3m wartość akcji

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 20,95% kw/kw w II kw. br.

. Liczba nowych umów była większa o 10,5% r/r, ale ich wartość wzrosła o 19,67%. "W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny  wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych

Archicom pozyskał z emisji obligacji 50 mln zł

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Archicom pozyskał 50 mln zł z prywatnej emisji obligacji skierowanej do inwestorów finansowych, podała spółka. "Spółka wyemitowała 4-letnie papiery o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M powiększonym o 2,9% marży, które zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst

Dekpol wyemituje obligacje serii F do maks. 70 mln zł na finansowanie inwestycji

wartości nominalnej do 70 mln zł. Środki pozyskane z emisji Dekpol będzie wnosił do spółki komandytowej, powołanej do realizacji inwestycji mieszkalno-usługowej w Gdańsku. Nabycie obligacji będzie proponowane tylko i wyłącznie ww. funduszom, podał Dekpol. Będą to obligacje inne niż zamienne lub z prawem

Dekpol przydzielił funduszom Pioneera obligacje serii E4 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Dekpol przydzielił 10 tys. zabezpieczonych obligacji serii E4 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny do portfeli inwestycyjnych jego subfunduszów

PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny, jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce, wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł, podała spółka. Termin zapadalności listów ustalono na 30 września 2024 roku. "PKO Bank Hipoteczny jest największym emitentem

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

akcji kredytowej' w Polsce. Niezależnie od faktu, czy kolejne rządy uruchamiały jakiś program mieszkaniowy, czy też nie, sektor bankowy generował każdego roku ok. 180 tys. kredytów o wartości ok. 40 mld zł. Trudno w tej chwili oceniać, jak długo potrwa bieżące zamrożenie gospodarki, ale jestem

Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I i J o łącznej wart. 26,9 mln zł

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł, podała spółka. Obie serie zostaną przydzielone 14 kwietnia. "Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii

GetBack dokonał przydziału obligacji serii PP1 o łącznej wartości 60 mln zł

 wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP1 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji był Haitong Bank, Wcześniej spółka podała

Przegląd informacji ze spółek

. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka. Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu

GetBack pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii PP4

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - GetBack zebrał zapisy na obligacje serii PP4 o wartości ponad 40 mln zł i zdecydował o skróceniu zapisów w dziewiątym dniu oferty, podała spółka. "Emisja obligacji serii PP4, w ramach której pozyskaliśmy 40 mln zł w ciągu 9 dni jest w opinii zarządu GetBack

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. CCC podjęło decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 21 mln zł, która będzie miała wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto w I półroczu 2019 r. o 17,1 mln zł (4 mln zł wartość podatku odroczonego), podała spółka. Pozbud T&R odnotował 7,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto

GetBack skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii PP5 do 11 X

obligacje serii PP5, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku.  "Powodzenie emisji w opinii zarządu jest dużym  sukcesem spółki. Z jednej strony udało nam się uzyskać planowane 25 mln zł, natomiast z

GetBack rozpoczyna dziś zapisy na obligacje serii PP3 o wartości do 40 mln zł 

emitowane przez GetBack, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku będą przyjmowane od 12 do 20 czerwca.  "Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 400 000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis

Dekpol przydzielił Pioneer FIO obligacje serii E3 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Dekpol przydzielił zabezpieczone obligacje serii E3 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty i subfunduszy Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Pieniężny i Pioneer Pieniężny Plus, podała spółka. "Celem emisji

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal skierował do Bankowego Towarzystwa Kapitałowego (BTK) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) propozycje nabycia obligacji serii C zamiennych na akcje na okaziciela serii U, poinformowała spółka. Propozycja nabycia obligacji została przyjęta i

Przegląd informacji ze spółek

operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki QuarticOn, podała GPW. Zarząd

Vantage Dev. przydzielił obligacje z dwóch emisji o łącznej wartości 65 mln zł

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Vantage Development przydzielił w trybie oferty prywatnej 500 tys. obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł oraz 150 tys. obligacji serii O1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje są

Zapisy na obligacje serii PP1 GetBack zostały skrócone po przekroczeniu oferty

obligacje serii PP1, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP1 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji jest Haitong Bank, podano

GetBack chce pozyskać do 25 mln zł w ramach emisji obligacji serii PP5

. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP5 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 250 000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie

Best zapowiada redukcję zapisów na obligacje z ostatnich 2 dni subskrypcji

nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%. Daje to około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emisja

Best wyemituje do 300 tys. obligacji serii Q1 o wartości nom. do 30 mln zł

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 000 obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, która będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej, podała spółka.  "Ustalone zostały następujące parametry emisji obligacji

ZBP nadal liczy, że wartość kredytów hipotecznych przekroczy 40 mld zł w 2017 r.

stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, liczba nowych kredytów była wyższa o 7,5%, a ich wartość o 13,2%. "Wszystko wskazuje na to, że pod względem skali akcji kredytowej rok 2017 będzie najlepszy od 6 lat. Mimo, że po dwóch pierwszych rekordowych kwartałach br., w III kw. zaobserwowano

Tower Inv. chce przejść na GPW z NC w III kw., przygotowuje politykę dywidendy

oczekiwania akcjonariuszy z chęcią utrzymania tempa wzrostu" - wskazał Kazimierczuk. W listopadzie spółka wyemitowała obligacje o wartości 20 mln zł. Papiery zostały objęte przez dwa podmioty. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stopie WIBOR 3M powiększonej o marżę. Termin wykupu ustalono na 3

GetBack wyczerpał pulę 40 mln zł obligacji serii PP3 w trzecim dniu zapisów

obligacje serii PP3, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP3 w ramach programu publicznej oferty obligacji jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział

Jupiter wyemitował obligacje za 45 mln zł i wykupił papiery tej samej wartości

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Jupiter wyemitował roczne obligacje zabezpieczone serii I o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł w celu refinansowania obligacji serii H, podała spółka. Jednocześnie Jupiter poinformował też o wykupieniu papierów serii H o tej samej wartości. "18

GetBack chce pozyskać do 40 mln zł w ramach emisji obligacji serii PP4

będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP4 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 400 000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi odnotowało 11,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Grupy LC Corp obniżyły

Przegląd informacji ze spółek

Hipoteczny wyemituje 27 lipca listy zastawne o wartości 500 mln zł, z terminem zapadalności ustalonym na 25 lipca 2025 roku, podał bank. Marża  wysokości 62 pb ponad WIBOR 3M została ustalona 24 lipca w procesie budowy księgi popytu. Bank Zachodni WBK nadal celuje w wyższy r/r zysk netto w całym

Uniserv-Piecbud przydzielił inwestorom obligacje o wartości 10 mln zł

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Grupa Uniserv-Piecbud przydzieliła 268 inwestorom obligacje o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. "Grupa Uniserv-Piecbud świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych

GetBack wyemituje obligacje do 60 mln zł w ramach pierwszej publicznej emisji 

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - GetBack rozpoczyna program publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 300 mln zł i w ramach pierwszej serii emisji chce pozyskać do 60 mln zł. Zapisy potrwają od 18 do 27 kwietnia, przydział planowany jest na ok. 10 maja. Środki zostaną przeznaczone na

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%.  Grupa Cyfrowy Polsat realizuje kolejny etap modernizacji sieci i wdraża nowe rozwiązania technologiczne. W zasięgu internetu LTE Plus

Przegląd informacji ze spółek

może wynosić maksymalnie 64 mln zł, dodano.  Erbud zawarł z firmą Student Depot Foxtrot umowę na realizację inwestycji domu studenta Akademik Foxtrot w Warszawie, podał Erbud. Wartość kontraktu to 39,5 mln zł.  Danwood Holding zawiesił pierwotną ofertę publiczną akcji z powodu ceny

Oferta obligacji detal. serii L3 Bestu o wartości nom. 50 mln zł ruszy we wtorek

2014 r. publicznego programu o wartości 300 mln zł. Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 500 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 50 mln zł. Odsetki od papierów o zmiennym oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej

Przegląd prasy

lipca listy zastawne o wartości 500 mln zł, z terminem zapadalności ustalonym na 25 lipca 2025 roku, podał bank. Marża  wysokości 62 pb ponad WIBOR 3M została ustalona 24 lipca w procesie budowy księgi popytu. --Bank Zachodni WBK nadal celuje w wyższy r/r zysk netto w całym 2018 roku

Inwestorzy instytucjonalni zapisali się na wszystkie obligacje serii K4 Bestu

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Best zakończył budowę książki popytu na pięcioletnie obligacje serii K4 o łącznej wartości 20 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 100 zł, a zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca, poinformowała spółka. Emisja obligacji serii K4 jest

Bank Pocztowy zwiększył zysk netto o 2,1% r/r w I półr. dzięki obniżce kosztów

wszystkim przy wyraźnie niższych poziomach rynkowych stóp procentowych (średni WIBOR 3M obniżył się do 1,7% z 2,7%), co znalazło swoje odzwierciedlenie w niższej marży odsetkowej grupy - do 3,6% z 3,8%. Wskaźnik ROE netto grupy wyniósł 10,2%i był wyższy o 0,9 pkt proc. od ROE netto sektora bankowego (wg

Przegląd informacji ze spółek

, jako dzień pierwszego notowania dwóch serii obligacji AOW Faktoring o łącznej wartości 10 mln zł w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda.   Neuca Med - spółka zależna od Neuca - nabyła 24% akcji Telemedycyna Polska i podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której może zwiększyć

PKO BP zastosuje 1-proc. spread do 30 VI i uwzględni ujemny LIBOR

problemy w terminowej spłacie kredytu bank zachęca do bezpośredniego kontaktu w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Bank nie podejmuje też obecnie żadnych działań mających na celu ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy zadłużenie przewyższa wartość kredytu" – czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

portfel zamówień ma wartość 948 mln zł w podpisanych kontraktach, a potencjalnie - ok. 2 mld zł. Akcjonariusze Netii zdecydowali na walnym zgromadzeniu o ustaleniu kwoty dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,38 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję

BZ WBK uwzględni ujemny LIBOR, zastosuje 1-proc. spread do 30 VI

kredytów i pożyczek hipotecznych w CHF dla Klientów indywidualnych bank konsekwentnie stosuje zasady ustalania  oprocentowania zgodnie z zapisami w umowach kredytowych, to jest jako sumę stawki referencyjnej LIBOR (3M lub 6M) i marży banku" - czytamy w komunikacie.   "Bank Zachodni

Przegląd informacji ze spółek

 wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. Marża ponad WIBOR 3M ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu wynosi 0,59 p.p., podał bank. Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazał

Templeton AM TFI oferuje polskim klientom 3 lokalne subfundusze

początkowa na wybrany subfundusz wynosi 1000 zł, a kolejne wpłaty minimum 100 zł. TAMP będzie oferował klientom w Polsce 3 subfundusze. Pierwszy z nich to Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich. Celem tego funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości aktywów poprzez inwestowanie co

Rynek walutowy czeka na dane o PKB za 2015 r.

4,13 zł wobec 4,1214 zł dzień wcześniej. Szwajcarski frank podrożał natomiast o pół grosza do 4,0812 zł. Złoty, podobnie jak inne waluty regionu, traci rano na wartości na fali wzrostu awersji do ryzyka, co ma swe bezpośrednie źródła w spadkach cen ropy i fali przeceny przetaczającej się przez globalne

Przegląd informacji ze spółek

czerwca br., a współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM, poinformowała spółka. Wartość oferty pięcioletnich obligacji wynosi 65 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie to WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,15 pkt proc., podano także. a planami otwarcia 140

Bank Millennium: Jakość portfela kredytów hipotecznych nie pogorszy się znacząco

część efektu walutowego. Spodziewany wzrost raty wyniesie ok. 3% w porównaniu z grudniem 2014 r. (przy użyciu CHF LIBOR 3M na poziomie -0,85% i kursu CHF/PLN na poziomie 4,11). Obecny poziom rat w CHF jest nadal niższy niż historycznie najwyższe poziomy rat kredytobiorców w PLN. "Nawet przy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

klasyfikacji najniższej wartości ping. Źródło: spółka Telekomunikacja: W okresie od stycznia do czerwca tego roku, konsumenci na całym świecie zakupili smartfony warte 210 mld euro. Utrzymuje się dynamiczny wzrost z zeszłego roku i według prognoz konsumenci w 2019 roku mają wydać bilion euro na

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

. Marża odsetkowa PKO BP wyniosła 3,6% w ub.r. wobec 3,7% rok wcześniej. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości obniżył się w tym czasie do 6,9% z 8,2% rok wcześniej. Wynik odsetkowy wyniósł 7.522,9 mln zł w ub.r. i wzrósł o 11,9% (801,0 mln zł) w ujęciu rocznym, co - jak tłumaczy bank - było

Przegląd prasy

zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. Marża ponad WIBOR 3M ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu wynosi 0,59 p.p., podał bank. --Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Optymizm przed Fed. Akcje i złoty w górę

traci do dolara (2,71 zł). Kurs eurodolara utrzymuje się nadal powyżej poziomu 1,45 dol., ale wcale nie wspiera to dziś surowców. Tanieje miedź i ropa, bo gracze obawiają się spadku globalnego popytu. Dziś duże znaczenie dla notowań akcji będą mieć kolejne wyniki kwartalne spółek w USA: 3M, Coca-Coli i

OF: Decyzja RPP korzystna dla posiadaczy kredytów w złotych

oznacza wzrost wartości udzielonych kredytów przeliczonych na złote, a to z kolei oznacza konieczność powiększenia pasywów, a więc akcji depozytowej, która jest jedynym i najtańszym źródłem pozyskiwania kapitału. Ostatni wzrost kursów walut może oznaczać dla części banków konieczność ponowienia wysiłków

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wynikach finansowych na koniec 2016 roku, poinformował twórca i prezes QubicGames Jakub Pieczykolan.  Źródło: ISBnews Vivid Games: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D

Jak wygrać z inflacją? Wybierz właściwą strategię oszczędzania

na wartości! Gdybyśmy chętniej "głosowali nogami" i zabierali pieniądze z banków, które nie oferują atrakcyjnych stawek, bankowcy poszliby po rozum do głowy i płacili za pożyczane od nas pieniądze tak, byśmy na tym nie tracili. * "Centralne" stopy procentowe, czyli wyrocznia. O

Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009

zwłaszcza tych, którzy lokowali środki w funduszach inwestujących przede wszystkim na polskim rynku akcji, ewentualnie nieco szerzej, w części świata na potrzeby wielu produktów inwestycyjnych określanego mianem Nowej Europy. Zmiany indeksów na GPW (na 30 stycznia br

Dobre wyniki, ale niepewne perspektywy amerykańskich firm

blue chipów pogrążały taniejące o 5,4 proc. papiery firmy 3M, która zrewidowała w dół prognozy rocznych wyników finansowych. Indeks S&P 500 spadał o 0,4 proc., do poziomu 1332 punktów. Istotna strefa wsparcia znajduje się kilkanaście punktów powyżej okrągłego poziomu 1300 punktów. Inwestorzy nie