a 1

Piotr Miączyński

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

Nie wiesz, jak przekazać swój 1 proc. podatku? Nigdy tego nie robiłeś? Nie wiesz, jak sprawdzić organizacje pożytku publicznego?

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

Idea 1 proc. polegała na tym, że to obywatele mieli decydować, na jakie cele wydać pieniądze, których politycy nie powinni dotykać. Nie powinni, bo wychodzi im to słabo albo budzi podejrzenia o konflikty interesów.

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

BizSylwetki. Był wrogiem publicznym nr 1 w Polsce, zarobił miliardy na rządowych kontraktach i prawie upadł. Kim jest Ryszard Krauze?

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

konto organizacji. Ten wniosek można złożyć elektronicznie i na papierze. W ubiegłym roku zrobiło tak 56,5 tys. osób. A teraz wersja dłuższa. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

Warto przekazać 1 proc. podatku. Nikt sobie bentleya za to nie kupi

  Piotr Miączyński: Człowiek przekazuje pieniądze z 1 proc., a w pewnym momencie przychodzą wątpliwości. A co, jeśli organizacja je zmarnuje? Albo wyda na coś innego niż oficjalnie głosi? Jest taka możliwość? Dorota Pieńkowska, szefowa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

Od 1 lipca zmiany w kontrolowaniu firm

skarbowej i lepsze wyniki kontroli. Czyli dodatkowe pieniądze dla budżetu - mówił w czasie czwartkowej konferencji o JPK wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Tłumaczył, że podatnik skorzysta, bo kontrola, którą będzie u niego przeprowadzał fiskus, będzie krótsza, mniej zakłócająca działanie firmy, a więc

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

można je obejrzeć. A następnie PIT zaakceptować, odrzucić bądź nie robić nic, co będzie oznaczało automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. W ten w właśnie sposób nasz 1 proc. podatku zostanie przekazany wybranej organizacji. Z nowego rozwiązania fiskusa nie skorzystają w

Budimex Nieruchomości sprzedał 1 457 lokali w 2017 r., notarialnie - 1 914

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r. Spółka podała również, że w samym IV kw. ub.r. przedsprzedała

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

URE nałożył na Libet karę w wys. 1 tys. zł

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Libet otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Warszawie (oddział terenowy Wrocław) decyzję administracyjną, na mocy której wymierzono spółce karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Sprzedaż Polnordu wzrosła do 1 389 lokali w 2017 r., przekazania do 1 126

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

a najbiedniejszymi (gdyby całe bogactwo kraju było skupione w rękach jednej osoby, wskaźnik wyniósłby 1). Gini mierzy tylko dochody, a nie posiadane majątki, co mogłoby jeszcze pogłębić obraz nierówności. Wartość wskaźnika Giniego Chiny publikują dopiero od trzech lat i nie prezentują się one

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. "Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 10 362 267,80 zł podzielony zostanie w następujący sposób: a) kwotę 6 054 544 zł przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1 zł na jedną akcję; b) kwotę 4 307 723,80 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w

Indeks WIG20 wzrósł o 1% na zamknięciu we wtorek

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 236,4 pkt. we wtorek, 8 maja. Indeks giełdowy WIG30 zyskał 0,69% i osiągnął poziom 2 583,81 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,47% i

Akcjonariusze Mennicy zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki. "14 maja 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło

Banku Millennium prowadzi 1 mln Kont 360°

rekomendacyjnym "Lubię to polecam", w którym klienci polecają swoim znajomym założenie Konta 360° i Konta 360° Student, zarejestrowało się ponad 240 tys. zadowolonych klientów, Liczba aktywnych klientów indywidualnych ogółem Banku Millennium osiągnęła 1 675 tys. na koniec marca 2018 roku

Moody's podniósł ratingi Banco Santander do A2 i P-1

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Moody´s Investor Service podniósł długoterminowy rating senior debt Banco Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank Perspektywa ratingów jest stabilna, podano w komunikacie. Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

, ale pełne efekty tych działań będą widoczne dopiero pod koniec ub. roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.  "Podtrzymuję to, co powiedziałem na początku roku, będę zadowolony, jak to się podniesie. Widać, że po stronie detalicznej jest to możliwe mamy - wysoki 1- cyfrowy wzrost

