akcje będącego

Witold Gadomski

Marnotrawienie naszych pieniędzy

Marnotrawienie naszych pieniędzy

Od końca października 2015 r., czyli od wyborów wygranych przez PiS, wartość akcji dziesięciu największych spółek giełdowych kontrolowanych przez skarb państwa spadła o 36,7 mld zł. Z kolei wartość akcji będących w posiadaniu skarbu państwa zmniejszyła się o 16,4 mld zł.

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

września 2019 r. transakcje, których przedmiotem było 1 125 485 akcji spółki Primetech S.A." - czytamy w komunikacie. Famur nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w II terminie zapisów w dniu rozliczenia transakcji, tj. 20 września 2019 r

Wokół parkietu: Huta Sendzimira nie może oddać Stalproduktu

Huta Sendzimira zamierza w piątek ogłosić kontrwezwanie na akcje imienne Stalproduktu, oferując wyższą cenę niż Stanisław Kurnik. Bez tego może utracić kontrolę nad cenną spółką-córką, będącą ważnym odbiorcą jej stali Zarząd Stalproduktu stanął po stronie Kurnika pozytywnie oceniając jego ofertę

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

nominalnej 0,5 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] na które składa się 1 926 130 akcji serii A, 7 704 660 akcji serii B, 3 000 000 akcji serii C, 150 000 akcji serii D, 390 000 akcji serii E, 449 496 akcji serii F

Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

wykonaniu prawa poboru oraz objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty publicznej, natomiast Akcjonariusze2 powiadomili spółkę, że każdy z nich zamierza uczestniczyć w subskrypcji akcji nowej emisji w wykonaniu prawa poboru, ale nie zamierza objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 19 XI o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

  akcji zwykłych na okaziciela serii B1, b) 853 470 akcji zwykłych na okaziciela serii C, c) 4 026 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D, d) 31 282 683 akcji zwykłych na okaziciela serii E, e) 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, będących obecnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

'Baltona' S.A. […] w tym: (i) 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] (ii) 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A" - czytamy w komunikacie. Akcje

W wezwaniu na Mostostal Warszawa zawarto transakcje na 1,834 mln akcji

wezwaniu. "Acciona Construcción S.A., jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w I terminie zapisów, tj. do dnia 5 sierpnia 2019 r. włącznie w dniu rozliczenia ww. transakcji, tj. 12 sierpnia 2019 r

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Chemobudowa Kraków oraz (b) 187 000 akcji w spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki z siedzibą w Katowicach (CBPG) będących akcjami zwykłymi imiennymi serii A o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 870 000 zł, stanowiących 85% kapitału zakładowego CBPG oraz uprawniających

Globalworth Holding skupił 1 075 178 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Globalworth Holding w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., ogłoszonego 26 kwietnia, skupił łącznie 1 075 178 akcji tej spółki, podał Santander Bank Polska, podmiot pośredniczący w

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania uchwały emisyjnej poprzez emisję nie więcej niż 75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2 zł każda, podała spółka. "Według informacji posiadanych przez spółkę

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [...] ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Alchemia należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. Podmiotem wykupującym akcje w ramach przymusowego

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

ze wszystkich akcji, będących przedmiotem transakcji, o których mowa powyżej, w dniu rozliczenia tych transakcji, tj. 16 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji własnych, co stanowi 28,6944% kapitału zakładowego i uprawnia

Akcjonariusz Onico sprzeda pakiet kontrolny na rzecz inwestora branżowego

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Capitale Tre Investments zawarł umowę przewstępnego zbycia 605 000 akcji Onico stanowiących 40,77% kapitału zakładowego i 54,55% głosów na walnym zgromadzeniu na rzecz inwestora branżowego, podała spółka. "Inwestor branżowy podejmie prace nad sporządzeniem

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ultimate Games sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich akcji będących dotychczas

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

zł każda, wyemitowanych przez Pfleiderer Group S.A. [...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać po zaokrągleniu do

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela [...] w liczbie nie większej niż 255 079, co stanowi nie więcej niż 1,94% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,8 zł

Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych po 235 zł za szt.

własnych (bezpośrednio), stanowiących 4,11% kapitału zakładowego spółki, z których spółka nie ma możliwości wykonywania prawa głosu na WZA. Ponadto, spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia niniejszej oferty poza akcjami będącymi jej przedmiotem" - czytamy w informacji

W wezwaniu na Alchemię zawarto transakcje na 23,44 mln akcji

Maklerskie, jako podmiot pośredniczący. "Spółka Impexmetal SA, jako jedyny podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 12 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie. 11 stycznia Roman Karkosik

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

Akcjonariusze objęli 1,01 mln akcji serii G NanoGroup w subskrypcji prywatnej

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze objęli 1,01 mln akcji serii G NanoGroup oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 3,6 zł za akcję, podała spółka. Wartość emisji wyniosła 3 652 380 zł. "Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec

Elektrobudowa: Banki oczekują objęcia kontroli nad spółką przez nowego inwestora

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Banki i ubezpieczyciele, będące stroną umowy o finansowanie Elektrobudowy, oczekują, że nowy inwestor branżowy obejmie pakiet kontrolny akcji spółki, podała Elektrobudowa. "Emitent informuje, że w dniu 13 września 2019 roku w godzinach wieczornych

Neuca nabyła 150 tys. akcji własnych po 310 zł/ szt.

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Neuca nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku. "W dniu dzisiejszym zostały zawarte i rozliczone transakcje będące wynikiem ogłoszonej w dniu 13 czerwca

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

wezwaniu. "Spółka Famur, jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w I terminie zapisów, tj. do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie, w dniu rozliczenia ww. transakcji, tj. 26 lipca 2019 r." - czytamy

Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ

Rossi. Cena sprzedaży akcji Simple wynosi 1,0 zł.  "Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Forum 82 FIZ, będącym kupującym, w terminie 3 dni roboczych od dnia przeniesienia posiadania akcji Simple na rzecz Forum 82 FIZ" - czytamy w komunikacie.  Gino Rossi podało, że umowa

Herkules zamierza skupić do 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł szt.

pełni pokryte zdematerializowane akcje spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 4 650 000 akcji spółki. Cena ustalona przez nadzwyczajne walne zgromadzenie została

Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Prime Car Management (PCM) zdecydował o zniesieniu dematerializacji wszystkich 11 908 840 akcji spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego

NN Investment Partners TFI zwiększyło udział w Synektiku powyżej 5% głosów na WZ

Funduszy Inwestycyjnych informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 8 kwietnia 2019 r., zwiększył swój udział powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Akcje spółki będące w posiadaniu funduszy

Akcjonariusze Play sprzedają do 9,08% akcji w trybie przyspieszonym

transakcji pozostałe akcje będące w posiadaniu Kenbourne i Tollerton będą podlegać 180-dniowemu okresowi blokady, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyłączeń, w tym w przypadku, gdy Wspólni Globalni Koordynatorzy wyrazili zgodę, wskazano także. UBS Europe SE i Santander Bank Polska działają jako Globalni

Prezes LPP przeniesie posiadane akcji do fundacji w kilka miesięcy (aktual.)

akcjonariuszem LPP.  "Od dwóch lat tworzymy konstytucję rodzinną. Chcemy być przygotowani na przyszłą sukcesję. Zdecydowałem, że powołamy fundację Semper Simul, gdzie chce skupić swoje akcje. Fundacja będzie posiadaczem 31,5% głosów i 319 tys. akcji będąc jednocześnie największym akcjonariuszem LPP

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii F" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z podjętą uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej

W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię zawarto transakcje na 655 286 akcji

o.o. jako podmiot nabywający nabędzie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 25 października 2018 r., prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie" - czytamy w komunikacie. 17 października Polenergia informowała, że w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez

Prezes LPP przeniesie posiadane spółki do fundacji w najbliższych miesiącach

akcjonariuszem LPP. "Od dwóch lat tworzymy konstytucję rodzinną. Chcemy być przygotowani na przyszłą sukcesję. Zdecydowałem, że powołamy fundację Semper Simul, gdzie chce skupić swoje akcje. Fundacja będzie posiadaczem 31,5% głosów i 319 tys. akcji będąc jednocześnie największym akcjonariuszem LPP"

