abc data finansowy

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

aktualnie przedmiotem analizy zarządu ABC Data" - czytamy w komunikacie.  Zarząd ABC Data poinformował także, że jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej. Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz skonsolidowany wynik

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

należności) oraz zobowiązania (głównie handlowe i finansowe). Przedmiotem sprzedaży będą również udziały i akcje w spółkach zależnych emitenta: ABC Data sro z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, UAB ABC Data Lietuva z siedzibą w Wilnie, Litwa, ABC Data Distributie SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, ABC

ABC Data zakłada rosnące przychody i stabilny poziom EBITDA w 2019 r.

optymalizacji kapitału obrotowego" – powiedziała Weiss na spotkaniu z dziennikarzami. Szefowa ABC Data podkreśliła kontynuację rozwoju w strategicznych filarach dystrybutora przy ograniczonym Capeksie, dopasowanym do „możliwości finansowych". Według jej słów, spółka zakłada

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

finansowego punktu widzenia, podała spółka. Zarząd ABC Data poinformował w stanowisku, że po uzyskaniu informacji o cenie 1,3 zł w wezwaniu, która po przemnożeniu przez ogólną liczbę akcji spółki daje kwotę istotnie niższą od wartości kapitału własnego ABC Data, powziął wątpliwości co do tego, czy

ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka. Powyższa zmiana

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data), podała spółka

ABC Data: Czwarty kwartał zdecyduje o całokształcie tegorocznych wyników

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. „IV kwartał zdecyduje o tegorocznych wynikach. Patrzymy na niego jako na

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. "Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w

ABC Data miało 68,57 mln zł straty netto, 38,09 mln zł straty EBIT w 2018 r.

zysku rok wcześniej. "Planowana transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data [do spółki należącej do ALSO Holding AG] prowadzić będzie do zmiany dotychczasowej działalności spółki. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018, przedsiębiorstwo ABC Data zostało więc zaklasyfikowane

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka. Zgodnie z nowym statutem przedmiotem działalności spółki są: 1) pozostałe formy

ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017

prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. "Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w 2017 roku były koncentracja na realizacji transakcji wysokomarżowych oraz wzrost

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

obciąży wynik finansowy grupy kwotą 13 903 tys. zł. 5. Rezerwa związana z postępowaniem podatkowym w ABC Data s.r.o. w Czechach W spółce ABC Data s.r.o. w Czechach, zostały wszczęte kontrole podatkowe, […]. Po zakończeniu kontroli w zakresie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2014 r

ABC Data miała wstępnie 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 60,2 mln zł, EBITDA: 7,9 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej: 6,2 mln zł

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

wszystkich poziomach ICT. Na europejskim rynku B2B ALSO oferuje połączone usługi logistyczne, finansowe, dostawcze, dedykowanych rozwiązań, cyfrowe i IT w indywidualnie dopasowanych pakietach. Grupa działa w 15 krajach w Europie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE

ABC Data zdecydowała o warunkowej wypłacie 10 mln zł zaliczki na dywidendę

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - ABC Data podjęła decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Przeznaczy na ten cel w sumie ponad 10 mln zł, czyli 0,08 zł na jedną akcję, podała spółka. Wypłata zaliczki nastąpi nie później niż do

ABC Data: Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zal. do końca br. 'bardzo duże'

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - ABC Data widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. do końca bieżącego roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Prawdopodobieństwo tego, że tę dywidendę do końca roku wypłacimy jest bardzo duże" - powiedziała Weiss

Vicis New Investment: GPW wykluczyła wszystkie akcje spółki z obrotu giełdowego

GPW z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r. (ISBnews)

S4E miał wstępnie 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.  podała spółka prezentując wstępne dane.  Przychody ze sprzedaży sięgnęły wstępnie 239,63 mln zł, zysk operacyjny sięgnął 861 tys. zł, wynik EBITDA wyniósł 3,07 mln zł. Zysk

ABC Data zdecydował o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych rozwoju

; - czytamy w komunikacie.   Spółka jednocześnie podała, że zaangażowała Rothschild Global Advisory jako doradcę finansowego dokonującego analizy opcji strategicznych. "Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez zarząd ABC Data nie zostały dotąd podjęte" - podkreślono.  

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 25,98 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 52,8 mln zł wobec 37,81 mln zł zysku rok wcześniej

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

udziałów w SPV na rzecz Spółki, która jednocześnie przejęła kontrolę nad S4E, a tym samym wyniki finansowe S4E będą uwzględniane w skonsolidowanych wynikach Grupy ABC Data" – czytamy w komunikacie. Zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami transakcji w dniu dzisiejszym rozliczona została

ABC Data oczekuje narastających efektów optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się coraz większych efektów działań optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy w I kwartale 2017 roku miały wpływ działania zapowiedziane i wdrożone jeszcze w

ABC Data szacuje 919 mln zł przychodów i 3,3 mln zł netto w II kw. 2017 r.

spółki, które były podstawą do sporządzenia prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2017, ale skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wzrósł o 6% w stosunku do I półrocza 2016 roku, zaznaczono w informacji. "Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w

Wickel z SSW: Zobowiązania z tytułu VAT mogą dalej obciążać wyniki spółek

informacje o problemach podatkowych mogą nakładać się na słabsze wyniki finansowe, jak to można zaobserwować w przypadku m.in. ABC Data, co powoduje, że spółka z ulubieńca inwestorów (ze względu na regularnie wypłacaną dywidendę) szybko popadła w niełaskę, co znajduje odbicie w spadającym kursie akcji

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być min. na poziomie z ubiegłego roku

ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Przeprowadzone w ubiegłym roku procesy optymalizacji struktur i procesów w spółce, które zaowocowały dobrymi wynikami finansowymi, pozwalają ABC Data także na planowanie dynamicznego rozwoju. 

ABC Data miała wstępnie 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r.

; 17,2 mln zł - dług netto – 58,0 mln zł. "Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w 2016 roku były realizacja transakcji przede wszystkim w tradycyjnym modelu dystrybucji oraz konsekwentne nie realizowanie transakcji, które nie

ABC Data miała wstępnie 1,4 mln zł zysku netto, 994,8 mln zł przychodów w I kw.

, podano także. "Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w I kwartale 2017 roku wpłynął wyższy zysk brutto ze sprzedaży, zwiększenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, a także wzrost kosztów finansowych netto oraz wyższy podatek dochodowy" - czytamy dalej. Wzrost

ABC Data ogłosi nową strategię w II kwartale

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - ABC Data ogłosi nową strategię rozwoju w II kwartale i rozważa możliwość publikacji prognoz finansowych na 2015 r, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Celem jest pozycja lidera branży w Polsce i regionie, rozwój portfela i usług o marżowe produkty. Nowe

Zysk netto ABC Data spadł r/r do 17,14 mln zł w 2016 r.

oraz zysk netto w kwocie 17,2 mln zł. Niższy niż w ubiegłym roku wynik finansowy jest efektem wzrostu kosztów finansowych, związanych z rozpoznaniem odpisu aktualizującego wartość udziałów ABC Data w BizneslinkCO sp. z o.o. w wysokości 6,4 mln zł" - napisała prezes Ilona Wiess w liście do

ABC Data zakłada poprawę wyników r/r w tym roku

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - ABC Data zakłada, że bieżący rok będzie wynikowo lepszy niż ubiegły, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Mocny standing spółki, o który zadbaliśmy w ubiegłym roku, pokazuje jaki mamy potencjał w 2017. Zakładamy, że ten rok wynikowo będzie lepszy niż

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania iSource, spółki zależnej ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do

ABC Data szacuje skonsolidowany zysk netto za 2014 r. na 33,28 mln zł

. W ujęciu jednostkowym zysk netto szacowany jest na 43,22 mln zł, EBITDA - na 50,32 mln zł przy 5.131,71 mln zł przychodów i zadłużeniu netto wynoszącym 115,58 mln zł, podano także. "Istotny wpływ na wstępne skonsolidowane wyniki finansowe ABC Data S.A. ma wyższa niż pierwotnie zakładano baza

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być 'bardzo dobra'

zarządzania zyskownością, przy dużym spadku zadłużenia. Według jej słów, pozwala to "komfortowo" patrzeć na potencjalne akwizycje oraz elastyczne finansowanie inwestycji rozwojowych. Dodatkowo odzwierciedliło się to pozytywnie na spadku kosztów finansowych. Prezes ABC Data wskazała również na

Grupa ABC Data szacuje wstępnie 2,9 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r.

sprzedaży krajowej realizowanej zarówno przez ABC Data, jak również przez iSource. Na wyniki finansowe wpływ miały wzrost kosztów operacyjnych, w tym w szczególności wzrost kosztów sprzedaży, oraz niższa marży brutto ze sprzedaży zrealizowana w I półroczu 2016 roku, która w trzecim kwartale br. uległa

ABC Data jest 'na trajektorii' realizacji całorocznej prognozy

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - ABC Data jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych" zwiększy docelowo potencjał rozwojowy grupy, wynika ze słów prezes Ilony Weiss. 

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 46,84 mln zł w 2015 r.

wobec 43,22 mln zł zysku rok wcześniej. "Wyniki finansowe za cały 2015 rok pokazują, że mimo zmiennej sytuacji rynkowej, był to bardzo dobry okres dla ABC Data, która jest obecnie na najlepszej drodze do zdobycia pozycji lidera nowoczesnej dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo

Klimat pojedna Bidena z Putinem

konkretne daty. O nich nie będę mówić, ale to czerwiec" - powiedział Uszakow.  Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nieco powściągliwiej stwierdził, że szczyt Biden - Putin może się odbyć latem. "Ale na razie żadnych ustaleń co do dat nie ma. Chodzi rzeczywiście o letnie miesiące, ale trzeba

ABC Data otworzy nowe centrum dystrybucyjne na Węgrzech pod koniec maja

100 mld USD w tym samym czasie" - prognozuje Weiss.   Według niej, wyniki finansowe spółki w I kw. 2016 r. były zgodne z planem. "ABC Data zanotowała wyniki finansowe zgodnie z naszym biznes planem. Spodziewaliśmy się wpływu na wyniki m.in. zmian dotyczących odwróconego VAT-u w Polsce

ABC Data uważa strategiczny cel 10% udziału w rynku CEE do 2018 r. za osiągalny

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - ABC Data ocenia, że cel strategiczny osiągnięcia udziału 10% w rynku regionu CEE do 2018 r. jest osiągalny, poinformowała prezes Ilona Weiss.  "Pracujemy nad wzmocnieniem pozycji lidera regionu Europy środkowo-wschodniej i marżowością. W

ABC Data myśli dużych przejęciach w regionie obok rozwoju organicznego

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - ABC Data w ramach swojej strategii na lata 2016-2018 chce rosnąć organicznie i poprzez przejęcia, a oba kierunki będą "równie ważne", poinformowała prezes Ilona Weiss. "Celem są, obok rozwoju organicznego, M&A jako ważny czynnik przyspieszający

ABC Data widzi potencjał rozwoju w druku 3D i dronach

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - ABC Data chce mocno zaistnieć w segmencie druku 3D, wierzy też w potencjał dronów, poinformował członek zarządu Juliusz Niemotko. "Rozpoczęliśmy inwestycje w segment druku 3D. Ten sprzęt staje się coraz bardziej niezawodny i przystępny cenowo, a cały

ABC Data pracuje nad nową strategią

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - ABC Data zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej na ten rok i pracuje już nad nową strategią spółki, wynika z wypowiedzi prezes Ilony Weiss.   "Rzeczywiście zakładaliśmy, że prognozę na ten rok opublikujemy w maju tego roku. W

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 8,85 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 14,3 mln zł wobec

ABC Data miała 2,9 mln zł netto, 1188 mln zł przychodów w II kw. wg wst. danych

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - ABC Data wypracowała 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1 188 mln zł przychodów w II kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne, nieaudytowane dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w tym okresie 58 mln zł, EBITDA sięgnęła 6,4 mln zł, a zysk z

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa PZU i PZU TFI  --11:00: Konferencja MIiR inaugurująca "Program dla Bieszczad"  --11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników   WTOREK, 2 października --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --IV Kongres Pośrednictwa Finansowego 

Kalendarium ISBnews

 wrześniu 2018 r. --09:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Group nt. wyników     --10:00: Konferencja prasowa PZU i PZU TFI  --11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników    WTOREK, 2 października --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

Kalendarium ISBnews

Pfleiderer Group nt. wyników      --10:00: Konferencja prasowa PZU i PZU TFI  --11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników     WTOREK, 2 października --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --IV Kongres Pośrednictwa Finansowego --09:30

Przegląd informacji ze spółek

prezesa ABC Data, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za czerwiec 2019 wyniosły 621 mln zł i wzrosły o 60% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-czerwiec (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 647 mln zł, co oznacza wzrost o 37% r/r. ABC Data

Kalendarium ISBnews

inaugurujące program Future Makers Challenge --09:30: Konferencja spółki ABC Data nt. wyników za 2017 r.  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2018 roku. --11:00 Seminarium GUS i nt. szacunków wartości uprawnień emerytalno

Kalendarium ISBnews

. Nova nt. wyników   PIĄTEK, 26 sierpnia --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników --12:30: Konferencja Enei i Bogdanki nt. wyników

Kalendarium ISBnews

:00: Spotkanie prasowe Deloitte pod tytułem: "Czy zabraknie nam liderów? Młodzi eksperci wchodzą na polski rynek pracy" --14:30: Konferencja prasowa JSW nt. wyników   ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --11

Kalendarium ISBnews

:30: Spotkanie prasowe Ergis nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa P.A. Nova nt. wyników   PIĄTEK, 26 sierpnia --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Asseco Poland nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Sfinks Polska nt. wyników oraz realizacji strategii --11:00: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa PKP Intercity w związku z podpisaniem umowy na zakup lokomotyw --12:00: Konferencja

Kalendarium ISBnews

: Konferencja ABC Data nt. wyników  --13:00: Konferencja Ten Square Games nt wyników     ŚRODA, 30 maja --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje produkt krajowy brutto w I kw. 2018 roku, flash CPI za maj 2018 roku --10:00: Konferencja prasowa Polnordu nt. wyników  

Przegląd informacji ze spółek

marki Femestage Eva Minge - od Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, podało Monnari. Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

końcem 2018 r. zawarł umowę ramową sprzedaży spółki ABC Data. Przedmiotem sprzedaży są również udziały i akcje spółek zależnych od ABC Data. Zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków zawieszających, o których szerzej spółka informowała w raporcie bieżącym

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 3,59 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 3,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,16 mln zł wobec 5,87 mln zł zysku rok

Kalendarium ISBnews

  WTOREK, 13 marca --XXV Welconomy Forum in Toruń --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pod tytułem: "Czy zabraknie nam liderów? Młodzi eksperci wchodzą na polski rynek pracy" --14:30: Konferencja prasowa JSW nt. wyników   ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology

Przegląd informacji ze spółek

tys. obligacji serii J2 w łącznej kwocie do 40 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. ING Bank Śląski oczekuje, że jego portfel kredytowy będzie nadal rósł szybciej niż rynek w 2019 r., podał bank. Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego

Przegląd informacji ze spółek

Automotive Holding (BAH) jako pierwszy wiceprezes zarządu spółki, podał BAH. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", cofnęło pozew złożony przeciwko ABC Data w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Przegląd prasy

udziale w budowie w Ostrołęce ostatniej w Polsce elektrowni węglowej --Toyota Motor uruchamia w Jelczu Laskowicach najnowszą fabrykę przekładni do napędów hybrydowych i benzynowych wartą 650 mln zł Parkiet --Kowalski: MCI jest w stanie wesprzeć ABC Datę, jeśli to zwróci się z taką prośbą do

Kalendarium ISBnews

.   CZWARTEK, 19 kwietnia -- 8. edycja Big Data & AI Congress --Baltic Business Forum w Świnoujściu, dzień II --09:30: Konferencja prasowa TXM nt. wyników     --09:30: Prezentacja wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017. --10:00: Spotkanie prasowe Radpolu nt

Kalendarium ISBnews

:30: Konferencja Asseco Poland nt. wyników   --10:00: Konferencja prasowa Sfinks Polska nt. wyników za I kw. oraz realizacji strategii  --11:00: Konferencja ABC Data nt. wyników     --13:00: Konferencja Ten Square Games nt wyników    

Przegląd informacji ze spółek

Sztokholmie NASDAQ, osiągnęło 92 mln zł zysku netto w 2018 r., podał Arctic Papers. Unicredit odnotował 1 727 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 801 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Spółka zależna ABC Data

Przegląd prasy

--Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium --PHN kupił dwa biurowce od grupy Polnord za łącznie 30,8 mln euro --Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data --Przychody CCC wzrosły o 60% r/r do 621 mln zł w czerwcu --ABC Data sprzedała grupie ALSO

Przeglad informacji ze spółek

tys. szt. Papiery były obejmowane po cenie emisyjnej 130 zł za walor. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10,14 mln zł. Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy

Przegląd prasy

czele z Januszem Płocicą powołany na nową kadencję --ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu --Ryszard Matyka został powołany na nową kadencję w funkcji prezesa Vistal Gdynia --Akcjonariusze BoomBit zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Blinkee.city planuje 2,6 mln zł

Przegląd prasy

wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych -IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. --ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z Chin jeszcze w tym roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. --Rada nadzorcza Torpolu

Przegląd informacji ze spółek

III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z Chin jeszcze w tym roku, poinformowała prezes Ilona Weiss

Kalendarium ISBnews

Future Makers Challenge --09:30: Konferencja spółki ABC Data nt. wyników za 2017 r.  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2018 roku. --11:00 Seminarium GUS i nt. szacunków wartości uprawnień emerytalno-rentowych

PEManagers buduje nowy fundusz, którego aktywa mogą sięgnąć do 500 mln euro

, zaznaczono w komunikacie. Fundusz MCI.EuroVentures posiada obecnie ok. 1 mld zł aktywów brutto pod zarządzaniem. W jego skład wchodzą takie spółki jak ATM, Netrisk, ABC Data. Jeszcze do niedawna, w portfelu znajdował się także Dotpay/eCard oraz lifebrain; pierwsza z inwestycji została sprzedana do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nowoczesnemu podejściu do benefitów pracowniczych. Projekt firmy opiera się na finansowych korzyściach dla pracowników, jednym z nich jest możliwość wcześniejszego otrzymania wynagrodzenia niż zakłada to umowa z pracodawcą.  Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  ABC Data: W wezwaniu na akcje

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --09:30: Forum Bankowe 2018 --11:00: Konferencja prasowa Grupy Tauron nt. wyników --11:00: Spotkanie prasowe poświęcone planom biznesowym oraz nowościom w ofercie Grupy Żywiec --11:00

Kalendarium ISBnews

pod tytułem: Czy zabraknie nam liderów? Młodzi eksperci wchodzą na polski rynek pracy --14:30: Konferencja prasowa JSW nt. wyników   ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends  --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --09:30: Forum Bankowe 2018 --11:00

Przegląd prasy

detalicznych wzrosła m/m do 1 516 mln zł w październiku --Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB --UOKiK: Ośmiu przedsiębiorców z zarzutami w zw. ze zmowami przetargowymi --ABC Data nadal liczy na kolejne partnerstwo z firmą z Chin do końca roku --Bank Handlowy

Kalendarium ISBnews

;. --10:00: Spotkanie prasowe Savills nt. raportu dot. nieruchomości na Służewcu. --10:00: Konferencja prasowa PwC i m. st. W-wy "Regionalne wsparcie przedsiębiorców w eksporcie". --10:30: Konferencja ABC Data nt. rynku. --10:30: Spotkanie prasowe S&P Global Ratings dot. kondycji oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, kampania z youtuberami. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  ABC Data: Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

na wynik Grupy Agora to około 11,4 mln zł.  Źródło: ISBnews ABC Data: Spółka zależna ABC Data - ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach - otrzymała od pełnomocnika pismo o wszczęciu kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2016 r., podało ABC Data.  Źródło

Przegląd prasy

podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 4,5% r/r w marcu --BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 564 mln zł w marcu --PwC: Wynagrodzenie netto w Polsce pozostaje poniżej średniej unijnej --ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania na sprzedaż akcji --Rząd przyjmie projekt

