adres krajowa izba odwoławcza pzp

Justyna Andała-Sępkowska

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem dotrzymania terminów, o jakich mowa w tym przepisie.

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 4. Opinia Krajowej Izby

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień; 14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami; 15) dokonuje analiz

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień; 14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami; 15) dokonuje analiz

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. 4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu. 5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. 4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu. 5. Prezes Urzędu

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

zamówienia, co pocznie Krajowa Izba Odwoławcza, gdy odwołanie jednak wpłynie? Art. 189 ust. 2 ustawy Pzp nie zawiera bowiem żadnej przesłanki, która pozwalałby takie odwołanie odrzucić. W szczególności nie będzie spełniona przesłanka z punktu 1 - "w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy"