akcja uprzywilejowana

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka. "Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym

Kontrowersyjna emisja Pepeesu

Akcjonariusze Pepeesu, na czele z Józefem Gierowskim i skarbem państwa, uchwalili emisję akcji uprzywilejowanych, chociaż giełda ostrzegła spółkę, że powinna liczyć się z niedopuszczeniem tych papierów do obrotu giełdowego Na wtorkowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy łomżyńskiego

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem. "Zarząd Atrem informuje, iż otrzymał od akcjonariuszy założycieli spółki

Pelion złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie, w miarę możliwości 31 sierpnia 2017 r. "Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), 350 000  akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023), 1

Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukę

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę, podał WDX. W wyniku wezwania wzywający

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów, poinformowano. "

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: a. 893 375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINDKP00021; b. 2 231

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023); b) 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023); c) 1 250 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023); d) 23 300 akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023; e

Raiffeisen Bank otrzyma 13,44 mln euro i 4,88 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na Raiffeisen Bank Polska z tytułu jej rozliczenia obejmuje 13,44 mln euro w gotówce, 4,88 tys. uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0

GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego

, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa Immobile zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które zostaną wydane przez zarząd spółki przejmującej na

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

Police", podała Grupa Azoty. "Proces zabezpieczenia finansowania projektu 'Polimery Police' wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego zarząd spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitment letters) potwierdzające złożenie przez te

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

systemów lotniskowych i logistycznych. Jak wyjaśnia spółka, GK Immobile formalnie stała się właścicielem 6 091 852 akcji Atremu - w tym 4 655 600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym

UniCredit wnioskuje do GPW o zawieszenie obrotu od 17 do 25 I w zw. z resplitem

spółki na GPW od 26 stycznia br.  "Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi jest podyktowane podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 12 stycznia 2017 roku uchwały w przedmiocie scalenia (reverse split) akcji zwykłych i uprzywilejowanych spółki według

Główny akcjonariusz Huckleberry Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego

polskim inwestorem finansowym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dokonującymi inwestycji w startupy i podmioty z potencjałem technologicznym, negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260 000 akcji zwykłych imiennych serii B

Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

serii E" - czytamy w komunikacie. Akcje imienne serii E RFFiL, o wartości nominalnej 1 zł są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena emisyjna akcji serii E jest równa ich wartości nominalnej, dodano

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

  każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej;  2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda (zwykłe akcje podziałowe). 2. Akcje

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

osiągnąć 66% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Atrem, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania przez nabyte w wezwaniu akcje imienne, tj. nie mniej niż łącznie 6 091 852 akcji, uprawniających łącznie do 6 091 852 głosów na WZA, w tym 4 655 600 akcji imiennych uprawniających do 4 655 600 głosów

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł. "Aktualnie w posiadaniu spółki jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902 603 sztuk o łącznej wartości nominalnej 90 260,3 zł

Fundusz pośrednio zależny od Adiuvo obejmie emisję akcji pHase2 z USA

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Joint Polish Investment Fund, na który Adiuvo wywiera znaczący wpływ poprzez spółkę zależną Adiuvo Management podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia uprzywilejowanych akcji serii A spółki pHase2 microtechnologies Inc. z siedzibą w Wilmington, Delaware w USA

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

wynoszącej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, podał Polwax. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że otrzymała od akcjonariusza Dominika Tomczyka projekty uchwał na NWZ

Esotiq & Henderson sprzeda 2 akcje EMG w ramach przygotowania do podziału E&H

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Esotiq & Henderson złożył ofertę nabycia 2 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki zależnej EMG w związku z ofertą publiczną i planowaną dematerializacją akcji EMG, podała spółka. "Propozycja nabycia została przygotowana w związku z ofertą

Arena.pl ma zgodę akcjonariuszy na ew. zmianę rynku notowań

Arena" – powiedział wiceprezes Sławomir Kubicki, cytowany w komunikacie. Spółka wyjaśniła, iż w uchwale zaznaczono, że akcje nie będą uprzywilejowane, a w gestii zarządu spółki jest ustalenie ich ostatecznej ceny emisyjnej. Środki uzyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (b) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w kwocie 200 000 000 zł. Ponadto, Hyundai zobowiązał się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty w wysokości 73 000 000 USD (inwestycja Hyundai) poprzez

