administracyjnej kontroli

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Premier Ewa Kopacz nie chce ujawnić, co wykryła w ZUS

Premier Ewa Kopacz nie chce ujawnić, co wykryła w ZUS

Kancelaria premiera odmawia ujawnienia raportu z kontroli ZUS. Sprawa trafi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

Powszechną praktyką urzędów skarbowych weryfikujących zasadność zwrotu VAT w toku czynności sprawdzających jest przeprowadzanie tzw. "kontroli krzyżowych". Z uwagi na fakt, że kontrole takie trwają zazwyczaj o wiele dłużej niż wynosi termin przewidziany dla zwrotu VAT, organy podatkowe wydają postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT z uwagi na prowadzoną weryfikację rozliczeń w toku kontroli krzyżowej. Jednakże zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych takie działanie organów podatkowych jest bezprawne, a postanowienie przedłużające termin zwrotu VAT na tej podstawie nie wywołuje skutków prawnych.

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli ŚUCS to ok. 85 mln zł

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na

Forte nie odwoła się do WSA od ustalenia zaległości podatkowej na 3,4 mln zł

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte zdecydowały o nieskładaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w zakresie ustalonej w wyniku kontroli zaległości w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 oraz odsetek od tej zaległości, podała spółka

NIK ocenia, że system oznakowania CE jest skuteczny

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - System znakowania produktów znakiem 'CE' skutecznie chroni konsumentów przed wprowadzeniem na rynek wyrobów niespełniających wymagań w zakresie bezpieczeństwa, a system nadzoru stworzony przez państwo jest skuteczny, uznała Najwyższa Izba Kontroli (NIK

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok. 105 mln zł

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

stwierdzić, że obecnie w ZUS pracuje około 1,5 tys. inspektorów kontroli, ich zatrudnienie oraz obsługa administracyjna generuje roczne koszty na poziomie około 100 mln zł. Na jednego inspektora przypada średnio 40 kontroli rocznie. Oznacza to, że wskaźnik efektywności kosztowej (stosunek wyniku finansowego

Prezydent podpisał ustawę dot. programów operacyjnych, już opublikowana w Dz. U.

projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów. Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w

Agnieszka Kraszewska powołana do zarządu Brastera

absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Finansów "Kontrola finansowa i Audyt Wewnętrzny" oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej

Senat za ustawą dot. realizacji programów finansowanych z UE - bez poprawek

, czy udzielanie ulg w spłacie należności, zmiany harmonogramu realizacji projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów. Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i

Sejm przyjął ustawę zwiększającą elastyczność w dysponowaniu środkami unijnymi

projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów. Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

30 grudnia 2008 r. w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 r., która podlegała kilku nie stwierdzającym żadnych uchybień kontrolom, w tym w kwietniu

KNF cofnęła zezwolenie na działalność Lartiq TFI i nałożyła 5 mln zł kary

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej wysokości 5 mln zł oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

;nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji; - przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji  administracyjnych i środków

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Idea Banku

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przez Idea Bank postanowień statutu i przepisów prawa, podał bank. Według komunikatu, chodzi o przepisy: 1) Ustawy Prawo bankowe, 2

TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie, podał Urząd

UOKiK: IH zakwestionowała 28,3% badanych zabawek, spadek o 2,4 pkt proc. r/r

kwestionowali brak danych umożliwiających dotarcie do producenta lub importera" - czytamy w komunikacie. W ostatnim czasie Inspekcja Handlowa po raz pierwszy zbadała, czy w zabawkach elektrycznych nie ma niebezpiecznych substancji. Kontrola była częścią międzynarodowego projektu Joint Action 2016

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

Kontrola skarbowa. Kto nie zdąży, nie będzie miał prawa do uchylenia wyroku. Niestety wielu przedsiębiorców nic o wyroku nie wie. Dlaczego? Bo rząd w obawie o konieczność zapłaty wysokich rekompensat go nie nagłaśnia. - A to jest przełomowy wyrok, który może decydować o tym, czy wiele firm przetrwa

Prezydent podpisał nowelę o nadzorze nad rynkiem finansowym

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przyznaje KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli działalności podmiotów uczestniczących w procesach

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

m.in. uwolnienia środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT, odroczenia wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, zawieszenia wszystkich terminów procesowych oraz ułatwień w zatrudnieniu cudzoziemców. Proponuje też wprowadzenie kont czasu pracy oraz zawieszenie kontroli przedsiębiorców

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała Komisja. 

