1 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień[1].

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1].

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] ( SIWZ ). Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych , co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje złożenia oferty samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a także w ramach spółki cywilnej w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznyc h zawartymi w art. 82 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń. PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 1

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wobec powyższego jako zasadę przyjąć należy, iż przedkładane w odpowiedzi na wezwanie

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

zamówienia zapisów zbyt ogólnych np.: „ zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o charakterze spełniającym wymogi art. 22 § 1 Kodeksu pracy”. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

. poz. 113), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń. PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie. Prawo

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

przypadku należy wpisać "0". W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert. Chodzi tu o informację wyłącznie o ofertach odrzuconych na podstawie okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie wskazuje się w tym polu

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 36b, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Art. 100. 1. Umowę

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowania PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

mowa w art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) mamy do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb. W sytuacji, gdy taka możliwość

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

Ponadto na podstawie przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 - 3 również oferty złożone przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego są co do zasady jawne. Ograniczenie zasady jawności określa przepis art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stosownie do postanowień którego nie

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowania PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania

Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty na podstawie wyżej wymienionego przepisu zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z obowiązującym

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

, że ustawa o Finansach publicznych uniemożliwia powołanie głównego księgowego do składu komisji przetargowej gdyż uniemożliwi to dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności wskazanych w art. 54 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy. Również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie ograniczają prawa do

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych.

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

popełnił omyłkę pisarską przy sporządzaniu oferty? Odpowiedź W sytuacji opisanej w pytaniu pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zasada Ponieważ usługi z zakresu ochrony są wymienione w Załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2020 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote. Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie Prezes Rady

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Stosownie do zasad zawartych w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych możliwe jest poprawienie omyłek rachunkowych polegających na błędnym pomnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz błędnym zsumowaniu cen za poszczególne części zamówienia. Ponadto, zamawiający zobowiązani są przyjąć, w

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

powodów technicznych (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dany sprzedawca energii elektrycznej jest jedynym dostępnym dla zamawiającego jest praktycznie niemożliwe. Należy jednocześnie zauważyć, że na podstawie wskazanej powyżej ustawy Prawo energetyczne, należy rozróżnić

Okoliczności zmiany zawartej umowy

Powyższe brzmienie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązuje od października 2008r. W poprzednim stanie prawnym zmiana zawartej umowy była znacznie prostsza gdyż wystarczyło dla jej dokonania wykazanie, że wprowadzana zmiana jest korzystna dla zamawiającego. Ponieważ tak liberalne

Zamówienie z wolnej ręki

. Ponieważ jest to tryb niekonkurencyjny jego zastosowanie musi być udokumentowane w sposób jednoznacznie potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Dialog

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

gdyż art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian w treści zawartej uprzednio umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Dlatego też, co do zasady, nie jest możliwe sporządzanie aneksów do umowy, które prowadzą do zwiększenia

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 = 4,2249 zł. Prawo zamówień

Istotna jest treść a nie forma oferty

Zauważmy, że norma wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w specyfikacji

KIO

udzielenie zamówienia publicznego. Odwołanie można wnieść w terminach określonych w art. 182 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie przy udziale stron postępowania odwoławczego w terminie ok. 14 dni od wniesienia odwołania. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa zamówień publicznych jest zwiększenie przejrzystości i

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

w art. 24 ust. 1 pkt. 17 Prawa zamówień publicznych .[2]                                          

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia . Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu progów określonych przepisami Prawa zamówień publicznych . Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia. Więcej na Portal ZP . Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z

Skutki braku możliwości otwarcia oferty złożonej elektronicznie

: art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) do porozumiewania się z zamawiającym . Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy między innymi składania ofert przetargowych. Obligując wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego do elektronicznego przesyłania

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

dotyczący Prawa zamówień publicznych przed wakacjami. Na chwilę obecną Sejm planuje dwa posiedzenia w lipcu" - powiedział Niedużak dziennikarzom. Dodał, że w środę rozpocznie się trzydniowa konferencja uzgodnieniową, na którą przesłano ponad 1 000 stron uwag. "Za sukces nowego prawa uznam

Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

zamówienia powinien dokładnie precyzować swoje potrzeby. Zasady wyrażone w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wymagają od zamawiającego , aby wszystkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej, zgodnej z wymogami i konkurencyjnej oferty, były dostępne wykonawcom na równych prawach. Zapisy

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych , w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO , sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

jest rażąco zaniżona względem ceny rynkowej zamówienia w istocie nie poddaje się ocenie. Sam Odwołujący bowiem formułując ten zarzut nie wskazał przepisu prawa, z którego wynikałby nakaz dla zamawiającego, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia odpowiadała warunkom rynkowym i w jaki sposób

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

zł brutto, 2. Wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji prawa opcji wynosi: 1 230 000 zł brutto" - czytamy w komunikacie.  Przedmiotem zamówienia jest: W zakresie zamówienia podstawowego: 1. Zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenie gwarancji w tym usuwanie awarii

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

kosztów realizacji zamówienia. [1] Uprawnienie wynikające z art. 151a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [2] www.uzp.gov.pl

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ). Więcej na portalzp.pl Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa

Brak zysku nie uniemożliwia startu w przetargu.

