi wzrostami głównych indeksów. Chociaż ogłoszone w tym dniu dane o gospodarce nie były zachęcające, inwestorów skusiły ceny akcji, obniżone po trzech dniach spadków.

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

ogłoszenie wezwania o 21,8%. Ponadto cena akcji jest o 28,1% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Biorąc pod uwagę powyższe dane dotyczące ceny proponowanej w wezwaniu oraz przedstawione przez zarząd spółki

Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Liczba akcji Asseco Poland będąca przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na ofertę Cyfrowego Polsatu wynosi 18,178 mln, podał Cyfrowy Polsat na podstawie wstępnych danych przekazanych przez Trigon DM. "Zarząd [...] powziął wstępną informację przekazaną

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

wszystkich posiadanych przez nich akcji Gino Rossi pod cenie 0,55 zł za sztukę. Przed ogłoszeniem wykupu CCC posiadało bezpośrednio 153 783 510 akcji, stanowiących ok. 90,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. W lutym br. w wyniku wezwania ogłoszonego przez CCC

BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Zarząd BBI Development przyjął program skupu akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2019 r., podała spółka. "Łączna cena nabycia wszystkich akcji własnych

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2. Zaspokojenie 35% wierzytelności głównej, to jest kwoty 7 350 000 zł, poprzez jednorazową spłatę w dniu 13 sierpnia 2027 r. (data wykupu obligacji). Obligatariusze zachowają prawo do żądania wcześniejsze konwersji pozostałych obligacji na akcje spółki

Ceny ropy naftowej stabilizują się po dynamicznym spadku

obniżenie wydobycia ropy o 400 tys. baryłek dziennie. Działania te mają wspierać ceny ropy w kolejnych miesiącach. Tymczasem po największym w historii IPO nie zwalnia Saudi Aramco. W drugi dzień po debiucie kurs akcji na parkiecie w Rijadzie wyraźnie przekroczył 38 riali, co sprawiło, że wycena arabskiego

Przegląd informacji ze spółek

emisyjna jednej nowej akcji została ustalona na 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z uchwał podjętych dziś na NWZ. DataWalk pozyskał 15,04 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii N, podała spółka. Subskrypcja prywatna obejmowała 327 000

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10 800 000 akcji zwykłych

PBKM sfinalizował zakup 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) sfinalizował nabycie 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro, podała spółka.  "Spółka dokonała zapłaty ostatecznej ceny w wysokości 17,5 mln euro, co na dzień sporządzenia niniejszego raportu stanowi

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

przysługiwać będzie prawo do zamiany obligacji na akcje serii I. "Prawo zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej obligacji na akcje serii I równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany. Liczba akcji

Miraculum podwyższy kapitał poprzez emisję 2 mln akcji serii B

. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii B. "Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: (i) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego

Notowania złota spadły w okolice 1400 USD za uncję

, co w pewnym stopniu powstrzymuje ceny złota przed dalszymi spadkami. Jednym z czynników, który również pomaga stronie popytowej na rynku złota, jest ogólna niepewność związana z przyszłością globalnych rynków finansowych. Ostatnie dni przyniosły słabość byków na rynkach akcji, co zwiększa

Mabion uzgodnił z EBI warunki finansowania do 30 mln euro

% rocznie, podano również. "Warunkiem udostępnienia (wypłaty) finansowania przez EBI jest m.in. emisja przez spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C, które zostaną objęte przez EBI i będą uprawniać do objęcia akcji serii T spółki stanowiących 2,85% kapitału zakładowego spółki na dzień emisji. W

Benefit Systems ma umowę ws. sprzedaży 33,94% akcji Fabryki Formy za 12 mln zł

, sprzedający oprócz ceny, o której mowa powyżej, będzie uprawniony do uzyskania od Fit Invest tzw. dodatkowych kwot, w łącznej wysokości nie wyższej niż 12 mln zl. Dodatkowe Kwoty wyniosą 0,5% wzrostu kapitalizacji emitenta w latach 2018-2022 powyżej kwoty 2,6 mld zł. Dodatkowe kwoty za dany rok zostaną

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

000 zł. [...] Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 6 zł za 1 akcję. [...] Wartość akcji po cenie emisyjnej wyniesie 7 500 000 zł" - czytamy dalej. Liczba akcji przypadająca na każdą obligację wyniesie 50 sztuk akcji. Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi (i

