30.000 zł ile to euro

Marta Mikulska-Nawacka

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Jeżeli zamawiający prowadzi procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, to zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do takich zamówień nie stosuje się ustawy, w tym także regulacji dotyczących terminów zawarcia umowy.

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Na podstawie artykułu 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień, które są wyłączone z obowiązku jej stosowania.

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro . Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji. Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

przekroczyła 30.000 euro . Zamierzamy ponownie skorzystać z tej możliwości tj. udzielić zamówienia na dowozy szkolne w miesiącach styczeń–czerwiec 2019 r. Wartość tego zamówienia będzie znacznie mniejsza niż 30.000 euro . Zamówienie nie przekroczy także limitów czasowych ani kwotowych opisanych w

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

równowartość 30.000 € .  Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności – zamówienia , których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

zamówienia przekracza 30.000 euro . Więcej na Portal ZP Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców . Wielokrotnie reprezentował przed

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym ? Odpowiedź: Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników zamawiającego stanowi zamówienie publiczne w

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Tego typu instytucje powodują większy formalizm

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

udziałem osób niepełnosprawnych. Jakie kody CPV w tym przypadku są właściwe? Przetargi z całej Polski Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie określają szczegółowych procedur i zasad postępowania dla zamówień , których wartość nie przekracza 30.000 euro. Niemniej jednak w sytuacji wskazanej w pytaniu, w

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

wykona prace naprawcze, a zamawiający zapłaci mu część poniesionych kosztów. Wartość robót wyniesie powyżej 30.000 euro i nie przekroczy progu 15.186.000 euro. Jeżeli przed sądem zostanie zawarta ugoda to czy zamawiający będzie miał obowiązek zlecenia wykonania robót naprawczych wykonawcy w trybie

Zamówienie na zakup urządzenia

Zamówienie na zakup urządzenia

zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. Brak w tej sytuacji podstaw do zastosowania uregulowania

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

dzieci do szkoły przekraczają w ciągu roku kalendarzowego równowartość 30.000 euro koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi. Wybór trybu w jakim zamówienie zostanie udzielone uzależniony jest od stanu faktycznego

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

okoliczność przesądza o uznaniu niniejszego zamówienia jako odrębnego od poprzednio zrealizowanego, z uwagi na brak tożsamości czasowej pomiędzy przedmiotowymi zamówieniami. Uwaga! Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej prerogatywy zamawiającego

Progi przetargowe

Progi przetargowe

Wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 .). Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

przeliczeniu 1 € = 4,2693 . W konsekwencji ustalenia nowego kursu € na poziomie 4,2693 . ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie dla zamówień o wartości od 128.079,00 . netto. Powyższe wynika z treści art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2020 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2020 roku

; = 4,2693 . W konsekwencji ustalenia nowego kursu € na poziomie 4,2693 . ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie dla zamówień o wartości od 128.079,00 . netto. Powyższe wynika z treści art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wskazana ustawa nie ma

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 EURO . Możliwe jest bowiem, że kwota na jaką opiewa faktura będzie przewyższać równowartość 30.000 EURO , ale ze względu na przedmiot udzielonego zamówienia nie zachodzi obowiązek stosowania procedur określonych w Prawie zamówień publicznych (katalog

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych , których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € . W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

zmianie -  428.000 € - dla robót budowlanych – po zmianie - 5.350.000 €. Jednocześnie należy zauważyć, że określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.  

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

obejmuje również zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000 € . Sprawozdanie z udzielonych w 2019 roku zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

. Przetargi z całego kraju Zamówienia o wartości poniżej 30.000 Klauzule społeczne w odniesieniu do zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 € mogą koncentrować się w szczególności na określaniu wymogów odnoszących się do zatrudnienia na potrzeby danego zamówienia (bądź danej grupy zamówień

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

; (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

. równowartość 30.000 € .                                                

Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 . Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na stronie WWW zamawiającego i tablicy ogłoszeń w

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

stronie PKN ORLEN + prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług) wynosi: 113.073 netto, czyli zamówienie do 30.000 euro. Kryteria oceny ofert to: średnia cena brutto za 1 litr oleju napędowego ON na dystrybutorze u wykonawcy z podanego dnia − 47%, upust do zaproponowanej ceny brutto

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2020]

;. Jednocześnie należy zauważyć, że określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

Pytanie: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych ( zamawiający klasyczny) ma dokonać zakupu 1 szt. samochodu osobowego do przejazdów służbowych w kwocie do 60.000 (brutto) tj. zakup do 30.000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Tego rodzaju zakup jest jedynym w tym rodzaju - zakupem w

Warunki podziału zamówienia na części

Pytanie: W grudniu 2015 r. ogłosiłem zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro na bieżącą obsługę prawną. Mam też zamiar podpisać umowę w grudniu 2015 r. Natomiast najprawdopodobniej w 2016 r. ogłoszę postępowanie na zastępstwo procesowe poniżej 30.000 euro w tym wypadku szacuję w nowym roku wartość

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

miała zastosowania do zamówień, których wartość jest niższa niż równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 . netto). Wobec powyższego ilość postępowań prowadzonych pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych zmniejszy się wg szacunków o ok. 25%. Decyzja o tak znaczącym odformalizowaniu obowiązku

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

, konkretnego wykonawcę. 3. Wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju. 30.000 euro - nowy próg obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych? Wejście w życie

Szacowanie wartości zamówienia

nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 . W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej 30.000 euro, przeprowadzić w procedurze wewnętrznej bez stosowania przepisów

Kurs euro do zamówień publicznych

). Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują » Kurs euro do zamówień publicznych Od dnia 01 stycznia 2016 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 . W związku z powyższym do postępowań o

