1 lit ile to zł

Marek Okniński

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Dyspozycja art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw do stwierdzenia, iż możliwe jest skorzystanie z tego wyłączenia także w przypadku nabycia, produkcji lub koprodukcji materiałów o dowolnej treści lub formie nadających się do zamieszczenia w Internecie nie mających jednak charakteru materiałów programowych w powyżej zaprezentowanym rozumieniu, tj. przeznaczonych do emisji w radiu lub telewizji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych[1].

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).

Produkty naftowe na Litwie droższe o około 10 proc. niż w sąsiednich krajach.

Na Łotwie i w Estonii akcyza jest mniejsza, odpowiednio 1319 i 1240 litów za 1000 litrów. Natomiast w Polsce akcyza jest nieco wyższa niż na Litwie, mimo to ceny detaliczne benzyny w Polsce sa niższe o 8,2 procent. Korzysta z tego wielu Litwinów, którzy przy okazji zakupów w Polsce starają się w

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc.

kapitałowej w wysokości 0,42 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,61 pkt proc. "Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

trudności w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego i zakresu jego odpowiedzialności, ma swoje źródło w zdarzeniu, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, co tym samym nie wypełnia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp . *3 Podstawa prawna *1 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Pytanie: Czy najem pomieszczeń o wartości 100.000  należy wykazać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w pkt X Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy : w pkt 1 – zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100% zysków domów maklerskich

zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w 2019 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej 100% zysków domów maklerskich za 2018 r.

podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2018 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

wezwania, tj. warunku prawnego w postaci wydania przez Komisję Europejską decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorstw zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw polegającej na

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji serii T, U, W i Z

obligacji serii W na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii W; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 11 827 o wartości nominalnej 1000 , tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 11,827 mln ; - dziesięć żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 1 796

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas do 0,36 p.p.

poziomie 0,27 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,20 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji, c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) - b), minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 za jedną akcję i nie może być wyższa niż 30 za jedną akcję" - czytamy dalej

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,46 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)" - czytamy w komunikacie

Czy do obowiązku noszenia maseczek jest również zobowiązany personel pracujący w sklepie? Prawnicy Czytelnikom, odc. 64

Czy do obowiązku noszenia maseczek jest również zobowiązany personel pracujący w sklepie? Prawnicy Czytelnikom, odc. 64

pracownikiem, a klientem jest zachowana odległość w postaci 1,5 m - 2 m? Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” obowiązek zakrywania

Akcjonariusze LPP zdecydują 13 IX o emisji obligacji o wart. do 300 mln zł

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) -  Akcjonariusze LPP zdecydują o emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln , wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 13 września br.  "Nadzwyczajne walne zgromadzenie LPP SA na podstawie § 33 ust. 1

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż …………………. brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec spółek Veolia i PGNiG

. Postępowanie dotyczy "naruszenia zakazów - do których miało dojść w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w 2014 roku - określonych w art. 6 ust 1 pkt 1,3 i 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 101 ust. 1 lit a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie

KNF zaleciła GNB dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

kapitałowej banku, w wysokości 1,71 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,28 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału

KNF zaleca mBankowi utrzymywanie funduszy na dodatkowy wymóg na poz. 3,81 pkt

wysokości 3,81 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,86 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w związku z portfelem hipotecznym

wysokości 0,83 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,62 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

przysługującego w 2019 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1 100 brutto. Osobami uprawnionymi do jednorazowego świadczenia będą osoby mające w dniu 30 kwietnia 2019 r. prawo do: - świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów

Jeździsz hulajnogą elektryczną? Lit do niej wydobywają ludzie w niewolniczych warunkach w Boliwii

Jeździsz hulajnogą elektryczną? Lit do niej wydobywają ludzie w niewolniczych warunkach w Boliwii

szybko rosnącą górą elektrośmieci: smartfonów, laptopów, tabletów, do których produkcji  zużywa się sporo niebezpiecznych materiałów. W związku z powszechnością tych urządzeń rośnie zużycie litu, który jest bardzo trudny do zrecyklingowania. Elektrośmieci z Ameryki Północnej i Europy eksportowane są