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

wartości podatku VAT o łącznej wartości ponad 7,6 mln zł. "Pierwsza z nich została wygrana 21 listopada i dotyczyła decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2016 r. w sprawie naliczenia dodatkowego podatku VAT w wysokości 2,6 mln zł. W naszej opinii od samego początku

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z ustawą, instytucją obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa. Kontrolowana będzie m.in

NIK: Dochody ze stref płatnego parkowania przewyższają wydatki na ten cel

przez sądy administracyjne. Głównie dotyczą one prawidłowości oznakowania miejsc postojowych, możliwości kwestionowania zasadności nałożenia kary, jak również traktowania numerów rejestracyjnych pojazdów jako danych osobowych. "Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2018 r

Nowela o nadzorze nad rynkiem finansowym ponownie przesłana do KFP

organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji, przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji 

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,4% w 2019, na 2020 bez zmian: 3,6%

mieć szczególnie silny wpływ na ceny usług w horyzoncie projekcji. Inflacja cen energii pozostanie niska w 2019 roku i wzrośnie na początku 2020 roku jako następstwo zniesienia administracyjnej kontroli cen energii" - napisano także. (ISBnews)  

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 października 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15 uchwałę, w której orzekł, że oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowo administracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w

Janusz Radomski pozostał prezesem zarządu Orlen Upstream na kolejną kadencję

ponad 15 lat, dodano.   "Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajęła się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań administracyjnych, a także prawa

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biegłych rewidentach i audytorach

, świadczonych przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej. Do kompetencji Agencji będzie należał zarówno nadzór nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego, jak i podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego. Agencja będzie odpowiedzialna za kontrole poprawności usług

Ferro chce wnieść do WSA skargę na decyzję DIAS w sprawie podatku za 2014 r.

Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję DIAS, podano także. Ferro otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (DIAS) z dnia 21 lipca 2017 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji tj. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie (UKS) z dnia 6

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

dotychczasowe stanowiska TSUE i krajowych sądów administracyjnych wskazując okres 5 lat. Tym samym roszczenia PFRON wykraczające poza okres 5 lat są niezasadne" - czytamy w komunikacie. PFRON od kilku lat prowadzi kontrole terminowości ponoszenia kosztów płac pracowników niepełnosprawnych przez ich

Konstytucja biznesu nie działa. Skarbówka gnębi firmy i stosuje triki, aby wycisnąć z przedsiębiorcy ostatnie pieniądze

kontrole podatkowe i postępowania podatkowe. - Były przypadki, że urzędy skarbowe wszczynały postępowania nawet na kilka tygodni przed przedawnieniem - mówi dr Radosław Bulejak, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski i przewodniczący zespołu do spraw podatków przy rzeczniku. Cztery lata kontroli przez

Kruk ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bison NSFIZ

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Kruk kontroli nad Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ), podał Urząd.   "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

Nowe regulacje przewidują też surowe sankcje finansowe za stosowanie cen i marż wyższych niż maksymalne. Poniżej przedstawiamy główne elementy nowych regulacji oraz wyjaśniamy, że niezależnie od nich już obecnie możliwe jest wszczynanie postępowań administracyjnych wobec

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

zakupowe, przewozowe. W styczniu 2019 r. skarbówka zablokowała firmowe i prywatne rachunki bankowe pana Andrzeja. Firma straciła kontrahentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał racje przedsiębiorcy i nakazał fiskusowi oddać pieniądze. Problem w tym, że do dziś skarbówka wyroku nie wykonała. Inny

Mercor: UCS naliczył zobowiązanie podatkowe za 2013 w kwocie 4,23 mln zł

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni naliczył Mercorowi zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2013 w kwocie o łącznej wartości 4,23 mln zł, podała spółka.  "W ramach protokołu z kontroli

Grupa Żywiec może zapłacić ok. 68 mln zł kary zw. z rozliczeniami podatkowymi

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół kontroli podatkowej sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w wyniku

Stelmet: Dynamicznie spada liczba zamówień dla Grange Fencing w Wlk. Brytanii

decyzji administracyjnych o ograniczaniu w poruszaniu się i restrykcji prowadzenia działalności handlowej klientów Grange Fencing" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie z przekazaną przez spółkę zależną informacją, niezakłóconą sprzedaż prowadzi sieć handlowa odpowiadająca za około 20-25