Zapamiętaj. Postawiony przez Zamawiającego warunek, na podstawie którego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się tylko firmy, które wykażą zysk z prowadzonej działalności uznać należy, co do zasady, za niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie może bowiem oceniać

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

wezwanie do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi podstawy do stwierdzenia możliwości zmiany daty spełniania wymogów – jest to tylko dodatkowy termin na przedstawienie prawidłowego dokumentu 1. Autor: Marek

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum . Jednak w przypadku gdy członek konsorcjum zamierza

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

pytanie, czy oferta wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu kierowanym na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podlega odrzuceniu. Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej [2] brak udzielenia wyjaśnień nie skutkuje automatycznym

Kary umowne w zamówieniach publicznych

naprawy gwarancyjnej, - opóźnieniu w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, - braku przedłużenia polisy ubezpieczeniowej. Podstawa prawna *1 W szczególności: art. 471, art. 483 par. 1, art. 484 par. 1 KC. *2  Patrz. art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

;                  Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 30a Prawa zamówień publicznych[2] Na podstawie informatora 04/2018 Urzędu Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

trybów udzielenia zamówienia [1]. Typowymi sytuacjami, których nie można było wcześniej przewidzieć, a do których odnosi się przytoczony powyżej przepis art. 67 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych , są zdarzenia losowe lub inne zdarzenia podobnego typu niezależne od zamawiającego , takie jak

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

Prawa zamówień publicznych . Zmiana dotychczas zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego . W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy wskazanej na wstępie kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp , w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia . Ustawa

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

publicznego . Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego . Przepis art. 144 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

Poczta Polska: Wg UZP nie naruszyliśmy przepisów przy umowie o automaty paczkowe

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych, podała Poczta Polska w oświadczeniu przesłanym

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

powyższe w doktrynie prawa zamówień publicznych konsorcjum porównywane jest do spółek cywilnych (umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 i n. k.c.). Tak jak spółka cywilna nie ma ono osobowości prawnej. W wyniku zawarcia umowy konsorcjum nie powstaje osobny byt prawny – zdolność

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

uwzględnieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 (do 50%) oraz prawa opcji (20%) netto? Odpowiedź: Punkt V.2.4 wzoru (formularza) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , o jakim mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

Obowiązujące w Polsce Prawo zamówień publicznych dostosowywane jest do obowiązujących przepisów prawnych w Unii Europejskiej. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych zawierała wiele znaczących zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących trybu zamówień z

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

; Określając wagę kryterium ceny, zamawiający powinien kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, które mają związek z zamawianym świadczeniem oraz zasadami wydatkowania środków publicznych wskazanymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Żaden przepis prawa nie określa jednoznacznie, jaka

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

. 3 Prawa zamówień publicznych ma jeden wyjątek dotyczący wezwania konsorcjum do uzupełniania dokumentów. Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej [1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

. Zatem nie ma konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy świadczącego takie usługi. Zakres obowiązków operatora platformy? Zakres obowiązków, do których zrealizowania powinien być zobligowany operator platformy powinien zostać określony w wyniku negocjacji z

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza tzw. progi unijne [1], obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] do porozumiewania się z zamawiającym . Zgodnie z obowiązującym

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

publicznych , w tym dotyczących zasady uczciwej konkurencji. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz

Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do zachowania poufności, do czasu upływu terminu otwarcia, treści złożonych ofert przetargowych [1]. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej złoży niezaszyfrowane załączniki do oferty

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.[2] Wynika z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wskazana powyżej dyspozycja art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie uniemożliwia uprzedniego wykorzystania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przepisu zawartego

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

, uzasadniają zastosowanie przedmiotowej przesłanki i skrócenie terminu składania ofert (...)”. Możliwość skorzystania z prawa do skrócenia terminu na opisanej podstawie potwierdza również uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustawy

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

, inwestor (tu zamawiający ), może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Idąc dalej, zgodnie z art. 25 pkt 1 Prawa budowlanego, do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w ustawie Pzp . Fakt ten nakazuje brać pod uwagę fundamentalną zasadę prawa cywilnego - co nie jest zakazane jest

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

CM International: Zagregowana wartość zamówień wyniosła 22 mln zł w 2019 r.

przychody netto ze sprzedaży na poziomie 12,4 mln zł, co stanowi wzrost o 64,2% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r, wynik netto wyniósł prawie 1,49 mln zł, co stanowi ponad 20% wzrost (niemal

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej