administracji morskiej

Rząd przyjął nowelę dot. powołania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego

;siedzibą w Słupsku. Nowy organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w: Szczecinie, Słupsku i Gdyni" - czytamy w komunikacie. Według CIR, obecny podział na trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oznacza

MSWiA: Obywatele UE i EOG uprawnieni do przejazdu przez terytorium Polski

nasz kraj, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasowego ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ukazała się już w Dzienniku Ustaw. "Zmiana

Ireneusz Zyska został powołany na pełnomocnika rządu ds. OZE

struktur rządowych, służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce" - czytamy w komunikacie. Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego m.in. w sferze kompetencji Wód Polskich

implementację: a) dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich oraz b) dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r

Rząd przyjął nowelę dot. zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

będzie miał pozwolenie wydane przez inną administrację niż polska – będzie musiał jedynie przekazać wyniki testów metod redukcji emisji tlenków siarki dyrektorowi właściwego urzędu morskiego, nie później niż po upływie 5 miesięcy od daty ich zakończenia. W takim terminie przekazywane są wyniki

Połączone komisje sejmowe przyjęły projekt zmian w tzw. ustawie terminalowej

Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z

Przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa mają obowiązywać do odwołania

placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej. Obowiązek ten

Gaz-System rozpoczął prace związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Gaz-System złożył do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie i Słupsku wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, uzgadniających warunki układania i utrzymywania podmorskiego gazociągu Baltic Pipe, podała spółka

Rząd przyjął nowelizację ws. administracji terenowej żeglugą śródlądową

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja dotyczy przede wszystkim reorganizacji terenowej administracji

Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

administracji publicznej robią, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców. Kontrola ma sprawdzić, czy odpowiednie organy i służby należycie wywiązują się z postawionych w tym zakresie zadań. NIK przyjrzy się też temu, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2017 r. zwiększającą wydatki

obszarze gospodarki morskiej - do 200 mln zł. - Minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa do działu administracji państwowej „Gospodarka Morska" na realizację zadań w obszarze morskiej - do wysokości 200 mln zł. - Minister budownictwa i

Mateusz Morawiecki pozostaje premierem, T. Kościński nowym ministrem finansów

Ministrów, - Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, - Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury, - Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej, - Zbigniew Ziobro -  minister sprawiedliwości, - Mariusz Kamiński - minister spraw wewnętrznych i administracji

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

walce z COVID-19 prowadzonej przez administrację rządową" - czytamy dalej. Decyzja zarządu związana jest z wynikami analizy korzyści projektów realizowanych w Grupie PGE oraz zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczym, społecznym i biznesowym branży energetycznej. Zarząd PGE kierował się

Rząd przyjmie nowęlę - Prawo wodne w IV kw. 2018 r.

właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych oraz prawidłowe i sprawne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa. Z uwagi na przejęcie w 2018 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działu administracji rządowej - gospodarka wodna, ten organ uzyskał odpowiednie uprawnienia nadzorcze i tym

Rząd planuje przyjąć projekt noweli ws. budowy elektrowni jądrowej w III/IV kw.

środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej; - Objęcie zakresem stosowania specustawy jądrowej inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na obszarach morskich; - Rozszerzenie zakresu przedmiotowego decyzji o wskazaniu

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja ma się przyczynić m.in. do

Maseczki nadal obowiązkowe w sklepach, ale poluzowano obostrzenia w transporcie

- na terenie nieruchomości wspólnych, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach, - w zakładach pracy - w budynkach użyteczności publicznej: administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej zlokalizowanych w całej Polsce. W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226,8 GWh energii elektrycznej. Przetarg dotyczył 1 376 punktów poboru energii elektrycznej. Wśród odbiorców z

Sejm przyjął ustawę dopuszczająca głosowanie tradycyjne i korespondencyjne

pakietu osobiście, jeżeli wyborca zadeklarował taką chęć w swoim zgłoszeniu. Założono, że minister właściwy do spraw administracji określi w rozporządzeniu wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych dla osób głosujących na terytorium Polski. Analogicznie - dla głosujących

Nowy system monitorowania żeglugi

Środowisko. Umożliwi on utworzenie jednolitego systemu zarządzania bezpieczeństwem morskim dla całej administracji morskiej, włączając w to Ministerstwo Infrastruktury będące odpowiedzialnym za gospodarkę morską w Polsce i służby poszukiwania i ratownictwa” – powiedział Jan Młotkowski, zastępca

KGHM trafił pod nadzór ministra energii, Grupa Azoty - rozwoju i finansów

), Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport, Siarkopol Gdańsk, Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), Rafineria Nafty Glimar, Tauron Polska Energia, Towarzystwo Finansowe Silesia. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej będzie nadzorował m.in. następujące spółki: Dalmor, Polska Żegluga

Przegląd prasy

żadnych dodatkowych instrumentów prawnych, żadnych nowelizacji prawa zmierzających do tego, by weryfikować autentyczność firm w Polsce --Najdalej w 2020 r. co czwarty Polak będzie miał profil zaufany, ułatwiający kontakty w administracją rządową przez internet Puls Biznesu --GDDKiA w przyszłym

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska zakończyła dziś przygotowania na wypadek Brexitu bez porozumienia, ponieważ jest to coraz bardziej prawdopodobne i nastąpi to 12 kwietnia 2019 r. "Jednocześnie nadal wspiera ona administracje w ich własnych przygotowaniach i wzywa

NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) -  Brak stosownej strategii działań administracji rządowej, zaostrzające się kryteria ekologiczne Unii Europejskiej, zmienność regulacji prawnych wpływających na decyzje inwestycyjne oraz trudności i znaczne opóźnienia przy realizacji niektórych inwestycji

Obama zakazał wierceń u brzegów Alaski. Kolejny cios w nafciarzy

złóż gazu i ropy naftowej u południowo-wschodnich wybrzeży Atlantyku. Ten zwrot administracja Obamy tłumaczyła głównie powodami ekologicznymi, ale także zastrzeżeniami Pentagonu, który prowadzi ćwiczenia morskie na obszarach potencjalnych wierceń. Natomiast nafciarze uważali, że nagła zmiana planów

Pracodawcy RP: Dla firm PiS robi dwa kroki w przód i trzy kroki w tył

paraliżujące działalność gospodarczą. Następnie na podstawie analizowanych ustaw eksperci stworzyli indeksy (de)regulacji dla kilku obszarów prawa, m.in. podatków, prawa pracy, administracji, działalności gospodarczej, nieruchomości, prawa konkurencji i konsumentów czy zamówień publicznych. Morawiecki jak

Przegląd prasy

współpracę z PGG w ramach 'Geo-Metan' o KWK Murcki-Staszic --Rafał Gawin został nowym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki --Erbud zbuduje Morskie Centrum Nauki w Szczecinie za 74,27 mln zł netto --PGNiG udostępni do sieci gaz wydobywany w Gilowicach na Śląsku w II poł. 2020 r. --Grupa Lotos została

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzy rządowy projekt ustawy Prawo wodne

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (FPB), Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ), Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) i Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) zdecydowały o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej do

BGK i rumuński EximBank ogłosiły założenie Funduszu Inwest. Inicjatywy Trójmorza

Management Timothé Fuchs. Ponadto fundusz zamierza powołać Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) jako centralnego agenta ds. administracji i Credit Suisse (Luxembourg) jako bank-depozytariusza. Zasoby funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania

Budynek użyteczności publicznej

publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub

Podbieranie kontenerów z Hamburga do Gdańska?