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 50 mln akcji

zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2018 r. wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym spółki w dacie podjęcia niniejszej uchwały i wyrażą takie zainteresowanie" - czytamy również w uchwale.   Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego zostanie

Cube.ITG uplasował akcje serii C za łączną kwotę 19,73 mln zł

podmiotu obejmującego akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie, podano także. W ramach emisji nastąpiło rozliczenie umowy pożyczki kwoty 5 mln zł, udzielonych spółce przez jej prezesa Marka Girka, poprzez potrącenie wierzytelności wobec spółki za akcje serii C obejmowane przez Girka, wskazano

Negatywne dane nt. niemieckiej gospodarki spodziewane, bez wpływu na giełdy

rynków akcji na świecie. Dzisiaj GUS poda wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych w drugim kwartale bieżącego roku. Nie są to jednak dane, które ostatnio miały wpływ na notowania akcji. W Europie nie będą już dzisiaj publikowane dane uznawane w ostatnich miesiącach za istotne dla rynków. Takimi mogą być

CCC zdecydowało o emisji 2 mln akcji serii H w ramach kapitału docelowego

menedżera oferty, za pośrednictwem którego dany akcjonariusz wziął udział w procesie budowy księgi popytu. "Przewiduje się, że do dnia 13 września 2017 r. umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte, a płatności za akcje serii H zostaną dokonane na rachunek oferującego wskazany w umowach objęcia

Przegląd prasy

do większej aktywności przy przygotowaniach do wdrożenia technologii 5G Parkiet --Borowski z Credit Agricole: Ceny energii dla gosp. domowych wzrosną z początkiem 2020 r. o 4%, co nie wpłynie mocno na inflację CPI --PKN Orlen: Konsolidacja rynku przewozów kolejowych w ramach synergii Orlenu z

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

obligacji na akcje serii I. "Prawo zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej obligacji na akcje serii I równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany. Liczba akcji serii i przyznawanych za jedną

GPW wprowadzi 24 IX zmiany zasad obliczania i publikacji 4 indeksów (aktual.)

. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.  GPW podała, że dzięki zmianie częstotliwości publikacji indeksów WIG20TR

GPW wprowadzi 24 IX zmiany dot. zasad obliczania i publikacji 4 indeksów

inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w

Złoto pozostaje pod presją silnego dolara

poddadzą się oni tak łatwo. Dodatkowym wsparciem dla nich podczas środowej sesji były rozczarowujące dane makro z Niemiec oraz gorsze nastroje na rynkach akcji. To wszystko przyczyniło się do pojawienia się wątpliwości co do przyszłości globalnej gospodarki, a gorsze nastroje pomogły notowaniom złota

Zapisy na akcje genXone 21 XI - 20 XII, debiut na NewConnect - w I poł. 2020 r.

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - genXone - biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej - uruchomiła publiczną emisję akcji, prezentując jej warunki na platformie CrowdConnect. Spółka oferuje 580 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 6,9 zł każda

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

% kapitału) po cenie 3,1 zł za sztukę. W dacie ogłoszenia przymusowego wykupu żądający wraz z podmiotem dominującym Sebastianem Sawickim posiadali łącznie 7 468 217 akcji spółki, reprezentujących łącznie około 91,12% kapitału zakładowego. TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent

Rząd przyjął nowelę ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

członkowskiego UE, wykonujący działalność  w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług;  ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania aktywami będzie  następowało na wniosek organu nadzorczego państwa UE, w którym dany zakład ma siedzibę. "Wprowadzono

Akcjonariusze IMS przyjęli program motywacyjny na lata 2018-2020

więcej niż 1,5 mln akcji serii C, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w regulaminie kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01 sierpnia 2016 r. - 31 lipca 2017 r. wynoszącej 3,03 zł, podano także. We

Kwestie regulacyjne niepokoją inwestorów posiadających akcje potentatów z USA

istotne dane, tym bardziej, że rynki coraz bardziej przyglądają się impulsom cenowym w Polsce. Oczekuje się wzrostu o 0,3% co dałoby 2,4% wzrostu cen rok do roku. Te dane zostaną opublikowane o 10:00. Z innych ważnych odczytów danych ekonomicznych warto zwrócić uwagę na wskazania inflacji konsumenckiej