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

. Wprowadzona została także obowiązkowa kontrola temperatury ciała osób wchodzących i wjeżdżających na teren zakładu, a także w autobusach dowożących do pracy. Kopalnia nie przyjmuje interesantów z zewnątrz, a część jej pracowników administracyjnych pracuje zdalnie. W zakładzie działa specjalny sztab i zespoły

KE wzywa 5 państw UE do ulepszenia przepisów dot. oddziaływania na środowisko

. "Dyrektywa zapewnia poddawanie publicznych i prywatnych przedsięwzięć ocenie pod kątem ich wpływu na środowisko przed wydaniem pozwolenia. W 2014 r. państwa członkowskie zaktualizowały prawodawstwo UE, zmniejszając obciążenie administracyjne i poprawiając poziom ochrony środowiska, a jednocześnie

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wydał decyzje w następstwie postępowań podatkowych przeprowadzonych wobec spółek zależnych Ciechu - Ciech Soda Polska, Ciech Cargo, Ciech Pianki - w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK), po przygotowaniu raportu nt. specjalnych stref ekonomicznych (SSE) wnioskuje do ministra właściwego do SSE m.in. o zapewnienie spójnego systemu oceny efektów działalności SSE na podstawie adekwatnych, mierzalnych i weryfikowalnych

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

. UKNF podjął skuteczne działania nadzorcze, w tym kontrole i postępowania administracyjne, a także nałożył sankcje na niektóre podmioty odpowiedzialne za nieprawidłowości. W wyniku inspekcji przeprowadzonej od czerwca do września 2018 r. w jednym z banków zaangażowanych w oferowanie obligacji spółki

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapisz się na newsletter dla przedsiębiorców . Zapraszamy co wtorek. *********** Przygotowany jest już projekt rozporządzenia "w sprawie wstrzymania administracyjnych

PKO BP oczekuje lekkiej poprawy marży odsetkowej w kolejnych kwartałach

. wobec 45% rok wcześniej.  "Nasze koszty związane z kosztami administracyjnymi, kosztami ryzyka, odpisami na kredyty są pod dobrą kontrolą, finalnie nasz wynik jest bardzo dobry. Będziemy kontynuowali ten trend" - dodał.  Prezes poinformował, że marża odsetkowa netto, która

Wittchen wniesie skargę kasacyjną do WSA ws. decyzji o podatku za 2011 r.

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Wittchen otrzymał decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie której utrzymana została w mocy decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 27 października ub.r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011, podał

MI: Polska zaproponowała zmiany w Pakiecie Mobilności I

, odpowiedzialnym za strategię klimatyczną  Fransem Timmermansem, podał resort. "Projektowane przepisy UE nakładają administracyjne ograniczenia na usługi transportowe, sztucznie zmniejszają efektywność tych usług oraz wprost wymuszają na przewoźnikach wykonywanie zbędnych przejazdów" - powiedział

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz  wniosków o wydanie zaświadczeń, podano dalej. MF przewiduje także kontrolę wywozu leków, sprzętu medycznego

UOKiK: Wykryto nieprawidłowości w ponad 10% partii wód mineralnych i źródlanych

od deklarowanej na opakowaniu, - 15 partii w 3 sklepach było przeterminowanych, - 14 partii było źle oznakowanych" - czytamy w komunikacie. Po kontroli 3 przedsiębiorców ukarano mandatami, wszczęto 4 postępowania administracyjne, a o 19 przypadkach zawiadomiono organy nadzoru

Rząd wprowadza ułatwienia dla biznesu. Głównie dla małych i średnich firm

zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki dzięki "redukcji niektórych obowiązków administracyjnych, wprowadzeniu regulacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i zwiększających efektywność pracy, usprawnieniu procesu inwestycyjnego oraz zmniejszeniu uciążliwości kontroli działalności

Jak państwo pomaga firmom. Kontrolerzy kazali firmie zniszczyć 20 ton szczupaków, bo niektóre ryby były za duże

- To jest po prostu absurd, inaczej tego nie da się określić. Tyle słychać, jak państwo chce pomagać firmom, ale praktyka, jak pokazał nasz przykład, jest inna - mówi przedstawiciel poszkodowanej firmy (prosi o niepodawanie nazwiska, bo boi się kolejnych kontroli). Inspektor waży szczupaki Firma X

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

. Wzywał więc pacjenta do siebie i sam badał jego stan zdrowia. W ubiegłym roku Zakład przeprowadził ponad 500 tys. takich kontroli i cofnął wypłaty na ponad 200 mln zł. Okazuje się jednak, że to dla ZUS za mało. Teraz państwowy ubezpieczyciel wymyślił nowy sposób oszczędzania na zasiłkach. Za często pan

CEZ wnioskuje o wznowienie post. ws. licencji na reaktor 1 elektrowni Dukovany

powodu kontroli dokumentacji dotyczącej połączeń spawanych. "Dzisiaj do PUBJ złożono zaktualizowaną dokumentację certyfikatu stanu przygotowania jednostki, która zawiera także rezultaty kontroli. Jednocześnie złożono wniosek o kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie licencji

Sejm pracuje nad ułatwieniami dla firm

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt zmniejsza obowiązki administracyjne przedsiębiorców i ma poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności.Rząd proponuje m.in. wprowadzenie możliwości złożenia skargi do

Szumański: Utworzenie sądu rynku kapitałowego wymaga nowej ustawy

, a także sądowa kontrola decyzji administracyjnych wydawanych przez regulatora tego rynku (Komisję Nadzoru Finansowego) były rozstrzygane przez kompetentnych sędziów, których wiedza i doświadczenie nie ograniczają się tylko do znajomości prawa, ale obejmują także wiedzę o rynku kapitałowym

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

. Poprosili o wszystkie faktury i dokumentację przewozową. Przedsiębiorca przekazał kilka segregatorów i spokojnie czekał na zakończenie kontroli. Czytaj też: Roman Kluska walczy z Hydrą. "By prowadzić biznes, muszę płacić 'haracze' urzędnikom" Jedno słowo  Po kilku dniach, jeszcze w trakcie

NIK: Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe

stopnia (samorządowe kolegium odwoławcze czy sąd administracyjny) ze względu na niewielką liczbę odwołań od takich decyzji. Fakt ten, a także dowolność w podejmowaniu rozstrzygnięć, lekceważenie procedur oraz słabość kontroli wewnętrznej wskazują na możliwość występowania w tym obszarze mechanizmów

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

oddadzą. Tym bardziej że w postanowieniu z 28 lutego br. naczelnik US na Targówku stwierdza ni mniej, ni więcej: „Z uwagi na toczącą się kontrolę podatkową, mimo wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (…) na dzień dzisiejszy brak jest podstaw do dokonania zwrotów

KNF wszczęła postępowanie administracyjne ws. umowy Ursusa z 2013 r.

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Ursus kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które we wrześniu

PBA zaskarży KNF o przewlekłość ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Polski Bank Apeksowy (PBA) przygotowuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na przewlekłość postępowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie udzielenia mu zgody na rozpoczęcie działalności, poinformowała ISBnews prezes PBA Anna

NIK: Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków

(2,24% populacji) na terenie czterech województw. Celem kontroli była ocena, czy wykonując egzekucję administracyjną urzędy skarbowe przestrzegały praw podatników oraz dbały o zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. (ISBnews)

Sąd oddalił skargę Lotosu na decyzję Izby Skarbowej ws. VAT za 2011 rok

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Grupy Lotos na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 29 lutego 2016 r. w przedmiocie rozliczenia podatku VAT za poszczególne miesiące 2011 roku, podał Lotos. „Spółce przysługuje wniesienie

Red Dev Studio chce stworzyć portfolio 10-15 gier niskobudżetowych

-2 gier, których budżet produkcyjny wynosić będzie od 100-150 tys. zł, możliwość produkcji gier w modelu współfinansowania z osobami trzecimi (inwestor, kopublishing, itp.) czy kontrolę poziomu kosztów prowadzenia działalności celem finansowania działalności spółki wyłącznie z bieżących przychodów

Famur po korekcie deklaracji VAT zwróci 48,9 mln zł wraz z odsetkami

. "Famur po przeprowadzeniu analizy prawnej wyniku kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r. przeprowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wobec spółki zależnej - Famur Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, emitent i

KE przedstawiła wytyczne ws. aplikacji wspierających walkę z koronawirusem

kontekście wykorzystywania przez nie gromadzonych danych). pełną kontrolę użytkowników nad swoimi danymi: instalacja aplikacji na urządzeniu użytkownika powinna być dobrowolna (Użytkownik powinien mieć możliwość wyrażenia odrębnej zgody na korzystanie z poszczególnych funkcji aplikacji. Jeżeli wykorzystuje

