9 zamówień publicznych

Mariola Kubicka

Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada pisemności, określona w art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pt. "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych".

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zapisy umowy związane z fakturowaniem elektronicznym mają dobrowolny i porządkujący charakter. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Głównym celem organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest edukacja i  merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie Zjazdu odbędą się wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

pierwotnie w umowie. Wyjaśnienie Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym wobec wykonawcy za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia jest zamawiający . Orzeczenie Zgodnie z wyrokiem KIO z 9 maja 2012 r. (sygn. akt KIO 809/12) z całościowej regulacji przepisów ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

związanych z zamówieniami publicznymi w tym roku. Wydarzenie odbędzie się w dniach 06 i 07 kwietnia w godzinach 9:30 - 17:00 w Warszawie, a organizatorzy przewidują obecność ok. 60 uczestników. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo TUTAJ

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

przedmiotowym przypadku z uwagi na fakt wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne przed 1 listopada 2019 r. należy wziąć pod uwagę art. 15 ust. 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Zgodnie z tym przepisem w

Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

Pytanie: Spotkałem się z opinią, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 2016 roku należy sporządzić w wersji elektronicznej. Moim zdaniem prowadzi się go w wersji papierowej a udostępnia wraz z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czy mam rację

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Pytanie: Przeprowadziliśmy wspólnie z innym zamawiającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z zamawiających zawarł odrębną umowę z wykonawcą. Czy w związku z tym każdy musi osobno opublikować w Biuletynie Zamówień Publicznych

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Elektrobudowa ma umowę na prace dla PGE w Rybniku za ok. 36 mln zł netto

, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł netto. "Całkowite szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przewiduje się na kwotę 36 mln zł netto. Szacowane średnioroczne wynagrodzenie umowne przewiduje się na kwotę 9 mln zł netto. Ostateczna wartość wynagrodzenia uzależniona będzie

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Liczba ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w sektorze ICT spadła o 32,51% r/r w okresie styczeń-październik br., podała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Mimo, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem

Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp

Dnia 9 czerwca br. Senat przyjął uchwałę w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Poprawki będą rozpatrywane przez Sejm na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca br. Względem nowych przepisów obowiązuje 14-dniowe vacatio legis. Zmiany mają zatem realną szansę wejść w życie

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Oferty Synektika warte 11,07 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PCZ w Otwocku

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Oferty Synektik zostały wybrane jako najkorzystniejsze w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku, podała spółka. Suma

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

oparty jest na normie art. 9 ust. 5 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. U. UE z dnia 30. 04. 2004 r. L 134/114) oraz przepisu art. 17 ust. 6 Dyrektywy 2004

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

wyniosą w 2020 r. 728 mln zł, a wynik EBITDA sięgnie 9 mln zł. "Jednocześnie spółka wskazuje, że jej intencją pozostaje pozyskanie środków finansowych w formule obejmującej emisję akcji serii F, emisję obligacji zabezpieczonych oraz udostępnienie nowych limitów gwarancyjnych przez instytucje

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Jeżeli dokonano podziału zamówienia (na dowolną ilość części) i będą udzielane zamówienia częściowe w ramach kilku

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

od pierwszego dnia choroby - a nie po 33 dniach oraz wypłacania ich w 100% wynagrodzenia - a nie tylko w 80%, tak jak do tej pory. FPP zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Postulujemy

MR: Specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej jutro trafi do prezydenta

około 2 tys. zł. brutto. - Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy. - Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią. - 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: Jak ogłosić poprawnie udzielenie zamówienia dla jednego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 9 części gdzie w 1 części termin jest od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., ale pozostałe części data udzielenia zamówienia tj. data zawarcia umowy jest w każdej części

Synektik podpisał umowę ze szpitalem w Siedlcach wart. 9,06 mln zł 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania "Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach". Wartość umowy wynosi 9 057 771,29 zł netto. Termin jej realizacji upływa w dniu 30 listopada 2019 r. Okres

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

czym, również tutaj należy "pilnować", aby nie przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego. Obowiązuje forma pisemna Zaproszenie do negocjacji należałoby wysłać w formie pisemnej, gdyż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

stycznia 2018 r." - podało także CIR. Projektem ustawy zostaną objęci zamawiający i wykonawcy (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.) oraz koncesjodawcy i koncesjonariusze (zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9 stycznia 2009 r.) "

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

wykonawca zamierza zlecić do wykonania osobom trzecim, i jeśli jest to wiadome w danym momencie - imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców; 6) nazwę i adres zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: 1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

działalności, o ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane. Art. 9. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie o udzielenie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

zamówienia publicznego: - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

;Warto zwrócić uwagę, że składowa dla nowych zamówień ogółem ukształtowała się poniżej składowej dla nowych zamówień eksportowych po raz pierwszy od lipca 2017 r. Oznacza to, że zamówienia krajowe obniżyły się silniej niż zamówienia zagraniczne. To z kolei wskazuje, że spadek zamówień ogółem w polskim

Pzp a jednostki budżetowe

rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Wśród tych jednostek znajdują się - w świetle art. 9 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - jednostki budżetowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 9) (uchylony); 10) zamówień, których głównym celem jest: a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub b) eksploatacja publicznej sieci

BSC Drukarnia Opakowań chce zwiększyć udział segm. farmaceutycznego w sprzedaży

uszlachetnień in-line" - dodał. W I kwartale 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (53% sprzedaży uzyskanej w ramach kategorii opakowania, usługi poligraficzne i towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia

MIR: Sławomir Żałobka powołany na wiceministra ds. kolei i lotnictwa

zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne. (ISBnews)  

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

tymi podmiotami. Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

= 10 pkt, 9–12 m-cy G = 20 pkt, 13–18 m-cy G = 30 pkt, 19–24 m-cy G = 40 pkt. Gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na 24 miesiące i nie może być krótsza niż 36 m-cy. Dla ustalenia wartości kryterium liczenie okresu gwarancji rozpocznie się od 36 m-cy wzwyż”. W treści

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9; 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 7-9; 2) w związku

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

umów w zamówieniach publicznych. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Funkcjonowanie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest powodem, dla którego istnieje możliwość zatrudniania "tańszych"

Mobilis zainaugurował przewozy 61 autobusami hybrydowymi w Warszawie

autobusów jest w ruchu, a 11 stanowi rezerwę. Zamówienie obejmuje przewozy na poziomie ok. 4 mln wozokilometrów rocznie od 9 czerwca 2018 r. do końca 2025 r. "Autobusy pojawiły się 9 czerwca. Są to autobusy nowe, w pełni niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację" - dodała zastępca dyrektora

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

85,01 mln zł rok wcześniej. "Obniżenie przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy. * Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za &ndash

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

inspiruje szkolenia z zakresu zamówień; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony) 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 11

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

inspiruje szkolenia z zakresu zamówień; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony) 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 11

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 9) (uchylony); 10) zamówień, których głównym celem jest: a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego*. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Portfel zleceń Erbudu wzrósł do 2,12 mld zł na koniec września 2017 r.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w prezentacji. "Portfel zamówień przypadający na rok 2017 wyniósł 539 mln zł, a na rok 2018 - 1 387 mln zł" - czytamy w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane. Art. 9. 1. Postępowanie

Netia ma umowę z Pocztą Polską na budowę sieci transmisji za ok. 72 mln zł

zawarta na okres 48 miesięcy po przeprowadzonej wcześniej procedurze przetargowej wg. standardów zamówień publicznych. Przewiduje ona połączenie 4 794 placówek własnych Poczty Polskiej, a w każdej z nich zostaną zestawione dwa porty transmisji danych, co w sumie daje 9 588 portów. W placówkach

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

. Nr 139, poz. 1323) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);"; 2) uchyla się pkt 4. Art. 219. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o

mDM: Wśród 'najciekawszych' spółek budowlanych m.in. Unibep, Erbud i Torpol

portfele zamówień, lecz również (1) niski udział sektora publicznego, (2) krótki czas realizacji i dużą dywersyfikację kontraktów z portfela. W przeglądzie miesięcznym (01.09) podnieśliśmy prognozy ZN w Unibepie o średnio 11% na lata 2017-18. Spółka jest wyceniona na P/E'17-18 równym 9-10x. Korekta okazją

Strata netto Qumaka zwiększyła się r/r do 42,28 mln zł w 2016 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 428,41 mln zł w 2016 r. wobec 720,89 mln zł rok wcześniej. "Miniony rok był okresem trudnym i wymagającym biznesowo oraz organizacyjnie. Zmagaliśmy się  w ciągu tych miesięcy z efektami kurczącego się rynku zamówień publicznych, który w

Wezwanie wykonawcy do podpisania umowy powinno mieć formę pisemną

uregulowane wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. W art. 9 ust. 1 została ustanowiona zasada pisemności postępowania, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Uwaga! Jeden z wyjątków od

PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 190% r/r w I

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Obecnie po polskich drogach porusza się 9 099 samochodów elektrycznych, które mogą korzystać z 1 049 stacji ładowania. Pod koniec stycznia 2020 r. z 9 099 elektrycznych samochodów osobowych 60% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 4 pkt 3 lit l; art. 3 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych; art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) art. 2 ust. 1 pkt 9; art. 6 ust. 2; art. 7 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112

Przegląd informacji ze spółek

fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 15,67 mln zł (z uwzględnieniem korekty składki wniesionej za 2019 r. w kwocie -27,1 tys. zł), podał bank. Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji

Erbud celuje w poprawę marżowości r/r w całym 2016 r.

