akcie cena

Marek Okniński

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji wskazanej w ofercie stawki podatku VAT, jest on zobowiązany przyjąć ofertę bez względu na wysokość zastosowanych do obliczenia ceny oferty stawki VAT - wskazana teza wynika z wyroku KIO sygn. akt: KIO/UZP 203.219/09).

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że ? co do zasady ? oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką zamawiający zapłaci w przypadku podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku wykonawcy niebędącego płatnikiem VAT cena netto i brutto są identyczne.

GUS: Obrót nieruchomościami zwiększył się o 18,5% r/r do 121,1 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości wzrosła o 18,5% r/r w 2018 r. do 121,14 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na dane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). "Według danych pozyskanych z Rejestru Cen i

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na usługi sprzątające. Cena najtańszej oferty jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający 18 listopada 2019 r. wysłał do wykonawcy prośbę o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługę „Zielona szkoła − 15-dniowy (14 osobodni) śródroczny turnus dla uczniów klas III szkół podstawowych” przy zastosowaniu rozliczenia na podstawie ceny jednostkowej za osobodzień brutto. W terminie składania ofert

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

odpowiedzi znajdziemy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 8 listopada 2011 r. (sygn. akt KIO 2287/11), w którym wskazano, że: „(...) oceniając kwestię badania ceny rażąco niskiej należy mieć na uwadze, iż czynność związana z realizacją serwisu opcjonalnego systemu jest elementem zamówienia. Więcej

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

z dnia 1 kwietnia 2010 roku sygn. akt: KIO/UZP 275/10). Ponadto z omyłką   będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy nie została w ofercie wykonawcy wyartykułowana wprost cena bez podatku VAT (cena netto), jednak podatek ten zawierał się w wartości przedstawionej w ofercie, na skutek

LC Corp kupił nieruchomość w Warszawie pod ok. 29 lokali mieszkalnych

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rokokowej, o powierzchni 0,8564 ha za cenę netto 6,8 mln zł (tj. 8,37 mln zł brutto) pod

GUS: Obrót nieruchomościami zmniejszył się o 6,4% r/r do 102,2 mld zł w 2017 r.

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Wartość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości spadła o 6,4% r/r w 2017 r. do 102,23 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na dane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). "Według danych pozyskanych z Rejestru Cen i Wartości

Vistal Gdynia ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości za 6,27 mln zł

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Vistal Gdynia zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości w Gdyni, podała spółka. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 6 273 000 zł brutto. "Zarząd Vistal Gdynia S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2020 r. zawarta została przedwstępna

Lewiatan: Projekt ustawy o rekompensatach nie uwzględnia branży cementowej

konsultowany. "Trwają prace nad projektem ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, w związku z przenoszeniem kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ponoszonych przez wytwórców energii elektrycznej, na ceny energii dla odbiorców" - przypomina Konfederacja

Archicom miał 29,8 mln zł zysku netto, 47,94 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

kw. 2019 r. "W pierwszym kwartale tego roku przekazaliśmy klientom aktami notarialnymi 502 lokale, czego efektem jest dobry wynik przychodowy, EBITDA i zysk netto. W lutym podpisaliśmy też przedwstępną umowę sprzedaży budynku City One, którą ostatecznie sfinalizowaliśmy przed kilkoma dniami

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Ustawa Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny

Oferta konsorcjum Torpolu ponownie wybrana w przetargu Elektrowni Ostrołęka

treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłoszonego 14 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII Ga 298/19, tj. dokonał on ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu oraz ponownego wyboru oferty, uznając ofertę złożoną przez konsorcjum z udziałem spółki (lider konsorcjum) oraz Zakłady Automatyki

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

oczywiste uzasadniają rezygnację z uzyskania wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Powyższą tezę uzasadnia wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 grudnia 2018 roku sygn. akt: KIO 2499/18. W stanie faktycznym sprawy zamawiający wezwał wykonawcę , który złożył najtańszą ofertę do złożenia

LC Corp nabył działkę w Gdańsku za 24,38 mln zł

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy ul. Letnickiej o łącznej powierzchni 1,3 ha za cenę 24,38 mln zł brutto, podała spółka. "Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

kosztorysowego przewiduje się określoną liczbę depozytorów, zaistniała sytuacja tym bardziej nie będzie mieć znaczenia z punktu widzenia ewentualnej rażąco niskiej ceny i realizacji całości przedmiotu zamówienia Rażąco niska cena - opinia KIO Zgodnie z wyrokiem KIO z 18 października 2016 r. (sygn. akt KIO

