akcja imienna

Wokół parkietu: Huta Sendzimira nie może oddać Stalproduktu

Huta Sendzimira zamierza w piątek ogłosić kontrwezwanie na akcje imienne Stalproduktu, oferując wyższą cenę niż Stanisław Kurnik. Bez tego może utracić kontrolę nad cenną spółką-córką, będącą ważnym odbiorcą jej stali Zarząd Stalproduktu stanął po stronie Kurnika pozytywnie oceniając jego ofertę

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem. "Zarząd Atrem informuje, iż otrzymał od akcjonariuszy założycieli spółki

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 grudnia br. o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji 4 187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie emisyjnej w

Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk

wykonania postanowień zawartych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz akcje zwykłe imienne serii C określił, za zgodą rady nadzorczej spółki, łączną liczbę akcji serii C na 24

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł każda akcja" - czytamy w

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji  (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka. "Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym

Pelion złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie, w miarę możliwości 31 sierpnia 2017 r. "Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), 350 000  akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023), 1

Awbud ustalił cenę emisyjną akcji serii B1 na 1,08 zł na akcję

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Awbudu ustaliła, że jednostkowa cena emisyjna akcji zwykłych imiennych serii B1 wyniesie 1,08 zł za jedną akcję. "Rada nadzorcza spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w §1 ust. 3 uchwały nr 22/2019 nadzwyczajnego walnego

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 9 maja 2019 r. Z kolei akcje imienne będące przedmiotem odpowiedzi na wezwanie będą nabywane w ramach transakcji zawieranych poza

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

realizacji oferty skupu akcji własnych: - Liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 394 140 - Liczba akcji imiennych spółki objętych ofertami sprzedaży 7 500 000 - Suma akcji spółki objętych ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

niż 2 061 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, 2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie

Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Zgodnie z porozumieniem umowa ulegnie rozwiązaniu

Główny akcjonariusz Huckleberry Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego

polskim inwestorem finansowym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dokonującymi inwestycji w startupy i podmioty z potencjałem technologicznym, negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260 000 akcji zwykłych imiennych serii B

Rainbow Tours podwyższy kapitał White Olive w ramach inwestycji z PFR

akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 euro każda akcja i za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 108,35 euro każda akcja, tj. za łączną cenę (wartość) emisyjną w wysokości 18 800 783,65 euro; (2) akcje w podwyższanym kapitale zakładowym White Olive A.E. zostaną subskrybowane i objęte w

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w

Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C

umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej wartości nominalnej, w formie subskrypcji prywatnej. 7

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023); b) 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023); c) 1 250 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023); d) 23 300 akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023; e

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

stanowiących 93,7% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 10 548 086 głosów i reprezentujących 93,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym 10 543 286 zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz 4 800 niezdematerializowanych akcji imiennych. Tym samym PPL uzyskało

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów, poinformowano. "

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji

Warunek w wezwaniu Immobile na akcje Atremu został spełniony

BM. Grupa Immobile ogłosiła w lutym wezwanie do sprzedaży akcji Atremu, w wyniku którego zamierza pozyskać nie mniej niż 6,09 mln akcji i nie więcej niż 7,34 mln akcji. Grupa oferowała pierwotnie 2,07 zł za akcję na okaziciela i 3,95 zł za akcję imienną. W kwietniu cena za akcję na okaziciela

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

systemów lotniskowych i logistycznych. Jak wyjaśnia spółka, GK Immobile formalnie stała się właścicielem 6 091 852 akcji Atremu - w tym 4 655 600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: a. 893 375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINDKP00021; b. 2 231

Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

poprzez emisję 2,5 mln akcji imiennych serii E, podano także. "Fabryka Farb i Lakierów 'Śnieżka' rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcji nowej emisji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w przypadku skierowania do emitenta przez zarząd spółki oferty objęcia akcji

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

, cytowany w komunikacie. Dotychczas kapitał zakładowy Enter Air dzielił się na 100 000 akcji zwykłych imiennych serii A, 10 443 750 akcji zwykłych imiennych serii B oraz 7 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje imienne z chwilą dematerializacji zostaną zamienione na

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r. "

Akcjonariusze Awbudu zdecydują 25 III m.in. o emisji do 40 mln akcji bez pp

zgromadzenie zwołane na 25 marca. "Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 20 000 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 40 000 000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C, podano także. "Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,8 zł, czyli 0,85 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona 25 czerwca 2018 roku. Prawo do tej części

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które zostaną wydane przez zarząd spółki przejmującej na

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję

akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D,F oraz akcje imienne serii E, z wyłączeniem 4 616 akcji własnych spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 10 lipca, a termin jej dywidendy - na 22 lipiec 2019 r., podano także. Zarząd Famuru rekomendował akcjonariuszom

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

'Baltona' S.A. […] w tym: (i) 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] (ii) 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A" - czytamy w komunikacie. Akcje

Getin Noble Bank: Sprzedaż Noble Securities przyniesie ok. 90 mln zł zysku netto

warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji Noble Securities stanowiących 25,01% udziału w

Quercus TFI chce skupić do 2,98 mln akcji własnych po 9,5 zł sztuka

TFI oraz zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji imiennych Quercus TFI. Cena, za którą będą nabywane akcje własne wynosi 9,5 zł i będzie ona jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela. Przedmiotem skupu akcji własnych będzie nie więcej niż 2 981 578 akcji Quercus TFI" &ndash

Grupa Azoty podjęła uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln akcji PDH Polska

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska o łącznej wartości 94 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej

Merlin: Sowiniec FIZAN i Szósta-Czerwona Torebka obejmą akcje za znak merlin.pl

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) "Sowiniec" oraz Szósta - Czerwona Torebka zawarły umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18

GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego

, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa Immobile zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

. Podwyższenie kapitału o 131 944 310 zł odbędzie się poprzez emisję 13 194 431 nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 47,90 zł za sztukę, poinformowano. "Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez: - spółkę Grupa Azoty

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 sierpnia br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi przydzieliła obligacje serii E na 1,15 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zakończyła subskrypcję i dokonała przydziału 1 150 obligacji imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 1,15 mln zł, podała spółka. Papiery to dwuletnie niezabezpieczone obligacje imienne serii E o wartości nominalnej 1 000 zł

UniCredit zakłada wznowienie obrotu na GPW po resplicie od czwartku

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - UniCredit S.p.A. zakłada wznowienie obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po resplicie od czwartku 26 stycznia, podała spółka. "Zarząd KDPW podjął uchwałę […] w sprawie połączenia (scalenia) akcji zwykłych imiennych

Adam Stolarz i Robert Sobków zostali powołani do zarządu Trakcji

akcji na okaziciela serii B oraz 12 528 567 akcji imiennych serii C Trakcji, stanowiących łącznie 18,64% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Agora ogłosiła ofertę zakupu do 2,5% akcji własnych po 20 zł za szt.

związku z realizacją programu nabywania akcji własnych. W ramach oferty spółka nabędzie nie więcej niż 1 084 595 akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nie więcej niż 107 040 akcji imiennych, które w dniu ogłoszenia oferty stanowią odpowiednio nie więcej niż

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Enter Air objął 1 499 nowych akcji imiennych Germania Flug o wartości nominalnej 100 CHF każda, stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, podała spółka. "Jednocześnie, zarząd emitenta informuje, że z uwagi na fakt, iż emitent nie jest

Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł. "Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie 2 282 125

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

. 27 kwietnia br. CCC poinformowało, że rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie więcej niż

BGŻ BNP Paribas TFI i Riviera TFI połączyły się

Paribas TFI S.A. o kwotę 1 644 912,0 złotych do kwoty 10 692 912,0 złotych, w wyniku emisji 68 538 akcji imiennych zwykłych serii T towarzystwa, o wartości nominalnej 24,0 złotych każda, przeznaczonych dla banku, będącego jedynym akcjonariuszem" - podano w raporcie. W wyniku podwyższenia kapitału

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Abadon Real Estate

imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda oraz 5 227 142 akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,0 zł każda" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z decyzją KNF, spółka zaprzestaje podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i warunkach

Fortuna: W ramach II okresu zapisów w wezwaniu Fortbet nie zawarto transakcji

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - W ramach drugiego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu Fortbet Holdings Limited na 467 028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. nie zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) żadne transakcje kupna imiennych akcji zwykłych spółki

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii C), przy czym akcje serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela; • cena emisyjna będzie równa dla akcji serii B oraz akcji serii C, a zarząd spółki, pod warunkiem

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję

dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. "Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 24 830 271 zł, czyli 0,75 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 4 lipca 2017 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję

obrotowy 2018 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 22 maja 2018 roku

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

, stanowi premię emisyjną (share premium)) z wyłączeniem prawa poboru wszystkich akcjonariuszy spółki w stosunku do akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie. Globalworth zawarła ponadto umowę emisji akcji imiennych (deed of issue of registered shares), na podstawie której wyemitowała na rzecz

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

niż 13 700 000, akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym: (a) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz (b) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000, akcji zwykłych imiennych serii J o wartości

Akcjonariusze Coliana ogłosili wezwanie na 41,86 mln akcji po 3,76 zł/szt.

akcje imienne, wynosi 3,76 zł za jedną akcję imienną" - czytamy dalej. Po przeprowadzeniu wezwania, podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji spółki, czyli 192 803 769 akcji, co odpowiada 192 878 569 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli 100