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 13 mln akcji serii L bez pp

ceny emisyjnej mając na względzie, że cena jednej akcji serii L nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji spółki z następujących dni sesyjnych 19 czerwca 2017, 20 czerwca 2017, 21 czerwca 2017, 22 czerwca 2017 oraz 23 czerwca 2017 roku, pomniejszona o dyskonto w wysokości 15

Notowaniom złota niewiele brakuje do psychologicznej bariery 1300 USD/oz.

wrażliwi na informacje docierające z rynków akcji i szerokiej gospodarki. W środę opublikowany został szereg danych makroekonomicznych, które wskazują na coraz gorszą sytuację w światowej gospodarce. Dzień rozpoczął się od rozczarowującego odczytu indeksu PMI dla przemysłu w Chinach, a później słabsze od

Przedświąteczna koniunktura pomaga akcjom, ale obroty na GPW pozostają niskie

indeksach. Na przykład na kontrakcie US SPX500 2/3 inwestorów ma otwarte długie pozycje. Dzisiaj warto obserwować akcje PKO BP. Wczoraj potwierdziły hossę i ruchy cen na tej spółce mogą dać impuls inwestorom zaangażowany w walory innych banków. Z ciekawych spółek nie sposób pominąć Oponeo, które w okresie

ING BSK kupi 45% akcji NN Investment Partners TFI za około 177,2 mln zł

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski rozpoczął 20 listopada negocjacje ws. zakupu 45% akcji NN Investment Partners TFI, a 18 grudnia br. podpisał przedwstępną umowę dotycząca tej transakcji, podał bank. Cena za 45% akcji NN TFI została ustalona na około 177,2 mln zł.  "

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję, podała spółka. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP. "

Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji TelForceOne

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji spółki TelForceOne, stanowiących 48,14% wszystkich akcji i głosów, po 3,1 zł za akcję do 23 czerwca i 2,95 zł po tej dacie, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. "W okresie do dnia 23 czerwca

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

przyporządkowane do Grupy 8, która nie zostanie zaliczona na pokrycie ceny emisyjnej akcji podlega umorzeniu. • Objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. • Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający

Bowim miał wstępnie 2,96 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2019 r.

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Bowim miał 716,9 mln zł jednostkowych przychodów netto i 2,96 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2019 r., co oznaczało odpowiednio: wzrost o 8,67 mln zł i spadek o 9,53 mln zł r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

; 0,0050 zł, podano także. "Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności [...] Klasyfikacji

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny nadal spadać w przyszłym tygodniu

o około 12 groszy na litrze mniej, za diesla o 8 groszy, a za autogaz aż 20 groszy na litrze. Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach: Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 9-03-2018 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3491 PLN/1000l (spadek o 59 PLN/1000l w porównaniu do cen

Qumak: Otrzymana opinia wskazuje, że cena zakupu udziałów Euvic jest godziwa

zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii M, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w

Poprawa atmosfery na zagranicznych parkietach daje nadzieję na wzrosty na GPW

, jest obecnie największym zagrożeniem dla rynków akcji. Podczas wczorajszej sesji polskiemu rynkowi udało się podbić ceny, co przynajmniej chwilowo oddaliło widmo złamania wsparcia, jakim jest strefa 58000-58500 pkt. dla WIG i jednocześnie 2190-2210 pkt. dla WIG20. Na razie można mówić tylko o odbiciu

Przegląd informacji ze spółek

zarządzający Huawei CBG Polska Jefferson Zhang. Akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę 2,67 mln zł. Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony

Notowania złota i srebra delikatnie obsuwają się w dół

dalszych losach obu metali. A te są niepewne. Niewątpliwie w ostatnich dniach presję na zniżkę notowań złota i srebra wywiera stosunkowo silny amerykański dolar, który jest odwrotnie skorelowany z cenami tych kruszców. Nie oznacza to jednak, że ta presja się utrzyma, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepewność

Master Pharm chce przeznaczać na dywidendę do 50% skonsolidowanych zysków

za dany rok obrotowy" - czytamy w prospekcie emisyjnym. Rekomendacje zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależały m.in. od: (i) wysokości osiągniętego zysku, (ii) uzyskania przez Grupę finansowania zewnętrznego na realizację strategii, (iii) potrzeb związanych z nakładami

GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcje 

spółki zostanie podwyższony o kwotę 4,12 mln zl do kwoty ok. 9,12 mln zł w drodze ustanowienia ok. 82,4 mln nowych akcji na okaziciela serii F.   "Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi kwoty stanowiącej 34,64% należności głównej, przysługującej danemu

Echo Prime sprzedaje ok. 7,5% akcji Echo Polska za łącznie ok. 38,59 mln euro

Johannesburgu, Redefine zgodził się na skrócenie okresu zbywania akcji Echo Polska należących do Echo Prime do jednego roku po dopuszczeniu akcji Echo Polska do obrotu na giełdzie w Johannesburgu. Zgodnie z umową A, cena sprzedaży wynosi 12 863 228 euro i ma zostać zapłacona przez Lisala do dnia 1 kwietnia

Dziś na GPW oczekiwana większa zmienność, sesja w Azji może ciążyć rynkowi

ostatnich szczytów na parkietach w Niemczech i we Francji. Brak aktywności inwestorów z USA w związku z tamtejszym Dniem Martina Luthera Kinga dał się wczoraj odczuć na wszystkich rynkach, w tym na GPW. Zmienność cen była minimalna, a większość indeksów zakończyła sesję na poziomach zbliżonych do tych z

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz DB Securities wyniósł 387,7 mln zł, podał Santander Bank Polska. Bank oczekuje, że ostateczne rozliczenie ceny nabycia nastąpi do końca marca br.  Według stanu na dzień

Cloud Technologies ogłosił ofertę nabycia akcji własnych za kwotę do 18 mln zł

stosownych ofert wraz z określeniem proponowanej ceny sprzedaży. Dopuszczalne jest także przesyłanie ofert pocztą na adres Ipopema Securities oraz w formie elektronicznej" - podano w komunikacie. W przypadku, w którym wartość akcji w ramach prawidłowo złożonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży

Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon

; - czytamy w komunikacie. Płatność ceny, jak również przeniesienie własności akcji nastąpią w dniu zawarcia umowy. "Niezależnie od przeniesienia własności akcji w dniu zawarcia umowy dokonana została również cesja pożyczki na rzecz Sevibe Cells i tym samym, po rozliczeniu w tym samym dniu zobowiązań

Na rynkach metali szlachetnych wyhamowanie po dynamicznych wzrostach cen

kolejne podwyżki stóp procentowych w bieżącym roku nie są wcale pewne. Jeśli dane makro z gospodarki USA, ale i z całej światowej gospodarki, będą się pogarszać, to z pewnością Fed je uwzględni i skoryguje swoje nastawienie. Dużo będzie zależało też od sytuacji na rynkach akcji. W ostatnich dniach się

Ceny ropy mogą dziś zaważyć na notowaniach na GPW

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Okres świąteczny minął inwestorom na GPW pod znakiem złych doniesień z europejskiej gospodarki, które napłynęły w czwartek. Dzisiejsze notowania dodatkowo mogą skomplikować najnowsze zwyżki cen ropy naftowej. Warto też zwrócić uwagę na publikowane

Kaps Investment ogłosił squeeze-out 8,88% akcji TelForceOne po 3,1 zł

9 grudnia. "Kaps Investment (żądający) osiągnął [...] w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TelForceOne [...] ogłoszonego przez żądającego około 89,9% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. W dacie ogłoszenia żądania, żądający wraz z podmiotem

BZ WBK ma umowę ws. nabycia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

spółką przejmującą; (b) w zamian za wydzielony biznes przenoszony na bank w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału (zdefiniowany poniżej), obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w

Obawy o niemiecką gospodarkę ciążą indeksowi WIG20

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Po fatalnych danych z niemieckiego przemysłu, dziś poznamy indeks nastrojów w niemieckim biznesie Instytutu IFO. Obawy o stan europejskiej gospodarki psują humory inwestorom, którzy nie mają ochoty angażować kapitału w akcje notowane na GPW. Dodatkowo

Przegląd informacji ze spółek

na 24 października br., podała spółka. Gra trafi do AppStore w cenie 9,99 euro. Będzie dostępna na terenie całego świata, z wyłączeniem Azji i Rosji, gdzie będzie dystrybuowana przez lokalnych wydawców.  Infoscan zakończył subskrypcję 130 tys. akcji objętych po 3 zł w ramach emisji

