administracji zadania

Przemysław Poznański

Cyfryzacja: co powinno znaleźć się w nowym exposé premiera

Cyfryzacja: co powinno znaleźć się w nowym exposé premiera

Sprawna e-administracja, dostęp do internetu, ochrona konsumenta - to zadania dla resortu cyfryzacji na najbliższe trzy lata. Czy znajdą się w planowanym "nowym exposé" premiera Donalda Tuska?

KIO

KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.

Sejm przyjął nowelę zwiększającą wydatki budżetu o 4 mld zł w 2019 r.

, a także na umożliwienie przekazania w 2019 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Wsparcia Policji do wysokości 1 mld zł na realizację ustawowych zadań, na poziomie województwa, pozwoli na pełniejszą realizację zadań Funduszu. Według OSR przepis ten pozwoli na realizację w większym

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji o działach administracji

interesów Skarbu Państwa. Jeden z przepisów nowelizacji stanowi też, że minister aktywów może zgłaszać sprzeciw wobec decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Z kolei do zadań resortu klimatu ma należeć m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochrona i kształtowanie środowiska, racjonalne

Prezydent podpisał nowelizację o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

; wprowadzenie obowiązku dla organów administracji rządowej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego nieodpłatnego udostępniania danych organom , niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawowych; wskazania, że organy oraz upoważnieni

NIK: Przez 7 lat administracji nie udało się opracować optymalnego poboru e-myta

elektronicznej. I to należy uznać za największą porażkę administracji rządowej przy realizacji tego zadania" - stwierdzono również. Elektroniczny system poboru opłat za przejazdy autobusów, ciężarówek w transporcie drogowym oraz aut dostawczych drogami ekspresowymi, krajowymi i autostradami funkcjonuje w

Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji

. Mógłby też zgłaszać sprzeciw wobec decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Z kolei do zadań resortu klimatu należałoby m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochrona i kształtowanie środowiska, racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i

Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

elektronicznej. GIAP funkcjonuje od 2013 roku. Podstawową specjalizacją jest tworzenie oprogramowania GIS, a głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) wspierająca realizację zadań administracji samorządowej. W jej skład wchodzą aplikacje dedykowane poszczególnym dziedzinom

Borys z PFR:W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata

administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych, obsługa Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, prowadzenie i obsługa portalu Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a także wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi

Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju

pracowników niepełnosprawnych. Ustawa określa również dodatkowe zadania PFR, w tym wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych, obsługa Rady Grupy Polskiego Funduszu

Ireneusz Zyska został powołany na pełnomocnika rządu ds. OZE

struktur rządowych, służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce" - czytamy w komunikacie. Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

oraz w ośmiu izbach administracji skarbowej i ośmiu urzędach skarbowych. Przyjrzała się również terminowości i rzetelności realizacji wybranych zadań z zakresu egzekucji, podatku akcyzowego, podatku od gier oraz zadań związanych z poborem należności scentralizowanych. Kontrolą objęto okres od 1

Premier zaakceptował nowy statut UKNF

Rynku Finansowego. - Funkcje dotychczasowego Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych przejmą Departament Postępowań oraz Departament Praktyk Rynkowych. - Zadania dotychczasowego Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki przejmą nowe departamenty: Departament Informatyki i

Sejmowa komisja przyjęła nowelę zwiększającą wydatki budżetu o 3 mld zł w 2019r.

budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435 oraz z 2019 r. poz. 1907). Umożliwią przekazanie z budżetu państwa środków na realizację zadań publicznych w roku 2019 oraz wykorzystanie środków w połowie roku budżetowego, podano w projekcie. "Wejście w życie projektowanych rozwiązań nie spowoduje skutków dla

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego m.in. w sferze kompetencji Wód Polskich

finansowania niektórych zadań administracji wodnej, 4) zmianę niektórych przepisów dotyczących postępowań w sprawie pozwoleń i zgód wodnoprawnych, 5) zmianę terminów wykonywania niektórych obowiązków wynikających z prawa wodnego, 6) zmiany o charakterze terminologicznym" - czytamy w komunikacie

FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

realizacji zadań organów administracji oraz statystyki publicznej" - czytamy w komunikacie. Nowelizacja ustawy uzupełnia art. 299e Ordynacji podatkowej o § 2, zgodnie z którym szef KAS udostępnia służbom statystyki publicznej dane niezawarte w aktach spraw podatkowych w zakresie wynikającym z

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

dotyczą: - podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli, - środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, - finansowania wychowania przedszkolnego, - części oświatowej subwencji ogólnej, - wynagrodzeń i świadczeń w sektorze finansów

DataWalk ma memorandum z Anderson Police Department w USA

analityczno-inwestygacyjnego wspierającego zadania operacyjne klienta, podała spółka. "Istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot

Rząd przyjął nowelizację ws. administracji terenowej żeglugą śródlądową

żeglugi śródlądowej.  "Przewidziano reorganizację terenowej administracji żeglugi śródlądowej, tak aby wzmocnić urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie oraz  przystosować je do wykonywania nowych zadań, przewidzianych w ustawie Prawo wodne (obowiązuje od

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez organy wykonujące zadania publiczne związane działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19". Dotyczyć ma to również zarządzających

Polska Agencja Kosmiczna została jednym z wykonawców projektu sat4envi

dystrybucji danych z satelitów Sentinel-1,-2,-3 i powstałych na ich bazie produktów satelitarnych. Dzięki jego realizacji dane dostępne dla Polski w ramach m.in. misji programu Copernicus będą mogły być wykorzystywane przez administrację publiczną w działaniach związanych z realizacją jej statutowych zadań w

Magdalena Zegarska została powołana na stanowisko wiceprezesa PGNiG

Administracji. Od stycznia 2016 roku pełni funkcję pełnomocnika zarządu PGNiG ds. systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia i środowiska. W okresie od kwietnia 2016 do marca 2017 roku zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora departamentu ds. QHSE, z powierzonymi zadaniami kierowania

PFR uruchamia platformę rozwiązań technologicznych dla samorządów

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) uruchamia platformę rozwiązań technologicznych dla samorządów, podał Fundusz. Celem projektu jest wsparcie samorządów w wykorzystywaniu rozwiązań cyfrowych wspomagających zarządzanie i realizację ich zadań w okresie epidemicznym

Piotr Dziedzic i Tadeusz Kościński zostali powołani na wiceministrów finansów

Ministerstwa Finansów w Międzyresortowym Zespole do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych (Stałej Grupie Eksperckiej). W trakcie kariery zawodowej realizował zadania organów ochrony porządku konstytucyjnego RP, koncentrując się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli, podano w komunikacie. Od

Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

administracji publicznej robią, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców. Kontrola ma sprawdzić, czy odpowiednie organy i służby należycie wywiązują się z postawionych w tym zakresie zadań. NIK przyjrzy się też temu, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość

Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie projektu ws. Metropolii Łódzkiej

. 1,1 mln mieszkańców [...] jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji biznesu i może przy tym stwarzać dobre warunki życia, tym samym przyciągać nowych mieszkańców" - uzasadniają autorzy proponowanych rozwiązań. Do zadań metropolii należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczno

Rząd przyjmie nowelę dot. planowania działalności administracji w II kw.

audytu koordynowanego, tj. narzędzia wspierającego ocenę realizacji celów i zadań jednostek w działach administracji rządowej. Zmiana ta będzie usankcjonowaniem rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w praktyce przez poszczególne resorty oraz realizacją postulatów zgłaszanych przez nich w tym zakresie

Kluza: MAP powinno wspierać bardziej kosztowne i czasochłonne projekty rozwojowe

;Zadaniem powinno być zwiększenie efektywności zarządzania państwowym majątkiem, podniesieniem wyceny spółek giełdowych, bo państwo jest tylko ich współwłaścicielem, zatem na obniżeniu wycen tracą rzesze zwykłych obywateli - inwestorów" - dodał prezes Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek, podczas

Rząd przyjął nowelizację ustawy dot. organizacji konferencji klimatycznej COP24

Klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia Paryskiego. Przy wykonywaniu tych zadań pełnomocnik będzie współpracował z organami administracji rządowej, a wsparcie organizacyjne i finansowe zapewni mu minister środowiska. Misja pełnomocnika skończy się 31 grudnia 2019 r.  Powołany zostanie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w