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

rozliczeniowa z siedzibą w Zagrzebiu, będąca odpowiednikiem KDPW (Central Depository & Clearing Company Inc.), w depozycie której zapisane są akcje Luka Rijeka d.d., jest zobowiązana wykreślić wpis zastawu na akcjach ze swoich rejestrów; - AZ jest zobowiązany zwrócić poniesione przez spółkę koszty arbitrażu

AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów

NanoGroup zadebiutuje na GPW w piątek

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - NanoGroup zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek, 24 listopada, podała spółka. Pod koniec października spółka podała, że cena emisyjna akcji oferowanych w jej pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) została ustalona na 4,75 zł za sztukę. Ostatecznie

IMS rekomenduje wypłatę 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

nabywania przez emitenta akcji własnych (które nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez zarząd spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez zwyczajne

Medinice zdecydował o emisji akcji serii E2

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Medinice podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o maksymlanie 3 846,2 zł poprzez emisję nie więcej niż 38 462 akcji na okaziciela serii E2 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, podała spółka

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 9 maja 2019 r. Z kolei akcje imienne będące przedmiotem odpowiedzi na wezwanie będą nabywane w ramach transakcji zawieranych poza

Unibep rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

aby stratę z lat ubiegłych w kwocie 11 979 363,72 zł, będącą wynikiem zastosowania po raz pierwszy MSSF 9 i MSSF 15, pokryć z kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych 7

Akcjonariusze Comarch zdecydują 27 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu 12,2 mln zł dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 27 czerwca. "Dywidendę w kwocie 1,5 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące

Akcjonariusze X-Trade zdecydowali o łącznie 0,52 zł dywidendy na akcję za 2018r.

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze X-Trade Brokers Dom Maklerski postanowili o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018, który wyniósł 90,9 mln zł, w kwocie 61,04 mln zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41,08 mln zł, tj. 0,35 zł na 1 akcję

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję

obrotowy 2018 wynosi 308 140 110,00 zł, tj. 30,0 zł na jedną akcję, a nadto, że: 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 16 kwietnia 2019 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku" – czytamy w uchwale. Na wypłatę

OT Logistics złożył ofertę w przetargu ponad 11,75% akcji Luka Rijeka

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Oferta wiążąca OT Logistics na nabycie 11,75% akcji Luka Rijeka d.d. jest jedyną złożoną w przetargu ofertą zawierającą wszystkie wymagane elementy, podała spółka. "Akcje będące przedmiotem przetargu stanowią 11,75% kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

[...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMCIMG00012. Akcje objęte wezwaniem stanowią wszystkie akcje spółki, z wyjątkiem akcji spółki

AR Packaging nabył warunkowo największego akcjonariusza BSC Drukarni Opakowań

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - AR Carton Holding, będący częścią szwedzkiego producenta opakowań AR Packaging, został nowym właścicielem rlc packaging GmbH, która, za pośrednictwem Colorpack GmbH, kontroluje 36,7% akcji BSC Drukarni Opakowań, podała spółka. "Colorpack GmbH pozostaje

Mespila podniosła cenę w wezwaniu na akcje Pagedu do 59 zł

niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

poprzedzający ogłoszenie wezwania. Famur wezwał do sprzedaży wszystkich akcji Primetechu (dawniej Kopex), niebędących w jego posiadaniu, tj. na 5 335 474 akcji, stanowiących 34,18% kapitału spółki, podano. "W ocenie zarządu Famuru, utrzymywanie na parkiecie giełdowym Primetechu, przy jego obecnej

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier

Alior Bank: Sąd zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli Ruchu

umorzenia:  "1. 85% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruch w restrukturyzacji obejmującego wydawców będących wierzycielami spółki, w stosunku do których zadłużenie spółki wynosiło co najmniej 1 mln zł na dzień otwarcia tego postępowania oraz 2. 50% wierzytelności w

KNF wnioskuje o przywrócenie obrotu akcjami Krezusa od poniedziałku

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus, podała Komisja

FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.

