akcje będącego

Witold Gadomski

Marnotrawienie naszych pieniędzy

Marnotrawienie naszych pieniędzy

Od końca października 2015 r., czyli od wyborów wygranych przez PiS, wartość akcji dziesięciu największych spółek giełdowych kontrolowanych przez skarb państwa spadła o 36,7 mld zł. Z kolei wartość akcji będących w posiadaniu skarbu państwa zmniejszyła się o 16,4 mld zł.

Wokół parkietu: Huta Sendzimira nie może oddać Stalproduktu

Huta Sendzimira zamierza w piątek ogłosić kontrwezwanie na akcje imienne Stalproduktu, oferując wyższą cenę niż Stanisław Kurnik. Bez tego może utracić kontrolę nad cenną spółką-córką, będącą ważnym odbiorcą jej stali

Cena emisyjna akcji serii C Selvity została ustalona na 38 zł/szt. 

emisji do 2,38 mln akcji serii C stanowiących ok. 15% obecnego kapitału zakładowego. Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie bezprospektowej oferty publicznej i zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi, którzy obejmą akcje o

GPW: Wycofanie akcji Indykpolu z obrotu nastąpi 11 czerwca

przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję. Po zakończeniu przymusowego wykupu, Indykpol oraz Rolmex wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia posiadają łącznie 100% akcji spółki. GPW podjęła wówczas uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z

Porozumienie Konsorcjum Stali ma 100% akcji spółki po przymusowym wykupie

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podała spółka. "Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje spółki należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną porozumienia, tj. 556 432 akcje, stanowiące 9,44% kapitału zakładowego spółki oraz 9,44% udziału głosów na walnym

GPW wykluczyła akcje Prime Car Management z obrotu

840 akcji spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej PCM został przejęty przez PKO Leasing, który na NWZ posiada 100% głosów. (ISBnews)

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

września 2019 r. transakcje, których przedmiotem było 1 125 485 akcji spółki Primetech S.A." - czytamy w komunikacie. Famur nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w II terminie zapisów w dniu rozliczenia transakcji, tj. 20 września 2019 r

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

125 akcji zwykłych na okaziciela, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLINDKP00013" - czytamy w uchwale. Walne zobowiązało zarząd spółki do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na

Generali Investments TFI zmieniło strategię trzech subfunduszy akcyjnych

Generali Investments TFI" - czytamy w komunikacie. Główną korzyścią z inwestycji w nowe subfundusze dla inwestorów jest uniezależnienie się od lokalnego rynku i możliwość inwestowania w akcje amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw będących często liderami w swoich branżach. Zarówno giełdy

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

nominalnej 0,5 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] na które składa się 1 926 130 akcji serii A, 7 704 660 akcji serii B, 3 000 000 akcji serii C, 150 000 akcji serii D, 390 000 akcji serii E, 449 496 akcji serii F

Indykpol ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 11 czerwca

, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz, ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję. Po zakończeniu przymusowego wykupu, Indykpol oraz Rolmex wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia posiadają łącznie 100% akcji spółki. GPW podjęła wówczas uchwałę w sprawie zawieszenia

Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Liczba akcji Asseco Poland będąca przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na ofertę Cyfrowego Polsatu wynosi 18,178 mln, podał Cyfrowy Polsat na podstawie wstępnych danych przekazanych przez Trigon DM. "Zarząd [...] powziął wstępną informację przekazaną

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że cena sprzedaży akcji zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa Elemental Asia, stanowiącą siedmiokrotność

Akcjonariusze GK Immobile zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

biorą udział wszyscy akcjonariusze spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414 031 akcji; b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,02 zł; c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r.; d) termin wypłaty przez spółkę dywidendy

Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

wykonaniu prawa poboru oraz objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty publicznej, natomiast Akcjonariusze2 powiadomili spółkę, że każdy z nich zamierza uczestniczyć w subskrypcji akcji nowej emisji w wykonaniu prawa poboru, ale nie zamierza objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