Duże międzynarodowe koncerny, które mają w Polsce zakłady produkcyjne, niechętnie korzystały dotąd z polskich portów. Transport części i podzespołów drogą morską do Gdańska lub Gdyni i stamtąd koleją do fabryk był nieopłacalny. Dlatego duże kontrakty obsługiwały zazwyczaj porty zachodnie - takie

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dot. dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego

administracji morskiej" - czytamy w ocenach skutków regulacji (OSR). Planowanym efektem wprowadzenia zmian w ustawie terminalowej jest zakończenie objętych nią inwestycji w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r. "Skutkiem realizacji polityki dywersyfikacji źródeł gazu będzie wzmocnienie

Morawiecki: Potrzebujemy polskiego kapitału zdolnego do ekspansji

warunków swobody działalności gospodarczej i legislacji w tej kwestii. Trzecim filarem działań resortu rozwoju - jest neoindustralizacja, tj. rozwój nowych dolin przemysłowych, m.in. gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego z większym udziałem kapitału polskiego. Ministerstwo zamierza rozwijać branże

Będzie wiceminister ds. żeglugi śródlądowej. Szansa dla Odry?

Gabriela Tomik jest obecnie zastępcą burmistrza Kuźni Raciborskiej. Wcześniej sprawowała także funkcję pełnomocnika prezydenta Kędzierzyna-Koźla ds. Odry i wicestarosty powiatu kędzierzyńskiego. W rządzie Beaty Szydło zostanie wiceministrem w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

MF: Pakiet przewozowy da ok. 1,4 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w l.2017-18

Administracji Skarbowej jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa przez skuteczniejsze ograniczanie szarej strefy – zwalczanie nielegalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Pakiet przewozowy będzie stanowić narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie wprowadzają do obrotu

Gdańskie plaże pozostaną w rękach skarbu państwa. Wojewoda i Urząd Morski nie zgadzają się na komunalizację

oceniał wnioski o komunalizację plaż. Urząd argumentował, że plaże stanowią obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, co nakłada na organy administracji morskiej szczególne zadania w zakresie utrzymywania brzegu morskiego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. - Ponadto, stosownie do

Ogłoszono przetarg na otwarcie tajemniczego poniemieckiego sejfu. Nikt nie wie, co jest w środku

którym mieści się siedziba urzędu morskiego, przed wojną funkcjonowała niemiecka administracja miasta. Nikt nie wie, co się po wojnie stało z kluczami do sejfu i czy ktoś go używał. Ostatnio służył jako szafka pod kserokopiarkę. "Trzeba pruć" Jeden z najbardziej znanych ślusarzy w Szczecinie

Szefem MF zostanie P. Szałamacha, ministrem rozwoju - M. Morawiecki

- Krzysztof Jurgiel, ministrem cyfryzacji - Anna Streżyńska, ministrem zdrowia - Konstanty Radziwiłł. Stanowisko ministra gospodarki morskiej i żeglugi obejmie Marek Gróbarczyk, środowiska - Jan Szyszko, ministra obrony narodowej - Antoni Macierewicz. Pierwszy wicepremier i minister kultury to prof

Ile zarabiają w ministerstwach? Rządzi... rolnictwo

Administracja rządowa składa się z 18 ministerstw i kancelarii premiera. Łącznie pracuje w nich 13 796 osób, a ich średnia płaca wynosi 5498,91 złotych brutto. Składają się na nią jednak zarobki zdecydowanie niższe (około 4 tys. zł w Ministerstwie Kultury), jak i dużo wyższe (średnio 7409 zł w

Przegląd informacji ze spółek

spółka. W ramach projektu powstanie instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru i dwa punkty tankowania wodoru. Alior Bank umożliwił w nowej bankowości internetowej zakładanie Profilu Zaufanego umożliwiającego logowanie m.in. do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP

Obama żegna nafciarzy zakazem wierceń na Atlantyku i w Arktyce. Aplauz ekologów

, że przyszła administracja odwróci decyzję [Obamy], ponieważ Amerykanie potrzebują trwałej strategii eksploatacji lądowych i podmorskich zasobów energii - stwierdził Eric Milito, dyrektor ds. eksploatacji złóż w American Petroleum Institute. Podkreślił, że amerykańscy nafciarze muszą mieć otwartą

Chińczycy oplatają świat. Kto zyska na rozwoju połączeń Azji z Europą?

będą wspierały budowę nowego jedwabnego szlaku zawierającego dwa komponenty: lądowy "ekonomiczny pas jedwabnego szlaku" oraz "morski jedwabny szlak". Chińska inicjatywa ma połączyć gospodarki Azji i Europy. Dla Chin inicjatywa jest szansą wejścia na całkiem nowy poziom. Prowadzi do

Creotech i CloudFerro uruchomiły bazę danych satelitarnych w chmurze EO Cloud

, rolnictwie, energetyce, transporcie, żegludze morskiej, bezpieczeństwie i ochronie. Znika bariera pozyskania danych, więc mogą pojawić się nowe przełomowe rozwiązania" - stwierdził prezes Creotech.  Platforma EO Cloud została stworzona w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum dla

Polska przyspiesza w funduszach UE. Ale KE wstrzymała wypłatę ponad 4 mld zł

rolnej oraz polityki morskiej i rybołówstwa. Druga na tej liście jest Portugalia, która w tym okresie otrzymała 700 mln euro wypłat. Z tych danych wynika, że jesteśmy liderem pod względem kwot wykorzystanych dotacji. Gorzej jednak wypadamy pod względem skali ich zagospodarowania. UE wypłaciła nam dopiero

Przegląd prasy

. -- Pracownicy UOKiK będą mogli korzystać z instytucji tajemniczego klienta, tj. anonimowo kontrolować przedsiębiorców, podając się za osoby zainteresowane nabyciem towarów lub usług - piszą prawnicy. -- Tylko w I półroczu w Europie uruchomiono inwestycje w morskie farmy wiatrowe warte 14 mld zł - wynika z

Przegląd prasy

biznes-administracja Puls Biznesu --Konieczność dostosowania bankowych systemów informatycznych do zmian regulacyjnych sprawia, że firmy IT obsługujące banki mają ręce pełne roboty --X-Trade Brokers zaczyna zmiany od poszerzenia oferty produktowej ISBnews --Tarczyński miał 23,45 mln zł zysku

Ropa dzieli Iran. Reformatorzy i konserwatyści kłócą się o naftowe kontrakty

koncernów. Zaniedbana infrastruktura naftowa wymaga potężnych inwestycji o wartości nawet 150 mld dol. - to ponad jedna trzecia PKB. Administracja prezydenta Hasana Rouhaniego podpisała już wstępne porozumienia z francuskim Totalem i rosyjskim Łukoilem. Jednak diabeł tkwi w szczegółach i o nie będą się

HSBC: PKB Chin wzrośnie o 7,1% w br., polskie firmy powoli odkrywają ten rynek

obu kierunkach i wierzę, że polskie firmy będą potrafiły wykorzystać tę szansę, przy wsparciu ze strony administracji publicznej, która w wyraźny sposób intensyfikuje starania ukierunkowane na budowanie relacji z Pekinem na najwyższych szczeblach władzy" - dodał prezes HSBC Bank Polska

Jutro expose Beaty Szydło. Czy znajdą się w nim wszystkie obietnice?

walczącą o przetrwanie Kompanią Węglową i dialog ze związkami zawodowymi. Obok nowo utworzonego ministerstwa energetyki ma powstać też ministerstwo żeglugi morskiej. Wyzwania? Strategiczny plan wykorzystania środków europejskich na rozwój portów i problem miejsca rejestracji floty. Od lat polscy armatorzy

Majątek państwa w ręce premiera. Wielkie zmiany od nowego roku

, zarządcy lotnisk publicznych, infrastruktury kolejowej i portów morskich oraz systemów przesyłu energii, gazu, ropy naftowej i paliw, zarządca gier hazardowych, a także Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz spółki Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu i Polska Agencja Informacji i

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Elektrownia jądrowa w Polsce mogłaby być projektem regionalnym - takie pomysły pojawiają się w administracji rządowej w Wilnie. - Nasze ewentualne

