1 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień[1].

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1].

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] ( SIWZ ). Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

samym wymogu normy art. 10 ust. 5, co powoduje, że oferta jest niezgodna z ustawą, o czym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.                           

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych , co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje złożenia oferty samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a także w ramach spółki cywilnej w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznyc h zawartymi w art. 82 ust. 1

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych – udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych. Wskazany przepis, jako wyłączający obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych , musi być interpretowany zawężająco. W

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń. PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 1

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wobec powyższego jako zasadę przyjąć należy, iż przedkładane w odpowiedzi na wezwanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

zamówienia zapisów zbyt ogólnych np.: „ zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o charakterze spełniającym wymogi art. 22 § 1 Kodeksu pracy”. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

. poz. 113), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń. PZP - Dział I: Przepisy ogólne Rozdział 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie. Prawo

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

przypadku należy wpisać "0". W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert. Chodzi tu o informację wyłącznie o ofertach odrzuconych na podstawie okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie wskazuje się w tym polu

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 36b, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Art. 100. 1. Umowę

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

mowa w art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) mamy do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb. W sytuacji, gdy taka możliwość

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowania PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

Ponadto na podstawie przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 - 3 również oferty złożone przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego są co do zasady jawne. Ograniczenie zasady jawności określa przepis art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stosownie do postanowień którego nie

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowania PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania

Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty na podstawie wyżej wymienionego przepisu zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z obowiązującym

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

, że ustawa o Finansach publicznych uniemożliwia powołanie głównego księgowego do składu komisji przetargowej gdyż uniemożliwi to dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności wskazanych w art. 54 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy. Również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie ograniczają prawa do

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych.

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

popełnił omyłkę pisarską przy sporządzaniu oferty? Odpowiedź W sytuacji opisanej w pytaniu pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zasada Ponieważ usługi z zakresu ochrony są wymienione w Załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Stosownie do zasad zawartych w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych możliwe jest poprawienie omyłek rachunkowych polegających na błędnym pomnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz błędnym zsumowaniu cen za poszczególne części zamówienia. Ponadto, zamawiający zobowiązani są przyjąć, w

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

powodów technicznych (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dany sprzedawca energii elektrycznej jest jedynym dostępnym dla zamawiającego jest praktycznie niemożliwe. Należy jednocześnie zauważyć, że na podstawie wskazanej powyżej ustawy Prawo energetyczne, należy rozróżnić

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2020 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote. Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie Prezes Rady

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

Okoliczności zmiany zawartej umowy

Powyższe brzmienie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązuje od października 2008r. W poprzednim stanie prawnym zmiana zawartej umowy była znacznie prostsza gdyż wystarczyło dla jej dokonania wykazanie, że wprowadzana zmiana jest korzystna dla zamawiającego. Ponieważ tak liberalne

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

gdyż art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian w treści zawartej uprzednio umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Dlatego też, co do zasady, nie jest możliwe sporządzanie aneksów do umowy, które prowadzą do zwiększenia

Istotna jest treść a nie forma oferty

Zauważmy, że norma wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w specyfikacji

Zamówienie z wolnej ręki

. Ponieważ jest to tryb niekonkurencyjny jego zastosowanie musi być udokumentowane w sposób jednoznacznie potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Dialog

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Pytanie:  Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień ?  Odpowiedź:  Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych , która nastąpi od 1 stycznia 2021 r.:  Obejmie zamówienia społeczne . Wynika to z art. 359 ustawy z 11 września

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 = 4,2249 zł. Prawo zamówień

KIO

udzielenie zamówienia publicznego. Odwołanie można wnieść w terminach określonych w art. 182 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie przy udziale stron postępowania odwoławczego w terminie ok. 14 dni od wniesienia odwołania. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog przypadków, które uprawniają do rozwiązania (a w szczególnych okolicznościach również odstąpienia) od umowy o wykonanie zamówienia publicznego . Ogólna zasada wyrażona w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , że do umów w sprawach

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa zamówień publicznych jest zwiększenie przejrzystości i

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

w art. 24 ust. 1 pkt. 17 Prawa zamówień publicznych .[2]                                          

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;     Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia . Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu progów określonych przepisami Prawa zamówień publicznych . Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia. Więcej na Portal ZP . Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z

Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

zamówienia powinien dokładnie precyzować swoje potrzeby. Zasady wyrażone w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wymagają od zamawiającego , aby wszystkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej, zgodnej z wymogami i konkurencyjnej oferty, były dostępne wykonawcom na równych prawach. Zapisy

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego, - wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości, - ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców. Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

dotyczący Prawa zamówień publicznych przed wakacjami. Na chwilę obecną Sejm planuje dwa posiedzenia w lipcu" - powiedział Niedużak dziennikarzom. Dodał, że w środę rozpocznie się trzydniowa konferencja uzgodnieniową, na którą przesłano ponad 1 000 stron uwag. "Za sukces nowego prawa uznam

Skutki braku możliwości otwarcia oferty złożonej elektronicznie

: art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) do porozumiewania się z zamawiającym . Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy między innymi składania ofert przetargowych. Obligując wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego do elektronicznego przesyłania

Zmiana trybu otwarcia ofert

technicznych, które spełniają nałożone przepisami Prawa zamówień publicznych obowiązki formalno – prawne. W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowyc h transmisja on-line spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zamawiający decydując się na transmisję on-line nie są

Brak zysku nie uniemożliwia startu w przetargu.

Zapamiętaj. Postawiony przez Zamawiającego warunek, na podstawie którego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się tylko firmy, które wykażą zysk z prowadzonej działalności uznać należy, co do zasady, za niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie może bowiem oceniać

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza między innymi w wyroku z dnia 13 marca 2020 r. sygn. akt: KIO 439/20, wskazując na dyspozycję art. 26 ust. 6 Prawa zamówień publicznych . Skład orzekający w wydanym wyroku uzasadniał, że jeżeli zamawiający dysponuje

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych , w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO , sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

jest rażąco zaniżona względem ceny rynkowej zamówienia w istocie nie poddaje się ocenie. Sam Odwołujący bowiem formułując ten zarzut nie wskazał przepisu prawa, z którego wynikałby nakaz dla zamawiającego, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia odpowiadała warunkom rynkowym i w jaki sposób

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych [1] w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

kosztów realizacji zamówienia. [1] Uprawnienie wynikające z art. 151a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [2] www.uzp.gov.pl

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

zł brutto, 2. Wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji prawa opcji wynosi: 1 230 000 zł brutto" - czytamy w komunikacie.  Przedmiotem zamówienia jest: W zakresie zamówienia podstawowego: 1. Zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenie gwarancji w tym usuwanie awarii

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ). Więcej na portalzp.pl Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

Prawa zamówień publicznych oraz zawiesza rozpatrywanie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą . Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID – 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

;       Autor: Marek Okniński [1] Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

platformę zakupową, do której mamy wykupiony dostęp? Odpowiedź: Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oferty również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Kary umowne w zamówieniach publicznych

naprawy gwarancyjnej, - opóźnieniu w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, - braku przedłużenia polisy ubezpieczeniowej. Podstawa prawna *1 W szczególności: art. 471, art. 483 par. 1, art. 484 par. 1 KC. *2  Patrz. art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

pytanie, czy oferta wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu kierowanym na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podlega odrzuceniu. Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej [2] brak udzielenia wyjaśnień nie skutkuje automatycznym

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

wezwanie do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi podstawy do stwierdzenia możliwości zmiany daty spełniania wymogów – jest to tylko dodatkowy termin na przedstawienie prawidłowego dokumentu 1. Autor: Marek

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum . Jednak w przypadku gdy członek konsorcjum zamierza

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

;                  Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 30a Prawa zamówień publicznych[2] Na podstawie informatora 04/2018 Urzędu Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku, wprowadza przepisy dające stronom umowy o wykonanie zamówienia publicznego możliwość pozasądowego rozwiązania sporu. Zgodnie z art. 591 ust. 1 wskazanej

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

trybów udzielenia zamówienia [1]. Typowymi sytuacjami, których nie można było wcześniej przewidzieć, a do których odnosi się przytoczony powyżej przepis art. 67 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych , są zdarzenia losowe lub inne zdarzenia podobnego typu niezależne od zamawiającego , takie jak

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

. Zatem nie ma konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy świadczącego takie usługi. Zakres obowiązków operatora platformy? Zakres obowiązków, do których zrealizowania powinien być zobligowany operator platformy powinien zostać określony w wyniku negocjacji z

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

publicznego . Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego . Przepis art. 144 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

Prawa zamówień publicznych . Zmiana dotychczas zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego . W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy wskazanej na wstępie kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp , w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia . Ustawa

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

Obowiązujące w Polsce Prawo zamówień publicznych dostosowywane jest do obowiązujących przepisów prawnych w Unii Europejskiej. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych zawierała wiele znaczących zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących trybu zamówień z

Instytucja wyjaśniania treści oferty nie służy jej uzupełnianiu

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia zamawiającym, w trakcie badania i oceny ofert , zażądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonej oferty[1]. Wskazane uprawnienie służy uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy - który złożył ofertę -  wyłącznie w sytuacji, gdy treści zawarte w ofercie nie

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

powyższe w doktrynie prawa zamówień publicznych konsorcjum porównywane jest do spółek cywilnych (umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 i n. k.c.). Tak jak spółka cywilna nie ma ono osobowości prawnej. W wyniku zawarcia umowy konsorcjum nie powstaje osobny byt prawny – zdolność

Portfel Erbudu na ten rok wynosił 1,7 mld zł na koniec 2019 r.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Portfel zleceń gromadzony przez Grupę Erbud na koniec 2019 r. wyniósł 2 392 mln zł. Na 2020 rok przypada 1 703 mln zł, a na kolejne lata (2021-2022) 688,5 mln zł, podała spółka. "Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na