żądania zapłaty

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Urzędy skarbowe przez błąd w systemie Twój e-PIT wysłały do emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku. Przerażeni emeryci płacili, bo fiskus zagroził naliczeniem odsetek karnych

Bank żąda spłaty kredytu i składek ubezpieczeniowych od zmarłego klienta

syna, w którym żąda spłaty kredytu i zapłaty składki z tytułu ubezpieczenia na życie - denerwują się czytelnicy. Uzyskanie wiążącej informacji przez telefon okazało się niemożliwe, bank nie wysłał też do czytelników żadnej informacji pisemnej, na podstawie której mogliby podjąć jakiekolwiek działania

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

wykonawcy Na podstawie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonawca robót ma wobec zamawiającego prawo do: zgłaszania żądania przedstawienia stosownej gwarancji zapłaty należnych roszczeń, wstrzymania się od wykonywania robót objętych umową jeżeli zamawiający nie przedstawi w wyznaczonym

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

podstawie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonawca robót ma wobec zamawiającego prawo do: -zgłaszania żądania przedstawienia stosownej gwarancji zapłaty należnych roszczeń, -wstrzymania się od wykonywania robót objętych umową jeżeli zamawiający nie przedstawi w wyznaczonym terminie

Druga pizza gratis kosztuje... jeden grosz

oferty są rzetelne i nie wprowadzają w błąd. Przy tak sformułowanej reklamie nawet ostrożny konsument mógł bowiem dać się wprowadzić w błąd i podjąć decyzję o zakupie pizzy, licząc na to, że kolejna pizza będzie darmowa". W odpowiedzi na to pismo Dominium Pizza stwierdziła, że... wcale nie żądała

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę kontraktu

ZUS wycofał żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu

13 listopada 2019 roku otrzymał od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od ZUS o cofnięciu ww. żądania zapłaty" - czytamy w komunikacie.  W ub. tygodniu Comarch poinformował, że zawarł ugodę z ZUS w ramach postępowania pojednawczego dotyczącego

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

odsetkami, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez PE-PKH łącznej kwoty 29 009 189,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem:  - odszkodowania (na łączną kwotę 1 576 475,44 zł) z tytułu niewykonania przez PE

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację stacji 220/110 kV Konin

Pełnomocnicy A. Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty min. 60 mln zł

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne. „Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego

Polkomtel wypowiedział umowę Huawei Polska dot. wdrożenia systemu inform.

, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia oświadczenia, jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Jednocześnie Polkomtel poinformował Huawei, iż niespełnienie powyższych

CD Projekt porozumiał się z Andrzejem Sapkowskim

mln zł. Z treści wezwania wynikało, że autor oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką. W ocenie spółki, żądania były bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier

Bioton ma ugodę z Harbin Gloria Pharmaceuticals ws. umowy dystrybucji w Chinach

, spółka zrzeka się z wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych działań, roszczeń, żądań o dowolnym charakterze wynikających z UDD lub z nią związanych. Jeśli Gloria nie wywiąże się w pełni ze swojego zobowiązania wynikającego z WLI, WLI rozwiązuje się i staje się bezskuteczne, a spółce nadal przysługiwać

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji

Idea Leasing przesunęła termin zapłaty pozostałej części ceny za Getin Leasing

dzień 31 października 2016 r. Strony postanowiły wówczas, że w przypadku zgłoszenia przez Idea Leasing żądania obniżenia ceny ze względu na wystąpienie określonych w umowie ryzyk, bądź wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w umowie, przed dniem zapłaty

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. "Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się: a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

. Brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji, upoważniającego PPL do żądania natychmiastowego wykupu obligacji, podano również. 15 października ub. r. PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

podstawie umowy świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017r. zawartej między emitentem a Lartiq. W pierwszej kolejności emitent wywodzi żądanie zwrotu ww. kwoty jako świadczenia nienależnego , opartego w szczególności na twierdzeniu o nieważności umowy, ewentualnie na podstawie

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu o zapłatę 16,3 mln zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych. "Żądanie pozwu wzajemnego obejmuje roszczenie w wysokości 13 516 629,86 zł

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD) Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości 1,5%: (I

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

bezzasadne. "Wartość przedmiotu sporu w pozwie PKP SA wynosi 6 695 823,63 zł. Przedmiotem pozwu jest żądanie przez powoda od emitenta zapłaty kwoty 3 891 500,00 zł tytułem części kary umownej za odstąpienie od umowy oraz kwoty 2 804 323,63 zł tytułem roszczeń odszkodowawczych powoda dotyczących zmian