; Spółka nie widzi też zagrożenia w opóźnieniu przetargów publicznych z nowej perspektywy UE.   "Dobrze się czujemy w zamówieniach prywatnych i w tym momencie mamy prawie wyłącznie takie w portfelu [stanowią 93,5%]. W ostatnim czasie mamy więcej zamówień m.in. od deweloperów mieszkaniowych

Erbud liczy na poprawę rentowności, portfel zapowiada 'historyczny' rok

. Spółka jest obecna na placu budowy od października ub.r. Udział zamówień ze sektora publicznego w portfelu ukształtował się, według prezesa, na typowym dla Erbudu poziomie ok. 10%. "Chcielibyśmy jeszcze zwiększyć portfel w segmencie drogowym. Będziemy też brać udział w przetargach publicznych w

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o maks. wartości 28,1 mln zł

została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach umowy dostęp do programu MultiSport będą posiadali pracownicy jednostek organizacyjnych klienta, a także małżonkowie i dzieci pracowników oraz wskazane przez pracowników osoby towarzyszące" - czytamy w

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

 zaktualizowane na dzień 9 września 2019 r., szacunkowe wstępne jednostkowe dane finansowe za I półrocze, podała Elektrobudowa. Ze względu na możliwość pojawienia się istotnych odchyleń w odniesieniu do tej pozycji, podjęta została decyzja o odstąpieniu od prezentacji zaktualizowanych szacunków

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

Podstawowe akty prawne przyjęte na poziomie wszystkich państw Unii Europejskiej, a dotyczące udzielania zamówień publicznych zawarte są w: a) Dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

- odpisy wartości zapasów, - (+4,3) mln zł - dywidendy otrzymane od podmiotów powiązanych - Energotest i Vector, - (-1,3) mln zł - Korekty związane wyceną rozrachunków zgodnie z MSSF 9" - czytamy w dokumencie. Według spółki, kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe jest obecna

Erbud podtrzymuje cel powyżej 2% skonsolidowanego zysku EBIT w tym roku

na dalsze lata (2020-2021): 720 mln zł. Od 1 stycznia do 25 marca 2018 roku Grupa ERBUD podpisała umowy o łącznej wartości 106 mln zł" - podano też w komunikacie. Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na koniec grudnia wyniósł 38%. Wynika to przede wszystkim z podpisanego w

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

niższy niż w małych i średnich - zatory płatnicze są więc dla takich firm uniemożliwieniem zdrowego działania na rynku zamówień publicznych. Małe i średnie firmy są wypychane z rynku zamówień publicznych przez wchodzące na ich miejsce większe - często zagraniczne - podmioty, które mają siłę i możliwości

Zmowa przetargowa

publicznych - tekst ujednolicony *Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr50 poz.331). * Patrz art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

Zmiana Prawa zamówień publicznych rozszerzyła katalog wykluczeń wykonawców

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 06 lipca 2012 r. poz. 769) rozszerzyła katalog sytuacji skutkujących wykluczeniem wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne

PGE ma list intencyjny z woj. podkarpackim ws. II linii technologicznej ITPOE

wymogami prawa zamówień publicznych na dostawę paliwa do ITPOE, "Trudno powiedzieć o kosztach, bo one powstaną wtedy, kiedy ogłosimy przetarg i będziemy spodziewali się ofert, które będą dla nas interesujące. Oczywiście, budując kubaturę dla dwóch nitek, bardzo dużo kosztów ponieśliśmy. Budynki

Przegląd prasy

nabędzie akcje własne na potrzeby połączenia z Euro Bankiem --W. Gątkiewicz został powołany na prezesa Ferro, A. Raczek - na wiceprezesa --V edycja Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej odbędzie się 9-10 X --GPW: Fundusz funduszy GPW Ventures ma być spółką publiczną (aktual.) --BoomBit

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej regulują przepisy art. 74-81 ustawy Pzp. Zamawiający sporządza w tym trybie ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z brzmieniem art. 75 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp . Jest m.in. zobowiązany określić w nim warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 11 grudnia 2014 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 2014/9 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek administracji państwowej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Elektrobudowa miała 4,84 mln zł zysku netto, 5,1 mln zł zysku EBIT w III kw.2018

przychodach ze sprzedaży w wysokości 513,58 mln zł w porównaniu z 607,59 mln zł rok wcześniej. "Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe grupy w okresie 9 miesięcy 2018 roku, to: - pomniejszenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 60 300 tys. zł w związku z opóźnieniem w realizacji umowy, jak

Przegląd prasy

, średni wiek auta w kraju wynosił 8 lat, a dziś 18 lat ISBnews --Sondaż przy lokalach wyb. wskazuje na wygraną PiS w wyborach z do europarlamentu --Bumech miał 0,7 mln zł straty netto, 9 tys. zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Master Pharm rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok

Przegląd informacji ze spółek

zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, podała Giełda. Celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynkach prowadzonych przez GPW.  Eurorating utrzymał rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+, nadany 9 listopada br., z perspektywą negatywną, podała agencja. 

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

nakładów na inwestycje, podkreślono w analizie. "Jedną z mniej obszernych, ale ważnych ustaw mijającego roku jest ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Ta ustawa jest dobrym przykładem zdroworozsądkowego wdrożenia prawa unijnego. Projektodawcy tak ukształtowali przepisy

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

"art. 24 ust. 1 pkt 1-9" zamiast "art. 24 ust. 1 pkt 9"? W innym dokumencie ten sam wykonawca oświadczył, że brak jest podstaw do wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru zał. Nr 2/2 do siwz. Na jaką podstawę

Przegląd informacji ze spółek

zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Umowa przewiduje prawo opcji dla zamawiającego zamówienia do dwóch dodatkowych EZT, podała spółka. Wartość umowy wynosi 119,2 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wartość umowy z uwzględnieniem

Przegląd informacji ze spółek

września 2019 r. do 3 października 2019 r.) otrzymała jedną ofertę na 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Akcje zostały nabyte 9 października po cenie 1 zł/sztuka. Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 152 lokale w inwestycji Lokum Monte w

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

Pytanie Czy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób postąpić na podstawie np. zawartego porozumienia

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

określenia konkretnych okoliczności, w których będzie do takiej zmiany uprawniony, jest niezgodne z wymogami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych" (por. wyrok KIO z 1 września 2010 r. sygn. akt KIO 1776/10, oraz wyrok KIO z 9 lutego 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 54/10). Zasada równego

Portfel Erbudu zmniejszył się r/r do ok. 1,23 mld zł na koniec września 2015 r.

000 tys. zł, z czego do realizacji w bieżącym roku zaplanowanych jest ok. 407 000 tys. zł. Dla porównania na koniec września 2014 r. portfel zamówień Grupy wyniósł 1 526 000 tys. zł. W październiku-listopadzie br. Grupa podpisała kolejne 9 kontraktów na łączną kwotę ok. 200 mln zł" - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

Orlen podpisał z Gminą Miasto Płock list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe, podała spółka. Celem umowy jest stworzenie w Płocku infrastruktury tankowania wodoru, przeznaczonej dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz usług

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

139. umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych; 6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

Zamknięte przez epidemię koronawirusa sklepy i galerie handlowe nie oznaczają, że Polacy nie robią zakupów. Ze względów bezpieczeństwa kupujemy w internecie. To powoduje, że znacznie częściej korzystamy z usług kurierskich. Zajmujące się dostawą firmy zanotowały wzrost zamówień nawet o 25 proc. 1

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

częściach? Proszę mi wyjaśnić dokładnie, co oznacza oferta częściowa, a co oznacza zamówienie w częściach? Odpowiedź Poprzez ofertę częściową, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, należy rozumieć ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego. Informację o

Newag liczy na rozstrzygnięcie wkrótce przetargów na 131 EZT i 55 wagonów os.

rozstrzygnięte zostanie postępowanie na modernizację 9 lokomotyw SM42 dla PKP Intercity. Spodziewane jest także skorzystanie z prawa opcji zwiększającego wielkość zamówienia do zawartej umowy z Orlen Koltrans" - napisano także. W segmencie lokomotyw elektrycznych rozstrzygnięte powinno zostać postępowanie

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. 1591). Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych

Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Rząd przygotował tarczę antykryzysową o szacunkowej wartości 212 mld zł, składającą się z 5 części: filaru osłonowego dla pracowników, filaru gwarancji kredytowych, wsparcia dla służby zdrowia, filaru kapitałowy i inwestycji publicznych, poinformował premier