Pharmena kontynuuje rozmowy z firmami farmaceutycznymi nt. leku 1-MNA

materiale. "Dotychczas udowodnione korzyści terapeutyczne 1-MNA w zastosowaniach miejscowych na skórę, posiadają nasze produkty dermatologiczne. Obecne badania kliniczne leku 1-MNAwykazały skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w obszarze przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym, a dodatkowo

Inflacja bazowa wyniosła 1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% r/r w lutym 2018 r., uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,9-1,3% przy średniej w wysokości

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

mln dol. kary, na odszkodowania dla ofiar wypadków wadliwych poduszek przekaże 125 mln dol., a koncernom samochodowym za przymusowe naprawy poduszek zapłaci 850 mln dol. Łącznie ugoda będzie kosztować japoński koncern 1 mld dol. Musi też wprowadzić reformy, a przez trzy lata będzie pod nadzorem

CDRL rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

zgromadzeniu podział zysku netto za 2017 rok w kwocie 10 362 267,8 zł w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 6 054 544,00 zł, w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1 zł, b) w kwocie 4 307 723,80zł na kapitał zapasowy spółki. Ponadto, rada nadzorcza

Segregacja śmieci po nowemu. Sprawdź, jakie są nowe zasady recyklingu odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

kiedy obowiązują nowe zasady segregacji śmieci Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce gminy będą je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. Na przykład w Krakowie nic nie zmieni się do marca 2019 roku, a w Warszawie do końca 2018 roku. Najpóźniej

1 procent podatku - to nie jest dużo

Pieniędzy na 1 proc. podatku nie wyciągamy dodatkowo ze swoich kieszeni. To kwoty, które już i tak oddaliśmy fiskusowi. Teraz możemy jedynie zdecydować, do której z przeszło 8 tys. organizacji pożytku publicznego powinny trafić. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze z ochotą wyda rząd. Coraz więcej

Robert Redeleanu obejmie funkcję CEO UPC Polska od 1 kwietnia

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Robert Redeleanu obejmie stanowisko CEO UPC Polska od 1 kwietnia, podała spółka. "Dotychczas pełnił funkcję CEO UPC na Węgrzech i w Rumunii, gdzie rozwijał pozycję rynkową UPC, promując innowacyjność i realizując zintegrowaną strategię działań

MF zaoferuje obligacje za 1 mld zł na przetargu uzupełniającym

, zapadających w lipcu 2020 r., wyniosła 658,5 mln zł przy 1 394,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 954,10 zł, a rentowność 1,863%. Inwestorzy kupili papiery serii WZ1122, zapadające w listopadzie 2022 r., o wartości 1 075 mln zł przy 3 237,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 993,26 zł. Resort

Vantage sprzedał 1 034 lokali w 2017 r., przekazał 885

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Vantage Development osiągnął w IV kwartale 2017 r. sprzedaż na poziomie 305 lokali, a narastająco w okresie od I do IV kwartału 2017 r. 1 034 lokali, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 280 lokali, a w całym

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dopiero od 1 stycznia 2017 roku

W kampaniach wyborczych Andrzej Duda i PiS obiecali Polakom podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to za mało. Podatki muszą płacić nawet osoby, których dochody są niższe od minimum egzystencji, a to jest sprzeczne z

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

można by przesyłać docelowo 4,1 mld m sześc. gazu rocznie, co zaspokoiłoby dwie trzecie zapotrzebowania państw bałtyckich. Natomiast z Litwy można by dostarczać do Polski 1 mld m sześc. gazu rocznie. Latem Unia przyznała dotację także na budowę podmorskiego gazociągu między Estonią i Finlandią. Dzięki

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji, podała spółka. Nowe środki pozwolą na pełne wykorzystanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN, promocję gry 'Kursk' oraz na zwiększenie zatrudnienia, co związane jest z dalszymi planami

TVP 1 i TVP 2 razem słabsze od Polsatu. Dramat oglądalności

2 - 13,5 proc. - jest już niższy niż udział samego Polsatu (13,6 proc.) czy TVN (13,9 proc.) w grupie komercyjnej, a wynikom TVP 1 i TVP 2 bliżej do TV Pulsu i TVN 7 niż do komercyjnych konkurentów - dodaje Nowakowska. Dla porównania TV Puls w analogicznym okresie miał prawie 4-proc. udział w

CCC wyemituje obligacje serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - CCC zdecydowało o emisji do 210 tys. szt. obligacji serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostaną wyemitowane 29 czerwca 2018 r. na podstawie ustanowionego w spółce programu emisji obligacji do maksymalnej

NBP przejmie funkcję organizatora fixingu stawki Polonia od 1 grudnia

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski zawarł z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych porozumienie, na mocy którego z dniem 1 grudnia 2017 r. bank centralny obejmie funkcję organizatora fixingu Stawki Referencyjnej Polonia, podał bank. "Przejęcie przez Narodowy Bank

Bowim może przekroczyć 1 mld zł przychodów w 2017 r.

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Bowim ma szansę przekroczyć 1 mld zł przychodów w całym 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Rożek. "Jesteśmy na najlepszej drodze, by po raz pierwszy w giełdowej historii naszej spółki przekroczyć miliard złotych przychodów w całym roku obrotowym"

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują 28 VI o 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 VI. "Walne zgromadzenie Grupy Lotos S.A. postanawia

Art. 1 KK

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa

GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.  "Polityka dywidendowa powinna być w ciągu miesiąca, dwóch. My proponujemy nasze przemyślenia, rada nadzorcza będzie dyskutować" - powiedział

Play: Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa P4 1 lipca br.

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa zarządu P4 (Play) od Jørgena Bang Jensena 1 lipca br., poinformowała spółka. "Jean-Marc Harion został zwolniony z pełnienia obowiązków w Orange Egypt wcześniej, niż zakładano. W związku z tym formalne

Liczba rozpoczętych budów domów w USA spadła do 1 287 tys. w kwietniu

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w kwietniu br. 1 287 tys., co oznacza spadek o 3,7% m/m oraz o 10,5% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 324 tys

Polnord podtrzymuje cel min. 1 500 sprzedanych mieszkań w 2019 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Polnord podtrzymuje strategiczny cel sprzedaży min. 1 500 mieszkań w 2019 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk. "Zrobiliśmy bardzo duży skok naprzód i podtrzymujemy cel 1 500 sprzedanych mieszkań w 2019 r., ale raczej jeszcze nie w tym roku"

BZ WBK ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji o wartości 1 mld zł do Tier II

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł jako instrumentów w kapitale Tier II banku, podał BZ WBK.  BZ WBK 5 kwietnia

Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 352 tys. w kwietniu

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 352 tys. w kwietniu 2018 r., co oznacza spadek o 1,8% m/m oraz wzrost o 7,7% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił

Pharmena ma zgodę na wprowadzenie na rynek 1-MNA jako składnika nowej żywności

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Pharmena otrzymała zgodę na wprowadzenie na rynek cząsteczki 1-MNA jako składnika nowej żywności. Finalna akceptacja ze strony Komisji Europejskiej otwiera spółce drogę do wdrożenia innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i chorób

Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 184,87 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.  "Jednocześnie zarząd Grupy Lotos S.A. zaproponował ustalenie

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł r/r o 8,6% w okresie 1-19 czerwca br.

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Rynek apteczny wzrósł r/r o 8,6% w okresie 1-19 czerwca br., wynika z danych PEX PharmaSequence. W porównaniu do pierwszych dziewiętnastu dni maja 2018 r. rynek wartościowo wzrósł jako całość o 8,1%. "Rynek w pierwszych dziewiętnastu dniach czerwca 2018, w

KNF chce podnieść PKO BP bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym do 1%

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie podwyższenia wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, nałożonego na PKO Bank Polski, do 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Oknoplast planuje rozbudowę mocy prod. i 1 mld zł przychodów w 2021 r. (aktual.)

W treści wczorajszej depeszy pt. "Oknoplast planuje rozbudowę mocy produkcyjnych i 1 mld zł przychodów w 2021 r." korygujemy informację o założeniu spółki, zamieszczoną w ostatnim akapicie. Poniżej poprawiona wersja tekstu: Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Oknoplast planuje

MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r.