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki. Sąd Apelacyjny oddalił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., którym udzielono zabezpieczenia w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez spółkę zależną na rzecz powoda łącznej kwoty 232 878 578,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Pytanie Wykonawca wyłoniony w przetargu na wykonanie robót budowlanych wystąpił do zamawiającego po podpisaniu umowy z żądaniem o dostarczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Powołał się na art. 6491-6495 kodeksu cywilnego. Czy wskazane przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

, ich zasadność oraz weryfikuje wysokość żądania wskazaną przez zamawiającego w wezwaniu i ewentualnego jego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe" - czytamy  dalej. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla

Spółki z grupy Polenergia domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

. Amon oraz Talia wchodzą w skład grupy kapitałowej Polenergia. "Przedmiotem pozwu wniesionego przez Amon i Talia jest żądanie zapłaty przez emitenta odszkodowania: - na rzecz Amon w kwocie 47 556 025,51 zł,  - na rzecz Talia w kwocie 31 299 182,52 zł, oraz żądanie ustalenia odpowiedzialności

Mercor otrzymał wezwanie do zapłaty kary w wys. 20 mln zł od Assa Abloy

;25 sierpnia 2017 r. wpłynęło do emitenta - od Assa Abloy Doors, wezwanie z dnia 23 sierpnia 2017 r. do zapłaty kary umownej w wysokości: 20 000 000,00 zł - w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Wezwania" - czytamy w komunikacie. Assa Abloy wystosowała również do Mercora żądanie

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

żądania wypłaty z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 r., poprzez dokonanie przez spółkę na własny koszt i ryzyko przeprojektowania, układu podawania paliwa do kotła, a następnie odnośnie tak przeprojektowanego układu wykona prace montażowo-budowlane, poprzedzone ewentualnym

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

; – czytamy dalej. Strony postanowiły ponadto, że w przypadku zgłoszenia przez Idea Leasing żądania obniżenia ceny ze względu na wystąpienie określonych w umowie ryzyk, bądź wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w umowie, przed dniem zapłaty pozostałej

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 r. pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą strony, podano. Dodatkowo sąd uznał żądanie zapłaty odszkodowania za niewykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za usprawiedliwione co do zasady, przy czym nie

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy" o kwotę ok. 12,5 mln zł, wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, podała spółka. W piśmie zawarto również informację, że brak realizacji wskazanych powyżej żądań może skutkować podjęciem przez kontrahenta działań związanych ze

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

dzierżawy do kwoty 3 600 000 zł" - czytamy dalej. Spółka może wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Na początku października Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

objętych ugodą, w tym w szczególności roszczeń związanych z oświadczeniami ZUS, przy czym zrzeczenie nie dotyczy roszczeń ZUS wynikających z wykonywania umowy w części obowiązującej; - postanowienie, że ZUS wycofa złożone w banku żądanie wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy" - czytamy w

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji; 3. obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone; 4. jeżeli emisja obligacji nastąpi do

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

będzie pomniejszana o każdorazową wypłatę w ramach wynagrodzenia na rzecz Orlen Projekt. Przedmiotowe żądanie zawiera również wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 11 131 300,3 zł (stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac budowlanych w ramach Inwestycji Future i objętych fakturami

Mostostal Warszawa wygrał w sądzie i ma otrzymać 33,77 mln zł od ZUO

potwierdził, że na dzień zaspokojenia z gwarancji, nie istniały żadne roszczenia, które uprawniałyby ZUO do żądania zapłaty. Pozwany nie wykazał aby przysługiwało mu jakiekolwiek roszczenie, w tym regresowe, które mógłby zaspokoić z gwarancji" - czytamy także.  Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny

Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako 'nieuczciwą walkę konkurencyjną'

umownej z tego tytułu [...] jest bezpodstawne. Należy podkreślić, że formułując żądanie o zapłatę kary umownej, Assa Abloy nie wykazała w jakikolwiek sposób, aby Mercor w istocie podjęła działania sprzeczne z zakazem działalności konkurencyjnej w okresie jego obowiązywania. Podniesione zarzuty mają

Pękanino Wind Invest pozwał Tauron o 28,5 mln zł odszkodowania

wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 201,6 mln zł, podał Tauron. "Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa

CD Projekt 'na chwilę obecną' nie widzi przesłanek do zawiązania rezerw

Andrzeja Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł.   W ocenie spółki, żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do

Dekpol ma umowę na generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości Linowiec

. pisemnego potwierdzenia zaakceptowania przez inwestora ww. inwestycji sposobu i warunków wykonania robót przez spółkę umowa ulega rozwiązaniu bez prawa żądania przez którąkolwiek ze stron zapłaty kar umownych, jak i odstępnego" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy w odniesieniu do skonsolidowanych

Konsorcjum Comarchu zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Comarch (lider konsorcjum), Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe i Eurosystem zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii, podał Comarch. "Zgodnie z zawartą ugodą, Tauron zweryfikował żądanie

Minezit SE żąda od PKP Cargo odkupu pozostałych 20% udziałów AWT za 27 mln euro

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Minezit SE (MSE) skorzystało z posiadanego uprawnieniem do żądania odkupu przez PKP Cargo całości posiadanych wciąż przez MSE 20% udziałów Advanced World Transport B.V. (AWT), podało PKP Cargo. "Zgodnie z treścią przesłanego pisma, MSE skorzystało z

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

, brak precyzji eksperci Konferencji widzą w tym, że zaproponowany przepis jednoznacznie nie określa, co znaczy uporczywa egzekucja. – Po drugie, przyjmując założenie o możliwości karania za żądanie zwrotu długu, to żądanie realizacji innych roszczeń, w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

zobowiązała się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w wysokości 11 306 123,37 zł oraz do cofnięcia żądania wypłaty środków z gwarancji bankowej o numerze 2096/2010/FIN wystawionej przez Société Generale S.A. oddział w Polsce na zlecenie Mostostal w związku z umową" - czytamy w komunikacie

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

Koninie (PSE), +8,5 mln zł - rozwiązanie rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy w części stanowiącej nadwyżkę posiadanych rezerw nad kwotą gwarancji bankowej wypłaconej przez PKO BP na żądanie i na rzecz spółki Tauron Ciepło, -4,3 mln zł - odpisy wartości zapasów, -1,3 mln zł - korekty

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

roku. Wszystkie inne zaległości powstałe po dniu 20 marca zostały rozterminowane do 30 września 2020 r. i określone zostały warunki ich spłaty po tej dacie. Umowa zawiera szereg standardowych warunków dotyczących zobowiązań wierzycieli, jak m.in., zakaz żądania spłaty istniejącego zadłużenia

Gorzyca Wind Invest pozwał Tauron o zapłatę 39,7 mln zł odszkodowania

wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 465,9 mln zł, podał Tauron. "Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

wpływać na poziom budżetów powyższych kontraktów; - (+8,5) mln zł - rozwiązanie rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy w części stanowiącej nadwyżkę posiadanych rezerw nad kwotą gwarancji bankowej wypłaconej przez PKO BP S.A. na żądanie i na rzecz spółki Tauron Ciepło, - (-4,3) mln zł

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

umów kredytowych w CHF; 4. Bankowi nie przysługuje uprawnienia do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej. "Śledząc coraz częściej pojawiające się doniesienia o próbach nacisku przez banki na

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

zależną Tauron - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa (PKH) z Amon oraz Talia. Wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez spółki wynosi ponad 343 mln zł. "Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47 556 025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

zabezpieczeń. "Zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%.  Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

uznaje je za bezskuteczne. Wobec powyższego brak jest również podstaw do obciążenia wykonawcy karą umowną, jak również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez zamawiającego w treści odstąpienia okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez wykonawcę były

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

. Jest to odpowiedzialność szczególna, bo nie wynika z więzów rodzinnych, lecz z samego faktu zamieszkiwania z najemcą pod jednym dachem. Właściciel lokalu może żądać spłaty zadłużenia od każdej dorosłej osoby, która mieszka wspólnie z najemcą. Żądanie zapłaty przedawnia się po upływie trzech lat od dnia

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

., działania podjęte przez ZUS stanowią istotne naruszenie warunków umowy i prawa, w związku z tym Konsorcjum wezwie ZUS do respektowania jej zapisów i jest gotowe do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Zarząd Comarch S.A. stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do żądania przez ZUS

Grupa CI Games otrzyma 2,3 mln USD od Bandai w ramach pozasądowej ugody

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - CI Games i jej spółka zależna CI Games USA, Inc., zawarły wraz z Bandai Namco Games America, Inc. pozasądową umowę ugody, dotyczącej żądania zapłaty przez Bandai na rzecz CI Games USA, Inc. odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy (term sheet) ze

Jeden brat jest milionerem, drugi ma ogromne długi. Należy im się taki sam zachowek

Spadkobierca powinien wypłacić zachowek na żądanie uprawnionego. Jeśli odmówi, można się domagać zapłaty przed sądem cywilnym. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem pięciu lat od otwarcia testamentu.

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

ułatwienia przy przetargach. "Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach

Spółka Impela chce ustalenia minimum 168 mln zł wynagrodzenia za SDE dla MS

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Impel Security Polska (ISP) - spółka zależna Impela - złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości, którego przedmiotem jest żądanie dokonania przez sąd zmiany warunków wynagrodzenia

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

(przedterminowym) wykupem: 100 000 000 zł; 3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 9 listopada 2018 r.; 4. Dzień wcześniejszego wykupu 18 listopada 2018 r." - czytamy w komunikacie. "Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie

ING BSK żąda od JSW wcześniejszego wykupu obligacji

Obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD, podała JSW. Bank wskazał w żądaniu jako datę wcześniejszego wykupu 21 września br. "Zgodnie z warunkami Programu, wcześniejszy wykup powinien nastąpić przez zapłatę wskazanych wyżej kwot nominalnych obligacji, powiększonych o kwoty odsetek liczonych do

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku wobec 17 mld zł straty rok wcześniej, podał

Spółka in.ventus wniosła pozew przeciw Tauronowi na łączną kwotę ok. 48 mln euro

powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł), podał Tauron. Według spółki, wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń. "Przedmiotowym

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

, narzuconych specrozporządzeniami. W przypadku cen i marż narzuconych przepisami wydanymi na podstawie delegacji zawartej w tzw. tarczy antykryzysowej samo żądanie zapłaty ich w wysokości wyższej niż ustalona jako maksymalna jest deliktem. Za jego popełnienie grozi kara

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. "Zgodnie z nowymi regulacjami, zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%. Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności

Amica kupuje prawo do marki Fagor, opłata licencyjna to min. 1 mln euro rocznie

spółce przysługuje prawo do wystąpienia z żądaniem rejestracji oznaczenia "Fagor" jako znaku towarowego na innych terytoriach wskazanych przez Amikę. "Zakres licencji obejmuje duży sprzęt AGD, tj. w szczególności piekarniki do zabudowy, płyty do zabudowy, kuchnie wolnostojące, okapy

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

skonsolidowanym grupy Polimeksu-Mostostalu za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Cena konwersji jest równa cenie nominalnej akcji, podano także. "Warunki emisji obligacji przewidują przypadki żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji mi.in: (i) zwłoką z wykonaniem w terminie, w całości lub

Energa Kogeneracja żąda od Mostostalu Warszawa kwoty ponad 22,5 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał żądania zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

następujących zasadach: 1) Redan i Concordia mają prawo żądania, aby druga strona sprzedała posiadane przez nią akcje TXM w przypadku, gdy pierwsza strona ma zamiar sprzedać swoje akcje (prawo pociągnięcia drag-along); prawo to działa w sytuacji, gdy potencjalny nabywca zaoferuje cenę sprzedaży każdej akcji

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

jednak opóźniało się, a zleceniodawca zgłaszał żądania poprawek, od których uzależniał wypłatę wynagrodzenia. E zalegał z płatnościami panu D. Ten wysłał kilka monitów i wezwań do zapłaty, po czym skierował sprawę do sądu. Spotkawszy się na sali sądowej strony zdecydowały się na mediację. Pan E

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

zapłat opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy które, w ocenie spółki, odpowiadają stawkom rynkowym, wskazano. Spółka i ww. jej jednostki zależne zobowiązały się nadto do złożenia bankom na ich odrębne żądanie i w terminie określonym w umowie oświadczeń dot. podania się egzekucji z formie aktu

Eurocent wykupi przedterminowo obligacje serii C o wartości nominalnej 3 mln zł

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Eurocent podjął uchwałę w przedmiocie wykonania opcji wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji na okaziciela serii C, tj. 3 tys. szt., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Obligacje zostaną wykupione przed dniem

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

wystawiam faktury. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o VAT - podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Jeśli zakupy robi konsument, fakturę wystawia się na jego żądanie. Po akcji skarbówki Bestcena w części aukcji zaczęła umieszczać informację, że wystawia fakturę VAT, a w części

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

Dyrekcja. Swoje stanowisko opublikowała w związku ze złożeniem przez Impresa Pizzarotti i Salini Impregilio pozakontraktowych żądań na łącznie 1,215 mld zł w ramach waloryzacji. "GDDKiA nie godzi się na realizację bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów na rzecz wykonawców. Strona publiczna nie

Wielton kupi 100% udziałów Lawrence David, producenta naczep z Wielkiej Brytanii

EBITDA grupy Lawrence David za lata finansowe 2019 – 2022 w wysokości 10 mln GBP. "Zgodnie z umową sprzedającemu przysługuje opcja put, w ramach której w przypadku zaistnienia określonych w umowie przesłanek spółka będzie zobowiązana do nabycia, na żądanie sprzedającego pozostałych 25

Mercor: Assa Abloy nie przedstawiła nam żadnych merytorycznych zarzutów

wezwanie do zapłaty kary umownej w wys. 20 mln zł od Assa Abloy w związku z naruszeniem klauzuli umowy (z 6 września 2013 r.) dotyczącej zakazu działalności konkurencji po jej ustaniu. Mercor podał, że uważa wezwanie za bezpodstawne. Assa Abloy wystosowała również do Mercora żądanie zapłaty kary umownej

Konsorcjum Torpolu złożyło pozew o zapłatę 48 mln zł przez PKP PLK, Łódź i PKP

prawnego 'konsorcjum' oraz związanych z tym trudności z ustaleniem odpowiednich udziałów w wierzytelnościach i zobowiązaniach współkonsorcjantów, w ocenie konsorcjum uzasadnione było przyjęcie także wariantowego żądania pozwu, uwzględniającego po stronie członków konsorcjum również jednolity charakter

EuroRating obniżył rating Deutsche Bank Polska do BB+, perspektywa negatywna

aktualizacyjnymi oraz karami i kosztami prawnymi, które bank ponosi w ostatnich kwartałach. Sytuację w tym zakresie może dodatkowo pogorszyć żądanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości zapłaty przez Deutsche Bank AG kary w wysokości 14 mld USD, związanej ze sprzedażą przez bank przed 2008 r. toksycznych

KRD/ZPF: Opóźnienia w płatnościach generują 6,3% wszystkich kosztów w firmie

. To nie tylko psuje wizerunek firm, ale też sprawia, że tracą one kontrakty, dostają krótsze terminy płatności lub klienci żądają od nich zapłaty gotówką. Gdy skala tego przełożenia rośnie, w obszarze opóźnionych należności powstanie efekt kuli śnieżnej, podano także. Zatory finansowe to niejedyna

BOŚ planuje przedterminowy wykup obligacji o wart. 100 mln zł na 28 lutego br.

wcześniejszym (przedterminowym) wykupem: 100 000 000 zł   3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 20 lutego 2017 r. 4. Dzień wcześniejszego wykupu 28 lutego 2017 roku" - czytamy w komunikacie. "Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi w dniu

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary umownej wraz

Exact Systems z grupy Work Service ma warunkową umowę kupna spółki w Portugalii

zawieszających do dnia 6 marca 2017 r., podano również. "Umowa przewiduje trzyletni, ograniczony terytorialnie zakaz konkurencji, w przypadku naruszenia którego Exact Systems ma prawo żądania od sprzedających zapłaty kary umownej. Exact Systems przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania

PKP Cargo chce rozliczyć opcję sprzedaży 20% udziałów AWT realizując projekt JV

tej spółki, podano także. Strony zobowiązały się do zawarcia do dnia 20 czerwca 2017 r. porozumienia, w którym zostaną określone zasady realizacji projektu, podsumowano. Na początku maja Minezit SE skorzystało z posiadanego uprawnienia do żądania odkupu przez PKP Cargo całości posiadanych wciąż

Wasko odesłało do GITD bez akceptacji notę obciążeniową na 51,7 mln zł

, żądanie zapłaty wyżej wymienionej kary umownej jest oczywiście bezzasadne" - napisano w komunikacie. Zarząd Wasko uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną i w jego ocenie brak jest podstaw do obciążenia spółki karą umowną z tytułu nie dochowania minimalnego gwarantowanego poziomu sprawności

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

2012 roku maksymalna kwota gwarancji wynosiła 152 479 275,28 zł i zgodnie z umową Zurich może jako gwarant wystąpić do PBG oraz Hydrobudowy jako dłużników solidarnych z żądaniem zapłaty pełnej kwoty gwarancji, w chwili wezwania przez beneficjenta (NCS) do jej realizacji" - czytamy w komunikacie

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

2017 r., zbywca będzie uprawniony do żądania od Altus AT zapłaty kary umownej w wysokości 2 mln zł oraz do wypowiedzenia umowy SPA" - podano także w komunikacie. Umowa SPA przewiduje, że jej obydwie strony są uprawnione do żądania zapłaty kary umownej w wysokości do 4 mln zł w przypadku

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

żądaniem, powinna je uzasadnić. Tymczasem firma nie umiała wytłumaczyć, jak naliczyła odsetki, które potroiły dług mężczyzny. Sąd potwierdził też, że dług się przedawnił. Bank wypowiedział umowę już w 2005 r., a firma windykacyjna z pozwem o zapłatę wystąpiła dopiero w 2018 r. Wraz z przedawnieniem

Brexit groźniejszy od cięć zasiłków

mocno samodzielnymi graczami. Wybór jest prosty - albo bronić dotychczasowych zasad zasiłków dla polskich emigrantów, albo ustąpić Cameronowi i tym samym pomóc mu w wygraniu rychłego referendum za pozostaniem Londynu w Unii. Cięcia zasiłków to najpopularniejsze żądanie Camerona wobec UE i bez ustępstw w

Przegląd informacji ze spółek

terenie województwa śląskiego, podał bank. Linia kredytowa pochodzi ze środków WFOŚiGW, a jej wyróżnikiem jest dotacja w wysokości 20% udzielonego kredytu. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali 6 osób w sprawie o charakterze korupcyjnym, dotyczącej żądania 40 mln zł i powoływania

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

wypoczynkowego nabytego przez pracownika w bieżącym roku kalendarzowym". - To oznaczało, że jak ktoś miał 26 dni bieżącego urlopu, to pracodawca mógłby go wysłać na 13 dni urlopu wedle swojego uznania, bez respektowania oczekiwań pracownika. Jedyne ograniczenie dotyczyłoby urlopu na żądanie, którego

Przegląd prasy

% --LPP ukończyło nowy biurowiec w Krakowie, z biurami projektowymi House i Mohito --Przychody TIM wzrosły wstępnie o 11,1% r/r do 67,45 mln zł w kwietniu --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł --GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku

Przegląd informacje ze spółek

rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, podała spółka w prospekcie. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus z powodu okoliczności

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

decyzję w ostatniej instancji. Zatem jeśli podatnik odwołał się od decyzji kontrolerów do dyrektora izby administracji skarbowej, to do tego dyrektora należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Wniosek o wznowienie postępowania powinien zawierać treść żądania. W tym przypadku koniecznie trzeba

W miejskiej dżungli wśród hulajnóg i rowerów. Możesz domagać się odszkodowania po potrąceniu

rowerzysta będzie również uprawniony do żądania wypłaty zadośćuczynienia za ból i cierpienie, które wiąże się z samym wypadkiem i procesem dochodzenia do zdrowia i sprawności. W razie śmierci rowerzysty w wypadku z udziałem samochodu jego bliskim należy się odszkodowanie za stratę członka rodziny. Każdy

Przegląd informacji ze spółek

poza Polskę. Niedawno rozszerzył współpracę z Meizu o rynek portugalski i pracuje nad otwarciem kolejnych 2-3 rynków w najbliższych miesiącach, poinformował ISBnews prezes Arkadiusz Wilusz. PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz

Przegląd prasy

-Bull miał łącznie 10 mln pobrań swoich gier w marcu --Play sfinalizował dodatkową linię kredytową wysokości do 1,2 mld zł --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł --Morawiecki: Jutro plan zmian w obowiązujących obostrzeniach w związku z COVID --Novatek Green

Arcus wezwał Energę-Operator do zapłaty ponad 174 mln zł

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Arcus wezwał do zapłaty przez Energa-Operator łącznej kwoty 174,11 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Arcus, poinformowała spółka. Przedmiotem wezwania jest również żądanie zaprzestania nieuprawnionych działań i zaniechań Energa-Operator

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

obejmuje kwotę 24,2 mln zł (powiększoną o należne odsetki), której zapłaty emitent żąda od Wood tytułem (1) wynagrodzenia za roboty podstawowe (2) wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz (3) odszkodowania za wydłużenie okresu realizacji umowy, podano także. "Wezwanie na arbitraż stanowi element