PCC SE ogłosiło przymusowy wykup 6,09 mln akcji PCC Intermodal po 2,66 zł/szt.

zakładowego i uprawniających do 94,47% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Żądający posiada samodzielnie 59 430 101 akcji (w tym 32 539 332 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja tej serii uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu) reprezentujących 76,62

ING Bank Śląski otrzyma 33 mln euro i 12,03 tys. akcji z tytułu transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na ING Bank Śląski z tytułu jej rozliczenia obejmuje 33,1 mln euro w gotówce, 12 030 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości

Śnieżka przyjęła ofertę objęcia nowej emisji akcji RFFiL za 2,5 mln zł

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości

Oferta publ. akcji NanoGroup ruszy we wtorek, spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł

instytucjonalnych - akcje serii F oraz akcje sprzedawane. Tomasz Ciach oferuje do 120 900 akcji serii A, natomiast StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oferuje do 1 050 000 akcji serii C. Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Ulegną one zamianie na akcje zwykłe

Vabun zadebiutuje wkrótce na rynku NewConnect

sprzedaży. Spółka rozważa także wprowadzenie serii produktów dla klienta masowego" - czytamy dalej. Vabun posiada dwóch głównych akcjonariuszy. Pierwszym jest jej współzałożyciel i prezes zarządu Radosław Majdan, który posiada 1 600 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Drugim zaś firma

PKO Leasing sprzedał obligacje wart. 2,5 mld zł, udział EBI to 1,54 mld zł

Handlowemu oraz innym inwestorom z Europy, podał EBI. Grupa EBI obejmie obligacje o wartości 1,54 mld zł (355 mln euro) "Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obejmie obligacje uprzywilejowane (senior) o wartości 900 mln zł (208 mln euro) oraz obligacje podporządkowane (mezzanine) o

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

przejmującej z kwoty 100 000,00 zł  do kwoty 12 876 983,20 zł  tj. o kwotę 12 776 983,20 zł poprzez emisję 15 971 229 akcji spółki przejmującej (akcje podziałowe), w tym:  1) 4 050 000 akcji imiennych serii A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł  każda, uprzywilejowanych co

Stalprodukt skupił 5,33% akcji własnych

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Stalprodukt nabył w ramach I transzy programu skupu akcji własnych 358 400 akcji imiennych uprzywilejowanych po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję. Akcje te mają 5,33% udziału w kapitale zakładowym i 10% udziału na WZA, podała spółka. "Wartość

ZPC Otmuchów obejmie do 17,37 mln akcji nowej emisji PWC Odra

nowej emisji zostanie podjęta przez nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra w dniu 22 grudnia. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do dwóch głosów), a emisja tych akcji ma zostać

Niemieckie landy chcą odszkodowań od Volkswagena za spalinowy szwindel

Po ujawnieniu skandalu gwałtownie spadł kurs akcji Volkswagena, w które inwestował także fundusz emerytalny Bawarii. Ten land, który ma 58 tys. uprzywilejowanych akcji Volkswagena, wycenił swoje straty na 700 tys. euro i takiego odszkodowania domaga się od koncernu. Kroki prawne przeciw Volkswagenowi

Akcjonariusze Taurona nie podjęli uchwały o podwyższeniu kapitału

kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu spółki" – czytamy w komunikacie. Nadzwyczajne walne Tauronu zostało zwołane pierwotnie na 9

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO

zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej oraz 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 9 536 983,20 zł i

Esotiq & Henderson powoła spółkę zależną EMG

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Esotiq & Henderson powołał spółkę zależną EMG S.A. w celu realizacji podziału Esotiq & Henderson, poinformowała spółka. "Kapitał zakładowy spółki zależnej wynosi 100 000 i dzieli się na 1 000 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, o

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

rozporządzenia delegowanego 2015/35. Obligacje kapitałowe wyposażone mają zostaćw mechanizm warunkowej zamiany na akcje lub umorzenia wartości nominalnej w przypadku wystąpienia określonego w warunkach emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych w rozporządzeniu CRR, - określenie katalogu

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej oraz 11 921

Spółka Abrisu ogłosiła przymusowy wykup 190 689 akcji WXD po 14,88 zł/szt.

Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej liczby głosów na walnym WDX. Wcześniej WOHO Holdings Limited, zawarła z

Bank Handlowy otrzyma 15,84 mln euro i 5,75 tys. akcji z tytułu transakcji Visa

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na Bank Handlowy z tytułu jej rozliczenia obejmuje 15,84 mln euro w gotówce, 5,75 tys. uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0,1220725995

Bain & Co: Liczba transakcji PE spadła w I-IV, inwestorzy czekają z przejęciami

sytuację do zdobycia nowych segmentów rynku, wskazał Bain & Company. "W nowych warunkach fundusze private equity chętniej zwracają się też ku spółkom giełdowym i emitowanym przez nie instrumentom takim, jak akcje uprzywilejowane, czy warranty. Od początku roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych

mBank otrzyma 46,5 mln euro gotówki i 16,5 mln euro w akcjach z transakcji Visa

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - mBank, w wyniku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc, otrzyma kwotę 46,5 mln euro w gotówce (206,6 mln zł) oraz 16 878 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C o wartości 16,5 mln euro (73,2 mln zł), podał bank

BZ WBK otrzyma 49,97 mln euro oraz 18 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku Zachodniego WBK w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. wynosi 49,97 mln euro w gotówce oraz 18 092 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. "Rozliczenie powyższej części transakcji nastąpi do

Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydowali o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję

jedną akcję" - czytamy w uchwale.  Walne ustaliło dzień dywidendy na 5 maja 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 18 maja 2017 r.  Wypłatą dywidendy objętych jest 5 255 632 akcje. Żadne akcje emitenta nie są uprzywilejowane, co do dywidendy, podano także.  Przedmiotem

WOHO złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad WDX

Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej liczby głosów na walnym WDX. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 8 stycznia, a

Global Cosmed Group nabył 25% udziałów Global Cosmed Group w Hamburgu

18.12.2017 r" - czytamy w komunikacie. Udziały zostały nabyte w zamian za 3 478 568 nowo wyemitowanych akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym Global Cosmed Group S.A., uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki, o wartości

Udziały Redanu w Adesso wzrosły do 74,9% po nabyciu akcji za 103 mln zł

zgromadzeniu. "Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja sprzedawana uprawnia do wykonywania dwóch głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Każda akcja sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. akcje sprzedawane stanowią 67,36% kapitału zakładowego Adesso i

BGŻ BNP Paribas otrzyma 6,9 mln euro gotówki i 2,5 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank. "Rozliczenie transakcji nastąpi do

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile znacznie odbiega od wartości godziwej

uwzględnia możliwości biznesowych i rozwojowych spółki oraz jest niższa od wartości księgowej na jedną akcję. Ponadto, wzywający nie oferuje żadnej premii ani za nabycie akcji uprzywilejowanych ani za przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką" - powiedział prezes spółki Władysław Pietrzak, cytowany w

Inwestorzy nie złożyli zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Polcoloritu

odpowiada 16 080 415 akcjom spółki, a wraz z podmiotami, z którymi łączy wzywającego domniemane porozumienie zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w spółce, co odpowiada 17 923 186 akcjom spółki (w tym 3 233 211 akcjom imiennym uprzywilejowanym co do głosu w stosunku 2:1, należącym do wzywającego

NWZ Projprzemu zdecyduje 28 IX o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego, 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki, 6) zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., 7) uchwała zarządu

Sigvaris Holding ogłosił wezwanie na 100% akcji Pani Teresa - Medica

akcji o wartości nominalnej 25 groszy (…) w tym:  667 100 akcji imiennych serii A(1) uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A(1) przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki; 1 332 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A(2) uprawniających do

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile nadal odbiega od wartości godziwej akcji

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej, ocenia zarząd spółki. "Cena w dalszym ciągu jest poniżej wartości księgowej na jedną akcję, nie uwzględnia premii za przejęcie kontroli

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 8 grudnia

nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.  Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 23 listopada

- parter)" - czytamy w komunikacie. Nadzwyczajne walne Tauronu 9 listopada zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem

Immobile nabyło 145,41 tys. akcji Projprzemu w ramach wezwania

). Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) spółki nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej grupa kapitałowa Immobile podwyższyła cenę, po której nabywane będą w wezwaniu akcje imienne Projprzemu z 8,5 zł do 15 zł. Cena za akcje

Przegląd informacji ze spółek

Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank. Zarząd Voxel podjął uchwałę o wyemitowaniu do 10 tys. sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 10 mln zł, poinformowała

Tauron liczy na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału

podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Rząd zgodził się już także na wniesienie

BPH otrzyma 17,8 mln euro gotówki i 6 469 akcji w rozliczeniu transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Bank BPH, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. otrzyma 17,8 mln euro w gotówce (79,2 mln zł) i 6 469 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. "Dodatkowo bankowi przysługuje udział w wysokości

Enter Air obniży koszt finans. samolotów o kilka pkt proc. dzięki emisji akcji

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Enter Air oczekuje obniżenia o kilka punktów procentowych kosztów finansowania samolotów dzięki większemu zaangażowania środków własnych, pochodzących częściowo z planowanej emisji do 2,3 mln akcji, wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego i członka

GK Immobile zwiększy w wezwaniu udział w Projprzem do 34,91% głosów

również. Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej Grupa Kapitałowa Immobile podwyższyła cenę, po której nabywane będą w wezwaniu akcje imienne Projprzemu z 8,5 zł do 15 zł. Cena

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

programu zostały już notyfikowane przez Komisję Europejską. Wsparcie w ramach programu, zatwierdzone przez Komisję w tej transzy pomocy, przyjmie formę instrumentów służących dokapitalizowaniu, w szczególności instrumentów kapitałowych (nabywanie akcji zwykłych i uprzywilejowanych w przedsiębiorstwach

Przegląd informacji ze spółek

serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, poinformowała spółka. Sygnity miało 9,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 96,6 mln zł przychodów netto ze

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory

funkcji członka zarządu Agory obecnej kadencji, podano również. Jednocześnie Agora-Holding, będąca akcjonariuszem posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, złożyła wniosek o zwołanie w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca 2017 r., nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które

KNF nałożyła kary na dwie spółki i J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

dokonywanych przez Karo - Biuro Handlu Zagranicznego w okresie od marca do maja 2018 r. Informacje dostępne dla inwestorów aż do 6 sierpnia 2018 r. wskazywały, że Karo - Biuro Handlu Zagranicznego nie dokonuje żadnych transakcji na akcjach. Informacja o transakcjach podmiotu, który był osobą blisko związaną z

Mocny dolar i spadki na Wall Street ciążą złotemu

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Silny dolar i powrót mocnych spadków na globalnych rynkach akcji, w tym przede wszystkim na Wall Street, ciążą złotemu. Dolar jest droższy o 0,4 gr niż w piątek, szwajcarski frank o 0,3 gr, a euro o 0,1 gr. O godzinie 09:02 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2955 zł

DataWalk rozpoczął ofertę publiczną akcji, chce pozyskać do 57,6 mln zł

 posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 43,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wspólnicy i członkowie Zarządu FGP Venture są jednocześnie członkami zarządu spółki. Pozostali

PFR TFI: Strategia inwestycyjna oferujących PPK dopasowana do wieku uczestników

utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa. Wbrew różnym opiniom krytyków PPK trzeba podkreślić, że w projekcie ustawy o PPK PFR TFI nie ma pozycji uprzywilejowanej względem innych TFI, PTE lub zakładów ubezpieczeń. PFR TFI działa na zasadach rynkowych. To oznacza, że tak jak wszystkie inne podmioty

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

. Proponowane przepisy obejmują również tzw. nabycie następcze, tj. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji w wyniku np. umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną czy zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji

Przegląd informacji ze spółek

akcji własnych po 4,8 zł za sztukę za łączną kwotę 32 mln zł, podała spółka. Nestmedic podpisał umowę dystrybucyjną z nigeryjską firmą Health Cross Global Medical Solutions na dystrybucję systemu telemedycznego Pregnabit w Nigerii, podała spółka. Tauron i ING Bank Śląski uruchamiają pilotażowo

Monnari Trade zarekomenduje 0,15-0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

potwierdzeniu wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za IV kwartał 2015 r., zarząd będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w przedziale 15 do 20 gr na akcje zwykłe i uprzywilejowane" - czytamy w raporcie. Spółka podała też, że z uwagi na fakt, iż grupa kapitałowa pozostaje

Morawiecki: Chcemy wdrożyć rozwiązania dot. Prostej Spółki Akcyjnej w tym roku

, akcje PSA nie powinny być przedmiotem obrotu na giełdzie. Według resortu, PSA łączyłaby zalety spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) i spółki akcyjnej (łatwość obrotu jednostkami udziału w spółce, różnorodne możliwości ich uprzywilejowania

Przegląd informacji ze spółek

476 321 akcji, stanowiących 10% w kapitale zakładowym Famuru, po 4,8 zł za akcję, podała spółka. Rada nadzorcza Energi Obrót - spółki zależnej Energi - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka. Rok 2019 zapowiada się pozytywnie z punktu widzenia fuzji i przejęć

Tauron nie widzi ryzyka płynnościowego w związku z brakiem emisji akcji

uprzywilejowanych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Emisja miała zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i

Przegląd prasy

--Drutex odnotował 20% wzrostu sprzedaży w pierwszych miesiącach br., liczy na "świetny rok" pod względem sprzedażowym dla całej branży Parkiet --W maju zarządzający byli zgodni co do słabych perspektyw akcji, teraz zdania są podzielone, niektórzy zaczynają na nie stawiać Dziennik Gazeta

Tauron kontynuuje rozmowy z obligatariuszami nt. długu zapadającego w 2016 r.

zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C. Cenę emisyjną ustalono na 5 zł. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Prezes Taurona nie widzi też ryzyka przekroczenia poziomu

KE wydała zgodę na przejęcie Visa Europe przez Visa Inc.

11,5 mld euro oraz uprzywilejowanych akcjach zamiennych na akcje zwykłe Visa Inc. o wartości do 5 mld euro.  Visa Europe to organizacja zajmująca się technologiami płatniczymi, stanowi własność instytucji członkowskich - banków oraz innych firm świadczących usługi płatnicze z 38 krajów, które

PKO BP oczekuje 'istotnych wpływów' z tytułu nabycia Visa Europe przez Visa Inc.

) uprzywilejowanych akcjach zamiennych na akcje zwykłe Visa Inc. o wartości do 5 mld euro" – podano w informacji. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

obliczeń ISBnews wynika, że wartość tych umów sięga co najmniej 614 mln zł.  Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem. Grupa Lotos planuje wydać w tym roku

Orlen Upstream przedłużył ofertę na akcje FX Energy do 8 grudnia

). Na podstawie umowy połączenia akcjonariusze FX Energy otrzymają 1,15 USD (czyli około 4,27 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą. Akcje uprzywilejowane zostaną wykupione po cenie, po jakiej były obejmowane, czyli 25 USD (czyli około 92,87 zł) za akcję. FX Energy z siedzibą w Salt Lake City

Akcjonariusze Taurona zdecydują 9 XI o emisji akcji serii C wartych 400 mln zł

akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 400 000 000 zł, tj. z kwoty 8 762 746 970,00 zł do kwoty 9 162 746 970,00 zł poprzez emisję 80 000 000 nowych

PKN Orlen sfinalizował nabycie 100% akcji FX Energy za ok. 487,6 mln zł

przejął pełną kontrolę nad aktywami należącymi do amerykańskiej firmy i podmiotów od niej zależnych. Niebędące przedmiotem wezwania akcje zwykłe FX Energy zostały umorzone i zamienione na prawo do otrzymania 1,15 USD (czyli około 4,49 zł) w gotówce za każdą akcję. Akcje uprzywilejowane mają być wykupione

Przegląd informacji ze spółek

najbliższych tygodniach uda się powołać nowego prezesa zarządu, poinformował p.o. prezesa Bogusz Kruszyński.  MCI Capital chce rozmawiać o zgodnej z prawem zmianie statutu funduszu MCI TechVentures 1.0. w kwestii zniesienia uprzywilejowania certyfikatów należących MCI Fund Management sp. z o.o

Erbud chce przeznaczać na dywidendę 30-50% rocznego zysku netto

żadne uprzywilejowane co do dywidendy akcje, podano również. W maju ub. roku akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 6,38 mln zł na dywidendę za 2014 rok, co dało wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję. Erbud odnotował 27,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. W ujęciu jednostkowym

Przegląd informacji ze spółek

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki.    Józef Wojciechowski wezwał do

Spółka Asseco Poland ma umowę warunkową nabycia 81,3% akcji Unizeto

akcjonariuszami Unizeto będącymi osobami fizycznymi jako sprzedającymi" - głosi komunikat. Umowa jest umową warunkową z uwagi na zapisy statutu Unizeto dotyczące prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji przysługujące akcjonariuszom Unizeto, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych i mogą w terminie

Przegląd informacji ze spółek

funkcjonowała pod marką Benzina, która na tamtejszym rynku działała przez kilka dekad. Konsorcjum Stali chce skupić do 765 485 akcji własnych po cenie 26 zł za akcję za maksymalnie 20,5 mln zł, podała spółka. Immofinanz uplasował uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości 500 mln euro z

Przegląd prasy

aneksem wartość umowy z Murapol Westini do 76,7 mln zł netto --Ignitis Group chce oddać pierwszą farmę wiatrową w Polsce w II poł. 2020 r. --Inwestorzy MCI.PrivateVentures FIZ przyjęli zmiany statutu dot. uprzywilejowania --Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

Po co jest akcja? Czyli bądź z ryzykiem za pan brat

uprzywilejowane Inne rozróżnienie akcji to podział na zwykłe i uprzywilejowane. Zwykłe nie dają żadnych ekstra uprawnień do głosu, dywidendy, podziału majątku w razie upadłości. Generalnie właśnie akcje zwykłe na okaziciela są dostępne dla indywidualnych inwestorów, bo właśnie takie sprzedaje się w ofertach

CCC złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółki eobuwie.pl

imiennych zwykłych serii G oraz 1 akcje imienną uprzywilejowaną serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 499 800 zł stanowiących łącznie 74,99% wartości nominalnej kapitału zakładowego spółki i uprawniających łącznie do wykonywania 74,99 % głosów na

Przegląd informacji ze spółek

na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Bank Ukraina i LLC New Finance Service (NFS), został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, podał Getin Holding. Oponeo.pl zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1,39

Koniec z OFE. Pieniądze popłyną do ZUS-u

). Gdy natomiast wybierzemy ZUS, żadnej opłaty nie będzie. – Taka opłata jest konieczna, aby IKE nie były nadmiernie uprzywilejowane w stosunku do ZUS – tłumaczył premier. Rząd dostanie dodatkowe pieniądze i akcje spółek Zdaniem Janusza Jankowiaka z Polskiej Rady Biznesu cała zmiana ma

"Polska": Batalia o podatek liniowy

Janusz Kochanowski przyznaje, że ma wątpliwości co do podatku progresywnego, bowiem powoduje on, że Polacy są dzieleni na grupy bardziej i mniej uprzywilejowane. Akcja rzecznika praw obywatelskich postawi rząd w trudnej sytuacji - zauważa dziennik "Polska". W Ministerstwie Finansów

Do Tauronu trafi 1,01% akcji PKO BP w zamian za nowe akcje spółki

serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Emisja nastąpi w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez spółkę akcjonariuszowi Skarbowi Państwa oferty

akcja uprzywilejowana

Akcja uprzywilejowana (en. preferred stock) - akcja dająca dodatkowe przywileje (niekoniecznie wszystkie jednocześnie):
większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wg starego kodeksu handlowego było to maksymalnie 5, obecnie liczba ta może wynosić 2 głosy za każdą posiadaną akcję,
uprzywilejowanie co do dywidendy. Dywidenda taka nie może przekraczać 150% wysokości dywidendy

więcej o akcja uprzywilejowana na pl.wikipedia.org