URE: Oszczędności energii w firmach po audytach mogą wynieść 973 373,597 toe/r

. otrzymało 3 506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią

KNF nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę w wysokości 5 mln zł

. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 10, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 lit. c), art. 72 ust. 3, art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group (AFRIG), podała Komisja. KNF nałożyła na spółkę

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie przekroczyła 100% zysku za br.

będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%; III. ocena nadzorcza nadana w procesie BION przeprowadzonym w roku 2017 roku wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w 2017 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie

Emilewicz: Jesteśmy w stanie spełnić wymagania firm Aliansu Bateryjnego

notyfikacji w Komisji Europejskiej w tzw. parasolu niemieckim i francuskim uczestniczą polskie firmy. Są to głównie firmy, które zajmują się recyklingiem czyli odzyskiwaniem pierwiastków ziem rzadkich (m.in. litu) z baterii. "Jest to bardzo istotna gałąź przemysłu, nie tylko dlatego że mówimy o

KE zatwierdziła program dla dużych firm warty 2,2 mld euro w ramach tarczy fin.

kapitałowe po 7,5 mld - i liczy na start tarczy dla dużych firm 1 czerwca, poinformował prezes PFR Paweł Borys. "Polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Mechanizm ten pomoże firmom zaspokoić

KNF zwiększyła dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych mBanku

się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 3,14 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit

X-Trade: Spełniamy przesłanki umożliwiające w ocenie KNF wypłatę dywidendy

kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku wynosił co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w poprzednim roku oraz do dnia zatwierdzenia

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Pytanie: Zmieniamy umowę zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a przepisów przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw. Czy w związku z tym  jesteśmy zobligowani do umieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1c ustawy

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie była wyższa niż 100% zysku 

nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku wynosił co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wskazane powyżej wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

wsparcia gospodarki w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Umożliwiają one państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w regułach pomocy państwa, jeśli chodzi o wspieranie

KNF: Domy maklerskie będą mogły przeznaczyć na dywidendy do 100% zysku za 2016r.

własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%; III. ocena nadzorcza nadana w procesie BION przeprowadzonym w roku 2016 roku wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w 2016 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami

PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji (§ 5 ust. 3 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia)" - czytamy w komunikacie. Termin przyjmowania zapisów może również ulec wydłużeniu do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość

X-Trade: Nie spełniamy przesłanek umożliwiających w ocenie KNF wypłatę dywidendy

aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%; (iii). ocena nadzorcza nadana w procesie BION przeprowadzonym w roku 2017 roku wynosi 1 albo 2; (iv). podmiot w 2017 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramowej określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji warunki na jakich będą udzielane zamówienia wykonawcom, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy w przypadku, o którym w ust. 1 pkt 2 lit. a. 6. Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. (ISBnews)  

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Pytanie: Kryterium oceny ofert na nadzór inwestorski będzie punktowane następująco: „Kryterium będzie oceniane na podstawie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług. Za każdą udokumentowaną usługę opisaną w punkcie 5.3. ppkt 1 lit. a zostaną przyznane punkty w następujący sposób: • 1

POHiD: Nowela dot. zakazu handlu w niedziele - próba ograniczenia wolności gosp.

zaliczyć propozycję modyfikacji przepisu art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, a także dodanie nowego ust. 3 i 4 w tym artykule (art. 1 pkt 1 lit a) i lit b) oraz art. 1 pkt 3 projektu ustawy). Propozycja zmiany brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy polega na pominięciu w nim 'wyrobów tytoniowych'" - czytamy

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

emitenta oświadczenia o treści wskazanej w decyzji I. Ponadto na podstawie decyzji I prezes UOKIK nałożył na emitenta karę pieniężną w kwocie 11 511 449 z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, w zakresie określonym w decyzji I" - czytamy w komunikacie. Druga decyzja

Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT

, tzn. po 30 kwietnia; uwzględnienie przez spadkobiercę okresu posiadania nieruchomości lub praw majątkowych (ust. 1 pkt 8 lit. a-c) przez spadkodawcę - dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia; uwzględnienie roku nabycia lub wybudowania

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

części: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld ; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld ) * pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm (łączna kwota: 7,5 mld ; finansowanie celem

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 i art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz art. 5 pkt 3, art. 31 pkt 1 i pkt 2 lit. a w zakresie ust. 31 oraz pkt 3 i 4, art. 38 i art. 40 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (ISBnews)

KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego

załącznikiem do ustawy  o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie. Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 97 tys. , za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

PSE planują uruchomienie rynku Intra-Day na połączeniach transgranicznych

w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy do 1 godziny przed czasem fizycznej dostawy energii elektrycznej. Transakcje mogą dotyczyć zarówno wymiany wewnątrz danego obszaru rynkowego, jak i wymiany transgranicznej w  ramach dostępnych międzyobszarowych zdolności

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

została uregulowana w art. 35. Zgodnie z jego ust. 1 i 2 „instytucje zamawiające mogą stosować aukcje elektroniczne, w których przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub nowe wartości dotyczące niektórych elementów ofert. W tym celu instytucje zamawiające organizują aukcje elektroniczne w formie

KNF utrzymała w mocy kary dla Bertranda Le Guerna i Marka Pietruszewskiego

Finansowego z dnia 2 września 2014 r. w części, w której nakłada na Bertranda Le Guerna karę pieniężną w wysokości 180 000 oraz na Marka Pietruszewskiego karę pieniężną w wysokości 150 000 w związku z naruszeniem art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie w związku z rozpowszechnianiem w raporcie

KPMG: Nie oczekujmy gwałtownego przenoszenia produkcji motoryzacyjnej do CEE

mineralne danego kraju dyktują preferowaną przez niego technologię napędową. "Kraje mające dostęp do litu są bardziej skłonne do promowania elektromobilności zasilanej bateriami. Inne regiony będą opierać się na ogniwach paliwowych, a inne na napędach hybrydowych. COVID-19 może także wpłynąć na

Pfleiderer Group: UOKiK może stwierdzić naruszenie konkurencji przez grupę

Pfleiderer Group powziął wiadomość, że UOKIK […] powiadomił Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie art. 101 ust. 1 lit a) TFUE w ramach procedury współpracy […] w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82" - czytamy w

Emperia: Postanowienie sądu nie ma wpływu na spełnienie warunku wezwania Maximy

uchwały o zmianie statutu spółki zmieniającej art. 6e ust. 1 Statutu w sposób określony w pkt. 30 lit. (i) wezwania" - czytamy w oświadczeniu. 21 grudnia 2017 r. w komunikacie dotyczącym ogłoszonego wezwania, Maxima Grupe poinformowała o ziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt. 30 (i) wezwania

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Pytanie Wkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą? Odpowiedź W opisanej sytuacji konieczne będzie zawarcie nowej umowy, poprzedzone

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (dalej kody CPV). Zgodnie z § 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld . "Podstawowe założenia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji są następujące: 1. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 000 000 000 , 2. Obligacje mogą być emitowane w seriach

Projekt noweli ws. cen energii zakłada m.in. niezamrażanie stawek dystrybucji

, przedstawioną w art. 1 pkt 3 lit. a projektu, jest propozycja umożliwienia ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię elektryczną na własny użytek, którzy nie zakupują energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości  podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych

KNF zaleca, by dywidenda PTE nie przekraczała 100% zysku za dany rok

zakresie. "Rekomenduje się, aby przy podziale zysku za rok poprzedzający decyzję, powszechne towarzystwa emerytalne uwzględniły łącznie następujące kryteria: - kryterium I towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą); - kryterium II w roku poprzednim oraz w okresie od

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

emitenta oraz spółek zależnych emitenta, poza transakcją wskazaną w pkt. 1 lit. a. powyżej, na kwotę 75,9 mln , b. negocjacje z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych , wierzycielami funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o

KNF zaleca BGŻ BNP utrzymywanie funduszy na dodatkowy wymóg na poziomie 0,71 pkt

proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. "Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,53 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c - w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw

Zamówienie dodatkowe

Pytanie: Realizujemy robotę budowlaną z rozliczeniem ryczałtowym i chcemy udzielić zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a, lit. B. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikła w trakcie prowadzenia robót podstawowych. Roboty stanowią ok. 1 % wartości zamówienia

Nowela Prawo geologiczne i górnicze zostało przyjęte przez Sejm

ogłoszenia procedury przetargowej, wyniosły około 2,4 mln . Koszt sporządzenia 1 pakietu przez PIG-PIB wyniósł średnio 89 tys. . Wydatkiem tym zostaną obciążeni przedsiębiorcy, przy czym koszt sporządzenia jednej informacji przez agencje konsultingowe wynosi około 20 tys. . Wprowadzenie procedury 'open

KNF nałożyła na Hawe 250 tys. zł kary w związku z nieprzekazaniem informacji

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Hawe karę pieniężną w wysokości 250 tys. , wobec naruszenia obowiązków informacyjnych, podała Komisja. "Spółka ta dopuściła się naruszenia: - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty

przez Norica Holding s.a.r.l., Vertco Ventures Limited oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach Grupy Azoty oraz naruszenia przez Vertco Ventures Limited oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

przypadku umowy najmu najemca nie ma już takiego obowiązku. Zobowiązany jest jedynie do ponoszenia nakładów związanych ze zwykłym użytkowaniem rzeczy. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Prawo zamówień publicznych. - art. 659 §

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę zamawiających , że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów leczniczych i wymaga, aby wykonawca podał w ofercie termin realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert: a) produkty lecznicze zadania nr 1-24, 26-27 - 1 dzień - 2 pkt - 2 dni - 1 pkt b) produkty lecznicze zadanie nr 25

Prezydent podpisał projekt ustawy dot. dopłat do czynszu

każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Mediatel trzy kary pieniężne w łącznej kwocie 1 mln , podała Komisja. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Mediatel z siedzibą w Warszawie: I. karę pieniężną w wysokości 300 tys. za naruszenia w

KNF zaleciła Raiffeisen BP dodatkowy wymóg wz. z walutowym portfelem hipotecznym

hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 2,56 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013. Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

kraju Podstawa prawna -art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Asseco BS wzywa do sprzedaży 100% Macrologic po 59 zł za akcję 

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) -  Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłasza wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp). Wnioskując z treści pytania, postępowanie, w wyniku którego zamierzasz podpisać umowę, dotyczy zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Ustawodawca przewidział również wyjątek

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

umowy. Jeśli zatem zdecydujesz się wypowiedzieć umowę będziesz musiał wybrać nowych wykonawców na dostawę energii elektrycznej oraz na jej przesył. W takim przypadku na usługę przesyłu energii elektrycznej możesz przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i

Premier będzie powoływać radę ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa

równoznaczne ze spełnieniem wymogu określonego w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. h." – czytamy w projekcie. Koszty działania rady, w tym wynagrodzenia jej członków, są pokrywane z budżetu państwa, w części Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podano także. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała

KNF nałożyła kary pieniężne na dziewięć podmiotów

MCI Capital S.A. oraz na osobę fizyczną kary pieniężne odpowiednio w wysokości 100 tys. oraz 100 tys. wobec stwierdzenia, że: - osoba fizyczna działając z MCI Capital S.A. oraz - MCI Capital S.A. "1) nie dokonały w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

ich autonomicznych biznesów" - powiedział prezes Tomasz Waligórski, cytowany w komunikacie. "Grupa I - wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości powyżej 5 000 i niekwalifikujący się do innych grup: 1. Konwersja 65% wierzytelności głównej, to jest kwoty 53 102 060,36

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

realizowanego w 2017 r. w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii, podała spółka. "Strony zdecydowały się na polubowne rozwiązanie sporu oraz zawarcie porozumienia w celu: 1) uniknięcia długotrwałego i kosztownego sporu dot. kontraktu Ferrybridge o niepewnym dla obu