Watchet (będącą obecnie spółką zależną nabywającego) 19 654 805 akcji spółki stanowiących w zaokrągleniu 33,94% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 19 654 805 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi w zaokrągleniu 33,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Akcjonariusze Comarchu zdecydują 26 czerwca o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto w kwocie 49 649 395,86 zł zostaje podzielony w ten sposób, że: 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące

Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku spółki. Zwyczajne walne gromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 29 maja 2019 roku otrzymają dywidendę w wysokości 1 na jedną akcję spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 19 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie

Mespila spełniła warunek w wezwaniu na Paged, przekraczając 90% udziału

objęte wezwaniem, do 59 zł za walor z 57,63 zł. Na początku lipca Mespila Investments Limited (podmiotem nabywającym akcje jest spółka Mespila BIS) ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji

Elemental Holding wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia NEF Battery Holding

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Elemental Holding złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad NEF Battery Holding, podał Urząd. Wniosek wpłynął 5 czerwca, sprawa jest w toku. Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na

W wezwaniu KSM Investment na akcje Kofoli nie złożono żadnego zapisu

poinformował, że ostateczna liczba akcji będących przedmiotem wezwania wynosi 1 038. Wezwanie zostało ogłoszone po cenie wynoszącej 78,60 zł za akcję. Kofola ČeskoSlovensko a.s. zatwierdziła 9 grudnia ub.r. plan wycofania akcji z obrotu na GPW i ofertę skupu tych akcji po 78,6 zł sztuka. Działalność Grupy

NanoGroup zadebiutuje na GPW w czwartek

obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D oraz F spółki" - czytamy w komunikacie. Do obrotu wejdzie 4,38 mln akcji serii A 2 090 020 akcji serii B, 1,05 mln akcji serii C, 4,57 mln akcji serii D oraz 880 tys. akcji serii F, dodano. Pod koniec października

Inwestorzy objęli akcje serii D Nextbike Polska

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Emisja akcji serii D Nextbike Polska na kwotę 2,33 mln zł została w pełni objęta, podała spółka. W najbliższym czasie planowana jest kolejna emisja serii E. "Oferta prywatna akcji była jednym z kluczowych projektów, jakie realizowaliśmy w ostatnim czasie i

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Konsorcjum grupy kapitałowej GPW podpisało memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, przeznaczonych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na "Platformie Żywnościowej", w

Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia od 32,75% do 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniosłaby nie mniej niż 10,4 mln zł. "Zgodnie z przedstawioną warunkową ofertą

Akcjonariusz BSC Drukarni Opakowań dokonuje przeglądu opcji strategicznych

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań otrzymała od spółki Colorpack GmbH - akcjonariusza będącego jednostką dominującą - pismo zawierające informację o aktualizacji wcześniej przekazanej informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging, podała

Termin debiutu NanoGroup na GPW został przesunięty

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Termin debiutu NanoGroup na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) został przesunięty z piątku, 24 listopada z powodu przedłużenia formalnego procesu dopuszczenia akcji do obrotu, podała spółka. NanoGroup liczy, że zadebiutuje 4 listopada. 

BOŚ Bank współfinansuje modernizację baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń

odrębnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podał bank. "Przedsięwzięcie, będące przedmiotem kredytowania, ukierunkowane jest na zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zmianę procesu technologicznego produkcji koksu oraz zastosowanie szeregu

Elektrobudowa oczekuje podpisania dziś umowy zmieniającej do umowy finansowania

popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F. B. Data końcowa została zmieniona na dzień 15 listopada 2019 r. C. Najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 r. wszystkie

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii P. Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej uważa się cenę, będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji spółki na rynku regulowanym ważonych wolumenem obrotu" - czytamy dalej. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P nastąpi pod warunkiem

Mespila przedłużyła zapisy w wezwaniu na akcje Pagedu do 8 września

Investments Limited ogłosiła dzisiaj wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji. Proponowana cena za jedną akcję wynosi 57,63 zł. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A