ARiMR ma porozumienie o współpracy z NCBR dot. innowacji w sektorze rolniczym

innowacyjnych rozwiązań zmierzających do szybszej realizacji zadań z równoczesnym obniżeniem kosztów funkcjonowania administracji" - czytamy w komunikacie. Współpraca ARiMR i NCBR pozwoli uruchomić przedsięwzięcie, którego celem będzie opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych do

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

wyznaczonego oraz dostawców komercyjnych. Poczta Polska (operator wyznaczony) uznana została za strategiczny filar państwa w rozwoju e-government. Zadaniem Poczty Polskiej będzie obsługa urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r." - czytamy także.  CIR podało, że uzupełnieniem doręczenia

PIE: Wydatki na GovTech wzrosną w Europie trzykrotnie do 2025 r.

ich wykorzystaniu jest trzykrotnie częstsze niż przy zastosowaniu tradycyjnych procedur (odpowiednio 14% i 42%). Jak podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w pilotażowej edycji konkursu GovTech zadania ogłosiło pięć instytucji publicznych, a wyzwanie MPIT zakładało wdrożenie

Senat skieruje do Sejmu projekt zakładający utworzenie Metropolii Łódzkiej

zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 mln mieszkańców". Celem utworzenia Związku ma być sprawniejsze wykonywanie zadań publicznych, w szczególności tych związanych z infrastrukturą transportową. Proponowane

PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech

pozwalającego na zautomatyzowaną identyfikację pojazdów tankowanych z wykorzystaniem istniejącej aplikacji mobilnej PKN Orlen. "Poszukiwana przez PKN Orlen technologia ma za zadanie usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji mobilnych dokonywanych na stacjach paliw. Ocenie będzie poddawana

Premier powołała Piotra Walczaka na wiceministra finansów i wiceszefa KAS

podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy w komunikacie.  Piotr Walczak od 1997 r. związany był ze Służbą Celną jako funkcjonariusz realizujący zadania z zakresu kontroli i zwalczania przestępczości. W latach 2007-2012 oraz 2014-2017

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

nadużyć. Mówimy bowiem o tysiącach postępowań wszczynanych z przekroczeniem uprawnień – mówi Andrzej Ladziński, doradca podatkowy i współautor raportu. Jego zdaniem problemem powinna zająć się Najwyższa Izba Kontroli, bo do takich zadań została powołana. – Na przeszkodzie nie stoi fakt, że

Sygnity ma umowę z MRPiPS na kolejne dwa lata za blisko 37 mln zł

. Oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd, które jest efektem pracy informatyków Sygnity, stanowi podstawowe narzędzie informatyczne dla ponad 340 powiatowych urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i

Rząd przyjął nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

funkcje publiczne. Powyższe uprawnienie obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu terytorialnego a także jego jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Informacją

Szydło: Rozpoczynamy przegląd resortów, celem wyznaczenie zadań na 2017 r.

obywateli o kierunkach i zadaniach, które zostaną przyjęte przez rząd w tym roku. To będzie się działo przez najbliższe dwa tygodnie" - podkreśliła premier. W środę przegląd rozpocznie się od spraw bezpieczeństwa - resortów obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. "Przypomnę, że m.in

Andrzej Diakonow został powołany na zastępcę przewodniczącego KNF

lipca 2017 roku powołała na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego nowego zastępcę przewodniczącego KNF pana Andrzeja Diakonowa, który będzie odpowiadał w Urzędzie KNF za wykonywanie zadań związanych z audytem i kontrolą wewnętrzną, administracją, informatyką oraz

Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich

wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Zadania te obejmują: 1)           prowadzenie działalności społeczno

MF: Krzysztof B. i Arkadiusz B. w momencie zatrzymania nie pracowali w resorcie

zadania związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem m.in.: przestępstw korupcyjnych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników i funkcjonariuszy KAS. BIW zapobiega tym przestępstwom i ściga ich sprawców, a także współpracuje z innymi służbami i organami ścigania w