- Santander Biuro Maklerskie. "Spółka AccorInvest Group, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 11 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

głosów na walnym zgromadzeniu Indykpolu, działając za pośrednictwem Pekao Investment Banking ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, niebędących stronami porozumienia, podał Indykpol. Strony porozumienia w chwili ogłoszenia przymusowego

W wezwaniu na akcje PBKM zawarto transakcje na 643,9 tys. walorów

Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. "Spółka AOC Health GmbH, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na Wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 17 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Na początku lutego 2020 r

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 19 XI o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

  akcji zwykłych na okaziciela serii B1, b) 853 470 akcji zwykłych na okaziciela serii C, c) 4 026 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D, d) 31 282 683 akcji zwykłych na okaziciela serii E, e) 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, będących obecnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

% akcji w spółce GA Polyolefins, 47% akcji należy do spółki Grupa Azoty. Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a

GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

Investment Banking ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, niebędących stronami porozumienia. Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

związku z czym prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie zostaną nabyte przez Ringier Axel Springer Media AG" - czytamy w komunikacie. 26 lutego br. Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki MZN Property. Przyjmowanie zapisów miało

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

'Baltona' S.A. […] w tym: (i) 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] (ii) 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A" - czytamy w komunikacie. Akcje

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda [...] będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów

Porozumienie Konsorcjum Stali ogłosiło przymusowy wykup akcji po 26 zł/szt.

został ustalony na 9 stycznia 2020 roku, a cena wykupu jednej akcji będącej przedmiotem przymusowego wykupu akcji spółki wynosi 26 zł" - czytamy w komunikacie. Podmiotami wykupującymi będą: Barbara Dembowska - w ilości 53 740 szt., Krystyna Borysiewicz - w ilości 111 280, Marek Skwarski - w ilości

W wezwaniu na Mostostal Warszawa zawarto transakcje na 1,834 mln akcji

wezwaniu. "Acciona Construcción S.A., jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w I terminie zapisów, tj. do dnia 5 sierpnia 2019 r. włącznie w dniu rozliczenia ww. transakcji, tj. 12 sierpnia 2019 r

Akcjonariusze GK Immobile zdecydują 29 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

akcji własnych będących w posiadaniu spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 414 031 akcji; b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,02 zł; c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r.; d) termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 r." - czytamy w

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

, na stronie internetowej spółki [...] oraz na stronie internetowej pośredniczącej firmy inwestycyjnej mając na uwadze, że spółka jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy spółki zgodnie z art. 20 ustawy o ofercie publicznej; łączna liczba akcji własnych będących

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu. "Obecnie spółka posiada 69 910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez

Unified Factory przedstawiło zaktualizowane propozycje układowe

% wierzytelności na akcje, co daje 1,89 mln zł. Spółka zakłada w związku z tym emisję do 2,1 mln akcji po cenie 0,9 zł za walor. Zobowiązania wobec obligatariuszy mają w dalszej części zostać zaspokojone poprzez przejęcie 2,26 mln akcji spółki, będących przedmiotem zastawu. Pozostała część głównej kwoty

A&R Carton przejął akcje BSC Drukarni Opakowań od dwóch akcjonariuszy

Holding, będący częścią szwedzkiego producenta opakowań AR Packaging, został nowym właścicielem rlc packaging GmbH, która, za pośrednictwem Colorpack GmbH, kontroluje 36,7% akcji BSC Drukarni Opakowań. 16 stycznia br. Janusz Schwark i Arkadiusz Czysz, akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań poprzez spółki

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie

Globalworth Holding skupił 1 075 178 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Globalworth Holding w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., ogłoszonego 26 kwietnia, skupił łącznie 1 075 178 akcji tej spółki, podał Santander Bank Polska, podmiot pośredniczący w

Finergis Investments i M. Górski ogłosili przymusowy wykup 7,49% akcji Ergisu

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) -  Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim ogłosili przymusowy wykup 2 828 849 tj. 7,49% akcji Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną akcję, podała spółka. "Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie wykupywane akcje, tj. 2 828 849 akcji

Sąd zatwierdził układ Unified Factory

konwersję 7,56% wierzytelności na akcje, co daje 1,89 mln zł. Spółka zakłada w związku z tym emisję do 2,1 mln akcji po cenie 0,9 zł za walor. Zobowiązania wobec obligatariuszy mają w dalszej części zostać zaspokojone poprzez przejęcie 2,26 mln akcji spółki, będących przedmiotem zastawu. Pozostała część

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 57 627 263,86 zł zostaje podzielony w ten sposób, że: 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,5 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,5 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące

IMS zarekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez zarząd spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez ZWZ według stanu na dzień dywidendy. Przy czym

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Chemobudowa Kraków oraz (b) 187 000 akcji w spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki z siedzibą w Katowicach (CBPG) będących akcjami zwykłymi imiennymi serii A o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 870 000 zł, stanowiących 85% kapitału zakładowego CBPG oraz uprawniających

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską

wezwaniu na akcje tej spółki ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, wynoszącą 40,38 zł za akcję za nieodzwierciedlającą wartości godziwej, podała BSC Drukarnia Opakowań. Akcjonariusze zapowiedzieli jednocześnie, że nie wezmą udziału w wezwaniu. "Do spółki wpłynęło pismo w związku z ogłoszonym

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela [...] w liczbie nie większej niż 255 079, co stanowi nie więcej niż 1,94% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,8 zł

Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł

zarządu do określenia liczby akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez spółkę oraz ceny nabycia jednej akcji własnej, przy czym ustalona cena nie może być niższa niż 17 zł oraz wyższa niż 40 zł" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że nie podjął decyzji o

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [...] ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Alchemia należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. Podmiotem wykupującym akcje w ramach przymusowego

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

ze wszystkich akcji, będących przedmiotem transakcji, o których mowa powyżej, w dniu rozliczenia tych transakcji, tj. 16 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji własnych, co stanowi 28,6944% kapitału zakładowego i uprawnia

Akcjonariusz Onico sprzeda pakiet kontrolny na rzecz inwestora branżowego

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Capitale Tre Investments zawarł umowę przewstępnego zbycia 605 000 akcji Onico stanowiących 40,77% kapitału zakładowego i 54,55% głosów na walnym zgromadzeniu na rzecz inwestora branżowego, podała spółka. "Inwestor branżowy podejmie prace nad sporządzeniem

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania uchwały emisyjnej poprzez emisję nie więcej niż 75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2 zł każda, podała spółka. "Według informacji posiadanych przez spółkę

Indykpol złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję. Po zakończeniu przymusowego wykupu, Indykpol oraz Rolmex wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia posiadają łącznie 100% akcji spółki. W połowie grudnia GPW podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z

Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych po 235 zł za szt.

własnych (bezpośrednio), stanowiących 4,11% kapitału zakładowego spółki, z których spółka nie ma możliwości wykonywania prawa głosu na WZA. Ponadto, spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia niniejszej oferty poza akcjami będącymi jej przedmiotem" - czytamy w informacji

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ultimate Games sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich akcji będących dotychczas

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

zł każda, wyemitowanych przez Pfleiderer Group S.A. [...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać po zaokrągleniu do

W wezwaniu na Alchemię zawarto transakcje na 23,44 mln akcji

Maklerskie, jako podmiot pośredniczący. "Spółka Impexmetal SA, jako jedyny podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 12 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie. 11 stycznia Roman Karkosik

Cyfrowy Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII

informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski, działający jako podmiot pośredniczący w realizacji zaproszenia, z której wynika, iż ilość akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na zaproszenie wyniosła 18 178 386 akcji Asseco"

Akcjonariusze objęli 1,01 mln akcji serii G NanoGroup w subskrypcji prywatnej

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze objęli 1,01 mln akcji serii G NanoGroup oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 3,6 zł za akcję, podała spółka. Wartość emisji wyniosła 3 652 380 zł. "Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec

Akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Domu Maklerskiego X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 28,17 mln zł, tj. 0,24 zł na akcję, z zysku netto za 2019 r., podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 25,97 mln zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy. "

Larq FIZ objął 65 tys. akcji Brand24 za 1,38 mln zł

finansowy emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych Larq FIZ będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od emitenta - Larq Fund Management" - czytamy dalej. Na początku kwietnia Brand24 poinformował, że środki z emisji akcji pozwolą w okresie do dwóch kwartałów powrócić

PKO Leasing chce obniżyć cenę w wezwaniu na akcje PCM do 20 zł od 23 maja

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - PKO Leasing zamierza dokonać zmiany ceny po której będą nabywane akcje Prime Car Management (PCM) od 23 maja br. do 20 zł z 23,75 zł, podało PCM. "Wzywający (będący jedynym podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu) informuje, że zamierza dokonać, zmiany ceny

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

Neuca nabyła 150 tys. akcji własnych po 310 zł/ szt.

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Neuca nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku. "W dniu dzisiejszym zostały zawarte i rozliczone transakcje będące wynikiem ogłoszonej w dniu 13 czerwca

Elektrobudowa: Banki oczekują objęcia kontroli nad spółką przez nowego inwestora

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Banki i ubezpieczyciele, będące stroną umowy o finansowanie Elektrobudowy, oczekują, że nowy inwestor branżowy obejmie pakiet kontrolny akcji spółki, podała Elektrobudowa. "Emitent informuje, że w dniu 13 września 2019 roku w godzinach wieczornych

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

wezwaniu. "Spółka Famur, jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w I terminie zapisów, tj. do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie, w dniu rozliczenia ww. transakcji, tj. 26 lipca 2019 r." - czytamy

Prezes LPP przeniesie posiadane akcji do fundacji w kilka miesięcy (aktual.)

akcjonariuszem LPP.  "Od dwóch lat tworzymy konstytucję rodzinną. Chcemy być przygotowani na przyszłą sukcesję. Zdecydowałem, że powołamy fundację Semper Simul, gdzie chce skupić swoje akcje. Fundacja będzie posiadaczem 31,5% głosów i 319 tys. akcji będąc jednocześnie największym akcjonariuszem LPP

Herkules zamierza skupić do 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł szt.

pełni pokryte zdematerializowane akcje spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 4 650 000 akcji spółki. Cena ustalona przez nadzwyczajne walne zgromadzenie została

Aeref zawarł przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji Murapolu

uzyskał informację o zawarciu pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi będącymi aktualnymi akcjonariuszami Murapol S.A. (jako sprzedającymi), a Aeref V PL Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu ( - warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży 98,04% akcji spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku

Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ

Rossi. Cena sprzedaży akcji Simple wynosi 1,0 zł.  "Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Forum 82 FIZ, będącym kupującym, w terminie 3 dni roboczych od dnia przeniesienia posiadania akcji Simple na rzecz Forum 82 FIZ" - czytamy w komunikacie.  Gino Rossi podało, że umowa

Unified Factory, po zatwierdzeniu układu, chce odbudowywać swój biznes

zaspokojone poprzez przejęcie 2,26 mln akcji spółki, będących przedmiotem zastawu. Pozostała część głównej kwoty wierzytelności oraz odsetki mają zostać umorzone, wynika z zaktualizowanych propozycji układowych. Unified Factory w restrukturyzacji to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej

Elektrobudowa oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej do umowy o finansowanie

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa wskazuje, iż jej intencją pozostaje uzgodnienie wydłużenia terminu na "wystąpienie zdarzeń związanych z emisją akcji serii F" i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, podała spółka. Treść umowy zmieniającej obejmuje opisane

NN Investment Partners TFI zwiększyło udział w Synektiku powyżej 5% głosów na WZ

Funduszy Inwestycyjnych informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 8 kwietnia 2019 r., zwiększył swój udział powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Akcje spółki będące w posiadaniu funduszy

Prezes LPP przeniesie posiadane spółki do fundacji w najbliższych miesiącach

akcjonariuszem LPP. "Od dwóch lat tworzymy konstytucję rodzinną. Chcemy być przygotowani na przyszłą sukcesję. Zdecydowałem, że powołamy fundację Semper Simul, gdzie chce skupić swoje akcje. Fundacja będzie posiadaczem 31,5% głosów i 319 tys. akcji będąc jednocześnie największym akcjonariuszem LPP"

A&R Carton i Colorpack ogłosiły wezwanie na akcje BSC Drukarni Opakowań

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - A&R Carton - będący częścią szwedzkiej grupy AR Packaging - oraz Colorpack - spółka zależna A&R Carton - ogłosiły wezwanie na sprzedaż 3 842 136 akcji BSC Drukarnia Opakowań, uprawniających do 39,18% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka

W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię zawarto transakcje na 655 286 akcji

o.o. jako podmiot nabywający nabędzie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 25 października 2018 r., prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie" - czytamy w komunikacie. 17 października Polenergia informowała, że w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez

Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Prime Car Management (PCM) zdecydował o zniesieniu dematerializacji wszystkich 11 908 840 akcji spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego

Ruszyły zapisy na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu spółek AR Packaging

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Rozpoczęły się zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, spółki będące częścią grupy AR Packaging, która zamierza zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie BSC Drukarnia Opakowań do 100% z obecnych 60,82

X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Domu Maklerskiego X-Trade Brokers (XTB) zarekomenduje przeznaczenie 28,17 mln zł z jednostkowego zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. informuje, iż

AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów

AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - AccorInvest stał się właścicielem 98,6% akcji Orbisu, co oznacza, że dobiegł końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał Orbis. "Cieszymy się, że do naszej grupy dołącza Orbis, który ma znakomite portfolio aktywów

Akcjonariusze Play sprzedają do 9,08% akcji w trybie przyspieszonym

transakcji pozostałe akcje będące w posiadaniu Kenbourne i Tollerton będą podlegać 180-dniowemu okresowi blokady, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyłączeń, w tym w przypadku, gdy Wspólni Globalni Koordynatorzy wyrazili zgodę, wskazano także. UBS Europe SE i Santander Bank Polska działają jako Globalni

NanoGroup zadebiutuje na GPW w piątek

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - NanoGroup zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek, 24 listopada, podała spółka. Pod koniec października spółka podała, że cena emisyjna akcji oferowanych w jej pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) została ustalona na 4,75 zł za sztukę. Ostatecznie

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy postanowił odstąpić do realizacji emisji akcji serii F oraz niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. "Zarząd Elektrobudowa S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2019 r., w związku z: [1] brakiem możliwości - do

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii F" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z podjętą uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

rozliczeniowa z siedzibą w Zagrzebiu, będąca odpowiednikiem KDPW (Central Depository & Clearing Company Inc.), w depozycie której zapisane są akcje Luka Rijeka d.d., jest zobowiązana wykreślić wpis zastawu na akcjach ze swoich rejestrów; - AZ jest zobowiązany zwrócić poniesione przez spółkę koszty arbitrażu

Fundacja Polsat przeznacza 2 mln zł na zakup sprzętu dla służby zdrowia

, maski chirurgiczne, maski KN 95 P2 czy rękawiczki ochronne. Pierwsze zamówienie jest już realizowane, dzięki czemu jeszcze w tym tygodniu sprzęt dotrze do lekarzy i pielęgniarek będących dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem" - czytamy w komunikacie. Fundacja bierze również

MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Fundusz MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa w ramach akwizycji przez Applovin Corporation, będącej spółką portfelową globalnego funduszu private equity – KKR, podał fundusz. "Jesteśmy przekonani, że udało się znaleźć

Medinice zdecydował o emisji akcji serii E2

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Medinice podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o maksymlanie 3 846,2 zł poprzez emisję nie więcej niż 38 462 akcji na okaziciela serii E2 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, podała spółka

IMS rekomenduje wypłatę 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

nabywania przez emitenta akcji własnych (które nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez zarząd spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez zwyczajne

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 9 maja 2019 r. Z kolei akcje imienne będące przedmiotem odpowiedzi na wezwanie będą nabywane w ramach transakcji zawieranych poza

Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos wyraziła zgodę na inwestycję w projekt Polimery Police i objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins, podała grupa. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 roku, zarząd Grupy Lotos informuje, że rada nadzorcza

OT Logistics złożył ofertę w przetargu ponad 11,75% akcji Luka Rijeka

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Oferta wiążąca OT Logistics na nabycie 11,75% akcji Luka Rijeka d.d. jest jedyną złożoną w przetargu ofertą zawierającą wszystkie wymagane elementy, podała spółka. "Akcje będące przedmiotem przetargu stanowią 11,75% kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d

Akcjonariusze Comarch zdecydują 27 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu 12,2 mln zł dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 27 czerwca. "Dywidendę w kwocie 1,5 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące

Mespila podniosła cenę w wezwaniu na akcje Pagedu do 59 zł

niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym

OT Logistics: Allianz chce zrealizować uprawnienia wynikające z umowy zastawu

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - OT Logistics otrzymał od Allianz ZB (AZ) zawiadomienia o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych (wg spółki) uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu na akcjach Luka

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

[...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMCIMG00012. Akcje objęte wezwaniem stanowią wszystkie akcje spółki, z wyjątkiem akcji spółki

Selvita rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 2,38 mln nowych akcji

przeznaczone będą na przyspieszenie rozwoju spółki i zwiększenie skali jej działalności na rynku globalnym. Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie bezprospektowej oferty publicznej i zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi, którzy obejmą

Work Service zawarł z obligatariuszami umowę sprzedaży obligacji serii W, X i Z

, będącej wynikiem przeglądu opcji strategicznych spółki ogłoszonego w marcu ubiegłego roku. W połowie lutego br. Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości

Unibep rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

aby stratę z lat ubiegłych w kwocie 11 979 363,72 zł, będącą wynikiem zastosowania po raz pierwszy MSSF 9 i MSSF 15, pokryć z kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych 7

W wezwaniu KSM Investment na akcje Kofoli nie złożono żadnego zapisu

poinformował, że ostateczna liczba akcji będących przedmiotem wezwania wynosi 1 038. Wezwanie zostało ogłoszone po cenie wynoszącej 78,60 zł za akcję. Kofola ČeskoSlovensko a.s. zatwierdziła 9 grudnia ub.r. plan wycofania akcji z obrotu na GPW i ofertę skupu tych akcji po 78,6 zł sztuka. Działalność Grupy

GPW wprowadziła certyfikaty typu Long oparte na kontraktach na ropę Brent

został ustalony na dwa tygodnie przed terminem wygaśnięcia kontraktu będącego instrumentem bazowym. "Biorąc pod uwagę rosnącą w ostatnim czasie liczbę rachunków maklerskich oraz historycznie niskie stopy procentowe, spodziewamy się, że zainteresowanie produktami strukturyzowanymi będzie rosło

Akcjonariusze X-Trade zdecydowali o łącznie 0,52 zł dywidendy na akcję za 2018r.

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze X-Trade Brokers Dom Maklerski postanowili o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018, który wyniósł 90,9 mln zł, w kwocie 61,04 mln zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41,08 mln zł, tj. 0,35 zł na 1 akcję

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję

obrotowy 2018 wynosi 308 140 110,00 zł, tj. 30,0 zł na jedną akcję, a nadto, że: 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 16 kwietnia 2019 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku" – czytamy w uchwale. Na wypłatę

Santander BP: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy grupy o 635-700 mln zł w 2020

poziomie od 635 do 700 mln zł, podał bank.  Negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Santander Bank Polska w 2020 roku wyniesienie od 525 do 575 mln zł. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank, będącego spółką zależną banku, wyniesie od 110 do

KNF wnioskuje o przywrócenie obrotu akcjami Krezusa od poniedziałku

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus, podała Komisja