Aplisens rozpocznie 9 X skup akcji własnych oferując 14,8 zł za szt.

akcjonariuszom nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych akcji Aplisens o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLAPLS000016

Play wypłaci dywidendę okresową brutto wys. 1,45 zł na akcję

za pośrednictwem rachunków bankowych banków będących uczestnikami KDPW, na których zdeponowane są akcje akcjonariuszy" - czytamy dalej.  Play poinformował w marcu, że chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 45% wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) za 2018 rok. FCFE Play za 2018 rok

Akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydują 15 IV o wypłacie dywidendy za 2018 rok

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze X-Trade Brokers podejmą uchwałę na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 kwietnia w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję

Silvair miało 2,76 mln USD straty netto, 3,1 mln USD straty EBIT w 2018 r.

rynku regulowanym łącznie do 20% akcji będących przedmiotem notowań na GPW" - czytamy dalej. Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. (ISBnews)

Akcjonariusze Elektrobudowy chcą podwyższyć kapitał poprzez emisję akcji serii E

, podała spółka. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii E. "ZWZ zdecydowało także o dokonaniu zmian w radzie nadzorczej spółki - odwołaniu ze

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Do Listy Alertów będą kwalifikowane akcje spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale był niższy niż 10 groszy, a nie jak dotychczas 50 groszy, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Z kolei kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o wypłacie 1,1 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" zdecydowali o wypłacie kwoty 4,787 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy za 2017 rok, co daje 1,1 zł na akcję, podano w uchwałach walnego. „Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym

Andrzej Olszewski zdecydował o nabyciu akcji objętych zapisami w wezwaniu

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Andrzej Olszewski, wzywający na akcje Farmacolu, podjął decyzję o nabyciu przez podmioty nabywające (Nasza Apteka oraz Farmacol) wszystkich akcji spółki będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie, podał Farmacol. Pod koniec września Andrzej

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o skupie do 20% akcji 10 stycznia

finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach spółki" - czytamy także.  Monnari Trade to spółka

Oferta publ. akcji NanoGroup ruszy we wtorek, spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. Jeszcze dziś ma zostać opublikowana cena

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji NanoGroup ustalona na 5,5 zł

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - NanoGroup ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na poziomie 5,5 zł za jedną akcję oferowaną, poinformowała spółka. "Zgodnie z prospektem, emitent, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor Dom Maklerski, podjął decyzję o ustaleniu wysokości ceny

PBKM przejął dwie spółki bankujące komórki macierzyste za 7-7,5 mln euro

, Lda. jako Sprzedającymi oraz 2 osobami fizycznymi będącymi założycielami/menedżerami Bebecord (Marta Alexandra Oliveira Castro oraz Rui Pedro Freitas Sabino). Na mocy wyżej wymienionych umów sprzedaży Stemlab nabędzie od sprzedających: (i) 32 500 akcji Bebecord, stanowiących 65% kapitału zakładowego

Czterech inwestorów zawarło umowy objęcia akcji serii P Biomedu-Lublin

(dotyczy objęcia 200 000 akcji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja) oraz Dariuszem Kucowiczem będącym członkiem rady nadzorczej Emitenta (dotyczy objęcia 1 000 000 akcji serii P), podano w komunikacie. Pozostałe dwie umowy zostały zawarte z inwestorami, z którymi emitent

Mespila przedłużyła zapisy w wezwaniu na akcje Pagedu do 15 września 

niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji. Proponowana cena za jedną akcję wynosi 57,63 zł. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

dopuszczone do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze (PSE) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w Republice Czeskiej" - czytamy także. Akcje będące przedmiotem dobrowolnego wykupu w Czechach zostaną nabyte po

Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin

upływa we wtorek, 16 października 2018 r., podano dziś. "Minimalna liczba akcji objętych wezwaniem, po której osiągnięciu wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w wezwaniu, pozostaje na poziomie 17,33%. Wzywający (będący jednocześnie podmiotem nabywającym) zamierza bowiem uzyskać na skutek

Empik kupił większościowy pakiet akcji serwisu E-Muzyka

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Empik zawarł z Bookzz Holdings Ltd umowę na zakup większościowego pakietu akcji serwisu E-Muzyka, poinformowała spółka. W wyniku transakcji Empik dysponuje 80,25% akcji w spółce E-Muzyka. "Jest to techniczna transakcja będąca wynikiem porządkowania aktywów

Kurs akcji NanoGroup wzrósł o 5,26% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Akcje spółki NanoGroup zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 5,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5 zł.  O godz. 10:20 kurs wynosił 4,75 zł - tyle co kurs odniesienia. NanoGroup jest 479. spółką notowaną na

PIT ASI celuje w debiut na NewConnect na przełomie III/ IV kwartału

miejski. PIT ASI to jedna z pierwszych trzech spółek w Polsce wpisanych do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI - spółki będące pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), które mogą inwestować w startupy i firmy poszukujące finansowania. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 3 220 000 akcji

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

przez TFS nastąpi w drodze nabycia pakietu 151 111 akcji WZKV należącego do ARP, dającego łącznie z posiadanymi akcjami prawo podejmowania strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i istnienia spółki, w tym poprzez uprawnienie do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej oraz samodzielnego

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o 26 zł dywidendy na akcję

akcję wynosi 26,00 złotych, a nadto, że: 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 23 kwietnia 2018 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2018 roku" – czytamy w uchwale. Na podstawie uchwały zarządu spółki dnia 3 października

Akcjonariusze Eurocash zdecydują 9 V o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2018

sposób, że: (1) osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 29 maja 2019 roku otrzymają dywidendę w wysokości 1,0 zł na jedną akcję spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 19 czerwca 2019 roku; oraz (2) pozostała część zysku za rok 2018 przelana zostanie na kapitał zapasowy" – czytamy

Medinice pozyskało 7,4 mln zł na rozwój innowacyjnych technologii medycznych

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Medinice pozyskało w ofercie prywatnej akcji 7,4 mln zł, podała spółka. Inwestorom zaoferowano 986 667 szt. akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii.   "Oferta

Polskie Koleje Linowe zdecydowały o ubieganiu się o wejście na GPW

pakietu akcji pracowniczych, których liczba będzie zależała od stażu pracy w Grupie PKL, podano także. "Zgodnie z postanowieniami statutu, także gminy tatrzańskie - Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko, będące akcjonariuszami mniejszościowymi PKL - lub podmiot przez nie wskazany

Herkules skupił 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł/szt.

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Herkules nabył w ramach skupu akcji własnych 4,65 mln walorów w cenie 4,2 zł, stanowiących 11,4% kapitału zakładowego, podała spółka. Herkules obecnie posiada 16,3% akcji przeznaczonych do umorzenia, a w listopadzie ubiegłego roku otrzymał postanowienie sądu

Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji zawarł z PG Energy Capital Management warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł, podał Ursus. "Powyższa umowa zawiera wstępne warunki sprzedaży wszystkich posiadanych przez

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F. B. Data końcowa została zmieniona na dzień 15 listopada 2019 r. C. Najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 r. wszystkie

RN Unibepu zgodziła się na skup do 1 mln akcji własnych za maks. 12 mln zł

, oznaczone kodem PLUNBEP00015 spółki (akcje własne); - łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia w celu ich umorzenia nie przekroczy 1 000 000 akcji; - łączna kwota, za którą spółka będzie nabywała akcje własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy 12 000 000; - akcje własne będą

PCC SE ogłosiło przymusowy wykup 6,09 mln akcji PCC Intermodal po 2,66 zł/szt.

ustawy, żąda od pozostałych akcjonariuszy, niebędących stroną porozumienia (akcjonariusze mniejszościowi), posiadających łącznie 6 085 164 akcji spółki, stanowiących 7,85% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 5,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki sprzedaży

Akcjonariusze Artifex Mundi wyrazili zgodę na prywatną emisje akcji

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Artifex Mundi przyjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do1,397 mln akcji serii D, podała spółka. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej. "Jako zarząd cieszymy się z jednogłośnej decyzji