MSWiA planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego i przekazanie jej zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy, podał resort, odpowiadając na interpelację poselską. Resort podał, że 2 czerwca 2016

PLL LOT: Bartosz Piechota oddelegowany do zarządu w zw. ze strajkiem

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PLL LOT podjęła dziś decyzję o oddelegowaniu członka rady nadzorczej Bartosza Piechoty do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka. Bartoszowi Piechocie powierzone zostało zadanie prowadzenia dialogu społecznego oraz negocjacji z

Lewiatan: 5% firm podjęło działania w kierunku likwidacji działalności

komunikacie. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. 49% firm podkreśla, że brak współpracy

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

poboru VAT i przeciwdziałać uszczupleniom dochodów państwa w tym obszarze. Minister rzetelnie prowadził monitoring zadań i celów wyznaczonych podległym służbom. Stopniowo rozwijane były narzędzia wspomagające proces analizy ryzyka, wykrywania i definiowania zagrożeń dla skutecznego poboru

MPiT: Rząd przyjął nowelę usprawniającą działanie Polskiej Agencji Kosmicznej

dotyczących polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą; - wspieranie edukacji i kształcenia specjalistów związanych z badaniem kosmosu; - wykonywanie zadań z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i innych organów administracji rządowej, podano także

Przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa mają obowiązywać do odwołania

ust i nosa są zwolnieni także duchowni podczas sprawowania nabożeństw, żołnierze i funkcjonariusze wykonujący zadania służbowe, stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności. Natomiast w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach tego typu sprzedawcy lub

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

w Sejmie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.  Nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności

wniosek, podano także. Od 1 marca 2015 r. organy gmin mają dostęp do rejestru PESEL, zatem technologicznie są gotowe do obsługi nowego zadania, czyli jego realizacja nie powinna spowodować większego obciążenia pracą, wynika z komunikatu. Według CIR, nowe rozwiązanie wyeliminuje m.in. konieczność

Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych

, że wejście w życie ustawy w lipcu umożliwia przejęcie przez Krajową Administrację Skarbową od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD) zadań związanych z budową i wdrożeniem systemu. "W związku z tym ten lipcowy termin jest istotny, żeby te inne terminy mogły być dotrzymane"

Emilewicz: Ustawę o zatorach płatniczych rząd może przyjąć w marcu

gospodarczego. "Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw jest jednym z naszych zadań , którym musimy sprostać i ta ustawa temu również służy" - dodała minister. (ISBnews)  

Rząd przyjął nowelę dot. przeniesienia poboru opłat za przejazd samochodami

zarządzanych przez GDDKiA" - czytamy w komunikacie. Nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego zostanie ograniczony do niezbędnego minimum

NIK: Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce wydłużył się do 206 dni

uzyskanie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realnego wzmocnienia kadrowego, pozwalającego na rzetelną i terminową realizację ustawowych zadań, o których mowa w art. 22 ustawy o cudzoziemcach. - wprowadzić usprawnienia mające na celu terminowe zamieszczanie i aktualizację wpisów w

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) w szczególności w zakresie: 1. poprawy organizacji, zasad finansowania KAS oraz doprecyzowania i poszerzenia katalogu zadań KAS, w szczególności w zakresie - rozszerzenie katalogu podmiotów oraz instytucji obowiązanych do udostępniania organom

Rząd przyjął ustawy o KAS, które m.in. podniosą ściągalność podatków

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z którą 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych

KGHM: CBA prowadzi czynności w dwóch podmiotach z grupy kapitałowej

grupie. W październiku 2018 roku powołano pełnomocników ds. etyki i antykorupcji, do zadań których należy analiza i weryfikacja wszelkich sygnałów i napływających zgłoszeń o działaniach korupcyjnych oraz nadzór nad przestrzeganiem kodeksu etyki grupy kapitałowej, podano także. KGHM podkreślił też, że w

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1]. Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

MC: Premier podpisał 'Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

nowoczesnych technologii, a także zagrożeń z tym związanych" - podkreślił także minister. Koordynatorem wdrożenia strategii jest Minister Cyfryzacji. W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu zostanie opracowany szczegółowy plan działań. Zostaną określone konkretne zadania oraz działania dla organów

MF powołało spółkę w celu wsparcia służb skarbowych

możliwe na podstawie przyjętej przez Sejm ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Ustawa weszła w życie 11 czerwca br. Nowa spółka skarbu państwa funkcjonować będzie pod nazwą

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2017 r. zwiększającą wydatki

obszarze gospodarki morskiej - do 200 mln zł. - Minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa do działu administracji państwowej „Gospodarka Morska" na realizację zadań w obszarze morskiej - do wysokości 200 mln zł. - Minister budownictwa i

FPP,CALPE za powołaniem niezależnego ciała eksperckiego do oceny projektów prawa

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Działania na rzecz dobrego prawa w Polsce powinny obejmować m.in. stworzenie niezależnego, eksperckiego ciała, którego zadaniem byłoby wydawanie opinii na temat towarzyszących nowej legislacji ocen skutków regulacji (OSR), postulują Federacja Przedsiębiorców

Prezydent podpisał ustawę o działach administracji rządowej

działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie zmian dostosowawczych w szeregu ustaw, wynikających z utworzenia nowego działu administracji rządowej energia i powierzenia zadań i kompetencji związanych z energetyką i surowcami energetycznymi - przypisywanych dotychczas

MR: Główny Urząd Miar udostępni wyniki prac B+R firmom do komercyjnego użytku

łącznej alokacji 74 mld euro.  Zmiany w ustawie przewidują również utworzenie organu eksperckiego - Rady Metrologii, która będzie określać kierunki rozwoju krajowej metrologii i działalności administracji miar oraz przygotowywał analizy dotyczące zadań GUM. W skład Rady wejdą przedstawiciele

MF: Marian Banaś został powołany na szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i szefa Służby Celnej" - czytamy w komunikacie resortu. Szef KAS nadzoruje dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych. Do jego zadań należy m. in. realizacja budżetu państwa w zakresie

MPiT: Adam Abramowicz powołany na rzecznika MŚP

.  Do zadań rzecznika MŚP należy m.in.:  - opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej; - pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją; - współpraca z

MF rozważa emisję obligacji w dolarach i juanach

wyniósł 50 mld zł" - wskazano w materiale.  MF zwrócił również uwagę, że trwają zaawansowane prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. "Przygotowywana konsolidacja zakłada przeniesienie wszystkich zadań realizowanych obecnie przez Administrację Podatkową, Kontrolę Skarbową i

Minister środowiska proponuje utworzenie Państwowej Służby Geologicznej

zapewnienia bazy surowcowej. Dotychczas część tych zadań była wykonywana przez administrację geologiczną i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG). Zaproponowane przepisy przewidują, że organem zarządzającym PSG będzie kadencyjny prezes, powoływany przez ministra właściwego

FPP: MPiT powinno przedstawić kilku kandydatów na Rzecznika Praw Przedsiębiorców

do wykonywanych w przyszłości zadań" - powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Instytucję Rzecznika Praw Przedsiębiorców wprowadza "Konstytucja biznesu". Rzecznika powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki

Rząd przyjął projekt ustawy o zastąpieniu BOR przez formację SOR

zakresie wymiany informacji), podano także. "Problemem BOR są również narastające od kilku lat braki finansowe, które spowodowały długotrwałe niedoinwestowanie formacji, co doprowadziło do problemów organizacyjnych i kadrowych oraz uniemożliwiało pełną realizację wszystkich zadań ustawowych, a

NIK: Opóźnienie programu jądrowego może skutkować 1,5-2,6 mld zł kosztów

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Brak realizacji zasadniczych zadań Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przez Ministerstwo Gospodarki, a następnie Ministerstwo Energii skutkuje ponad pięcioletnim opóźnieniem prac nad budową elektrowni jądrowej w Polsce. Konsekwencją mogą być koszty dla

Waimea Holding planuje wybudować terminal cargo na lotnisku we Lwowie

bardzo zależy na pozytywnym i jak najszybszym zakończeniu fazy przygotowawczej" - dodał. Podpisane porozumienie zakłada m.in. powstanie grupy roboczej, której zadaniem będzie ustalenie warunków dla tej inwestycji - w tym przygotowanie warunków pod zakup działki przez spółkę celową. Waimea Cargo