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

monopolu taksówek, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Quality Watch na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów. Źródło: ISBnews E-administracja: Polacy złożyli około 16 mln rocznych PIT-ów przez internet wobec niecałych 11,4 mln e-PIT-ów rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów, powołując się

Nowe oświadczenia majątkowe rządu Beaty Szydło. Mateusz Morawiecki najbogatszym członkiem Rady Ministrów

administracji zaoszczędził ok. 140 tysięcy złotych i 100 euro. To o 10 tysięcy złotych mniej niż w listopadzie. Jest też właścicielem polisy na życie na kwotę 30 tysięcy złotych. Ma dom o powierzchni 155 metrów kw. oraz działkę 643 metrów kw. Jest też współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 49 metrów kw

Przegląd informacji ze spółek

projektem z zakresu administracji publicznej o zapłatę kwoty ok. 21 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi jako odszkodowanie za nienależyte wykonanie przez pozwanego zobowiązań z tytułu łączącej strony umowy podwykonawczej, podała spółka. PKO Bank Polski czeka na dalsze procedowanie prezydenckiego projektu w

Polski marynarz: bandera wysp Bahama, a ubezpieczenie w KRUS

- mówi "Wyborczej" Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej. - Chodzi o podatki i ubezpieczenie tysięcy polskich marynarzy. Dziś niektórzy nie mają emerytalnych inni zdrowotnych. Zarobki różne, ale dobre Polscy marynarze pracują na całym świecie, zatrudnienie w branży ma co najmniej 60

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii. Źródło:ISBnews Informatyka: Powszechniejsze wykorzystanie danych gromadzonych przez administrację publiczną pomoże ekspertom i decydentom w projektowaniu skuteczniejszych polityk społeczno-gospodarczych, stwierdzili naukowcy i przedstawiciele ministerstw

MIB oczekuje na uzasadnienie skargi KE na ograniczenia dla ciężarówek w Polsce

. Pomimo działań podejmowanych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z przewoźnikami analizuje sieć dróg publicznych, w szczególności odcinków dróg prowadzących do punktów załadunku, rozładunku, portów morskich, centrów logistycznych, jak również

Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym

, które będą spełniały wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku. W § 3 pkt 6. tegoż aktu zapisano, że przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego

Przegląd informacji ze spółek

International (PUI) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowę kredytową o wartości 400 mln USD z ośmioma bankami, głównie celem zrefinansowania dotychczasowego zadłużenia, podała spółka. Poczta Polska podpisała z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Przegląd prasy

zł brutto. --Sygnity wystąpiło do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z roszczeniem przeciwko podwykonawcy, z którym współpracuje w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej o zapłatę kwoty ok. 21 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi jako odszkodowanie za

Branża budowlana domaga się Ministerstwa Budownictwa. Czy to coś zmieni?

- Ten dział administracji rządowej przeżył siedem gruntownych reorganizacji w wyniku czego z pracy odeszli najlepsi fachowy, a moloch jakim był resort infrastruktury, a obecnie infrastruktury i rozwoju, zmarginalizował mieszkaniówkę - uważa szef Kongresu Roman Nowicki. Według niego świadczy o tym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

łączności krytycznej TETRA, która będzie wykorzystywana na obszarze działalności morskiej, poinformowała Grupa Lotos.  Źródło: ISBnews Zortrax: Podpisał umowę z firmą Sicnova na wyłączną dystrybucję swoich produktów w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej, podały spółki we wspólnym komunikacie

Przegląd prasy

;Rzeczpospolita". Budżet UE będzie się opierał na dotacjach --To nie banki czy operatorzy telekomunikacyjni - jak chciała była minister cyfryzacji Anna Streżyńska, lecz państwowa spółka dostarczająca listy ma szansę stać się kluczowym podmiotem w budowie e-administracji. Zwolennikiem takiego rozwiązania

Przegląd prasy

modernizację sieci do 2020 roku --Grupa AB: Sytuacja finansowa umożliwia dalszą ekspansję biznesową --Rafał Michalczuk został p.o. prezesa Hutmena po rezygnacji Jana Ziai --MF pracuje nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej --RN Asseco SEE rekomenduje wypłatę 0,42 zł dywidendy na akcję

"Heil Hitler" znaczy "daj litra"? "Dobra zmiana" w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

"polski przylądek Canaveral" - opowiadała. W odpowiedzi przesłanej "Wyborczej" podkreśla, że PSSE realizuje autorski program wsparcia eksportu dla lokalnych przedsiębiorców. Przekształciła też Fundację Brainet w Fundację Centrum Technologii Morskich, która zajmuje się nowatorskimi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

lepsze, a 75% badanych ocenia je lepiej i dużo lepiej niż tradycyjne usługi kurierskie, wynika z badań przeprowadzonych przez Akademią Morską w Szczecinie, podał Integer.pl.   Źródło: ISBnews E-commerce: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) chce, aby Poczta Polska udostępniała swoją sieć

Chcesz budować dom? Wystarczy, że zgłosisz

planów, a wtedy inwestor musi najpierw uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyznaje, że na wydawanych rocznie ok. 230 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę przypada ok. 160 tys. decyzji o warunkach zabudowy. Nie dość, że ich kształt w dużej

Krauze walczy o dostęp do morza

"Gazeta" ustaliła, że spółka Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich (PPTKM) kontrolowana przez Prokom Investments żąda zwrotu trzech nieruchomości oraz odszkodowań za działki w Gdyni o łącznej wartości dziesiątków milionów złotych. Na jakiej podstawie? PPTKM SA założył w 1920 r. w

PZU odmawia wypłaty odszkodowania za maszty ?Fryderyka Chopina"

naprawić - przekonuje kapitan Dominik Pietrowski, przedstawiciel armatora - Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Remont w brytyjskiej stoczni Pendennis ma potrwać dwa i pół miesiąca. Może kosztować więcej niż milion złotych. Podobnie jak w polskich stoczniach, a rejs do kraju przy takiej

Derdziuk: Gdyby żona się nie zgodziła, to bym prezesem nie został

nie będzie już prezesem, ma dość. Ostatni prezes Sylwester R. - w areszcie. - Zadania prezesa ZUS są ściśle określone. Wszystko, co robi zakład, to wykonywanie ustaw. Mam zamiar wykorzystać moje ponad 20-letnie doświadczenie w administracji. Długo pan zamierza być prezesem ZUS? - Przynajmniej trzy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

podziału robót budowlanych. 2. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. *Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na

Rosyjski węgiel grzeje świat

stanowi wzrost o około 3 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2006 roku. Wśród największych eksporterów do tego kraju znalazły się Australia, Kanada i Rosja. Na wzrost rosyjskiego eksportu niebagatelny wpływ mają rosnące ceny transportu surowca drogą morską. Obecnie ponad 80 proc. transportu

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany powinien być tak skonstruowany, by wykonawca (inwestor) mógł uzyskać pozwolenie na budowę. Ponadto, projekt budowlany powinien być

Spółka Krauzego nie dostanie odszkodowania za działkę pod drogę

odszkodowania spółka ma wobec Gdyni, która przez dziesiątki lat władała gruntami zajętymi pod drogi publiczne, a na mocy ustawy z 1998 r. o administracji publicznej została ich właścicielem. Spółka chce odszkodowania m.in. za parcele leżące przy ulicach Legionów, Paderewskiego, Korzeniowskiego, Partyzantów

Hongkong to nie miasto dla średniaków, 1 m kw mieszkania to 50-100 tys. zł

transportu towarów. Chińscy politycy tej rangi rzadko się pojawiają w Hongkongu. Dejiang stwierdził, że Chiny nie będą dybały na autonomię Hongkongu, ale jasno dał do zrozumienia, że Pekin nie będzie tolerował żadnych ruchów niepodległościowych. Nastawiony prochińsko szef administracji Hongkongu Leung Chun