ab finance

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

realizacji działań operacyjnych po stronie spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Hoist Finance AB, które to działania mają na celu pozwolić na bezproblemowe przejęcie portfeli wierzytelności będących przedmiotem tej umowy" - czytamy w komunikacie. Hoist Finance zobowiązał się w ramach postanowień

Bank BOŚ zwrócił 264,99 mln euro kaucji, co posłuży spłacie euroobligacji

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do spłaty zobowiązań BOS Finance z tytułu emisji euroobligacji

Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną

też rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu BBB-, a także rating dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych do poziomu BB, podano w komunikacie. "Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia spółki - z

GetBack dokonał przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii G i H

;Przedterminowy wykup wyżej wskazanych obligacji został dokonany ze środków pieniężnych EasyDEBT NSFIZ, które to środki zostały pozyskane przez fundusz w wyniku zawarcia i realizacji umowy przyrzeczonej z funduszami sekurytyzacyjnymi oraz spółkami z grupy kapitałowej Hoist Finance AB" - czytamy w komunikacie

Energa: Rezerwa z tyt. odroczonego podatku obniży wynik za 2019 r. o 102 mln zł

podatkowych Energa Finance AB (publ), spółki zależnej utworzonej w celu przeprowadzenia emisji euroobligacji, mogących powstać w związku z różnicami kursowymi zaistniałymi w momencie spłaty pożyczek udzielonych spółce-matce. "Szacowany wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy

Energa: Księga popytu euroobligacji na 300 mln euro zamknięta z ceną 98,892%

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa. Emisja zostanie przeprowadzona przez Energa

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

. PZU Finance AB (publ), spółka w 100% zależna od PZU wyemitowała dziś obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350 000 000 euro. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.218 euro powiększone o odsetki narosłe od 3 lipca 2015 r. za jedną obligację. Obligacje są oprocentowane według

Hoist II NSFIZ złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia portfeli wierzyt. GetBacku

II NSFIZ jest faktycznie kontrolowany przez Hoist Finance AB(publ), która stoi na czele Grupy Hoist. Grupa Hoist jest partnerem międzynarodowych banków i instytucji finansowych i zajmuje się restrukturyzacją zadłużenia. Grupa Hoist oferuje szeroki zakres usług związanych z nabywaniem wierzytelności i

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG z perspektywą stabilną

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał raitng Baa3 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz jego spółki zależnej PGNiG Finance AB (publ). Jednocześnie agencja podtrzymała tymczasowy rating programu PGNiG Finance AB na 1,2 mld euro na poziomie (P)Baa3

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

. o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 euro o oprocentowaniu 0,75%, o terminie wykupu przypadającym w 2021 r. , a także wyemitowanych przez PKO Finance AB (publ), podmiot zależny banku, obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 USD o oprocentowaniu 4,63%, o terminie wykupu

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG ze stabilną perspektywą

średniookresowych obligacji typu EMTN spółki PGNiG Finance AB o wartości 1,2 mld euro, gwarantowanych przez PGNiG. W chwili podjęcia decyzji w ramach programu nie było niewykupionych papierów, podano w komunikacie. Podtrzymanie bierze pod uwagę mocna pozycję finansową PGNiG, która łagodzi wyzwania związane z

Obligacje PZU Finance wartości 350 mln euro zadebiutują na Catalyst we wtorek

GPW. PZU Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie to spółka specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

aktualizującego wartość udziałów w spółce Energa AB Finance (publ) - w wysokości 84 mln zł" - czytamy w komunikacie. Powyższe odpisy są wynikiem przeprowadzonych wycen wartości akcji i udziałów oraz testów na utratę wartości majątku trwałego w II kwartale 2020 roku, które zostały przeprowadzone ze względu

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 22 grudnia  --14:00: Debiut obligacji PZU Finance AB na Catalyst  --MF opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec października    WTOREK, 23 grudnia --10:00: Konferencja prasowa GUS nt. sytuacji społ.-gosp. w listopadzie (m.in. dane o

Fitch potwierdził rating BBB Energi, perspektywa stabilna

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Energi na poziomie BBB z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB

PGNiG skupi się na utrzymaniu wysokiego ratingu

, żeby utrzymać rating, jeśli będzie do tego potrzebna spłata obligacji, to spłacimy, jeśli nie, to zrolujemy" - powiedział. W połowie lutego Moody's Investors Service podtrzymał rating Baa3 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz jego spółki zależnej PGNiG Finance AB (publ

Energa wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w I kw. br.

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) w I kw. br., podała spółka. "Planowana emisja w

PGNiG wypowiedziało umowę ws. ratingów od Standard & Poor's

Standard&Poors Ratings Services Ltd, która dotyczyła oceny kredytowej spółki oraz obligacji wyemitowanych przez PGNiG Finance AB, podmiot zależny spółki" - czytamy w komunikacie. W najbliższym czasie S&P wycofa rating nadany PGNiG, który od 28 listopada 2012 roku był na poziomie BBB- z perspektywa

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

restrukturyzacji informacje dotyczące efektów najważniejszych działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w terminie do jego złożenia, w szczególności: (1) Rezultat rozliczenia transakcji z Hoist Finance AB oraz dezinwestycji operacji zagranicznych emitenta, których wynik był bardziej korzystny niż założenia z

Synthos wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, podał Synthos. Są to obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,0% w skali roku i z terminem zapadalności 30 września 2021 r

Synthos wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln euro dla EBOR-u

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB (publ) - spółka zależna specjalnego przeznaczenia Synthosa - wyemituje obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, które docelowo obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podał Synthos. Są to obligacje o

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

spółek zależnych emitenta na kwotę 145,2 mln zł (poza transakcją z Hoist Finance AB), b) negocjacje z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych, wierzycielami funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 175,1 mln zł, wymieniono w

Moodys potwierdził ratingi 'Baa1' Energi i jej obligacji, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating Energi na poziomie "Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka

Agrowill Group sprzedał spółki zarządzające gruntami za ok 6,6 mln euro

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Agrowill Group zbył 100% udziałów w spółkach pośrednio zarządzających gruntami do funduszu inwestycyjnego Fixed Yield Invest Fund zarządzanego przez Synergy Finance za ok. 6,6 mln euro, podała spółka. "Fundusz zapłacił za 100% udziałów wyemitowanymi

Fitch wycofał ratingi JSW w związku z niedojściem do skutku emisji obligacji

Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks S.A, spółkę zależną JSW), podała spółka. "Ratingi zostały wycofane w związku z niedojściem do skutku emisji obligacji, co wynika z zasad przyjętych przez Fitch" - czytamy w komunikacie. Na początku

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

poziomu, co skutkowało odpisem w kwocie 372 mln zł. Grupa rozpoznała także rezerwę dotyczącą przyszłych zobowiązań podatkowych w Szwecji mogących powstać w związku z różnicami kursowymi powstającymi na skutek spłaty pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych przez spółkę Energa Finance AB. W efekcie wynik

R. Paszkiewicz będzie odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową na Ukrainie

; Wcześniej Paszkiewicz pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, w Narodowym Banku Polskim, w spółkach: Orlen Finance AB, Unipetrol Trade i Anwil. (ISBnews)  

Fitch podniósł ratingi Kolei Mazowieckich do BBB, BBB+ i AA-(pol) i wycofał je

integracja wywierają na te powiązania średni wpływ" - czytamy w komunikacie. Obligacje wyemitowane przez Koleje Mazowieckie Finance AB - spółkę należącą do KM na kwotę 100 mln euro zostały wykupione w terminie w marcu 2016 r. Obligacje te były zabezpieczone gwarancją wystawioną przez KM i w związku ze

Fitch potwierdził ratingi Energi na poziomie BBB

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. 

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro

, Kilka dni temu rada nadzorcza PZU spółki wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 350 mln euro oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat spółce specjalnego przeznaczenia - PZU Finance

Przegląd prasy

AB miała 11,73 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020 --Forte miało 1,24 mln zł zysku netto, 18,97 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,42% na zamknięciu w poniedziałek --KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do 708,41 mln zł w I-III kw. 2019 r. --Gaz-System

Przegląd prasy

Beesfund, z której zamierza pozyskać do 4 mln zł na dalszy rozwój. --Firma windykacyjna Hoist Finance AB zamierza złożyć ofertę na aktywa spółki GetBack, poinformowało Hoist Finance AB. --Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 50,92 mld zł na koniec września 2018 r., co oznacza

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzi kampanię equity crowdfunding poprzez platformę finansowania udziałowego Beesfund, z której zamierza pozyskać do 4 mln zł na dalszy rozwój. Firma windykacyjna Hoist Finance AB zamierza złożyć ofertę na aktywa spółki GetBack, poinformowało Hoist Finance AB. Kredyty netto ogółem Grupy Banku

JSW będzie kontynuować rozmowy o finansowaniu po zakończeniu strajku

korporacyjny dla JSW na poziomie B+ z perspektywą stabilną oraz rating B+ z perspektywą stabilną w odniesieniu do planowanej w momencie przyznania ratingów emisji obligacji senior notes przez JSW Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks S.A, spółkę zależną JSW

Przegląd prasy

rat kapitałowych na 3 miesiące --Grupa AB przekazała sprzęt elektroniczny szpitalowi we Wrocławiu --Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy --Wolontariusze Citi wspierają ratowników medycznych w Warszawie i Olsztynie --Asseco Poland przeznaczy m.in. 1 mln zł na wsparcie

Przegląd prasy

założycieli -- W pierwszym półroczu zarejestrowano w Polsce 4,3 tys. spółek zagranicznych - prawie 20% więcej niż rok wcześniej   ISBnews --Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł --ZUE miało 1,16 mln zł zysku netto, 2,61 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r. --Open Finance miał

Fitch nadał KHW ratingi BB-(EXP) i BBB(pol)(EXP), obligacjom: BB-(EXP)

KHW Finance AB (Publ) obligacjom senior notes oczekiwany rating BB-(EXP) oraz oczekiwany krajowy rating długoterminowy KHW na poziomie BBB(pol)(EXP), podała agencja. "KHW jest drugim największym polskim producentem węgla energetycznego z obecnym poziomem produkcji 11,5 mln ton w 4 kopalniach

TVN wykupił przedterminowo obligacje senior notes o wartości nom. 43 mln euro

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji senior notes o wartości nominalnej 43 mln euro, z terminem zapadalności w 2020 r., podał TVN. Papiery te zostały wyemitowane 16 września

Przegląd informacji ze spółek

Open Finance odnotował 138,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 18,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Unimot zanotował 841,8 mln zł jednostkowych przychodów oraz 19,1 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

Przegląd informacji ze spółek

 handlowy Stop Shop w Siedlcach o prawie 30% do 14,1 tys. m2, podała spółka. Vistal Gdynia w restrukturyzacji podpisał umowę z AB "Kauno tiltai" oddział w Szwecji na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu w Szwecji, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 3,72 mln

Fitch podniósł perspektywę ratingu BBB- i A(pol) Kolei Mazowieckich do stabilnej

walucie krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Równocześnie Fitch potwierdził rating w walucie obcej na poziomie BBB- dla obligacji na kwotę 100 mln euro zapadających w 2016r. wyemitowanych przez Koleje Mazowieckie Finance AB. "Zmiana

Przegląd informacji ze spółek

Equipment Finance, co oznacza, że spełniony został ostatni warunek zawieszający w umowie pomiędzy Famurem, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz spółką Mining Equipment Finance, poinformował Famur. Grupa Azoty podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nową umowę kredytową o wartości 145 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r. 

JSW nadal rozmawia z obligatariuszami o przesunięciu opcji put

przez JSW Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks S.A, spółkę zależną JSW). Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance odnotował 5,49 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM Polska Miedź odnotował 969 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

bazę do rozwinięcia produkcji pojazdów elektrycznych wg gazety Puls Biznesu --Sąd apelacyjny utrzymał ustalenia prezesa UOKiK, że Open Finance wprowadzał klientów w błąd przy tzw. polisolokatach --Robert Kubica ma dołączyć do zespołu Williamsa, którego sponsorem zostanie PKN Orlen wg gazety

Przegląd informacji ze spółek

, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki, stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego. Minimalna cena sprzedaży akcji wynosi 2,05 zł za sztukę, podał LC Corp. Comarch złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę w

Przegląd informacji ze spółek

Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Energi na poziomie BBB z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla wyemitowanych przez Energę obligacji

Przegląd informacji ze spółek

wypoczynkowych ustalono w I kwartale 2019 r., a zakończenie realizacji umowy w III kwartale 2019 r. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Getin Holding za 2018 rok zostanie ujęty odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkę zależną - OOO Assets Service Finance (ASF) z siedzibą w Moskwie w

Przegląd informacji ze spółek

czasu rzeczywistego Realpolitiks przez kanał Steam od premiery do końca ostatniego weekendu, podała spółka. Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji

Przegląd prasy

Silvair ustalona na 25 zł/szt. --Indeks WIG20 spadł o 0,12% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --Sygnity ma umowę z MRPiPS o wart. do 26,2 mln zł brutto --ME: Moc zainstalowana w instalacjach OZE wyniosła 25 763 MW na koniec 2017 r

PKO BP zakończył proces przejęcia aktywów grupy Nordea w Polsce

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej grupy Nordea AB w Polsce, tj: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TUnŻ. W ramach zakończonej dziś fuzji operacyjnej, dane ponad 300 tys. klientów przejętego

PZU nie jest zainteresowane przejęciem Banku BPH i Raiffeisen Polbanku

okazji w tej chwili nie widzimy, to ten kierunek myślenia dzisiaj nie występuje" - powiedział Dąborowski dziennikarzom po uroczystości debiutu obligacji PZU Finance AB na Catalyst. "Te transakcje to nie jest ten kierunek"– powiedział Dąbrowski, zapytany, czy PZU byłoby

Przegląd prasy

. Szarych Szeregów 4a, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy wyniesie 24,4 mln zł brutto, podano także. --Akcjonariusze LC Corp. - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Simulator. Movie Games zakłada również produkcję gier dedykowanych wyłącznie Nintendo Switch na dalszym etapie rozwoju spółki.  Źródło: spółka Huawei: Ren Zhengfei, założyciel i dyrektor generalny, skomentował bieżącą sytuację firmy podczas wywiadu z serwisem Yahoo Finance. Powiedział, że nie widzi

Przegląd informacji ze spółek

niż 50% akcji spółki o odwołaniu z dniem 30 kwietnia 2019 r. Piotra Suprynowicza z zarządu spółki, podało JWCH. Hoist Finance sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł, podała spółka. Zarząd Seleny FM zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka.  Sygnity podpisało z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą m.in. rozwoju oprogramowania i utrzymania w sprawności oprogramowania, podała spółka. Termin realizacji

Przegląd informacji ze spółek

przełomie 2018 i 2019 roku. Grupa planuje także wprowadzenie na NewConnect Aforti Finance w I poł. br. oraz upublicznienie Aforti Exchange na zagranicznej giełdzie w ciągu trzech lat. Celem grupy jest utrzymanie 3-cyfrowego tempa wzrostu przychodów i zysku netto, poinformowali przedstawiciele spółki. 

Przegląd informacji ze spółek

euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa. Unipetrol RPA, s.r.o. - spółka zależna Unipetrolu - podpisał z ubezpieczycielem i reasekuratorami umowę płatności 40 mln USD związaną z awarią

Przegląd prasy

/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 58,4 pkt w II kw. --PEX PharmaSequence: Rynek apteczny spadł o 2,4% r/r do 2,64 mld zł w kwietniu --LPP: Ekspansja zagraniczna firm powinna iść w parze z patriotyzmem gospodarczym --PBKM szacuje korzyści ze zwrotu VAT w węgierskiej spółce na ok

Przegląd prasy

województwa i nie zatwierdziła planu generalnego -- Operacyjną działalność w Polsce rozpoczyna firma Lendo, internetowy pośrednik agregujący oferty pożyczkowe trzech firm pożyczkowych (Euroloan, Aasa, Fellow Finance) i dwóch banków (BGŻ BNP Paribas, Nest Bank) -- Braster otrzymał kolejny cios - dziewięciu

Przegląd informacji ze spółek

o wielocelową, wielowalutową linię kredytową w wysokości 450 mln zł wydłużający okres kredytowania do 31 października 2016 r. z 31 lipca 2015 r., podał bank. KRUK Romania S.R.L. - spółka zależna Kruka - została wybrana przez International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, USA (IFC

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 30,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także

Przegląd informacji ze spółek

Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa.  Dekpol przydzielił  10 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E1, o

Przegląd informacji ze spółek

, podał KGHM. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył 16 września jako dzień pierwszego notowania obligacji GTB Metropolis Nieruchomości o łącznej wartości nominalnej 1,69 mln zł, podała giełda. TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem

Przegląd informacji ze spółek

"Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka. Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort & Spa w pobliżu Sarajewa, wchodząc w

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Accor-Pannonia

Przegląd informacji ze spółek

AviaAM Leasing AB zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 0,09 euro na akcję za 2014 rok, podała spółka. Vivus Finance i Ruch, po zakończonym programie pilotażowym, rozpoczęły współpracę, poinformowała dyrektor zarządzająca Vivus Finance, Beata Szwankowska. Oferta pożyczkowa Vivusa w najbliższym

Przegląd informacji ze spółek

. Akcje spółki Voicetel Communications zadebiutują na NewConnect we wtorek, 10 maja, podała giełda. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do

Przegląd informacji ze spółek

. J.W. Construction Holding wprowadził do oferty 23 domy o powierzchni 110 m2 każdy na Osiedlu Villa Campina, objęte programem "Mieszkanie dla Młodych" (MdM), poinformowała członek zarządu oraz dyrektor marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska. TVN Finance Corporation III AB (publ

Przegląd prasy

EBITDA z 2016 bez wpływu Euro będzie zadowalające --Mastercard: Prawie 1/3 sklepów zauważa wpływ usługi cashback na liczbę klientów --KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 58 pkt w II kw. br --Tauron: Wskaźniki niezawodności mogą pogarszać wyniki w kolejnych latach --Komisarz ds

Przegląd prasy

latach 2018-2020, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki.  --Aforti Holding chce przenieść notowania na rynek główny warszawskiej giełdy na przełomie 2018 i 2019 roku. Grupa planuje także wprowadzenie na NewConnect Aforti Finance w I poł. br. oraz upublicznienie Aforti

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

- za łączną kwotę 12,5 mln zł, podała Wp.pl.   Źródło: ISBnews Wind Mobile: Przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji, podała spółka.   Źródło: ISBnews TVN Finance Corporation III AB (publ): Spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji

Przegląd informacji ze spółek

realizowane we współpracy z Panattoni Europe, poinformował prezes Mariusz Książek. KUKE Finance - spółka Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - i Famur podpisały umowę zarządzania wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 19,5 mln zł, podała KUKE. Bloober Team wybrał Dom

Przegląd prasy

wzrósł o 11% r/r do 32,3 mld euro w I-VIII --KUKE: Liczba upadłości spadła o 36,6% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r --GUS: Eksport wzrósł o 7,2% r/r, import wzrósł o 3,3% w I-VIII --S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB --Sąd Apelacyjny: 20 banków

Przegląd informacji ze spółek

zamówień Mirbudu wynosi obecnie 1,9 mld zł, z czego 800 mln zł przypada na 2015 r., poinformował prezes Jerzy Mirgos. Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny

Przegląd prasy

niewypłacaniu dywidendy --Listy zastawne PKO Bank Hipoteczny o wart. 500 mln zł zadebiutują na GPW w środę --PRCH: W centrach handlowych zatrudnionych jest niemal 400 tys. pracowników --Grupa AB otworzyła nowe centrum dystrybucyjne za blisko 129 mln zł --Lechpol, właściciel Kruger&Matz, oczekuje

Przegląd informacji ze spółek

rekomendacji rady dyrektorów spółki. Fitch Ratings wycofał rating korporacyjny dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na poziomie B+ z perspektywą stabilną oraz rating B+ z perspektywą stabilną w odniesieniu do planowanej w momencie przyznania ratingów emisji obligacji senior notes przez JSW Finance AB

Przegląd prasy

na stanowisku prezesa Wikany --Spółka PKN Orlen ma zgodę urzędową na przejęcie od ENI akcji Česká Rafinérská --Indeks WIG20 spadł o 0,86% na zamknięciu w piątek --Obligacje PZU Finance AB na 500 mln euro zadebiutują na Catalyst w poniedziałek --Sygnity wyemitowało trzyletnie

Przegląd informacji ze spółek

;rská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki, podał Orlen. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Obligacje PZU Finance AB, spółki celowej PZU o wartości 500 mln euro zadebiutują w poniedziałek,22 grudnia na rynku Catalyst, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych. Sygnity

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów przedsiębiorstwa Medic Klinika sp. z o.o. , właściciela czterech przychodni lekarskich w Bydgoszczy, Górsku oraz miejscowościach Zławieś Wielka oraz Rzęczkowo, podała Neuca. Bank BGŻ BNP Paribas podpisał przyrzeczoną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska od BNP Paribas Personal Finance

Przegląd informacji ze spółek

sprzedała na rzecz innej spółki zależnej Robyg - Robyg Praga Investment II nieruchomość w Warszawie za 54,2 mln zł netto, podał Robyg. Spółka szacuje, iż nieruchomość daje możliwość wybudowania około 700 lokali. Open Finance wyemitował i przydzielił 7 000 szt. obligacji na okaziciela serii H o łącznej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pozycję w kategorii wartości ping (39,56 ms) Źródło: spółka E-bankowość: Z badania dla Vivus Finance wynika, że milenialsi bez obaw poruszają się w świecie usług finansowych. Z powodzeniem zarządzają swoimi pieniędzmi, chętnie sięgając po nowinki technologiczne. Aż 93 proc. osób w wieku 15–30

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Płoty – Kiełpino, podała spółka.  Lux Med nabył 80% udziałów w spółce Magodent, prowadzącej dwa szpitale i zakład rehabilitacji w Warszawie, podał Upper Finance Med

Przegląd informacji ze spółek

w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek za 39,6 mln zł brutto, podała spółka. Węgierski TrophyResort zadebiutuje we wtorek 21 kwietnia 2015 r. na rynku NewConnect, podała giełda. PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej grupy Nordea AB w

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Celem emisji było pozyskanie środków na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej, tj. zwiększenie liczby udzielonych pożyczek oraz klientów. Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, podał Synthos. Analitycy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Kryptowaluty: Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Darb Finance kryptowaluty to dobra inwestycja. Zdecydowana większość osób, która w nie zainwestowała, odnotowała zysk. Znaczna część Polaków inwestuje w waluty cyfrowe drobne kwoty. 42% osób przeznaczyło na ten cel poniżej 2 tys. zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% akcji Fast White Cat, tj. 9 400 000 akcji za kwotę 2 761 822,7 zł. Akwizycja poszerzy ofertę grupy o komplementarne usługi dla branży e-commerce. Źródło: ISBnews Grupa AB: Akcjonariusze zdecydowali o skupie do 3,23 mln akcji własnych w celu umorzenia na kwotę do 15 mln zł z zysku za rok obrotowy 2017

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pracować nad poprawą rentowności działalności, poinformował ISBnews prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk.     Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Grupa spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu - Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews AB: Zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji (tj. kwoty 270 mln zł) w celu refinansowania wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.   

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Comarch: Podpisał umowę z amerykańską firmą EyeVerify. Celem współpracy jest włączenie opracowywanego przez firmę z Kansas City modułu Eyeprint ID do rozwiązań Comarch Smart Finance i Comarch Corporate Banking. Ma to zapewnić klientom banków obsługiwanych przez Comarch możliwość uzyskiwania

Przegląd informacji ze spółek

serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podał Komputronik. Synthos Finance AB (publ) - spółka zależna specjalnego przeznaczenia Synthosa - wyemituje obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, które docelowo obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Brand Finance plc. Wartość marki "Polska" oszacowano na 602 mld USD, co oznacza wzrost o 21% r/r. Polska otrzymała rating A, czytamy w raporcie. Źródło: ISBnews   Smartfony: Aż 88% Polaków w wieku ponad 15 lat wykorzystuje telefon komórkowy, a 58% ma dostęp do internetu, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

przez KHW Finance AB (Publ) obligacjom senior notes oczekiwany rating BB-(EXP) oraz oczekiwany krajowy rating długoterminowy KHW na poziomie BBB(pol)(EXP), podała agencja. Od początku roku Presco dokonało inwestycji w portfele wierzytelności o wartości 89,65 mln zł za kwotę 13,27 mln zł wobec

"Parkiet": 250 procent wzrostu w kwartał

Przedstawiciele konkurencji oskarżają Open Finance o podawanie nieprawdziwych danych za I kwartał bieżącego roku. - Widocznie spółka kontrolowana przez Noble Bank zmieniła sposób liczenia wartości udzielanych kredytów hipotecznych - mówi wiceprezes konkurencyjnej firmy doradczej. Według danych za