GUS: Wartość transakcji nieruchomościowych wzrosła o 18,5% r/r w 2018 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości ogółem w Polsce wzrosła o 18,5% r/r w 2018 r. do 121,14 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na dane zawarte w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). "Liczba

ZPPE: Ustawa ws. cen energii to przywrócenie całkowitej regulacji cen

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Znowelizowana ustawa ograniczająca wzrost cen energii oznacza w praktyce przywrócenie całkowitej regulacji cen energii pod nadzorem ministra energii, uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE), członek Konfederacji Lewiatan. "Ta regulacja

Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Jujubee podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 150 tys. akcji w cenie 2 zł za sztukę, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi współfinansowanym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016−2019 otwarcie ofert nastąpiło 5 lutego 2019 r. Wpłynęły 4 oferty − cena najwyżej ocenionej oferty przekracza 300.000 zł , jakie

Prezes URE: Ustawa ws. cen energii elektrycznej powinna być pilnie znowelizowana

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Ustawa, która ma na celu przeciwdziałanie wzrostowi cen energii elektrycznej dla odbiorców, powinna być pilnie znowelizowana, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando. "Stoimy jednoznacznie na stanowisku, że ustawa wymaga bardzo pilnej

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ

Prezes Budimeksu: Wzrost cen może ograniczyć sprzedaż projektów deweloperskich

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Ze względu na trend wzrostowy w zakresie cen wykonawstwa oraz gruntów, który przekłada się na wzrost cen mieszkań, w kolejnych kwartałach może pojawić się negatywna presja na tempie przedsprzedaży nowych projektów deweloperskich, uważa prezes Budimeksu

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na remont mieszkania. Formularz ofertowy wskazuje, że wykonawca ma podać cenę ryczałtową brutto oferty oraz że: „Przedmiot umowy objęty jest stawką VAT 23 % lub (………%)*. W przypadku, gdy

ZPPPS: Podwyżka akcyzy o 10% to preferencyjne traktowanie piwa

w Polsce utrzymywany jest system preferencyjnego traktowania słabszych alkoholi, oparty o pochodzącą ze stanu wojennego ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Akt ten powstał w czasie, kiedy w modelu spożycia w Polsce dominowała wódka. Chociaż dziś model konsumpcji diametralnie się zmienił, to

Niepewność dot. Iranu wsparciem dla cen ropy

Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Punktem zapalnym tej konfrontacji było piątkowe przejęcie dwóch tankowców brytyjskich przez irańską Gwardię Rewolucyjną, spośród których jeden został przetrzymany dłużej. Wielka Brytania natychmiast wezwała Iran do uwolnienia statku, uznając jego zatrzymanie za akt &bdquo

J.W. Construction: Sprzedaż lokali spadła o 45% m/m w marcu z powodu epidemii

terminami podpisania aktów, każdorazowej dezynfekcji powierzchni po wizycie klientów, obserwujemy zwiększone obawy przed wizytą w kancelarii notarialnej. Spółka zaobserwowała, iż ok. 30% klientów umówionych na wizytę w kancelarii notarialnej (celem zawarcia umowy przenoszącej własność lub deweloperskiej

Roman Karkosik planuje wycofać część kontrolowanych przez siebie spółek z GPW

karalną manipulację akcjami Krezus S.A. Zarzuty aktu oskarżenia obejmują okres od 12 lipca 2012 r. do 14 listopada 2012 r. Zdaniem prokuratury, podejrzani składali zlecenia i zawierali transakcje na akcjach Krezusa, wprowadzając w błąd innych uczestników obrotu co do rzeczywistego popytu, podaży oraz ceny

Wynagrodzenie ryczałtowe

 zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia."; 2)  uchwała KIO z 2 lutego 2016 r.  (sygn. akt KIO/KD 9/16), w której wskazano, że - cyt.: "W tej sytuacji bez znaczenia dla treści oferty wykonawcy

Vistal Stocznia Remontowa spprzeda ZMPG działki i maszyny za 39,5 mln zł

w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim.za kwotę 39,5 mln zł netto. "Umowa została podpisana w formie aktu notarialnego. Przyrzeczona umowa sprzedaży winna zostać zawarta w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku. Strony umowy ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 39,5 mln zł netto"