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

zwalczanie należy do zadań Krajowej Administracji Skarbowej o czyny zabronione stypizowane w art. 299 kk (pranie brudnych pieniędzy) oraz określenie narzędzi prawnych w celu skutecznej realizacji ww. zadania przez KAS" - czytamy dalej. Według projektu, dane przekazywane do STIR będą dotyczyły

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

konsorcjów oscyluje na poziomie ok. 500 mln USD, dodano także. "Wymogi BPA precyzują oczekiwania względem systemu informatycznego składającego się z platformy, narzędzi programistycznych i wsparcia dla komponentów DOJ w celu obsługi złożonych zadań analitycznych na danych o dużej skali. System

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT; wykazy będą udostępniane w BIP MF, 9) rozszerzenie katalogu przestępstw określonych w art. 2 pkt 15 ustawy o KAS, których rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie należy do zadań Krajowej Administracji Skarbowej o czyny zabronione stypizowane

Prezes Pekao: Współpraca administracji z sekt. bankowym korzystna dla gospodarki

płatnicze stają się wygodniejsze dzięki technologii, za którą odpowiadają banki, i bezpieczniejsze - dzięki przepisom wprowadzanym przez rządy. Jedni i drudzy mają jednak jeszcze jedno zadanie do wykonania. Współpraca między bankami a rządami powinna odbywać się nie tylko na szczeblu krajowym, ale także

Błąd w systemie ZUS do przyjmowania wniosków o pomoc przedsiębiorcom. Urzędnicy wklepują dane ręcznie [TYLKO U NAS]

listę pracowników, którzy będą realizować zadania w dniach 2-3 maja". To oznacza, że pracownicy ZUS będą w ten weekend, w tym w  Święto 3 Maja wklepywać dane do systemu ręcznie. Wszystko po to, aby błędne wnioski były "gotowe do przetworzenia na 4 maja". Co na to ZUS? Poprosiliśmy

Adamczyk: ITD po przejęciu opłat drogowych zacznie prace nad jednolitym systemem

; - przypomniał minister. Adamczyk podkreślił także, że jednym z celów przekazania do ITD kompetencji w obszarze poboru opłat drogowych jest obniżenie kosztów. "Przejmując zadania ITD będzie mogła optymalizować koszty, państwo będzie miało nad nimi bezpośrednią kontrolę" - powiedział, dodając, że

Sygnity wdroży e-Urząd w Urzędzie Miasta Zielona Góra za ponad 5 mln zł

, oprogramowania systemowego, narzędziowego, bazodanowego i aplikacyjnego" – czytamy dalej. Dodatkowo w ramach zamówienia powstaną dwie aplikacje, pozwalające na świadczenie e-usług: mobilna i webowa aplikacja do zgłaszania nieprawidłowości, której zadaniem jest usprawnienie procesu zgłaszania

Mariusz Orion Jędrysek został pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej i stanie na czele międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych

CBA: Spółka z Grupy KGHM straciła ponad 4 mln zł na dostawach fałszowanego złomu

przeciwdziałania stratom w grupie. W październiku 2018 roku powołano pełnomocników ds. etyki i antykorupcji, do zadań których należy analiza i weryfikacja wszelkich sygnałów i napływających zgłoszeń o działaniach korupcyjnych oraz nadzór nad przestrzeganiem kodeksu etyki grupy kapitałowej. KGHM wskazał też, że w

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

, podała spółka. "Zarząd zobowiązał wszystkie spółki z Grupy PGE do niezwłocznego podjęcia działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych oraz skoncentrowania się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością w uzgodnieniu z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A." - powiedział

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

uwagę na konieczność zapewnienia sfinansowania zadań wynikających z uchwalonej w dniu 12 października 2017 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do  bezpłatnego węgla, a także zapewnienia finansowania dla innych zadań publicznych" - czytamy w informacji. Wysokość

Rząd przyjął projekt ustawy dot. geoportalu infrastruktury info. przestrzennej

również wykonywać zadania strategiczne związane z koordynacją infrastruktury informacji przestrzennej przy pomocy Głównego Geodety Kraju (on z kolei ma odpowiadać za wykonywanie działań operacyjnych). "Infrastruktura informacji przestrzennej dostarcza niezbędnych geoinformacji wykorzystywanych

Mały ZUS bez limitu przychodów to jeden z priorytetów Rzecznika MŚP na 2020 rok

z Rady Dialogu Społecznego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Zadaniem Rady byłoby rozpatrywanie spraw w okresie po nieprawomocnym wyroku sądu I instancji (niezależnie od sądowego postępowania odwoławczego

Rząd planuje przyjąć projekt noweli ws. budowy elektrowni jądrowej w III/IV kw.

udostępniania inwestorowi obiektu energetyki jądrowej przez organy administracji publicznej i niektóre inne podmioty, danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach, na potrzeby realizowanych przez inwestora zadań; - Rozszerzenie wyłączenia stosowania ustawy o

NIK: Budżety obywatelskie to skuteczne narzędzie, choć występują naruszenia

22 miastach pokazują m.in., że: - do objętych kontrolą urzędów wpłynęło ogółem 7 120 wniosków o realizację projektów w ramach budżetów obywatelskich. Szacunkowe koszty wykonania proponowanych zadań wyniosły ponad 1,2 mld zł, co znacznie przekraczało wysokość budżetów obywatelskich (łącznie ok

Asseco Data Systems wdroży nowy system IT w Idea Getin Leasing

oczekiwań nowej organizacji, podała spółka. Proces pełnej integracji obu spółek będzie trwał kilkadziesiąt miesięcy. Integracja informatyczna jest jednym z najważniejszych zadań Idea Getin Leasing, której zarząd zdecydował się na współpracę z Asseco Data Systems. Stworzony przez Asseco system LEO umożliwi

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

. Wśród 12 zaleceń na lata 2019-2023 autorzy raportu wskazują konieczność powołania Pełnomocnika ds. Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, który będzie równocześnie szefem Biura IT Rządu. Jego zadaniem byłaby implementacja narzędzi i rozwiązań horyzontalnych (dla wszystkich ministerstw

Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,9% wzrostu PKB

wskazał także, że dochody z tytułu dwóch głównych podatków - CIT i VAT - wzrosną o ponad 10% r/r. "Budżet na 2018 r. pozwala na kontynuację priorytetowych działań rządu oraz realizację nowych zadań, m.in.: * finansowanie programu Rodzina 500+ - zaplanowano ponad 24 mld zł, tj. o ok. 1,3 mld zł

Poczta Polska dostarczyła ponad 120 mln paczek i przesyłek w 2017 r.

świątecznego Poczta Polska rozpoczęła niezwłocznie po podsumowaniu 2016 roku, czyli na początku 2017 roku. W październiku uruchomiono Centrum Monitoringu, którego głównym zadaniem była całodobowa koordynacja prac 14 pocztowych sortowni (WER), dodano. "Dodatkowo spółka zatrudniła ponad 1500 osób, w

Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

; "Zgodnie z przyjętą ustawą KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

jednostek sektora finansów publicznych i będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i usuwaniem jego skutków. Ze środków tych będą mogły korzystać np. jednostki sektora finansów publicznych, a także jednostki spoza tego sektora

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. walki z wyłudzaniem podatku VAT

jako podatnicy VAT; zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu;  zostały przywrócone jako podatnicy VAT. Wykazy te będą udostępniane na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów; - rozszerzenie zadań Krajowej

Likwidacja MSP da 100 mln zł oszczędności rocznie, 'prywatyzacji' już nie będzie

Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) wygeneruje blisko 100 min zł oszczędności rocznie, co w perspektywie 10 lat oznacza ok. 1 mld zł środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację innych zadań (brak wydatków na koszty prywatyzacji z likwidowanego Funduszu Skarbu Państwa, część kosztów wynagrodzeń

NIK: Państwo nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu od banków swoich praw

; - czytamy dalej.  W ocenie NIK,  negatywny wpływ na skuteczność ochrony konsumentów miały niedookreślone kompetencje KNF w dziedzinie ochrony interesów uczestników rynku finansowego. Ustawa o nadzorze finansowym nałożyła na Komisję zadania w tym zakresie, ale nie wyposażyła w skuteczne narzędzia