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

publicznych procedur negocjacyjnych oraz dialogu z wykonawcami zamówień publicznych. Ponadto założenia nowego Pzp przewidują między innymi: - elektronizację i uproszczenie procedur zakupowych poniżej progu bagatelności (na dzień dzisiejszy równowartość 30.000 EURO), - opracowanie katalogu zamówień

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ustawy Pzp próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg: - 134.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 135.000

Łączenie wartości kilku zamówień

przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić przetarg na powyższe zamówienia, sumując wartość z uwagi na jedną inwestycje czy liczy się przedmiot zamówienia (różni wykonawcy ) i wówczas może dokonać zakupów poza ustawą z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ?       Kup tańsze mieszkanie od

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

grunt ustawy Pzp faktu, że zamówień miałaby udzielać prywatna firma szkoleniowa, można by stwierdzić, że nie musi ona stosować przepisów ustawy Pzp, o ile w ogóle wartość zamówienia przekraczałaby 30.000 euro. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wydatkowanie środków z EFS Niemniej

Dostawy powtarzające się okresowo

poza ustawą Pzp - zapytanie ofertowe (do 30.000 euro), -nabiał zapytanie ofertowe (do 30.0000 euro), -przyprawy wolny zakup (mała kwota 5.000 /rok - robimy bez żadnego postępowania), -pieczywo wolny zakup (mała kwota 2.000 /rok). Czy taki podział jest zgodny z ustawą Pzp ? Naszym zdaniem tak, bo

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

stało się uzupełnienie infrastruktury sieciowej o dodatkowe gniazda. Wykonanie ich po zakończeniu inwestycji wiązałoby się z dewastacją części obiektu. Czy dla tego zakresu zamówienia dopuszczalne jest zastosowanie art. 6a ustawy Pzp ? Wartość tego zamówienia nie przekracza 30.000 euro i jednocześnie

Zmiany w Pzp w 2016 roku

jego treścią średni kurs wynosi 4,1749 . Zmiany w Pzp 2016 Kurs euro do zamówień publicznych Nowe progi stosowania przepisów Pzp Ostatnią ważną zmianą prawną regulującą procedurę zamówień publicznych jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 €. Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności - zamówienia, których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy   Pzp kwoty, udzielane są przez

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

roku W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych dotyczy również zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali wyłącznie zamówień, których wartość nie przekraczała równowartości 30.000 €. Sprawozdanie z udzielonych w 2016 roku zamówień

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

euro w zamówieniach publicznych Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 . W związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości. Umowa została zawarta do 31.12.2015 r. Planuje

Wartość szacunkowa zamówienia

pkt 8b ustawy Pzp, przedmiotowe zamówienie należy potraktować jako "klasyczne" i jeżeli jego wartość przekroczy 30.000 euro, to zamawiający powinien udzielić zamówienia zgodnie z przepisami Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

; i jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro zamawiający nie musi w ogóle stosować do udzielenia zamówienia przepisów ustawy Pzp, w tym również analizować możliwości zastosowania innych włączeń z art. 4. Z tego względu sugerowałabym przyjęcie art. 4 pkt 8 jako podstawy prawnej

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 . netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

budowlanych - kara pieniężna wynosi 30.000 ; 3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 150.000 złotych. Art. 202. 1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji

Wartość szacunkowa zamówienia

. Zamawiający powinien zatem wpisać w protokole, poprawnie oszacowaną wartość szacunkową nie uwzględniającą wcześniej udzielonego zamówienia. Jeśli w konsekwencji ponownego oszacowania zamówienia okaże się, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, nie jest konieczne stosowanie

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

postępowania (o wartości powyżej progów unijnych) zawartych zostało szereg umów. W jaki sposób uwzględnić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia fakt zawarcia wielu umów w wyniku jednego postępowania? Wartość zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 . netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Zamówienia nieplanowane

-wolny zakup; do 30.000 euro - zapytanie ofertowe, powyżej tej kwoty przetarg). W skali roku zachodzą zmiany w tym planie i nagle okazuje się że z tych samych środków budżetowych planuje się zakupić jakieś art. spożywcze np. na jakąś imprezę dla seniorów, których nie ma w specyfikacji np. kawa, soki

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

ogłoszenia Należy jednak zwrócić uwagę, że udzielanie powyższych zamówień nawet gdy nie przekraczają progu unijnego, nie jest pozostawione zupełnej dowolności zamawiającego. Pewne rygory, gdy wartość wymienionych w art. 4 pkt 8a zamówień przekracza 30.000 euro (tj. podstawowy próg, od którego zachodzi

Akcjonariusze TIM zdecydują 13 I o zbyciu nieruchomości w Siechnicach

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze TIM zdecydują na NWZ zwołanym na 13 stycznia 2015 r. o zbyciu nieruchomości w Siechnicach za łączną cenę co najmniej 34,71 mln . Nieruchomość z Centrum Logistycznym spółki miałaby zostać zbyta wraz z jednoczesnym zawarciem z nabywcą nieruchomości

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

rok 2015? Czy zamówienia na to, co w planie nie zostało ujęte a wartość remontu nieplanowanego jest poniżej 30.000 euro, można udzielić na podstawie art. 4 pkt 8? Odpowiedź: Jeżeli już na etapie planowania procedur przetargowych zamawiający posiada wiedzę odnośnie przedmiotu i przewidywanej wartości

Przegląd informacji ze spółek

likwidacyjnej Polimeksu-Mostostal, poinformował Polimex. CPD wyemitowało 30.000 czteroletnich obligacji zabezpieczonych serii B o łącznej wartości 30 mln , poinformowała spółka. Luksemburski fundusz nieruchomościowy Griffin Real Estate jest zainteresowany zakupem 100% udziałów spółki deweloperskiej