Przegląd informacji ze spółek

- Lublin, etap I", podało ZUE. Wartość umowy to 30 mln zł netto (36,9 mln zł brutto). iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności oraz odsetek za zwłokę, podało ABC Data

Kalendarium ISBnews

" --10:30: Konferencja ABC Data nt. rynku --10:30: Spotkanie prasowe S&P Global Ratings dot. kondycji oraz perspektywom rozwoju polskiego sektora bankowego --10.30: Konferencja prasowa i prezentacja nowej platformy sprzedażowej w branży ogrodniczej - Greenery --11:00: Posiedzenie

Tygodniowy oprzegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data zakłada stabilny wzrost przychodów i stabilny wynik EBITDA w 2019 roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z Chin jeszcze w tym roku

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11,6 mln zł, podała ABC Data. Na dzień 16 listopada 2018 roku ww. zobowiązanie, powiększone o odsetki, wynosi 15,2 mln zł. Skarbiec Holding odnotował 3,78 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-Tomann. Cyfrowy Polsat odnotował 242,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 278,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews ABC Data: Widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty

Przegląd informacji ze spółek

ratingu, nadawanego przez agencję Fitch po opublikowaniu wyników za 2018 rok, poinformował prezes Bogusław Białowąs.  Mostostal Zabrze odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 167,1 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. ABC Data 

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 17 marca Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --09:30: Konferencja prasowa BGŻ BNP Paribas nt. wyników po 2015 r. --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników    --09:30: Konferencja Asseco Poland nt. wyników   --10:00: Konferencja Radpolu nt

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 maja --09:30: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa PZU nt. wyników --10:00:Konferencja Gobarto nt. wyników za I kw. 2017 r. --10:00: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pt. "Polska i Europa w erze

Kalendarium ISBnews

zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w lutym --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za styczeń i luty   CZWARTEK, 17 marca Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników --09:30: Konferencja Asseco Poland nt. wyników --10:00: Konferencja

Przegląd informacji ze spółek

;mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję. ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków, podali wzywający. The Dust zaprezentuje projekt gry na motywach cyklu Jacka Piekary "Ja, Inkwizytor" na

Przegląd prasy

Integera oferta w wezwaniu jest dobra --MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w czwartek --Redan oczekuje zysku netto grupy w 2017 r., chce poprawić marżę --GUS: Wynik netto przedsięb. niefinan. wzrósł o 21,3% r/r do 111,1 mld zł w 2016 --ABC Data może w ciągu kilku tygodni

Kalendarium ISBnews

inwestycyjnych w 2014 roku --14:00: GUS:  Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2015 r.   PIĄTEK, 26 czerwca --10:00: Spotkanie CI Games nt. Sniper 3 --11:00: Konferencja KGHM Polska Miedź nt. zasobów mineralnych spółki   PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca --09:30: Konferencja ABC Data

Kalendarium ISBnews

inwestycyjnych w 2014 roku --14:00: GUS:  Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2015 r.   PIĄTEK, 26 czerwca --10:00: Spotkanie CI Games nt. Sniper 3 --11:00: Konferencja KGHM Polska Miedź nt. zasobów mineralnych spółki   PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca --09:30: Konferencja ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

. Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. InventionMed złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC. Źródło: ISBnews ATM: Rada nadzorcza ATM powołała Daniela Szcześniewskiego do zarządu na okres kolejnej kadencji na stanowisko prezesa oraz Tomasza Galasa na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Źródło: ISBnews ABC Data: Szacunkowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Zdecydował o zwróceniu się do sądu upadłościowego o rozpoznanie wniosku spółki z 31 października 2018 roku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Podejmując ww. decyzję, zarząd kierował się dobrem jej wierzycieli i akcjonariuszy, mając na względzie ich najpełniejszą ochronę.  Źródło: ISBnews ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

. o kwotę 72 mln zł. Kolejne odpisy i korekty wpłyną na zmniejszenie kapitałów własnych o 59 mln zł, podała instytucja. Ferrum miało wstępnie 353,17 mln zł przychodów i ok. 5,53 mln zł straty netto na poziomie skonsolidowanym w 2018 r., podała spółka. ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolidowanej