1 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1].

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ).

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

Określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej - "sztywnej" - daty powoduje naruszenie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje złożenia oferty samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a także w ramach spółki cywilnej w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznyc h zawartymi w art. 82 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wobec powyższego jako zasadę przyjąć należy, iż przedkładane w odpowiedzi na wezwanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń. PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 1

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

zamówienia zapisów zbyt ogólnych np.: „ zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o charakterze spełniającym wymogi art. 22 § 1 Kodeksu pracy”. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

. poz. 113), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń. PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie. Prawo

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

przypadku należy wpisać "0". W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert. Chodzi tu o informację wyłącznie o ofertach odrzuconych na podstawie okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie wskazuje się w tym polu

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 36b, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Art. 100. 1. Umowę

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowania PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

mowa w art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) mamy do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb. W sytuacji, gdy taka możliwość

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

Ponadto na podstawie przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 - 3 również oferty złożone przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego są co do zasady jawne. Ograniczenie zasady jawności określa przepis art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stosownie do postanowień którego nie

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowania PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania

Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty na podstawie wyżej wymienionego przepisu zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z obowiązującym

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

, że ustawa o Finansach publicznych uniemożliwia powołanie głównego księgowego do składu komisji przetargowej gdyż uniemożliwi to dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności wskazanych w art. 54 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy. Również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie ograniczają prawa do

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych.

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

popełnił omyłkę pisarską przy sporządzaniu oferty? Odpowiedź W sytuacji opisanej w pytaniu pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zasada Ponieważ usługi z zakresu ochrony są wymienione w Załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Stosownie do zasad zawartych w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych możliwe jest poprawienie omyłek rachunkowych polegających na błędnym pomnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz błędnym zsumowaniu cen za poszczególne części zamówienia. Ponadto, zamawiający zobowiązani są przyjąć, w

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

powodów technicznych (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dany sprzedawca energii elektrycznej jest jedynym dostępnym dla zamawiającego jest praktycznie niemożliwe. Należy jednocześnie zauważyć, że na podstawie wskazanej powyżej ustawy Prawo energetyczne, należy rozróżnić

Okoliczności zmiany zawartej umowy

Powyższe brzmienie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązuje od października 2008r. W poprzednim stanie prawnym zmiana zawartej umowy była znacznie prostsza gdyż wystarczyło dla jej dokonania wykazanie, że wprowadzana zmiana jest korzystna dla zamawiającego. Ponieważ tak liberalne

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

gdyż art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian w treści zawartej uprzednio umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Dlatego też, co do zasady, nie jest możliwe sporządzanie aneksów do umowy, które prowadzą do zwiększenia

Istotna jest treść a nie forma oferty

Zauważmy, że norma wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w specyfikacji

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

w art. 24 ust. 1 pkt. 17 Prawa zamówień publicznych .[2]                                          

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia. Więcej na Portal ZP . Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

dotyczący Prawa zamówień publicznych przed wakacjami. Na chwilę obecną Sejm planuje dwa posiedzenia w lipcu" - powiedział Niedużak dziennikarzom. Dodał, że w środę rozpocznie się trzydniowa konferencja uzgodnieniową, na którą przesłano ponad 1 000 stron uwag. "Za sukces nowego prawa uznam

Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

zamówienia powinien dokładnie precyzować swoje potrzeby. Zasady wyrażone w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wymagają od zamawiającego , aby wszystkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej, zgodnej z wymogami i konkurencyjnej oferty, były dostępne wykonawcom na równych prawach. Zapisy

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

jest rażąco zaniżona względem ceny rynkowej zamówienia w istocie nie poddaje się ocenie. Sam Odwołujący bowiem formułując ten zarzut nie wskazał przepisu prawa, z którego wynikałby nakaz dla zamawiającego, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia odpowiadała warunkom rynkowym i w jaki sposób

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych , w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO , sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ). Więcej na portalzp.pl Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

kosztów realizacji zamówienia. [1] Uprawnienie wynikające z art. 151a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [2] www.uzp.gov.pl

Brak zysku nie uniemożliwia startu w przetargu.

Zapamiętaj. Postawiony przez Zamawiającego warunek, na podstawie którego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się tylko firmy, które wykażą zysk z prowadzonej działalności uznać należy, co do zasady, za niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie może bowiem oceniać

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

pytanie, czy oferta wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu kierowanym na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podlega odrzuceniu. Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej [2] brak udzielenia wyjaśnień nie skutkuje automatycznym

Kary umowne w zamówieniach publicznych

naprawy gwarancyjnej, - opóźnieniu w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, - braku przedłużenia polisy ubezpieczeniowej. Podstawa prawna *1 W szczególności: art. 471, art. 483 par. 1, art. 484 par. 1 KC. *2  Patrz. art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

;                  Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 30a Prawa zamówień publicznych[2] Na podstawie informatora 04/2018 Urzędu Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

trybów udzielenia zamówienia [1]. Typowymi sytuacjami, których nie można było wcześniej przewidzieć, a do których odnosi się przytoczony powyżej przepis art. 67 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych , są zdarzenia losowe lub inne zdarzenia podobnego typu niezależne od zamawiającego , takie jak

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

Prawa zamówień publicznych . Zmiana dotychczas zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego . W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy wskazanej na wstępie kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

publicznego . Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego . Przepis art. 144 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

uwzględnieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 (do 50%) oraz prawa opcji (20%) netto? Odpowiedź: Punkt V.2.4 wzoru (formularza) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , o jakim mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

powyższe w doktrynie prawa zamówień publicznych konsorcjum porównywane jest do spółek cywilnych (umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 i n. k.c.). Tak jak spółka cywilna nie ma ono osobowości prawnej. W wyniku zawarcia umowy konsorcjum nie powstaje osobny byt prawny – zdolność

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

. 3 Prawa zamówień publicznych ma jeden wyjątek dotyczący wezwania konsorcjum do uzupełniania dokumentów. Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej [1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza tzw. progi unijne [1], obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] do porozumiewania się z zamawiającym . Zgodnie z obowiązującym

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

publicznych , w tym dotyczących zasady uczciwej konkurencji. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

, uzasadniają zastosowanie przedmiotowej przesłanki i skrócenie terminu składania ofert (...)”. Możliwość skorzystania z prawa do skrócenia terminu na opisanej podstawie potwierdza również uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustawy

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wskazana powyżej dyspozycja art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie uniemożliwia uprzedniego wykorzystania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przepisu zawartego

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.[2] Wynika z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

Obowiązujące w Polsce Prawo zamówień publicznych dostosowywane jest do obowiązujących przepisów prawnych w Unii Europejskiej. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych zawierała wiele znaczących zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących trybu zamówień z

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

, inwestor (tu zamawiający ), może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Idąc dalej, zgodnie z art. 25 pkt 1 Prawa budowlanego, do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w ustawie Pzp . Fakt ten nakazuje brać pod uwagę fundamentalną zasadę prawa cywilnego - co nie jest zakazane jest

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

. Zatem nie ma konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy świadczącego takie usługi. Zakres obowiązków operatora platformy? Zakres obowiązków, do których zrealizowania powinien być zobligowany operator platformy powinien zostać określony w wyniku negocjacji z

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

przedmiotu zamówienia, a więc biorąc pod uwagę wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty – w tym w szczególności na jej cenę oraz okres wykonywania zamówienia. Więcej na Portal ZP Karol Jaworski Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

;                                     Autor: Marek Okniński [1] Patrz: art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

zarówno ustawa o dostępie do informacji publicznej jak i przepisy Prawa zamówień publicznych nie nakładają na zamawiających takiego obowiązku. Zakres informacji publicznej wynikający z obowiązujących przepisów odnosi się do dokumentów już wytworzonych. Zasada jawności nie odnosi się do zobowiązania

Portfel zleceń Grupy Erbud na 2019 rok wynosi 1,07 mld zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Erbud na bieżący rok wynosi 1 074 mln zł i 1 122 mln zł na lata 2020-2022, podała spółka. "Na koniec czerwca Grupa Erbud miała bezpieczny portfel zleceń w wysokości 2 196 mln zł, z czego 1 074 mln zł przypada na 2019 rok, a 1 122 mln

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje w postępowaniu. Mata Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Urzędu Zamówień Publicznych „Czy zamawiający wzywa wykonawcę , którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia odpisu z KRS, czy sam go pozyskuje z ogólnodostępnej bazy KRS?” (opublikowaną w opracowaniu z 2016 roku: „Opinie prawne dotyczące Ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jej treść musi spełniać wymogi określone w art. 36 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp specyfikacja zawiera m.in. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

podmiotu obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych nie stanowi przeszkody w udzieleniu przez niego zamówienia łącznie z innym podmiotem, który nie ma takiego obowiązku. Utworzenie grupy zakupowej nie pozbawia jednak nigdy statusu zamawiającego określonego ustawą Pzp . Porozumienie

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które kończy się w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, może zaistnieć zmiana sytuacji prawnej lub ekonomicznej

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

sfinansowanie udzielanego zamówienia publicznego . Jednak informacja z otwarcia ofert zamieszczona niezwłocznie po publicznym otwarciu ofert na stronie internetowej zamawiającego zawierała już inną (niższą) kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 652 435 zł. Na stronie

Zawiadomienie o wyborze ofert częściowych - sprawdź jego treść

zostały wybrane jako najkorzystniejsze, pomimo, że są najtańsze, są nadal ważne. Nie podlegają one zatem odrzuceniu. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka  Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

dodatkowe nie jest objęte podstawowym zamówieniem . Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Zmiana umowy o zamówienie Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp , w sytuacji gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przy ustalaniu

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

na uwadze wyżej wskazany obowiązek warto jednak pamiętać o możliwości odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Ustawa Prawo zamówień publicznych (w art. 10c ust. 1) określa katalog sytuacji, które uprawniają zamawiającego od odstąpienia od określania

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Istniejący na podstawie wyżej wskazanego artykułu ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wezwania