Przegląd informacji ze spółek

Warszawa uważa cenę w wezwaniu Acciony (3,45 zł za jedną akcję) za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka. Stalexport Autostrady odnotował 37,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2019 r. wobec 93,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane

Bowim miał wstępnie 3,27 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r.

finansowych związane są ze spadkami cen wyrobów hutniczych w okresie ostatniego kwartału roku 2018 i pierwszego kwartału roku 2019, podano również. Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu spółka nie dysponuje wstępnymi wynikami

GPW wprowadzi od 27 grudnia 3 indeksy dywidendowe

" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski podczas spotkania prasowego.  Indeksy dywidend nie uwzględniają cen transakcji akcjami oraz dochodów z tytułu praw poboru. Są wyliczane na podstawie dochodów z dywidend pieniężnych, wypłacanych przez spółki indeksu bazowego, tj. WIG20 lub

Przegląd informacji ze spółek

powołała prezesa Mirosława Klepackiego oraz członka zarządu Arkadiusza Chmielewskiego na nową wspólną kadencję na okres 2019-2022, podała spółka. Polski Holding Nieruchomości  (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 19,19 mln zł, tj. 0,41 zł na akcję za 2018 rok, podała spółka. 

Złoty w oczekiwaniu na wyniki posiedzenia Fed, krajowe dane bez wpływu

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Pogorszenie klimatu inwestycyjnego na świecie, w tym przede wszystkim na rynkach akcji, pozostanie we wtorek bez większego wpływu na notowania złotego. Takiego wpływu nie będą też miały publikowane dane z polskiej gospodarki. Złoty, podobnie jak wiele innych

Giełdy zagraniczne mogą dziś pomagać GPW, gwiazdą parkietu pozostanie CD Projekt

; pozostanie CD Projekt. Pozytywna sesja na rynkach azjatyckich może być dziś paliwem do wzrostów na początku notowań na GPW. Poza parkietem koreańskim, który zakończył dzień z niewielką stratą, główne indeksy zakończyły dzieńna zielono". Wyróżnia się mocna zwyżka akcji chińskich, po

ATM: Cena 10,37 zł za akcję w wezwaniu MCI.PrivateVentures FIZ jest godziwa

. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 3 797 097 sztuk akcji zwykłych spółki ATM po cenie 10,37 zł za jedną akcję. Kilka dni później MCI.PrivateVentures FIZ złożył wniosek do Urzędu Ochrony

BM Reflex:Ceny paliw na części stacji mogą jeszcze wzrosnąć w przyszłym tygodniu

; Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 12-04-2018: benzyna bezołowiowa 95 – 4,76 zł/l (+4 gr/l), benzyna bezołowiowa 98  - 5,04 zł/l (+4 gr/l), olej napędowy – 4,66 zł/l (+5 gr/l), autogaz – 2,06 zł/l (+1 gr/l). W przyszłym tygodniu, nawet jeśli wyhamują podwyżki cen na

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru kwotę ok. 15,3 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.  Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 8 795 052 akcji. Na

MCI.Private Ventures ma zgodę UOKiK na przejęcie ATM

1.0., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 3 797 097 sztuk akcji zwykłych spółki ATM po cenie 10,37 zł za jedną akcję. Kilka dni później MCI.PrivateVentures FIZ złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad ATM. ATM jest spółką akcyjną

Na rynkach akcji względny spokój po atakach na rafinerie w Arabii Saudyjskiej

zakończyć dzień ok. 12 procent nad kreską. Z perspektywy inwestorów istotna będzie dzisiaj publikacja indeksu nastrojów w gospodarce instytutu ZEW oraz danych na temat amerykańskiej gospodarki przemysłowej. Chociaż po ostatnich, głośnych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie na rynkach akcyjnych nie doszło do

Przegląd informacji ze spółek

za 2018 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 60 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za akcję, z

Na GPW spokojniej po trzech sesjach wzrostów

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Nastroje na GPW zostały opanowane po powstrzymaniu spadków i trzech dniach rosnących wycen akcji. Dopóki WIG20 utrzymuje się powyżej 2100 pkt., inwestorzy mogą czuć się bezpieczniej. Spokoju nie zaznają natomiast uczestnicy rynku walutowego &ndash

mDM obniżył wycenę Grupy Azoty do 86,1 zł nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) podtrzymali rekomendację 'kupuj' dla Grupy Azoty i obniżyli cenę docelową do 86,1 zł za akcję z 100,2 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 7 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 72 zł. W