Skarbówka oddaje i zabiera VAT. Dramatyczny przypadek przedsiębiorcy. W podobnej sytuacji może być nawet 100 tys. firm

Administracyjny w Warszawie częściowo uznał argumenty przedsiębiorcy. Uchylił zaskarżoną decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i przekazał ją do ponownego rozpoznania.  - Wyrok WSA, jeśli się uprawomocni lub utrzyma się przed NSA, może mieć przełomowe znaczenie dla wielu przedsiębiorców - mówi dr Anna

UOKiK wydał 890 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta w 2018 r.

unijnymi. W 2018 r. urząd prowadził 203 postępowania administracyjne i wydał 246 decyzji. UOKiK jest odpowiedzialny również za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej prowadzonych w 2018 r. wykazały, że częściej kwestionowana była jakość paliw

Prezydent podpisał nowelę dot. przepakowywania owoców i warzyw z zagranicy

administracyjną karą pieniężną. Ustawa określa, że kontrole przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, będą wyłączone spod obowiązku wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o tej kontroli" - czytamy także. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia

Rząd przyjął projekt o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

nadzoru podatkowego zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych (chodzi o elementy ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania ryzykiem). - Dla przedsiębiorców objętych programem kwestie podatkowe będą na bieżąco wyjaśniane przez KAS, co powinno przełożyć się na składanie

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Godebt I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, podał Urząd.  Marcin

Grupa Lotos złożyła skargę na decyzję Izby Skarbowej ws. 112,5 mln zł zaległości

złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy" – czytamy w komunikacie. Decyzja UKS określiła wysokość zobowiązania w podatku od towarów i

Oferta Mota-Engil na 303 mln zł najkorzystniejsza na odcinek drogi S5

polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie tego odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, podano również. "Kolejnym etapem postępowania będzie przekazanie dokumentów z postępowania

Prezydent podpisał nowelę Prawa lotniczego, m.in. powołującą rzecznika pasażerów

lotniczego, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W trakcie wykonywanej kontroli prezes urzędu będzie mógł, w drodze decyzji administracyjnej, dokonać wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności w ramach certyfikatu przewoźnika lotniczego, organizacji

Premier powołała Janusza Niedzielę na szefa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

-administracyjnych. Wcześniej związany zawodowo m.in. z Centrum Zamówień Publicznych, gdzie pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa, a także z Ministerstwem Sprawiedliwości, gdzie był sekretarzem stanu. Jest Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego" - czytamy w komunikacie. Powołanie

Komisja sejmowa przyjęła projekt ustawy dot. otoczenia prawnego przedsiębiorców

administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Proponuje się zmiany m.in. w ustawie o

Komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy budżetowej z poprawkami

), Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Rzecznika Praw Dziecka, (RPD) Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Zwiększono natomiast finansowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak

administracyjnej kontroli

euro w czerwcu --ITI Neovision złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Kino Świat --Sportmaster złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Go Sport Polska --Carrefour Polska otworzył 30 nowych sklepów franczyzowych w II kw. 2019 r. --URE: Średnia cena zakupu gazu z państw UE

Senacka Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do budżetu na rok 2020

). Zwiększono natomiast finansowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w

Piotr Ambrozowicz zrezygnował z funkcji członka zarządu OT Logistics

kapitałowej OT Logistics. Nadzorował procesy akwizycji i ich finansowania, w tym objęcie kontroli nad operatorem chorwackiego portu Luka Rijeka, podała spółka w osobnym komunikacie. "Wypełniłem postawione mi przez zarząd zadania poszerzenia zakresu działalności grupy i zwiększenia skali działalności za

Sejm przyjął ustawę zawierającą ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców

430 posłów, zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy, podał resort. "Najważniejsze zmiany: - podatnicy nie będą

Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw.

) -  ustalenie dolnego limitu wiekowego na korzystanie w tych urządzeń na 10 (dolna granica wieku dla ubiegania się o kartę rowerową - wprowadzenie kar administracyjnych dla podmiotów sprzedających lub wypożyczających urządzenia transportu osobistego, które nie będą spełniały wymagań, przewidzianych

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

kontroli P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych, dotyczącego wprowadzenia rozwiązań prawnych uzależniających usunięcie punktów karnych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców od uprzedniego uiszczenia grzywny. Do komendanta głównego policji o

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

obszarze VAT. To kluczowa inicjatywa, która służy zwalczaniu oszustw związanych z VAT. Proponowane udoskonalenie sposobu współpracy administracji podatkowych poszczególnych państw i innych organów ścigania, poprzez np. wspólne kontrole i postępowania administracyjne, zwiększy skuteczność walki z głównymi

Rząd przyjął projekt noweli ustawy dot. nielegalnego wywozu leków za granicę

inspekcji lub kontroli działalności gospodarczej dotyczącej dystrybucji produktów leczniczych (chodzi o możliwość zarządzenia - przez osobę upoważnioną do dokonywania kontroli lub inspekcji - otwarcia obiektu, lokalu lub ich części oraz znajdujących się w nich schowków); - rozszerzenie zakresu

Minister finansów szykuje rewolucję. Zmiany odczują wszyscy podatnicy

w funkcjonowaniu urzędów powinno z kolei rozpocząć się w II połowie roku. 3 instytucje razem Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej ma polegać na konsolidacji działań Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Zdaniem MF, działanie nowych urzędów będzie sprawniejsze

ČEZ wystąpił o przedłużenie licencji operac. na reaktor 1 w elektrowni Dukovany

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - ČEZ, a. s. wystąpił do Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego o przedłużenie licencji operacyjnej na reaktor 1 w elektrowni Dukovany, podał koncern. Jednocześnie wystąpił o zawieszenie postępowania administracyjnego do 28 lutego 2016, podał koncern

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

Nowe regulacje weszłyby w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Jakie rodzaje inwestycji będą podlegać kontroli? Aktualny projekt nakłada wymóg uprzedniego zawiadomienia prezesa UOKiK o zamiarze dokonania przez podmiot spoza EOG inwestycji skutkującej nabyciem, osiągnięciem lub &ndash

Unified Factory wystąpi o zwrot VAT na kwotę 6,54 mln zł

zakresie kwalifikacji podatku VAT naliczonego do odliczenia. Jednocześnie, w ocenie firmy audytorskiej kontrola prowadzona przez urząd skarbowy, realizowana była w sposób odbiegający od standardów opisanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. Ustawa zawiera cały pakiet rozwiązań prawnych (zmian podatkowych, rozwiązań cywilnoprawnych i administracyjnych), których celem jest ograniczenie zatorów płatniczych. Jedną z ważnych

KNF wszczęła postępowanie ws. naruszenia przepisów przez X-Trade

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na X-Trade Brokers w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

której mowa w § 46 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W zakresie bieżącego nadzoru, UKNF zawiesił rozpoczęcie kontroli w zakładach ubezpieczeń i u dystrybutorów, a kontrole

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

Rozporządzenia BMR dokumentacji dotyczącej wskaźników WIBID i WIBOR jest efektem prac prowadzonych przez GPW Benchmark w ścisłej współpracy z sektorem bankowym i w konsultacji z instytucjami publicznymi, od chwili przejęcia kontroli nad opracowywaniem stawek, czyli od 30 czerwca 2017 r." - powiedziała

Przegląd informacji ze spółek

Dąbrowskiego z dyrektorem programowym Greenpeace Pawłem Szypulskim. Organizacja złożyła dziś pozew przeciwko PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółce zależnej PGE. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad

Rząd przyjął nowelę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze

audytorskich (prowadzenie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych). Nadzorem publicznym zostaną objęte nie tylko czynności rewizji finansowej (np. badania lub przeglądy sprawozdań finansowych), ale wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne, świadczone przez firmy audytorskie, zgodnie z krajowymi

Sąd wojewódzki oddalił skargę ZM Ropczyce ws. podatków, spółka odwoła się do NSA

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Zakładów Magnezytowych Ropczyce na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, określającą wysokość straty podatkowej emitenta za 2008 rok w kwocie 2,29 mln zł, podała spółka. "Zarząd Zakładów

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

sierpnia 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r., 2) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o

Miasta na wojnie z Uberem? Warszawa i Kraków kontrolują kierowców

nie przyznaje się do winy Zdaniem Ubera kontrole nie mają podstaw prawnych. - Kontrole w Krakowie były przeprowadzone niezgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego - tłumaczy Ilona Grzywińska reprezentująca firmę. - Kontrolujący nie okazał legitymacji i nie poinformował o