żądanie urzędu

Leszek Kostrzewski

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Urzędy skarbowe przez błąd w systemie Twój e-PIT wysłały do emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku. Przerażeni emeryci płacili, bo fiskus zagroził naliczeniem odsetek karnych

Wpuszczą konkurencję internetową za... 1 mln zł! Kara

Aż miliona złotych żądała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku od firm, które chciały dostarczać internet do mieszkań należących do spółdzielni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że to utrudnianie wejścia na rynek konkurencji.

Aneksy do umów kredytowych: Gra o spready

W stanowisku tym czytamy m.in., że należy zwrócić uwagę, iż spadek zabezpieczenia nie oznacza spadku zdolności kredytowej klienta, a wszelkie działania podejmowane wobec kredytobiorców muszą uwzględniać specyfikę każdego kredytu i sytuację kredytobiorcy. Urząd KNF uważa, że zwiększenie obciążeń

Czy poznamy tajemnice dużych sieci handlowych? Sklepy skarżą się na UOKiK, bo chce poznać ich sekrety

Czy poznamy tajemnice dużych sieci handlowych? Sklepy skarżą się na UOKiK, bo chce poznać ich sekrety

informacji pod groźbą kary udzielić muszą - komentuje prezes Polskiej Izby Handlu. UOKiK nie rozumie zarzutów Mocny list PIH zdziwił UOKiK, który podkreśla, że analizując rynek praktycznie zawsze żąda od firm informacji stanowiących ich tajemnicę, bo dane te są niezbędne do przeprowadzenia badania rynku. Na

Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

infrastrukturze kolejowej. Po czwarte, wzmocniono uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uzupełniono je o: -  możliwość żądania od zarządcy informowania o braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej; -  nadzór nad negocjacjami związanymi z opłatą za dostęp do infrastruktury

KNF żąda zawieszenia obrotu Topmedical, B3System, Hawe, Interbud i Budopol

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Topmedical, B3System, Hawe, Interbud Lublin i Budopol Wrocław do 4 listopada, podał urząd. Według komunikatu, żądanie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

infrastruktury, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania informacji dotyczących rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem oraz wykonaniem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika). Nowelizacja co do zasady ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. (ISBnews)  

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa na wniosek KNF

żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów.  "W wyniku działań nadzorczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ustalił, że jeden z akcjonariuszy spółki dokonał

GPW zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od czwartku

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od czwartku, 29 czerwca br., poinformowała giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami

Wasko: Oferta COIG za 19,7 mln zł brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu

ramach prawa opcji wykonawca, na pisemne żądanie zamawiającego, złożone przed upływem pięcioletniego okresu wsparcia producenta dla oprogramowania standardowego i dedykowanego, zobowiązuje się zapewnić wsparcie producenta na następne dwadzieścia cztery miesiące na dotychczasowym poziomie, podano także

Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet

wykonaniem, ani nie powoduje po stronie spółki obowiązku wykonania, opcji call, zgodnie z postanowieniami umowy wspólników, podano także. "Ostateczna decyzja spółki o ewentualnym skierowaniu do SFS Ventures oświadczenia o woli skorzystania z opcji call (żądanie wykonania opcji) jest uwarunkowana

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami iAlbatros

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki iAlbatros od dnia dzisiejszego z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z

Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek

zarządcami infrastruktury, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania informacji dotyczących rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem oraz wykonaniem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika). (ISBnews)  

Kruk ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bison NSFIZ

podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Gekoplast i AB AviaAm

Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW. Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbyło się na żądanie Sacellum (akcjonariusza posiadającego akcje Gekoplastu stanowiące 99,33% kapitału

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

więcej czasu do dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec klientów. Bezumowne korzystanie z kapitału Najwięcej wątpliwości wśród prawników wzbudziło to, czy wyrok Sądu Najwyższego daje podstawy do żądania przez bank wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Innymi słowy: jeśli umowa była nieważna

WSA oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję KNF wykluczającą akcje z obrotu

Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od 29 czerwca 2017 r., z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, podał wcześniej urząd. W związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem

Przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa mają obowiązywać do odwołania

usługodawcy mogą zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca świadczenia usług są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną. W nowelizacji znalazły się także przepisy, że osoby noszące maseczki mają obowiązek odkrycia twarzy na żądanie organów

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

dzierżawy do kwoty 3 600 000 zł" - czytamy dalej. Spółka może wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Na początku października Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

złożeniu dokumentów, odstąpić od ich wezwania, czy jednak musie wezwać do ich złożenia, a w tym momencie wykonawca wskaże, skąd je pobrać? Odpowiedź: Moim zdaniem zamawiający może odstąpić od żądania od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, w tym również w procedurze odwróconej. Zgodnie z opinią prawną

Prawnicy: Unieważnienie kredytu hipotecznego państwa Dziubaków zgodne z TSUE

unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie, ale

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku wobec 17 mld zł straty rok wcześniej, podał

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

jest uzależnianie odroczenia płatności rat od potwierdzenia salda zadłużenia. Uznanie długu może mieć negatywny wpływ na dochodzenie przez konsumenta praw przed sądem np. w razie żądania unieważnienia umowy kredytowej czy dochodzenia zwrotu pobrania zbyt wysokich rat. Takie postanowienia mogą być

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Hawe do 6 lipca

. w terminie określonym przepisami prawa, podał urząd. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hawe SA - od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 6 lipca 2016 r. włącznie, z powodu

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

sądem (np. w sytuacji zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej). "Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Zdaniem prezesa

UOKiK sprawdzi praktyki banków przy umowach o kredyt hipoteczny

dotyczących umów o kredyt hipoteczny. Urząd sprawdzi, czy w zakresie nieuwzględniania ujemnego wskaźnika LIBOR przy ustalaniu oprocentowania kredytów oraz żądania dodatkowych zabezpieczeń od konsumentów mogło dojść do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów" - czytamy w komunikacie. UOKiK

UOKiK sprawdza naliczanie opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytu

być nieuzasadniony dochód banku. A bez zaświadczenia żaden konsument nie określi wysokości swojego żądania w sądzie. To błędne koło" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. UOKiK wziął pod lupę opłaty pobierane przez m.in. Alior, BGŻ BNP Paribas, BPH, BZ WBK, Credit

UOKiK nałożył na Praebeo i Auto Rentier kary finansowe za nieuczciwe praktyki

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje nakładające kary na firmy Praebeo i Auto Rentier za nieuczciwe praktyki rynkowe w sprzedaży samochodów, podał Urząd. Wcześniej prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę oraz dołączyć do niego dokumenty potwierdzające obowiązywanie okresu ochronnego. Powinien również określić treść żądania, czyli np. uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Pracownikowi znajdującemu się w okresie ochronnym, który

Przegląd informacji ze spółek

porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję, podało Konsorcjum Stali. Atal zawarł 3 196 umów deweloperskich i przedwstępnych w 2019 r., poinformowała

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Mediatela do 14 czerwca

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 14 czerwca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

uznaje je za bezskuteczne. Wobec powyższego brak jest również podstaw do obciążenia wykonawcy karą umowną, jak również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez zamawiającego w treści odstąpienia okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez wykonawcę były

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

, brak precyzji eksperci Konferencji widzą w tym, że zaproponowany przepis jednoznacznie nie określa, co znaczy uporczywa egzekucja. – Po drugie, przyjmując założenie o możliwości karania za żądanie zwrotu długu, to żądanie realizacji innych roszczeń, w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej

Volvo Car i Autoliv mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnej firmy Zenuity

spółka będzie tworzyła oprogramowanie dla urządzeń, które będą montowane w pojazdach Volvo Cars, lub sprzedawane przez Autoliv innym producentom wyposażenia" - czytamy w komunikacie. Prezes UOKiK odstąpił od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

, można się na to poskarżyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z kolei mailowo napisała do nas pani Agata, która miała wątpliwość, czy portal randkowy może od niej żądać skanu dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości. - Żądanie przesłania kserokopii dowodu osobistego budzi wątpliwości i

ARP i TF Silesia mają zgodę UOKiK na przejęcie WZK Victoria

decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania, podał Urząd. Na początku sierpnia akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na zbycie Spółki Energetycznej

Cefetra ma zgodę UOKiK na przejęcie 5 spółek z Thegra Tracomex Holding 

Warszawie, - Biocore Holding B.V. z siedzibą w Weesp, Holandia, oraz - Riveka B.V.B.A. z siedzibą w Boom, Belgia" - czytamy w komunikacie.  Urząd podał także, że odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż w całości uwzględnia ona żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

uprzednio sprzeciwem Skarbu Państwa żądanie tego wierzyciela dotyczyło umieszczenia w spisie wierzytelności kwoty 77 382 288 zł" - czytamy dalej.  Spółka niezmiennie kwestionując powyższe wierzytelności wniesie o oddalenie zażalenia, podano także.  Wcześniej, na początku lipca spółka

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółek giełdowych. NIK opublikowała dziś raport, w którym stwierdziła, że instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

ułatwienia przy przetargach. "Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

żądanie Prezesa Rady Ministrów stosownych informacji związanych z pracami Komisji; - przewidują, że w przypadku identyfikacji ryzyka systemowego w rozumieniu art. 17 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Przewodniczący Komisji

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

formularze” – piszą autorzy raportu. Swój apetyt ograniczył za to PFRON z 50 do 13 sprawozdań rocznie. – Niepokojąca jest nie tylko sama ogromna liczba pism, jakie firmy muszą składać w urzędach, ale też stopień szczegółowości informacji, jakich żąda państwo – twierdzi Marcin

Przegląd informacji ze spółek

wraz z malowaniem w ramach budowy instalacji spalarni odpadów w Salo w Finlandii za szacunkowo 4,6 mln euro netto, podał Mostostal. Elektrobudowa w upadłości zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie na 11 maja, podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że żądanie zwołania NWZ złożyło porozumienie

Plukon Food Group ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki L&B Wyrębski

ochronie konkurencji i konsumentów odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w komunikacie.  Plukon Food Group to jeden z

Jak się dowiedzieć, kto ma nasze dane, i jak je usunąć z bazy danej firmy?

informacja oraz dane kontaktowe inspektora, koniecznie w widocznym miejscu. Wszystko po, żeby konsumenci mogli się łatwo z taką osobą skontaktować i dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane firma posiada, także zgłosić chęć ich usunięcia. Takie żądanie, nazywane fachowo "prawem do bycia zapomnianym"

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

wystawiam faktury. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o VAT - podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Jeśli zakupy robi konsument, fakturę wystawia się na jego żądanie. Po akcji skarbówki Bestcena w części aukcji zaczęła umieszczać informację, że wystawia fakturę VAT, a w części

PGNiG zakończyło aktywność w Iranie w październiku 2018 roku

nastąpiło na skutek żądania strony irańskiej" - podkreślono. "Natomiast, podpisanie 15 stycznia 2019 roku umowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC jest konsekwencją wygrania przez PGNiG przetargu na koncesję na poszukiwanie i wydobycie

Konrad Kąkolewski przekazał wyjaśnienia do UKNF dot. rozmów z PFR i PKO BP

Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła dziś obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji

Resort finansów chce zmienić zasady związane z uzyskiwaniem nadpłat

nadpłaty.Stwierdzenie nadpłaty z urzędu będzie następowało w formie decyzji, m.in. bez konieczności wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania.Decyzje, które uwzględniają w całości żądanie strony w sprawie nadpłaty lub zwrotu podatku powinny być wydawane i doręczane jedynie na jej żądanie. Następnie organ

Aegon PTE ma zgodę UOKiK na przejęcie Nordea PTE

w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w decyzji. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne jest częścią grupy Aegon w Polsce, do której należą także Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej). Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Zdaniem prezesa UOKiK może ono naruszać dobre

Właściciel Biedronki i Vershold mają zgodę UOKiK na utworzenie spółki

uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w dokumencie.  We wcześniejszym komunikacje urząd podał, że przedmiotem działalności wspólnego

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

, narzuconych specrozporządzeniami. W przypadku cen i marż narzuconych przepisami wydanymi na podstawie delegacji zawartej w tzw. tarczy antykryzysowej samo żądanie zapłaty ich w wysokości wyższej niż ustalona jako maksymalna jest deliktem. Za jego popełnienie grozi kara

Przegląd informacje ze spółek

rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, podała spółka w prospekcie. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus z powodu okoliczności

Przegląd informacji ze spółek

wynikach kontroli NIK dot. działalności organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących.  Zortrax uruchamia usługi druku 3D na żądanie, poinformował prezes Rafał Tomasiak

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

biologicznego ojca. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości (art. 84 par. 1 kro). Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub domniemanego ojca. Postępowanie zwolnione jest z

Przegląd informacji ze spółek

Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii to 25 mln zł. CCC wezwało 

UOKiK nałożył karę na Dom Polska za nieudzielenie żądanych informacji

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Dom Polska ponad 26 tys. zł kary w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez Assa Abloy Entrance Systems kontroli nad LOB, podał Urząd

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

. Jest to odpowiedzialność szczególna, bo nie wynika z więzów rodzinnych, lecz z samego faktu zamieszkiwania z najemcą pod jednym dachem. Właściciel lokalu może żądać spłaty zadłużenia od każdej dorosłej osoby, która mieszka wspólnie z najemcą. Żądanie zapłaty przedawnia się po upływie trzech lat od dnia

Grupa Onet ma zgodę UOKiK na przejęcie serwisu Nasza Klasa

do ograniczenia konkurencji" – czytamy w komunikacie. UOKiK ustalił, że działalność uczestników koncentracji pokrywa się na krajowych rynkach reklamy internetowej, gier komputerowych oraz VOD (wideo na żądanie). „Ich udziały nie są jednak na tyle wysokie, żeby koncentracja

eTravel ma zgodę UOKiK na przejęcie Fly Away Travel

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

zaliczki i wszystkie pieniądze klientów leżą na kontach bankowych. Prospekt nie tylko na żądanie Ustawa wprowadza zmiany związane z informacjami, które klient ma dostać od dewelopera. Dziś deweloper musi zapewnić nabywcy pełną informację o lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a także informacje o

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

decyzję w ostatniej instancji. Zatem jeśli podatnik odwołał się od decyzji kontrolerów do dyrektora izby administracji skarbowej, to do tego dyrektora należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Wniosek o wznowienie postępowania powinien zawierać treść żądania. W tym przypadku koniecznie trzeba

MPiT: Adam Abramowicz powołany na rzecznika MŚP

wyposażony w kompetencje o charakterze interwencyjnym: - żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców; - możliwość wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

skierowała do GPW żądanie w tej sprawie z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, jak podał wcześniej urząd. Wcześniej w czerwcu akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki

RODO już obowiązuje. Co się zmieniło, na co uważać? Zapytaj eksperta podczas dyżuru telefonicznego

25 maja zmieniło się podejście do prywatności we wszelkich instytucjach – firmach, organizacjach pozarządowych, urzędach itd. Nawet jeśli ktoś tego nie chciał, musi się dostosować, bo za łamanie nowych przepisów przewidywane są kary – w ostateczności finansowe, maksymalnie w wysokości

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

przez nich usług, dostaw. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszczalne jest żądanie wyłącznie

Qumak złożył pozew przeciwko UMWD, domaga się ponad 95 mln zł

"e-Dolnyslask" z dnia 22 lipca 2013 r. z winy wykonawcy, a także ustalenie braku prawa do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 7 167 895,20 zł, naliczonej przez zamawiającego z tytułu opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów umowy, podała również spółka. Urząd Marszałkowski

Ustawa PZP - Rozdział 3: Skarga do sądu

całości lub w części. Art. 198d. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. Art. 198e. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również

MF: Nową ordynację podatkową rząd może przyjąć we wrześniu br.

powstanie przy Krajowej Informacji Skarbowej. "Chcemy wspomóc samorządy, aby mogły otrzymać pomoc szczególnie w zawiłych sprawach" - dodała Czerwińska.  Według projektu na żądanie gminy specjaliści z KIS pomogą np. w skomplikowanym postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości. Zdaniem

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) do podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

przeciętnie 24%, podczas gdy średnio w UE było to 14%)" - podaje NIK.  Nowe inicjatywy podjęte przed 2016 r. (wprowadzona w Ordynacji podatkowej w 2015 r. koncepcja elektronicznej kontroli ksiąg podatkowych za pomocą jednolitego pliku kontrolnego na żądanie organów podatkowych, prace nad

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

skarbowymi, naczelnik urzędu skarbowego miał możliwości odmowy jego rejestracji jako podatnika VAT" - czytamy także.  W projektowanych przepisach przewidziano dwa szczególne rozwiązania, mechanizm blokady rachunku na żądanie szefa KAS, a także odmowę rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu

KSF: Banki deklarują, że będą stosować ujemne stawki LIBOR

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) – Komitet Stabilności Finansowej  (KSF) przyjął deklaracje banków dotyczącą stosowania ujemnych stawek LIBOR. Banki nie widzą też konieczności żądania dodatkowych zabezpieczeń kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, podano w komunikacie KSF

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

. Podwyższenie czynszu przez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości nie będzie oznaczało zawarcia nowej umowy. Podobnie jest w przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej w przypadku śmierci najemcy. Inne mieszkanie i kryterium metrażu To nie koniec zmian. Na żądanie

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

podatnika VAT" - czytamy także.  W projektowanych przepisach przewidziano dwa szczególne rozwiązania, mechanizm blokady rachunku na żądanie szefa KAS, a także odmowę rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu, podano dalej

Przegląd prasy

stworzy w tym roku nowoczesną spółkę obrotu --KRD: Zaległości branży beauty na koniec marca wynosiły 37,7 mln zł --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 37,17 mln zł --Ultimate Games ma umowę na port i wydanie dwóch gier CreativeForge Games --Zarząd The Farm 51 sprzeda

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

posiłków na wynos stosować pięcio- czy też ośmioprocentowy VAT, między lokalami gastronomicznymi a fiskusem trwał wieloletni spór, który zaczął się jeszcze w 2011 r. Skarbówka uznawała, że dania na wynos nie są gotowym towarem, ale usługą związaną z wyżywieniem, i żądała ośmioprocentowego VAT-u. Konflikt

Przegląd informacji ze spółek

Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z komunikatu Comarchu. Komisja

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

2017 r., zbywca będzie uprawniony do żądania od Altus AT zapłaty kary umownej w wysokości 2 mln zł oraz do wypowiedzenia umowy SPA" - podano także w komunikacie. Umowa SPA przewiduje, że jej obydwie strony są uprawnione do żądania zapłaty kary umownej w wysokości do 4 mln zł w przypadku

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie KNF. Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. Komisja podała w komunikacie, że ustalenia dokonane w ramach działań nadzorczych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wykazały, że mogą występować istotne

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

-inwestycyjnym. Tego samego dnia z upoważnienia KNF, Urząd skierował do Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot żądania zawieszenia obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez GetBack. Zawieszenie weszło w życie 17 kwietnia 2018 r. i nadal obowiązuje. NIK zauważa, że dopiero po

Przegląd informacji ze spółek

(ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 19 listopada, w związku z planowanym na 8 listopada zawarciem ugody w ramach postępowania pojednawczego, podała spółka. Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 52,9 mln zł w sierpniu 2019 r. i były wyższe o 14% w skali roku

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Sejm będzie głosował nad senackimi poprawkami do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych w piątek, 19 lipca, a po ich przyjęciu akt prawny zostanie przekazany do podpisu prezydenta, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i

"DGP": Klienci przeciw J.W. Construction

, jakie wpłacili na mocy klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach przedwstępnych nabycia nieruchomości. W sumie walczą o 335 tysięcy złotych (żądania wynoszą od 5 do 30 tys. zł). Klauzule dają deweloperowi prawo do waloryzacji ceny mieszkania na podstawie wielu wskaźników makroekonomicznych

Odwołane wesela, remonty, zajęcia na siłowni. Jak odzyskać pieniądze za niewykonane usługi?

1. Śluby i wesela Urzędy stanu cywilnego różnie pochodzą do udzielania ślubów w czasie pandemii koronawirusa. Niektóre odwołują zaplanowane uroczystości i przenoszą je na drugą połowę roku, w innych śluby są udzielane, ale z zachowaniem szczególnych względów bezpieczeństwa, takich jak rygory

Przegląd informacji ze spółek

Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (ERM), podała spółka. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami

Łatwiej zablokujesz wróżkę. Ministerstwo Cyfryzacji cywilizuje SMS-y premium

furtkę do nadużyć dla nieuczciwych firm. Dlatego proponuje, że w sytuacji, gdy abonent nie określi żadnego progu, domyślna będzie kwota 35 zł. Po przekroczeniu progu abonent zostanie o tym poinformowany, a numery premium zablokowane. „Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP), - poszerzenie o osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie Szefa KAS i naczelnika urzędu celno

Telefon z niespodzianką. Kupił aparat za 2,5 tys. zł. Plus mu go zablokował. To może spotkać i ciebie

. Oszukanych mamy dwóch - sieć i nabywcę. Sami sprawcy policji się nie boją. Trzeba im udowodnić, że działali z zamiarem oszukania nabywcy. A oni tłumaczą, że wpadli w kłopoty finansowe, a raty chcieli spłacać. Kupujący może iść do sądu z żądaniem zwrotu ceny oraz rekompensaty za poniesione szkody. Taki proces

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 16 XI o zmianach w RN na wniosek Enei

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) – Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka, w związku z żądaniem Enea Wytwarzanie, zwołało na 16 listopada br. nadzwyczajnie walne zgromadzenie spółki celem dokonania zmian w radzie nadzorczej i ustalenia zasad wynagrodzenia jej członków, podała spółka. &Prime

Sielewicz z Coface: W Polsce będzie coraz więcej pracowników z Azji

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Rosnące niedobory kadrowe w wyniku niekorzystnych zmian demograficznych oraz obniżenia wieku emerytalnego doprowadzą do dalszego wzrostu popytu na pracowników z zagranicy, a kurczące się zasoby kadrowe wśród pracowników z Ukrainy oraz ich rosnące żądania

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;tarcza 3.0"] opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD) Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

niewywiązującego się z umowy, wystarczy sądowe nadanie takiemu żądaniu klauzuli wykonalności. To umożliwia działanie komornikowi. Podwodne drony z Krakowa na podbój mórz i oceanów Rozliczenia z fiskusem W Polsce za wynajmowanie mieszkań uczciwie rozlicza się z fiskusem około 700 tys. osób. Możemy to robić jako

Sagan: Przedsiębiorcom doskwierają przepisy dot. dokumentacji cen transferowych

sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy spowoduje konieczność jej sporządzania również za następny. Dotychczas, podmioty zobowiązane były jedynie do przedłożenia dokumentacji w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem przez organ podatkowy. Z obserwacji Sagan Consulting