Real Food planuje debiut giełdowy na rynku alternatywnym do końca 2021 r.

sposób "akcjonariusze będą mogli zyskownie wyjść z inwestycji po upływie maksymalnie 2,5 roku od daty nabycia akcji Real Food". "Wcześniej oczywiście można sprzedać akcje, przy czym zgodnie ze statutem udziałowcy posiadający minimum 25% akcji imiennych danej serii mają pierwszeństwo ich

Altus TFI uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI

. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Altus TFI zostanie podwyższony o kwotę 1 153 207,5 zł, w drodze emisji 7 723 850 nowych akcji imiennych zwykłych serii I oraz emisji 3 808 225 akcji imiennych zwykłych serii J. Wszystkie te akcje zostaną objęte przez wszystkich akcjonariuszy Esaliens

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

zakładowego spółki przejmującej z kwoty 100 000,0 zł  do kwoty 12 876 983,20 zł tj. o kwotę 12 776 983,20 zł poprzez emisję 15 971 229 akcji spółki przejmującej (akcje podziałowe), w tym:  1) 4 050 000 akcji imiennych serii A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł. "Aktualnie w posiadaniu spółki jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902 603 sztuk o łącznej wartości nominalnej 90 260,3 zł

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

Cena w wezwaniu na akcje Coliana podniesiona do 4,1 zł

treści wezwania, z kwoty 3,76 zł za jedną akcję na kwotę 4,1 zł za jedną akcję zwykłą oraz jedną akcję imienną" - czytamy w komunikacie. "Wezwanie pozostaje bez zmian w pozostałym zakresie" - czytamy także. Pod koniec marca br. AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

wynoszącej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, podał Polwax. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że otrzymała od akcjonariusza Dominika Tomczyka projekty uchwał na NWZ

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 3 mln sztuk akcji imiennych nowej

Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukę

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę, podał WDX. W wyniku wezwania wzywający

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o emisji prywatnej akcji serii M

uchwale. Cenę emisyjną jednej akcji serii M ustalono na 3,56 zł. "Objęcie akcji serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii M zostaną zaoferowane panu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 313 855 akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym

Esotiq & Henderson sprzeda 2 akcje EMG w ramach przygotowania do podziału E&H

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Esotiq & Henderson złożył ofertę nabycia 2 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki zależnej EMG w związku z ofertą publiczną i planowaną dematerializacją akcji EMG, podała spółka. "Propozycja nabycia została przygotowana w związku z ofertą

Apator obniżył prognozę zysku netto z 72-75 mln zł do 67 mln zł w 2019 roku

zysku za rok obrotowy 2019 uprawnionych jest 32 860 928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 27

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

imiennych serii K o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I" - czytamy w komunikacie. Zaliczenie akcji jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I pozwoli na poprawę jednostkowych współczynników

GNB ma warunkową umowę sprzedaży akcji DM Noble Sec. na rzecz L. Czarneckiego

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez

W wezwaniu na Pelion złożono zapisy na sprzedaż 6 942 165 akcji

koniec przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Pelion S.A. ogłoszonym w dniu 13 marca 2017 r. przez wzywającego za pośrednictwem mBank oraz BZ WBK złożono zapisy, które obejmują w sumie 6 942 165 akcji, w tym 6 918 865 akcji na okaziciela spółki oraz 23 300 akcji imiennych

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

zł każda oraz (b) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w podjętej uchwale. Akcje nowej emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2019, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., na równi z pozostałymi

Quercus TFI rozpoczyna program skupu do 3,13 mln akcji własnych po 9,5 zł/sztuka

do składania ofert sprzedaży akcji imiennych Quercus. Cena, za którą będą nabywane akcje własne wynosi 9,50 zł i będzie ona jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela" - czytamy w komunikacie.  Przedmiotem skupu akcji własnych będzie nie więcej niż 3.136.214 akcji Quercus TFI

NWZ PWC Odra zdecydowało o emisji do 19,78 mln akcji uprzywilejowanych

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra - spółki zależnej ZPC Otmuchów - podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki poprzez emisję 19 775 261 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do dwóch głosów), podała

Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea Bank. "

RN Open Finance zgadza się na zbycie ok. 20% akcji L.Czarneckiemu i RB Investcom

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance zgodziła się na sprzedaż 549 425 akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych, stanowiących w sumie 9,99% w kapitale zakładowym i głosach, za maksymalnie 18,39 mln zł Leszkowi Czarneckiemu oraz na sprzedaż takiej samej liczby akcji za

LC Corp nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł

878 akcji zwykłych imiennych IL, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego IL i uprawniających do 25,01 % głosów na walnym zgromadzeniu IL, za cenę w kwocie 107 543 000 zł, z czego 100 000 000 płatne będzie w terminie 5 tygodni od zawarcia umowy, pozostała zaś