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 20 600 000 akcji serii E, w drodze subskrypcji prywatnej wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Cena emisyjna akcji nowej emisji ma wynosić 1 zł.  Kernel Holding

Małe szanse na zmniejszenie strat z inwestycji w WIG20 przed końcem roku

„drugą fazę" negocjacji handlowych pomiędzy USA a Chinami. Na GPW pozostało już niewiele dni sesyjnych w tym roku. Dla przypomnienia, zarówno Wigilia, jak i Sylwester są dniami wolnymi dla inwestorów. Dodatkowo należy jeszcze przypomnieć o wcześniejszym, księgowym rozliczeniu akcji (T+2

Inwestorzy na GPW zaczynają majówkę

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj inwestorom oczekującym ruchów cen na naszej giełdzie nastrój „majówkowy" może doskwierać jeszcze bardziej niż wczoraj. Pomocne mogą być jednak licznie spływające dane o inflacji i PKB z wielu europejskich krajów. Na świecie głównymi

Bowim miał wstępnie 10,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r.

trendami zmian cen wyrobów hutniczych w analogicznych okresach" - czytamy dalej. Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu spółka nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za 2018 rok, podano także. Grupa Bowim

Przegląd informacji ze spółek

Silesia, dodano. A&R Carton - będący częścią szwedzkiej grupy AR Packaging - oraz Colorpack - spółka zależna A&R Carton - ogłosiły wezwanie na sprzedaż 3 842 136 akcji BSC Drukarnia Opakowań, uprawniających do 39,18% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena oferowana w wezwaniu to

Indeks WIG20 nie może dać sobie rady z poziomem 2400 pkt

ważniejsze dla WIG20 mogą okazać się lepsze nastroje na globalnych rynkach po sesji w Azji, a także nowe odczyty danych makroekonomicznych. GPW rozpoczyna dzień po kolejnej, mocnej sesji w Tokio. Wczorajsze wybicie w górę i przełamania ważnych poziomów oporu na japońskiej giełdzie pozostało bez wpływu na

Kaps Investment nabył 2,14 mln akcji TelForceOne w wezwaniu

Maklerski niniejszym informuje, że przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania w dniu 14 lipca 2016 r., było 2 139 284 akcje" - czytamy w komunikacie. Na początku lipca Kaps Investment podwyższył cenę w wezwaniu do 3,1 zł za jedną akcję z 2,95 zł. Wcześniej prezes i główny

Rynki nadal w niepewności, czekamy na dane z polskiej gospodarki

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Na obecnych poziomach inwestorzy na GPW obawiają się kupowania akcji widząc ryzyko kolejnej fali korekty. Dobre sygnały płyną jednak z rynku złotego. Startu dzisiejszej sesji, po dniu wolnym w USA, nie ułatwi słaba sesja w Japonii. Dzisiaj

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

latach ze względu na zmiany w sposobie użytkowania technologii, w tym większe zużycie danych, a także ze względu na wzrost cen innych grup towarów oraz poziomu dochodów w Polsce, uważa prezes P4 Jean-Marc Harion. "Klienci spodziewają się wzrostu cen w nadchodzących miesiącach i latach - z dwóch

Przeglad informacji ze spółek

330 akcji zwykłych na okaziciela serii M, podała spółka. Publikacja prospektu nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r. Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,53 mln ton w II kw. 2019 r. wobec 3,8 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,48 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

162 mieszkania, podała spółka. Czternastu akcjonariuszy Grupy Hollywood, posiadających łącznie ponad 90% akcji i ponad 90% głosów na walnym zgromadzeniu, ogłosiło przymusowy wykup akcji spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, podała spółka. Cena wykupu

Na GPW flauta, wybory nie zajmują inwestorów

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Ani nadchodzące wybory, ani zeszłotygodniowe orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych nie budzą emocji inwestorów aktywnych na GPW, co znajduje odzwierciedlenie w niskich obrotach i niskiej zmienności cen akcji. Rynek czeka na kolejną rundę rozmów