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

charakterze. Podstawa prawna: - art. 34 ust. 3 pkt 1, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1 pkt. 1a, art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit. a), art. 142 ust. 1, art. 143 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

oferuje preferencyjne kredyty z określonych międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Bank sugeruje nam skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - zamówienie z wolnej ręki. Bank powołuje się na opinię UZP pt. "Wyłączenie stosowania ustawy Prawo

KNF nałożyła na 6 osób fizycznych i Hawe kary pieniężne

rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, podkreślono. "Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 5 lipca 2016 r. w przedmiocie nałożenia na spółkę Hawe kary pieniężnej w wysokości 250 tys. i nałożyła na spółkę Hawe w

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

: 1. W art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp zmieniła się przesłanka wyłączenia stosowania ustawy Pzp , jeśli chodzi o ten rodzaj zamówień. Będzie ona wyglądać następująco: ustawy nie stosuje się do zamówień , których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od

Akcjonariusze PKO BP zdecydują o zmianach w RN i statucie 25 lutego

statutu), podano także. Po zmianie § 23 ust. 1 pkt 4 statutu podporządkowanie członkom zarządu poszczególnych obszarów działalności banku ustalać będzie regulamin zarządu, zatwierdzany zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 11 lit a) tiret 1 przez radę nadzorczą. "Jedynym członkiem zarządu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

budowlanymi, dostawami lub usługami 9 jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. c, wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 30 ust

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

; - czytamy w uzasadnieniu do projektu Według ustawodawcy, zmiana zawarta w art. 2 w ust. 1 w pkt 16 lit. b  uzasadniona jest koniecznością zapewnienia prawidłowej reakcji na zachowania mające znamiona przestępstwa. "W obecnym stanie prawnym ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

publicznej, ale z tego tytułu musiał ponieść dodatkowe opłaty. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Czy możemy uwzględnić te koszty w ramach przeprowadzonego postępowania i zakwalifikować jako zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp? Odpowiedź Nie. Niezaplanowane koszty

KNF nałożyła kary na OFE PZU i ZCh Police w zw. z nieprzekazaniem informacji

oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, - art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej – w związku z transakcją nabycia akcji spółki z 10 czerwca 2013 r., gdyż nie dokonała

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

umożliwienie spółce organizacji emisji akcji na GPW oraz pozyskanie kapitału na rozwój firmy. Wartość całego przedsięwzięcia to niemal 1,8 mln , natomiast dofinansowanie PARP wyniesie ponad 730 tys. . Projekt TenderHut będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku. W

Rząd przyjmie we wrześniu ustawę dot. finansowania restrukturyzacji górnictwa

kopalń, naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji, a także finansowania restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2019 r. "W dniu 8 lutego 2018 r. Komisja Europejska

Podatek od sprzedaży nieruchomości: Umowa przedwstępna nie uchroni przed zapłaceniem

uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podatkowego - mówi Marek Siudaj. I dodaje, że urzędnicy skarbowi przytoczyli przepisy, które precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem "własnych celów mieszkaniowych". Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dot. dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego

zyski podatkowe dla budżetu oszacowano przy założeniu 19% podatku dochodowego, 15% odpisu z zysku po opodatkowaniu, przyrostu ilości gazu na podstawie aktualnej prognozy zapotrzebowania na usługę przesyłową na lata 2018-2038, uśrednionej opłaty za usługę przesyłową na poziomie 104,70 za 1 000 m3 gazu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. C 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art

Wynajem domu w Hiszpanii a obowiązki podatkowe

najmu (art. 6 ust. 3 uupo). W przypadku natomiast, gdy uzyskane za granicą dochody podlegają zwolnieniu w Polsce, do dochodów uzyskanych w kraju należy zastosować metodę wyłączenia z progresją (art. 23 ust. 1 lit a uupo). Metoda ta polega na ustaleniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

pandemią koronawirusa wiele miejsc pracy musi być zamkniętych, np. szkoły, kina. Dotyczy to także ośrodków kultury, zgodnie z §8 pkt 1 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

być ujęty w ewidencji czasu pracy jako zwolnienie od pracy (§6 ust. 1) lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej).  Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 4 pkt 3 lit l; art. 3 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych; art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) art. 2 ust. 1 pkt 9; art. 6 ust. 2; art. 7 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112