Open Finance kupuje ok. 2,78% Noble Funds TFI od LC Corp B.V. za 8,5 mln zł

Warszawa, 14.08.2017 (ISBnews) - Open Finance zawarł z LC Corp B.V. umowę nabycia 5 170 akcji imiennych serii D Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących w przybliżeniu 2,78% udziału w kapitale i ogólnej liczby głosów, za 8,5 mln zł w ramach wykonania przez sprzedającego Opcji

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie ok. 52 mln zł

(objęcie) do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH Polska o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łącznej wartości do 52 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto, podjęcie ww. uchwały spowodowało ziszczenie się warunku zawieszającego uchwały zarządu

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaklasyfikowanie akcji serii L do Tier I

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000 000 zł jako

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o emisji akcji serii F i G bez pp

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydowali o emisji 953 791 akcji serii F i nie więcej niż 447 001 akcji imiennych serii G, wynika z uchwał walnego. Wcześniej spółka podawała, że celem przeprowadzenia emisji akcji serii F oraz akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru jest

Bank Millennium chce utworzyć Millennium Bank Hipoteczny

wyniesie 40 mln zł i będzie składać się z 40 mln imiennych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych przez Bank. "Kapitał zakładowy MBH zostanie pokryty gotówką. Akcje zostaną objęte po cenie emisyjnej 3 zł za jedną akcję. Sprawa utworzenia MBH została pozytywnie zaopiniowana przez

Santander Bank Polska nabył akcje Deutsche Bank Polska za 257,96 mln zł 

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska - w związku ze spełnieniem wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej z 14 grudnia 2017 r. - nabył od Deutsche Bank AG 274 444 939 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank Polska (DBPL), stanowiących ponad 10

NWZ Feerum ws. emisji akcji przerwane do 3 marca

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydowali o przerwie do 3 marca br. w walnym, które miało decydować o emisji akcji, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Feerum mieli decydować o emisji 953 791 akcji serii F i nie więcej niż 447 001 akcji imiennych serii G z

GPW zawiesiła obrót akcjami Pelionu w w związku ze squeeze-outem

i 23 300 akcji imiennych Pelion w wezwaniu. Wcześniej zdecydowała o podniesieniu ceny w wezwaniu do 59,04 zł za akcję Peliona. Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Pelion prowadzi działalność na rynku dystrybucji

Akcjonariusze upoważnili zarząd Polimeksu do przeprowadzenia scalenia akcji

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews ) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu, podała spółka. Scalanie akcji przy stosunku wymiany 50:1

Value FIZ Subfundusz 1 ogłosił wezwanie na 1,33 mln akcji Mo-Bruk po 15,3 zł

przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 25 listopada. "Na niniejsze wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje: 1)            714 732 akcje serii A, imienne, materialne, uprawniające do 1 429 464 głosów na

Remedis wyemitował obligacje serii FM1 o łącznej wartości 1,15 mln zł

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Remedis wyemitował obligacje serii FM1 o łącznej wartości 1,15 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi. "Rodzaj emitowanych obligacji: imienne, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o przeznaczeniu 29,87 mln zł na buy-back

nabywane przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. W ramach programu skupu akcji własnych spółka zaproponuje akcjonariuszom

Getin Noble Bank oczekuje, że sprzedaż Noble Securities nastąpi w 2018 r.

Bank poinformował dziś, iż szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł.  21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych

Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

Ursus S.A. akcji spółki Ursus Bus S.A., tj. 18 549 000 zwykłych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych spółki Ursus Bus S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja stanowiących 77,3% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 77,3% głosów na WZA spółki Ursus Bus" - czytamy w komunikacie. Zgodnie

Akcjonariusze Agory zdecydowali o skupie do 1,537 mln akcji za maks. 20 zł/szt.

własnych, która zostanie nabyta przez spółkę wynosi 1 537 594 akcji, […] które stanowią łącznie 3,23% kapitału zakładowego spółki […]. Spółka może nabyć nie więcej niż 1 399 478 akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 138 116 akcji imiennych, które stanowią odpowiednio nie więcej niż 2,94

akcja imienna

Akcja imienna - akcja, z której uprawnionym jest osoba (fizyczna lub prawna) wskazana w dokumencie akcji. Cechą charakterystyczną akcji imiennych jest to, że akcje te związane są z konkretną osobą wymienioną w dokumencie akcji z imienia i nazwiska - w przypadku osób fizycznych bądź nazwy (firmy) - w przypadku osób prawnych; uprawnionymi z akcji na okaziciela są natomiast osoby będące w posiadaniu

więcej o akcja imienna na pl.wikipedia.org