Przegląd informacje ze spółek

wskazujących na możliwość dokonywania obrotu jej akcjami z naruszeniem interesów inwestorów, podała Komisja.  Abadon Real Estate z Grupy Murapol ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 802 602 akcji Awbudu, po cenie 1,08 zł za każdą akcję, podał Abadon. Zapisy potrwają od 21 stycznia do 

Przegląd informacji ze spółek

, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję. Grupa AB oraz Axis Communications

Przegląd prasy

: Cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 241,81 zł/MWh w I kw. --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach w najbliższych dniach nie powinny rosnąć --Spółka zal. Scope Fluidics zakończyła 4. etap prac nad systemem PCR|ONE --FO Dębica udzieliła 115 mln zł pożyczki firmie Goodyear --URE: Ponad 5,5

Altus TFI rekomenduje 1,49 zł dywidendy na akcję lub buy-back po 16 zł/szt.

podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji i podzielenie zysku w

NWZ Projprzemu zdecyduje 28 IX o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

zasadach: 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 28 września 2020 roku, 2) uchwała zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnej zgody rady nadzorczej, 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

20 mln zł, może jeszcze ulec modyfikacji według ustalonego mechanizmu. "Zgodnie z warunkami umowy SPA, po spełnieniu się warunków zawieszających, o których mowa poniżej, zbywca przeniesie 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI) na spółkę Altus AT w zamian za cenę

Przegląd prasy

cen benzyny na stacjach w kolejnych dniach --Neuca planuje przeznaczyć na inwestycje 120 mln zł w 2019 r. --Skarbiec TFI:Pełny wpływ PPK na GPW ujawni się za 3 lata, ważne wsparcie dla MŚP --Neuca szacuje wzrost rynku hurtu aptecznego na 3-4% w 2019 r. --Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec

Przegląd prasy

akcję --T-Bull złożył wniosek do NCBR o dofinansowanie systemu iDe-Tox za 4,9 mln zł --Prezes Sygnity został zawieszony w czynnościach członka zarządu --BNP Paribas BP podtrzymał cenę 45 mln zł za działalność faktoringową --Tomasz Strama powołany na wiceprezesa GetBacku --Akcjonariusze ML

DM BPS obniżył wycenę LPP do 5 100 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku BPS podtrzymali rekomendację dla akcji LPP na poziomie "sprzedaj" i obniżyli cenę docelową akcji do 5 100 zł z 5 498 zł, wynika z raportu datowanego na 2 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 5 815 zł

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Wartość oferty wynosi 26,2 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy. Wikana ogłosiła ofertę zakupu do 1 262 994 akcji po cenie 1,4 zł za sztukę, podała spółka. Na dzień ogłaszania oferty akcje te stanowią nie więcej niż 6,3% kapitału zakładowego spółki. Szacunkowa wartość

Archicom przejmie mLocum od mBanku za 87,6 mln zł

płatność zostanie dokonana w dniu zawarcia drugiej przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji, podano także. "Zabezpieczeniem zapłaty przez spółkę będzie umowa poręczenia ustanowiona na rzecz Sprzedającego przez DKR Investment, akcjonariusza spółki" - czytamy w komunikacie. Archicom część ceny, tj

Akcjonariusze Pfleiderera zdecydują 21 VI o 1,1 zł dywidendy/akcję i buy-backu

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 71,2 mln zł, co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Ponadto ZWZ może zdecydować o rozpoczęciu skupu akcji własnych za

BDM podniósł rekomendację Ciechu do 'kupuj', wycena 68,6 zł

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Analitycy BDM podnieśli rekomendację dla Ciechu do "kupuj" z "akumuluj" z ceną docelową 68,6 zł, wynika z raportu datowanego na 11 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 53,5 zł. Na początku dzisiejszej sesji kurs wynosił 53,7 zł

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

;Obligacje będą miały następujące parametry: 1) Dzień emisji obligacji: 17 września 2018 r. 2) Dzień wykupu obligacji: 18 września 2019 r. 3) Wartość nominalna jednej obligacji: 10 000 zł, 4) Cena emisyjna jednej obligacji: 10 000 zł, 5) Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia w serii

MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił wezwanie na 3,8 mln akcji ATM po 10,37 zł/szt.

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 3 797 097 sztuk akcji zwykłych spółki ATM po cenie 10,37 zł za jedną akcję, podało ATM. "