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przewiduje rozpoczęcie likwidacji użytkowania wieczystego od 1 stycznia 2019 r. poprzez przekształcanie w prawo własności, podał resort. "W projekcie zaproponowano przekształcenie z mocy

5 mld euro strat i 1 mln euro do zwrotu. Makler Jerome Kerviel z wyrokiem

terminowych na europejskie indeksy giełdowe. Dzięki nieautoryzowanym transakcjom kontrolował aktywa o wartości 50 mld euro i naraził bank na straty w wysokości ok. 4,9 mld euro. Dziś francuski sąd apelacyjny orzekł, że Kerviel musi oddać bankowi 1 mln euro. "Mimo przebiegłości i determinacji pozwanego

Herkules skupi do 1 mln akcji własnych po 4,2 zł sztuka do końca lipca

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Herkulesa określił maksymalną liczbę akcji własnych objętych transzą skupu, która ma być realizowana w okresie do 31 lipca br. na 1 mln akcji oraz cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, podała spółka w komunikacie. Wcześniej w tym

Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 319 tys. w marcu

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w marcu br. 1 319 tys., co oznacza wzrost o 1,9% m/m oraz o 10,9% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 262 tys

Pozwolenia na budowę domów w USA wzrosły do 1 354 tys. w marcu

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła 1 354 tys. w marcu 2018 r., co oznacza wzrost o 2,5% m/m oraz wzrost o 7,5% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 323

Oknoplast planuje rozbudowę mocy produkcyjnych i 1 mld zł przychodów w 2021 r.

Ochmanów, 19.06.2018 (ISBnews) - Oknoplast planuje zwiększenie mocy produkcyjnych w swoim zakładzie w Ochmanowie k/Krakowa o 30-40% do końca 2020 r., co ma przełożyć się na wypracowanie ok. 1 mld zł przychodów w 2021 r. wobec 700-720 mln zł zakładanych na ten rok, poinformował

Moto Data: Prawie 1/3 kierowców kupuje używane opony

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Niemal 1/3 kierowców (32%) kupuje używane opony, wynika z badania Moto Data. Ogumienie na fabrycznie nowe wymienia 68% badanych użytkowników aut. "Używane opony niosą ze sobą duże niebezpieczeństwo nagłych awarii oraz uszkodzeń innych podzespołów samochodu

Akcjonariusze PCM zdecydują 29VI o wypłacie warunkowej dywidendy 1 zł na akcję

wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie). Z zastrzeżeniem spełnienia warunku dywidendy: a) wypłata dywidendy w wysokości 11 908 840 zł oznacza, że na jedną akcję przypada 1 zł; b) dzień dywidendy ustala się na dzień: 29 września 2018 r.; c) termin wypłaty dywidendy ustala

Portfel Trakcji obejmował 1 958 mln zł na koniec marca 2018 r.

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Skonsolidowany portfel zamówień budowlanych Trakcji PRKiI wynosił 1 958 mln zł na koniec marca br., podała spółka. "Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2018 roku wyniósł 1 958 mln zł bez części przychodów przypadającej na

Lokalny Rolnik dostał 1 mln zł na rozwój. Zainwestowali m.in. Lewandowscy

jednego z nich są znani propagatorzy zdrowego stylu życia Anna i Robert Lewandowscy. Pieniądze pomogą Lokalnemu Rolnikowi w dalszej ekspansji. 1 mln zł na rozwój Coraz więcej osób interesuje się zdrową żywnością. Według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku liczba

Esotiq & Henderson rekomenduje 1 zł na akcję dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Esotiq & Henderson zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 2,19 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Esotiq & Henderson […] podjął uchwałę o przedstawieniu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 948 mld zł w kwietniu

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2018 r. spadło o 1% m/m i wyniosło 948 740 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF) prezentując ostateczne szacunki. W maju resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2018 r. spadło o 1% m/m do

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 9,8 mln zł, podała spółka. Daje to 1 zł na akcję - najwięcej w historii obecności spółki na GPW. Spółka pozostałą część zysku wypracowanego w 2017 r., tj. 11,4 mln zł, przeznaczy na

Torpol liczy na poprawę marż w kolejnych okresach, ponad 1 mld zł sprzedaży w br

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Torpol ocenia, że dzięki przyspieszeniu sprzedaży na rynku wykonawstwa kolejowego w Polsce przekroczy w tym roku 1 mld zł przychodów, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Zarząd uważa też, że marża brutto na sprzedaży będzie się poprawiać w kolejnych kwartałach

UOKiK nałożył kary wys. 1 mln zł na 3 spółki informatyczne za zmowę przetargową

nałożone przez UOKiK to blisko 1 mln zł (999 145 zł). "Z ustaleń UOKiK wynika, że porozumienie miało charakter ciągły i trwało w latach 2012-2015. Przedsiębiorcy usiłowali wówczas wpłynąć na wyniki trzech przetargów. Dwukrotnie z powodzeniem, a poszkodowaną instytucją był Urząd Marszałkowski

Morawiecki: Program 500+ może ruszyć 1 kwietnia lub 1 maja

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. "Bezpieczniej jest mówić, że program 500+ ruszy w

4Mobility zanotowało dwukrotny wzrost liczby najmów w okresie od 1 IV do 13 V

tys. minut.  W okresie od 1 kwietnia do 13 maja 2018 roku, liczba zarejestrowanych kierowców aut 4Mobility wzrosła do 14,2 tys." - czytamy w komunikacie. W całej Europie z car sharingu korzysta już około 3 mln osób, a przemieszczanie się autami na minuty jest alternatywą nie tylko dla

Akcjonariusze Maxcom zdecydują 14 VI o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Maxcom zdecydują o przeznaczeniu kwoty 2,7 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. "Zarząd spółki proponuje przeznaczenie części zysku netto spółki w

Wstępny parytet wymiany akcji Altus TFI do Esaliens TFI to 5:1

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na akcje Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniesie 5:1, a ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek, podał Altus TFI. Po planowanym połączeniu Altus

Faour z PAIH: Obroty handlowe z ZEA powinny przekroczyć 1 mld USD w 2020 r.

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Obroty handlowe między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) będą rosły i powinny przekroczyć 1 mld USD w 2020 r. - roku, kiedy w Dubaju odbędzie się Expo - wobec ok. 800 mln USD obecnie, przewiduje kierownik biura Polskiej Agencji Inwestycji

Łukasz Kwiecień obejmie 1 września stanowisko wiceprezesa PKO TFI

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Łukasz Kwiecień został powołany na stanowisko wiceprezesa PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) z dniem 1 września, podała spółka. Łukasz Kwiecień związany jest z rynkiem kapitałowym od ponad 25 lat, w tym z branżą funduszy inwestycyjnych. W PKO

Grupa Mirbud celuje w 1 mld zł przychodów i dalsze obniżanie zadłużenia w 2018r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Grupa Mirbud celuje w 1 mld zł przychodów i dalsze obniżanie zadłużenia w tym roku, podała spółka. "Celem dla grupy kapitałowej Mirbud na 2018 rok jest uzyskanie 1 mld zł przychodów i dalsze obniżanie zadłużenia" - czytamy w komunikacie. "Wierzę

MPiT: Prosta spółka akcyjna zakłada wymóg m.in. 1 zł kapitału na start

. elektronizację procedur i wymóg 1 zł kapitału na start.  "Nikt nie ma wątpliwości, że potencjał naszych startupów jest ogromny. Wychodząc im naprzeciw i chcąc jak najwięcej korzystać z ich rozwiązań, proponujemy nową formę prowadzenia działalności w Polsce. Rozpoczynamy konsultacje dotyczące

Pharmena miała blisko 1 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r.

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Pharmena osiągnęła w I kw. 2018 r. blisko 1 mln zł jednostkowego zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformowała spółka. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o ponad 33% do 3,9 mln zł. Dynamiczny wzrost wyników to efekt

Maxcom rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Maxcom podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy wysokości 2,7 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka.  "Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki za rok 2017

Zysk netto ING BSK wzrósł r/r do 1 403,1 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 1 403,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 253 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że w całym 2017 r

Sąd Arbitrażowy przy KIG wprowadzi postępowania przyspieszone od 1 czerwca br.

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SA KIG) wprowadza postępowania przyspieszone od 1 czerwca br. , poinformowała instytucja. Automatycznie będą do nich kierowane sprawy, których wartość przedmiotu sporu (WPS) nie przekroczy 80 tys. zł. W

Przychody Enter Air mogą przekroczyć 1 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Enter Air planuje dalszy rozwój i ekspansję na rynki zagraniczne i liczy, że w całym 2018 r. przychody mogą przekroczyć 1 mld zł. W realizacji tych planów mają pomóc samoloty Boeing 737-8 MAX, które dołączą do floty pod koniec roku, poinformował ISBnews 

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1 035 zł za sztukę

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 1 035 zł za jedną akcję, a łączną liczbę akcji na 184 000, poinformowała spółka. Zarząd spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii F nie później niż do dnia 16 maja 2018 r. "Ponadto

Pharmena rozpoczęła prezentację 1-MNA firmom farmaceutycznym

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Pharmena rozpoczęła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników zakończonych badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA celem komercjalizacji projektu z udziałem koncernu farmaceutycznego, podała spółka. W rozmowach z przemysłem

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), podał bank. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg

Co organizacje pożytku publicznego robią z twoim 1 proc.?

organizację (w PIT podaje się numer KRS organizacji, a poniżej cel szczegółowy, np. dane dziecka). Ale taki system otwiera też furtkę do wspierania z 1 proc. nie tylko OPP. W Polsce działają bowiem organizacje, które zbierają pieniądze dla podmiotów, które nie mają statusu OPP. Fundacja staje się wtedy

Play: Jean-Marc Harion obejmie funkcję prezesa P4 od 1 sierpnia

. "Jean-Marc Harion obejmie stanowisko po Jørgen Bang-Jensen i rozpocznie pełnienie funkcji nowego Prezesa Zarządu P4 sp. z o.o. 1 sierpnia 2018 roku" - czytamy dalej. Jean-Marc Harion ostatnio był prezesem spółek Orange Egypt i Mobistar, a wcześniej pełnił funkcję prezesa Orange

MI proponuje jednolity termin wdrożenia systemu PPK - od 1 lipca 2020 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Proponowany w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) termin obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK jest zbyt krótki w przypadku największych pracodawców (1 lipca 2019 r.), uważa Ministerstwo Infrastruktury. Resort proponuje ujednolicić

Mennica Polska rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Mennicy Polskiej zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 51,14 mln zł z zysku netto w formie dywidendy w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Mennicy Polskiej [...] podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego

S&P podniósł ratingi Banco Santander do A i A-1

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services podniósł długoterminowy rating Banco Santander do A z A- i krótkoterminowy rating do A-1 z A-2, podał bank. Perspektywa ratingów jest stabilna. Podniesienie ratingów banku nastąpiło po podniesieniu krajowych ratingów długu

Akcjonariusze CDRL zdecydują 9 maja o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję 

zgromadzenie postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie w 10 362 267,80 podzieli w następujący sposób: a) kwotę 6 054 544 przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1 zł na jedną akcję; b) kwotę 4 307 723,8 zł przeznacza się na kapitał zapasowy

Wstępna strata netto GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Wstępny, szacunkowy wynik finansowy GetBack i wstępny szacunkowy wynik finansowy grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok będą znacząco odbiegać in minus od wyników finansowych za rok obrachunkowy 2016 r., a także od wyników finansowych publikowanych w okresach

McKinsey: Automatyzacja może zwiększyć PKB o 1 pp rocznie w 2020-2030 (aktual.)

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Dzięki automatyzacji i wynikającemu z niej wzrostowi produktywności, średni roczny wzrost gospodarczy może być wyższy o ponad 1 pkt proc. w latach 2020-2030, wynika z raportu McKinsey & Company "Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał

Ronson podtrzymuje plan przekazania 1 000 mieszkań w 2017 r.

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Ronson Europe podtrzymuje plan przekazania klientom prawie 1 000 lokali i sprzedaży 800 lokali w 2017 r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. "Podtrzymujemy nasze plany zakładające przekazanie klientom w całym 2017 roku blisko 1 000 lokali w porównaniu z

PZU dociska ofertę zdrowotną. Chce mieć 1 mld zł wpływów w 2020 r.

Zdrowie Polaków jest w rozsypce. Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór lub był już na niego leczony. W ubiegłym roku 100 tys. osób przeszło zawał, a kolejne 70 tys. udar mózgu. Jak wynika z badań Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, chorzy są zagubieni w gąszczu procedur, skierowań, wypisów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

a 1

A 1 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Pierwsza jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Okręt wyposażono w stoczni AG Vulcan (kadłub zbudowano w innej stoczni). Okręt brał udział w patrolach na kanale La Manche. Po wojnie złomowany w 1921 lub 1922 roku

więcej o a 1 na pl.wikipedia.org