Parlament Europejski przyjął cztery akty prawne dot. rynku energii elektrycznej

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy), podała instytucja. Wśród przyjętych regulacji jest

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z pozwanych, ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez spółkę na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207 565 472 zł wraz z odsetkami ustawowymi, podała spółka

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

zagadnienie było rozpatrywane przez KIO w wyroku z 17 sierpnia 2017 r. (sygn. akt KIO 1565/17), gdzie Izba wyjaśniła, że „(…) powszechnie akceptowany jest w orzecznictwie, jak i doktrynie pogląd, że jakkolwiek szacunkowa wartość zamówienia przynajmniej winna realny koszt zamówienia

LC Corp miał 160,38 mln zł zysku netto, 254,35 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

przekazano aktami notarialnymi 2036 mieszkań i lokali usługowych - wzrost o 13% w stosunku do 2017 r." - czytamy w raporcie. "Wyniki finansowe za rok 2018 należy ocenić bardzo pozytywnie: osiągnęliśmy założone cele i wypracowaliśmy bardzo dobry wynik finansowy. Sukces ten osiągnięto poprzez

Stawka VAT w formularzu ofertowym

stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (uchwała Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11).

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

pracę”. Skład orzekający w wydanym wyroku odniósł się do art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , który określa inne niż cena lub koszt kryteria oceny ofert, w tym aspekty społeczne, wskazuje na takie aspekty, jakim są integracja  zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22

Najdroższe dzielnice polskich miast. Skąd takie ceny mieszkań i gdzie najlepiej zainwestować?

Na rynku mieszkaniowym trwa hossa z prawdziwego zdarzenia. Ceny mieszkań szybują stale w górę, osiągając rekordowe kwoty. Co sprzyja takim wzrostom? Przede wszystkim niskie stopy procentowe oraz dobra sytuacja na rynku pracy. Bezrobocie spada, pensje rosną, więc Polacy chętnie biorą kredyty i

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

większy niż w 2018 r., zaznaczono. Dominującym segmentem działalności grupy pozostaje segment Nawozy, którego wyniki po raz pierwszy uwzględniały również działalność niemieckiej spółki Compo Expert. Sytuacji finansowej segmentu i całej grupy sprzyjały niskie ceny surowców, przede 

URE: Prawdopodobny termin aukcji OZE to IV kw. 2020 r.

przyjętych już odpowiednich aktów wykonawczych do ustawy o OZE, potrzebna jest jeszcze modyfikacja Internetowej Platformy Aukcyjnej. Chcemy, aby aukcje zostały przeprowadzone za pomocą Platformy, która jako narzędzie bardzo dobrze sprawdza się podczas prowadzenia oraz rozstrzygania aukcji. Pod koniec

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 2,3% r/r w I kw.

wobec 4 467 jednostek w analogicznym okresie ubiegłego roku (+2,3% r/r). W styczniu i lutym 2020 r. na rynku cały czas utrzymywał się wzrost cen oraz wysoki popyt na lokale mieszkalne. Sytuacja zmieniła się diametralnie w marcu, w którym główną rolę odgrywał COVID-19" - czytamy w

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

;, przygotowanego przez BIG InfoMonitor oraz BIK we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB). Mimo to zaległości sektora rosną wolniej niż przed rokiem i w całej gospodarce, a osłabienie popytu przyniosło oczekiwaną stabilizację cen i wpłynęło pozytywnie na rentowność realizowanych kontraktów

Uber Polska: Chcemy pomóc kierowcom i miastom dostosować się do nowych przepisów

lokalnego prawa, poinformował CEE Cities Lead z Uber Polska Michał Konowrocki. "Dla ponad miliona pasażerów w Polsce Uber ustanowił nowy standard, jeśli chodzi o poruszanie się po miastach w bezpieczny, przystępny i prosty sposób. Oprócz łatwego zamawiania przejazdu, przejrzystych cen i wygodnych

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Można liczyć na dużą bonifikatę

wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy, potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu. Urzędnicy zweryfikują złożony wniosek, sprawdzą księgę wieczystą i ustalą, czy nie ma zaległości czynszowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, poproszą o dodatkowe dokumenty. Na

Właściciel warunkowy - zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

. przykład skutecznego zastrzeżenia w fakturze, że do chwili całkowitej zapłaty ceny towar pozostaje własnością sprzedawcy. Taki pogląd został wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 2003 r., sygnatura akt: II CK 119/2002. Zwłoka z zapłatą ceny przez kupującego - prawo ochrony sprzedawcy

Wyłudzenie 24 mln zł VAT i pranie pieniędzy. Jest akt oskarżenia

We wrześniu 2012 r. na trop grupy wpadli funkcjonariusze CBŚ. W tym tygodniu akt oskarżenia został skierowany do sądu. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Co jest w akcie oskarżenia? - Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała od marca 2009 r. do grudnia 2012 r. - wyjaśnia

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

ustawy Prawo zamówień - dotyczy jednak konkretnego obszaru tj. rażąco niskiej ceny i nie może być interpretowany rozszerzająco na brak wyjaśnień udzielonych w związku z uprawnieniem przewidzianym w art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. [1] Patrz: art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. [2

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

urządzenia konkurencyjnego (pod względem ceny).   1 Patrz art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych 2 Wyrażonym w wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 r. sygn. akt: KIO 1436/16 *1 Patrz art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Wyrażonym w wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 r. sygn. akt: KIO

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty , aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Takie podejście do omawianego zagadnienia zostało zaprezentowane przez Krajowa Izbę Odwoławczą w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18), w którym

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe zakładające 38% spłaty

zaktualizowane propozycje układowe, które zostaną przedłożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Emitent jednocześnie zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli" - czytamy w komunikacie.  Spółka chce spłacić należność główną w 38

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje ograniczenie wydatków w 2019 r. o 1,4 mld zł wobec potrzeb zgłoszonych przez spółki zależne, podała grupa. Spółka podkreśla, że mimo dyscypliny kosztowej, nie zmieni się kierunek i tempo transformacji, a ustawa dotycząca cen energii

PGNiG OD planuje z samorządami ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w 1,5 roku

cenie paliwa, która jest niższa o kilkanaście procent od ropy" - wyjaśnił wiceprezes. "Nasze działania wpisują się w ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Gaz jest paliwem alternatywnym. Obok rozwoju elektromobilności wspierana jest też gazomobilność. Powstaje też fundusz

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

prawny to np. dawne przedsiębiorstwo państwowe przekształcone w spółkę będącą własnością skarbu państwa), * decyzję administracyjną o przydziale lokalu, * zaświadczenie o zameldowaniu, * skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowa lub wdowiec), * skrócony odpis aktu zgonu najemcy

ZPPPS: Podwyżka akcyzy na wyroby alkoholowe jest nieefektywna ekonomicznie

traktowania słabszych alkoholi, oparty o pochodzącą ze stanu wojennego ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Akt ten powstał w czasie, kiedy w modelu spożycia w Polsce dominowała wódka. Chociaż dziś model konsumpcji diametralnie się zmienił, to preferencje dla piwa nadal są utrzymywane. Piwo w ostatnich dwóch

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

, która zawsze ma formę aktu notarialnego. Zostanie w niej określony sposób i termin wpłacenia pozostałej części ceny i przekazania nieruchomości. Gdy będziemy je odbierać, spiszmy protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarty będzie m.in. stan liczników oraz ewentualnie zastrzeżenia dotyczące stanu

MC: Polska i 8 innych członków UE chce dopracowania regulacji dot. roamingu

wymaga jeszcze dopracowania, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). 12 grudnia na posiedzeniu Komitetu Łączności Elektronicznej (COCOM) w Brukseli odbyło się głosowanie nad aktem wprowadzającym zasady tzw. polityki uczciwego korzystania oraz mechanizmu zrównoważonego rozwoju (sustainability). To jedna z

Boryszew może sprzedać WM Dziedzice jeśli cena będzie atrakcyjna

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Boryszew rozważy sprzedaż Walcowni Metali Dziedzice, o ile nabywca zapłaci za nią atrakcyjną cenę, poinformował prezes Piotr Szeliga. Niewiążąca oferta nabycia WM Dziedzice przez Karo BHZ wpłynęła do Hutmenu - spółki zależnej Boryszewa. Wcześniej Karo BHZ

Polnord sprzedał 836 lokali, przekazał 968, rozpoznał w wyniku 1 017 w 2018 r.

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polnord, na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, uwzględniając anulacje, zakontraktował 836 lokali wobec 1 389 lokali w rekordowym 2017 r., podała spółka. Spółki z grupy w 100% zależne od Polnord przeniosły w 2018 r. na klientów aktami

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane powinni pamiętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej. Wskazany obowiązek jest niezależny od

KGHM ma umowę na sprzedaż wlewków dla Hutmena za min. ok. 229 mln zł w br.

., według aktualnych cen miedzi, wynosi ok. 229 mln zł netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 416 mln zł netto za dostawy z uwzględnieniem opcji kupującego.  "Roczna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem umowy wynosi 11 000 ton, a z uwzględnieniem opcji kupującego 20

Archicom miał 59,84 mln zł zysku netto, 79,23 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

. Dynamiczny wzrost przychodów i istotna poprawa wyników to przede wszystkim efekt zwiększenia liczby podpisanych aktów notarialnych. Pozytywnie na poziom przychodów wpłynęły też zmiany cen mieszkań. Utrzymaliśmy, a nawet poprawiliśmy bardzo dobrą marżę ze sprzedaży, która wyniosła 29,3

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia

Grupa PGNiG planuje ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w 1,5 roku (aktual.)

spółki komunikacyjne ogłaszają przetargi na budowę takich stacji i jednocześnie na ich obsługę, czyli dostarczanie paliwa. PGNiG Obrót Detaliczny jest wykonawcą, a koszty ponoszą samorządy, ale odzyskują je w cenie paliwa, która jest niższa o kilkanaście procent od ropy" - wyjaśnił wiceprezes

P.A. Nova sprzedała nieruchomość w Wilkowicach za 5,32 mln euro netto

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - P.A. Nova Invest Wilkowice - spółka zależna P.A. Nova - zawarła umowę w formie aktu notarialnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wilkowicach na rzecz KIM Poland, podała spółka. Wartość transakcji to 5,32 mln euro netto. "Przedmiotem zawartej umowy

Grupa PGNiG planuje ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w 1,5 roku (aktual.)

;Samorządy są inwestorami. Ich spółki komunikacyjne ogłaszają przetargi na budowę takich stacji i jednocześnie na ich obsługę, czyli dostarczanie paliwa. PGNiG Obrót Detaliczny jest wykonawcą, a koszty ponoszą samorządy, ale odzyskują je w cenie paliwa, która jest niższa o kilkanaście procent od ropy"

Rewolucyjny wyrok NSA. Jeśli niesłusznie zapłacisz podatek VAT, nie dostaniesz zwrotu

państwie i powinna ulec jak najszybszej zmianie. Wynika z niej bowiem, że jeśli komornik niesłusznie doliczy VAT do ceny licytowanej nieruchomości, to w praktyce nie ma możliwości jego odzyskania. VAT-u tego nie może odzyskać nabywca nieruchomości, mimo iż to on poniósł jego ekonomiczny ciężar. Nie pozwala

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

omyłkę polegającą na podaniu ceny brutto z trzema miejscami po przecinku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo KIO Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 26 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 8/09), "ceny przedstawione przez wykonawcę w ofercie powinny

Zysk netto Hutmena wyniósł 1,89 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 859,08 mln zł w 2016 r. wobec 1070,53 mln zł rok wcześniej. "Zdecydowany spadek dotyczył przychodów ze sprzedaży materiałów, co było efektem mniejszej ilości sprzedaży oraz niższych cen surowców na rynkach światowych" – czytamy w raporcie. Grupa

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 6 marca --10:30: Spotkanie prasowe Asseco BS nt wyników --10:30: Konferencja prasowa przed podpisaniem aktu założycielskiego Klastra "Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Luxtorpeda 2.0" --11:30: Konferencja PKO BP nt. wyników     WTOREK, 7

Cena ryczałtowa

żądania złożenia w ofercie kosztorysów ofertowych. Powyższe wynika z istoty ceny ryczałtowej. Istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie jej z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów przedmiotu zamówienia , przy czym charakter okoliczności, z uwagi na które nie przewidziano rozmiaru lub

Pfleiderer Group: UOKiK może stwierdzić naruszenie konkurencji przez grupę

Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan) porozumienia polegającego na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce, podał Pfleiderer Group. Urząd może zawiadomić w sprawie Komisję Europejską i wydać decyzję stwierdzającą

Kryteria oceny ofert przetargowch

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym na sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych mogę zastosować tylko jedno kryterium oceny ofert - cenę i na narażę się na naruszenie ustawy Pzp oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych? Odpowiedź: Zamawiający może

Przegląd informacji ze spółek

świadomości marki w Polsce. Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 1,075 mln zł. Silvair nawiązał współpracę z Architectural FX, firmą specjalizującą się w integracji i sprzedaży produktów premium na rynku oświetleniowym w Wielkiej Brytanii, podała spółka. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Społki

PKO TFI:Lokalne czynniki inflacyjne będą wpływać na wzrost rentowności obligacji

sztuka będzie miała jeszcze wiele aktów, przynajmniej do wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku, które obecny lokator Białego Domu zamierza wygrać, podkreślając dbałość o gospodarczą kondycję i prymat Stanów. Istnieje zatem ryzyko, że potyczki z Chinami i innymi wrogimi lub 'wrogimi' krajami będą

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

została uregulowana w art. 35. Zgodnie z jego ust. 1 i 2 „instytucje zamawiające mogą stosować aukcje elektroniczne, w których przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub nowe wartości dotyczące niektórych elementów ofert. W tym celu instytucje zamawiające organizują aukcje elektroniczne w formie

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

odniesieniu do nowych zapisów zaproponowanych w przedłożonym projekcie ustawy (z 4 lipca 2018 r.) wraz z aktami wykonawczymi, NBP zgłasza uwagi w zakresie uregulowań dotyczących struktury lokat funduszy zdefiniowanej daty, które mogą prowadzić w szczególnych przypadkach do powstawania baniek cenowych na GPW w

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Pzp część dotyczącą podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuje, pozostawił niewypełnioną. Tymczasem na etapie prowadzonego postępowania wyjaśniającego w zakresie rażąco niskiej ceny dostarczył m.in. dowód w postaci umowy przedwstępnej na wykonanie części zamówienia przez

Złoto już po 1300 dol. za uncję

przekładają się na wzrost ceny złota, ponieważ wiążą się ze wzrostem państwowych wydatków. Z historycznego punktu widzenia wyższe notowania przypadały na okres zagrożenia wojną, a nie następujących po nim działań militarnych. Świat aktualnie boryka się z konfliktem na Bliskim Wschodzie, falą emigrantów, a

Wykonawco! Masz prawo wykazać, że twoja cena nie jest rażąco niska

udzielenia wyjaśnień odnośnie wysokości zaoferowanej ceny realizacji zamówienia powinien w sposób przekonujący wykazać, że zaproponowana cena nie jest ceną rażąco niską. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO 2120/11 to na wykonawcy ciąży obowiązek obalenia domniemania zaoferowania

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

po cenie emisyjnej 1 zł za każdą obejmowaną akcję serii M" - czytamy w komunikacie. Zarząd poinformował, że zawarcie umowy inwestycyjnej z inwestorem jest istotnym krokiem w drodze do realizacji postanowień uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach transakcji opisanej w

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

mała szkoda, wtedy bank może dać zgodę na wypłatę odszkodowania właścicielowi). Ubezpieczenie ruchomości, OC w życiu prywatnym, home assistance są dobrowolne. Wykupujemy je, gdy obawiamy się kradzieży, zalania mieszkania lub zatrzaśnięcia drzwi z kluczami w środku. Wybierając polisę, kierujemy się ceną

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

;        Ceny usług i robót zatrudniających ich wykonawców, w szczególności ceny w zamówieniach publicznych, powinny zostać zwaloryzowane o łączny wzrost kosztów pracy, podano w materiale. NSZZ Solidarność i Federacja Przedsiębiorców Polskich oczekują, że wdrożenie

MLP Group zawarła umowę sprzedaży MLP Bieruń za ok. 71,39 mln zł netto

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Podmiot zależny MLP Group zawarł umowę sprzedaż parku logistycznego MLP Bieruń na rzecz WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH w formie aktu notarialnego, podała spółka. Cena sprzedaży wynosi 16,79 mln euro (ok. 71,39 mln zł) netto. "W dniu

Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 listopada 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1137/08). We wskazanym wyroku KIO uznała, że dla oceny czy dana cena jest rażąco niska należy uwzględnić całokształt okoliczności występujących w sprawie, w tym specyfiki rynku którego dotyczy realizowane zamówienie

Niezależny rzeczoznawca na koszt ubezpieczyciela. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

” (sygn. akt III CZP 99/18). - Rozstrzygnięcie jest niezwykle ważne zarówno dla osób poszkodowanych, jak i cesjonariuszy roszczeń (firm skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną). Jeżeli bowiem sporządzenie prywatnej opinii okaże się niezbędne do uzyskania rzetelnie

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 572 000 zł.  Obligacje są obligacjami 36-miesięcznym" - czytamy w komunikacie.  Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki wynikających z obligacji będzie oświadczenie emitenta o

Zysk netto Boryszewa wzrósł r/r do 31,42 mln zł w II kw. 2016 r.

były o 6,7% niższe od poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek przychodów dotyczył głównie spółek metalowych i był w dużej mierze następstwem: - spadku (w przeliczeniu na polskie złote) od 3 do 16% cen metali nieżelaznych stanowiący podstawowy składnik cen produktów, - spadku

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

powszechności i dostępności przedmiot zamówienia, szczególnie serwer z licencjami ma charakter sprzętu specjalistycznego, co w mojej ocenie nie będzie zamawiającego uprawniało do zastosowania wyłącznie kryterium cenowego. Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

, potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu. Urzędnicy zweryfikują nasz wniosek, sprawdzą księgę wieczystą i ustalą, czy nie mamy zaległości czynszowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, poproszą o dodatkowe dokumenty. Na przykład gdy mieszkanie jest w zabytkowym budynku, być może będziemy musieli

W wezwaniu na akcje Hutmena złożono 3 zapisy na łącznie 420,9 tys. akcji

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmena zostały złożone 3 zapisy na łącznie 420 903 akcje po cenie z wezwania tj. 1 zł, podał Boryszew. "Zarząd Boryszew (…) otrzymał od Domu Maklerskiego PKO BP informację, że w wyniku ogłoszonego w dniu 2

Przegląd informacji ze spółek

akty notarialne przekazania mieszkań. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) serii A w kwocie 400 mln zł i serii B w kwocie 300 mln zł, podała spółka. Szacowana liczba lokali, które zostaną

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

dwóch orzeczeń. SN stanął na stanowisku, iż określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (por. uchwały SN z dnia 20 października 2011 roku, sygn. akt: III CZP

Boryszew ma porozumienie ws. zbycia działki w Warszawie za ok. 100 mln zł

Boryszew. "Porozumienie określa w szczególności zasady współpracy, komunikacji oraz harmonogram procesu sprzedaży nieruchomości na rzecz kupującego. Zgodnie z porozumieniem cena sprzedaży nieruchomości wraz z pozwoleniem na budowę została ustalona na około 100 mln zł netto, a planowane zamknięcie

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

przekształcone w spółkę będącą własnością skarbu państwa), zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowiec lub wdowa po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmarłego), decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (gdy starają się o

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

zamawiającego opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom, na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych. Zamawiający mając na względzie zarówno względy formalno - prawne jak i ekonomiczne (związane z kosztem zakupu przedmiotu zamówienia) powinien

Zamawiający powinien zawiadomić wykonawcę o poprawieniu omyłek w ofercie

bez ingerencji wykonawcy. 2. Wyrok KIO z 2 marca 2012 r. (Sygn. akt: KIO 339/12) Izba podziela dominujące w doktrynie i orzecznictwie stanowisko, iż zakresem zastosowania przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych objęte jest również poprawienie treści oferty w zakresie jej ceny, która

Zamiast raty za laptopa operator ściągnął całość zadłużenia

Podczas dyżuru eksperta Orange zadzwoniła do nas pani Magdalena. Jej teściowa miała abonament na komórkę, telefon stacjonarny i internet oraz laptopa na raty. Gdy teściowa zmarła, pani Magdalena wraz z mężem udali się do operatora z aktem zgonu, by poinformować o jej śmierci. Faktury opiewały na

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) złożył akcjonariuszom mniejszościowym PGNiG Gazoprojekt ofertę nabycia posiadanych przez nich akcji, podała spółka. Cena zakupu za jedną akcje to 351,33 zł. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przystąpiła do listu intencyjnego

ZM Ropczyce mają porozumienie z ZM Invest dot. zakończenia konfliktu korp.

zobowiązały się do realizacji powyższego celu w dwóch etapach" - czytamy w komunikacie. W ramach pierwszego etapu spółka oraz ZMI zobowiązały się do dokonania czynności, które mają na celu: 1. sprzedaż przez spółkę na rzecz ZMI 2 139 akcji ZMI, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego ZMI za cenę 17