żądania natychmiastowego

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 37,17 mln zł

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 37 173 400 zł. Żądania złożyły: - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - posiadający 57 782

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 23,44 mln zł

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 23 437 300 zł. Żądania złożyły: 1) Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

. Brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji, upoważniającego PPL do żądania natychmiastowego wykupu obligacji, podano również. 15 października ub. r. PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem

GetBack: K. Kąkolewski odwołany z funkcji prezesa, K.W. Maynard czasowo p.o.

(GPW) poinformowała dziś, że zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).  GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W

mBank żąda od Sygnity wykupu obligacji na 7,5 mln zł w ciągu 11 dni

. Jednocześnie Sygnity wyjaśniało wówczas, że mBank jako przedstawiciel obligatariusza posiadającego 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, poinformował o zamiarze przedstawienia w ciągu najbliższych dni żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji w związku z naruszeniem przez emitenta

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

podstawie umowy świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017r. zawartej między emitentem a Lartiq. W pierwszej kolejności emitent wywodzi żądanie zwrotu ww. kwoty jako świadczenia nienależnego , opartego w szczególności na twierdzeniu o nieważności umowy, ewentualnie na podstawie

Trigon TFI: Rozwiązanie umów z GetBack o zarządzanie portfelami jest skuteczne

komentarzu. "Nie mamy wątpliwości, że rozwiązanie tych umów jest skuteczne i tak jak wskazaliśmy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack. Oświadczenia o wypowiedzeniu wskazały GetBack na szereg naruszeń, które nie zostały przez GetBack usunięte mimo żądań ze strony Towarzystwa. W

KBC TFI zażądał od Sygnity wykupu obligacji na 6,8 mln zł

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zażądało od Sygnity wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,8 mln zł, poinformowała spółka. "Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji wynika z naruszenia przez emitenta wskaźników finansowych

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

np. 2 tys. zł, to nie znaczy, że rodzic, który ma przyznaną opiekę, może tyle żądać od byłego partnera. Przy podziale kosztów większa kwota jest nakładana na rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Sądy zaliczają do kosztów alimentacyjnych także osobiste zaangażowanie rodzica oraz jego czas poświęcony

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku wobec 17 mld zł straty rok wcześniej, podał

Przegląd informacji ze spółek

;Aircraft Carrier Survival", "House Flipper City", "Phantom Doctrine" oraz "Hard West" wynosi 415 tys. graczy, podała spółka. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G1, H1 i I1 złożone przez Millennium Fundusz Inwestycyjny

Przegląd informacji ze spółek

jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 37 173 400 zł. Ultimate Games zawarło z CreativeForge Games umowę na port i wydanie gier

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody banku. Naruszenie zobowiązań spółki wskazanych w umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz odszkodowaniem" - czytamy dalej. 11 stycznia PCC Rokita informowało, że zamierza pozyskać

Fitch obniżył rating GetBacku do RD z B-

Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. Później Komisja podała, że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji

GetBack: Wartość niewykupionych obligacji to 88,26 mln zł wg stanu na 25 IV

Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. Później Komisja podała, że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji

S&P umieścił ratingi GetBack na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

. GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack najpierw na dzień 16 kwietnia, a następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku

KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez GO TFI

redukcja żądań wykupu wynikająca ze złego zarządzania płynnością aktywów subGO Fund Wierzytelności, wymieniła KNF. Komisja podała także, że ustaliła, iż "GO Fund FIZ w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności naruszył przepisy prawa dotyczące ograniczeń inwestycyjnych

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

skonsolidowanym grupy Polimeksu-Mostostalu za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Cena konwersji jest równa cenie nominalnej akcji, podano także. "Warunki emisji obligacji przewidują przypadki żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji mi.in: (i) zwłoką z wykonaniem w terminie, w całości lub

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

sądem (np. w sytuacji zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej). "Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Zdaniem prezesa

Konrad Kąkolewski przekazał wyjaśnienia do UKNF dot. rozmów z PFR i PKO BP

Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła dziś obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

, narzuconych specrozporządzeniami. W przypadku cen i marż narzuconych przepisami wydanymi na podstawie delegacji zawartej w tzw. tarczy antykryzysowej samo żądanie zapłaty ich w wysokości wyższej niż ustalona jako maksymalna jest deliktem. Za jego popełnienie grozi kara

Przegląd informacji ze spółek

, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie spadły o 9% r/r do 944 mln zł. OT Logistics dokonał częściowej spłaty kredytów zaciągniętych w mBanku i Banku BNP Paribas w kwocie 15 mln zł, podała spółka. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała

S&P Global Ratings zawiesił rating GetBacku 

kwietnia, a następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo. Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego.  GetBack S.A. jest polską

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

samodzielnie, sąd na żądanie uprawnionego przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego po osiągnięciu 25. roku życia nie będzie dotyczyło dzieci mających orzeczenie niepełnosprawności. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, a część przepisów, w

Fitch obniżył rating GetBack do B-, umieścił na negatywnej liście obserwacyjnej 

następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. (ISBnews)

Zarząd PGNiG podtrzymuje swoją propozycję w sporze ze związkami zawodowymi

komunikacie. Organizacje związkowe nie zgodziły się na tę propozycję. Strony ustaliły, że 2 grudnia br. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, na którym podjęta zostanie ostatnia próba uzyskania porozumienia. Zarząd spółki podkreśla, że nie może spełnić wszystkich żądań protestujących z uwagi na

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

., działania podjęte przez ZUS stanowią istotne naruszenie warunków umowy i prawa, w związku z tym Konsorcjum wezwie ZUS do respektowania jej zapisów i jest gotowe do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Zarząd Comarch S.A. stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do żądania przez ZUS

Przegląd prasy

% --LPP ukończyło nowy biurowiec w Krakowie, z biurami projektowymi House i Mohito --Przychody TIM wzrosły wstępnie o 11,1% r/r do 67,45 mln zł w kwietniu --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł --GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

biologicznego ojca. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości (art. 84 par. 1 kro). Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub domniemanego ojca. Postępowanie zwolnione jest z

Przegląd prasy

Dobrobytu spadł o 2 pkt w IV,realne płace ulegną dalszej redukcji --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł --Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób --ZBP: Klienci złożyli blisko 700 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów --Adam

Przegląd informacji ze spółek

poza Polskę. Niedawno rozszerzył współpracę z Meizu o rynek portugalski i pracuje nad otwarciem kolejnych 2-3 rynków w najbliższych miesiącach, poinformował ISBnews prezes Arkadiusz Wilusz. PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz

Przegląd prasy

-Bull miał łącznie 10 mln pobrań swoich gier w marcu --Play sfinalizował dodatkową linię kredytową wysokości do 1,2 mld zł --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł --Morawiecki: Jutro plan zmian w obowiązujących obostrzeniach w związku z COVID --Novatek Green

Przegląd prasy

stworzy w tym roku nowoczesną spółkę obrotu --KRD: Zaległości branży beauty na koniec marca wynosiły 37,7 mln zł --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 37,17 mln zł --Ultimate Games ma umowę na port i wydanie dwóch gier CreativeForge Games --Zarząd The Farm 51 sprzeda

Przegląd informacji ze spółek

tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus - spółki zależnej Ursusa, podała spółka. Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty

Przegląd prasy

--Intersport Polska miał 49,19 mln zł przychodów w IV kw. r.obr. 2019/2020 --CCC miało wstępnie -136 mln zł EBITDA, 944 mln zł przychodów w I kw. 2020 r. --OT Logistics przeznaczył 15 mln zł na częściową spłatę kredytów --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 23,44 mln zł

Sygnity zyskał ok. 2 tyg. na na wynegocjowanie porozumienia ws. wykupu obligacji

żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji w związku z naruszeniem przez emitenta wskaźników finansowych, przy czym do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia mBank w imieniu ww. obligatariusza zobowiązał się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją

GetBack złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie KNF. Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała 24 kwietnia br., że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i

Łatwiej zablokujesz wróżkę. Ministerstwo Cyfryzacji cywilizuje SMS-y premium

furtkę do nadużyć dla nieuczciwych firm. Dlatego proponuje, że w sytuacji, gdy abonent nie określi żadnego progu, domyślna będzie kwota 35 zł. Po przekroczeniu progu abonent zostanie o tym poinformowany, a numery premium zablokowane. „Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta

Przegląd informacji ze spółek

okres trzech lat, podała spółka. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Agora porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie

Przegląd informacji ze spółek

Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (ERM), podała spółka. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami

GetBack rozpoczął przygotowania do restrukturyzacji

obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie KNF. Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała 24 kwietnia br., że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu

Sygnity ma umowę z obligatariuszami i bankami dot. spłat zadłużenia

terminu jego spłaty, czy też postawienie w stan natychmiastowej wymagalności zadłużenia spółki lub przedterminowe żądanie spłaty roszczenia zwrotnego w związku z wypłatą z danej gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie spółki, w zakresie, w jakim zdarzenia, o których mowa powyżej dotyczą zadłużenia w

EuroRating obniżył rating GetBack do B+, perspektywa negatywna

zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack najpierw na dzień 16 kwietnia, a następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim

Przegląd prasy

. 2300 zł brutto --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 14,7 mln zł --Trakcja PRKiI podjęła działania, które obniżą koszty o ok. 1,8 mln zł na miesiąc --Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars spadła o 12,7% r/r do 645,1 mln zł w marcu --Elektrobudowa rozpoczęła procedurę

Czy czekają nas koszmarne negocjacje

rządem. Dlatego dużo racji mają pracodawcy, obawiając się spirali narastających żądań, licytowania się między samymi związkowcami. A te obawy mają wymierne podstawy. "Każde przedwyborcze porozumienie ze związkami jest znacznie droższe niż to zawierane w spokoju" - ostrzegają. Jak zatem

Francja zechce stawiać nowe meczety z podatku na muzułmańskie jedzenie?

- jak podkreślił - są puste, na meczety. Dodał, że francuska społeczność muzułmańska potrzebuje około 5 tys. budynków. Oczywiście Francja, żeby obłaskawić własnych muzułmanów, mogłaby zamienić niektóre puste kościoły na meczety, ale każde takie żądanie wywołuje natychmiastowy sprzeciw społeczny. W tym

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

podała także, że dane uwzględniają także obligacje wyemitowane przez EGB Investments.  17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji

Nieudany urlop? Organizator nawalił? Możesz żądać odszkodowania. Zobacz, jak reklamować wycieczkę

odstąpienie od umowy i żądanie natychmiastowego powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Gdy wybierzemy to rozwiązanie, organizator nie może żądać od nas zapłaty kary umownej za zerwanie umowy. Reklamacja w trakcie urlopu... Jeśli w trakcie wyjazdu stwierdzimy

Czy obniżenie wieku emerytalnego zakończy się blamażem rządu? Pracownicy ZUS odmawiają pracy

organizacji związkowych”. Nie oznacza to jednak natychmiastowej eskalacji konfliktu. Zakład 30 maja 2017 r. przedstawił swoje merytoryczne stanowisko odnośnie do żądań zgłoszonych w sporze zbiorowym i zaprosił organizacje związkowe na spotkanie mające na celu zakończenie tego sporu. Tym samym dojdzie do

Co zrobić, kiedy chcesz zrezygnować z usługi?

powodów narażamy się na żądanie odszkodowania. Wracając do sprawy klientki - ekspertka radzi, by pomimo zapisów w umowie wypowiedzieć ją i ewentualnie próbować dalszych pisemnych negocjacji, można również zwrócić się o pomoc do miejskiego rzecznika praw konsumentów. Ostatecznie można, jeśli nie mamy czasu

Francja i Niemcy żądają śledztwa w sprawie spekulacji swapami

Financial Times . Francja i Niemcy żądają natychmiastowego śledztwa i wyjaśnienia roli spekulacji swapami CDS i ich wpływu na rynek obligacji skarbowych państw unijnych. Żądanie to przedstawiły w liście wysłanym w środę do szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa. Alternatywą do zakazu obrotu

Wakacje z biurem podróży? Uważaj na te pułapki!

poniesionych świadczeń. A jeśli hotel będzie obskurną norą? Pełni entuzjazmu przyjeżdżamy na miejsce... a tam okazuje się, że zakwaterowano nas w innym hotelu niż ten, który wybraliśmy! W takim przypadku mamy dwie możliwości - albo zostajemy i żądamy odszkodowania, albo domagamy się natychmiastowego powrotu do

FAQ: Masz kredyt hipoteczny we frankach. Czego może zażądać od ciebie bank?

dotyczącego wartości nieruchomości na koszt kredytobiorcy. Jeśli bank nie wpisał do umowy precyzyjnych przesłanek, które uprawniają go do żądania takiego dokumentu, możesz się nie zgodzić. Obciążanie kredytobiorców dodatkowymi kosztami związanymi z wykonywaniem umowy musi być wyraźnie opisane w umowie, tu nie

Jak Polacy będą uciekać przed abonamentem RTV

telewizji cyfrowej? W Sejmie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński tłumaczył to mętnie: "Istnieją już w tej chwili w przestrzeni publicznej zarzuty, że np. nie dotyczy to korzystania z wideo na żądanie czy nie obejmuje naziemnej telewizji cyfrowej. Ustawa często musi być dostosowana do

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii T, U, W i Z na żądanie obligatariuszy nie jest sytuacją nadzwyczajną ani podstawą do jakiegokolwiek niepokoju, podała spółka. Łączna wartość obligacji serii T, U, W i Z wynosi 40 mln zł, a Murapol jest finansowo przygotowany na realizację uprawnień obligatariuszy, podano także

Przegląd prasy

, podała spółka. Jednocześnie zaznaczono, że Tauron ma porozumienia zabezpieczające przed ryzykiem żądania wcześniejszego wykupu obligacji, posiada środki pieniężne na wykup obligacji, a jego sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna.  --Famur ma umowę z JSC ArcelorMittal Temirtauna na

Kredyt indeksowany, denominowany w CHF, "odfrankowienie"... Co trzeba wiedzieć po wyroku TSUE

w świetle polskiego prawa umowa może bez nich nadal obowiązywać. Jeśli nie, sąd stwierdza jej nieważność. To oznacza, że konsument może żądać zwrotu wszystkiego, co zapłacił na rzecz banku, musi jednak liczyć się z tym, że bank będzie żądał zwrotu wypłaconej mu  kwoty. Jeżeli uzna, że umowa

Poczta chciała wstrzymania wykonywania umów z PGP. Sąd: Unieważnienie niemożliwe. ''Nie ma zwrotki od... Poczty Polskiej''

sądu - skargą na rozstrzygnięcie KIO. Zażądała także wstrzymania wykonywania umów zawartych przez PGP ze Skarbem Państwa na doręczanie korespondencji sądowej i prokuratorskiej. Sąd oddalił to żądanie. Poczta sama sobie winna? Nie ma zwrotki Sąd stwierdził też, że unieważnienie umów jest niemożliwe

Przegląd informacji ze spółek

zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Ubezpieczenie turystyczne: Złodziej musi cię jeszcze pobić

przyjęli, chwilę pomyśleli, po czym odpowiedzieli, że odszkodowania nie wypłacą, gdyż warunki ubezpieczenia jako zdarzenie uprawniające do żądania odszkodowania definiują rabunek, a nie zwykłą kradzież. Ubezpieczenie turystyczne kieszonkowca nie obejmuje Jak wiadomo, najpopularniejszym sposobem okradania

Nie oddają pieniędzy miesiącami. Tłumaczą się: "bo reklamację trzeba rozpatrywać rzetelnie".

otrzymam zwrot pieniędzy za niezrealizowane zamówienie (SCH/25903) z dnia 22.10 br.? Przypominam, że 1 maila z żądaniem zwrotu pieniędzy wysłałam już 5.11, jednak do tej pory pieniądze na moim koncie nie pojawiły się. 14-dniowy termin zwrotu już minął, w związku z czym proszę o natychmiastowy zwrot

Czy nadejdą ciężkie czasy dla giełdowych spekulantów? Clinton chce poważnych zmian

długo, nie pochodzi z krótkoterminowych zysków. Amerykański biznes powinien zerwać z tyranią raportów kwartalnych - powiedziała Hillary Clinton w miniony piątek, prezentując swój najnowszy pomysł zmian w systemie podatkowym. Natychmiastowe zyski są złe Zdaniem kandydatki na urząd prezydenta USA

PayPal: E-booki czyta 34% Polaków średnio 1-3 razy tygodniowo

ogląda wideo na YouTube (83%), wykorzystując w tym celu komputer (81%) albo smartfon (51%). Inne popularne serwisy to Google Pay (50%) lub wideo na żądanie od operatora sieci kablowej lub satelitarnej (38%)" - czytamy także.  Według danych z badania, wśród ulubionych muzycznych kategorii

Związki z KWK Brzeszcze żądają wstrzymania procedury sprzedaży kopalni

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Związki zawodowe działające w KWK Brzeszcze sprzeciwiają się zbyciu kopalni prywatnemu inwestorowi i żądają natychmiastowego wstrzymania procedury sprzedaży kopalni, wynika z pisma wysłanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Związki powołują się na

Bank podnosi prowizję? Nie musisz oddawać laptopa

zgadza się na zmiany, może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat związanych z zaprzestaniem korzystania z usług banku. Jeśli nie złożył na piśmie oświadczenia o odstąpieniu, uznaje się, że zaakceptował zmiany i wyraził zgodę na stosowanie nowych zasad czy

Przegląd informacji ze spółek

Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2. Sąd zasądził wypłacenie spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane

Przegląd informacji ze spółek

otwartym biurowcu D48 w Warszawie, poinformowała spółka. To 47 baza wynajmu aut 4Mobility na terenie Warszawy i jednocześnie pierwsza o charakterze stacji ładowania. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek

Przegląd prasy

umowę przedwstępną zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, wraz z własnością budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości, za 4,2 mln zł, podała Wikana. --Murapol deklaruje, że realizowany przez niego przedterminowy wykup obligacji serii T, U, W i Z na żądanie

TIR-y rozjadą polskie drogi? KE pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości

dróg publicznych w kraju - ok. 400 tys. km, z czego ponad 100 tys. km stanowią drogi gruntowe" - podkreśliło MIB. Resort dodał, że natychmiastowe spełnienie żądań KE oznaczałoby wpuszczenie ciężkich ciężarówek na drogi, które nie są do tego przygotowane. A za remonty zniszczonych przez to dróg

Płaca minimalna - wszystko, co warto wiedzieć

podejmie pracownik (kontynuuje pracę czy odchodzi z zakładu), wynagrodzenie nie przepada, ponieważ podlega szczególnej ochronie. Miejscem rozstrzygania sporów między pracownikiem a pracodawcą jest sąd pracy. Tam też pracownik może złożyć pozew z żądaniem wypłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami

W jakich sytuacjach zdecydować się na odstąpienie lub wypowiedzenie umowy?

zwłokę (wraz z żądaniem wykonania umowy w pozostałym zakresie), odstąpić co do całej reszty niespełnionego świadczenia lub zrzec się prawa do odstąpienia i poczekać na spełnienie świadczenia.Jak zostało to już wskazane, odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero z chwilą bezskutecznego upływu terminu

Przegląd prasy

na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  --Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Celon Pharma odnotowała 25,62 mln zł zysku

Abonament RTV. Wszystko, co trzeba wiedzieć w kilku prostych punktach

nie poda danych osobowych Poczcie. Dlaczego nowelizacja nic nie mówi o naziemnej telewizji cyfrowej? Gliński w Sejmie tłumaczył to mętnie: "Istnieją już w tej chwili w przestrzeni publicznej zarzuty, że np. nie dotyczy to korzystania z wideo na żądanie czy nie obejmuje naziemnej telewizji

Przegląd prasy

wyższymi cenami węgla --Dojścia nie do 6,8%, ale chociaż do 6% PKB na ochronę zdrowia żądają w postulatach złożonych w sobotę w Kancelarii Premiera protestujący rezydenci --Listopadowe zmiany w rządzie zapowiedział w piątek na spotkaniu z posłami PiS prezes Jarosław Kaczyński; wg gazety, mogą one

Kiedy grozi utrata dopłaty w "Rodzinie na swoim"?

mobilność pracowników, ogranicza ją. Każdy, kto wynajmuje lokal kupiony w "Rodzinie na swoim", musi się bowiem liczyć z utratą dopłat do kredytu, a nawet z żądaniem jego natychmiastowej spłaty. Ministerstwo ripostuje, że żaden przepis nie zabrania wynajmowania mieszkania kupionego na kredyt, w

Za lichwiarskie pożyczki nawet na 5 lat do więzienia. Koniec "bezkarności cwaniaków"?

(...) żąda od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego z tytułu udzielenia świadczenia, o łącznej wartości przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". W ocenie resortu zmiana spowoduje, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o cofnięciu żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł, wynika z komunikatu Comarchu. Źródło: ISBnews 7Levels: Zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka

Polska Izba Ubezpieczeń: Nie ma zmowy cenowej na rynku polis OC. Branża krytykuje pomysł regulacji cen

Od tygodnia posłowie opozycji apelują o ustawową regulację cen ubezpieczeń OC dla kierowców. Żądają natychmiastowej interwencji premier Beaty Szydło w sprawie cen polis. - Jeżeli jakaś usługa jest obowiązkowa dla obywateli, to państwo powinno mieć wpływ na cenę i jakość tej usługi, by interesy

 Przegląd prasy

Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Calatrava Capital, Hyperion, MNI, Lark.pl, PC Guard i Wilbo z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów za I półrocze 2017 r. w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja. --Ronson Development

"Przeklejałem całą noc". Nowa ustawa o związkach zawodowych skłóci wszystkich?

organizacji, które mają swoich przedstawicieli w RDS, spotkają się w tej sprawie w piątek. Na razie nie chcą ujawniać, czy doszli do porozumienia pomiędzy swoimi stowarzyszeniami i czy mają wspólną wersję. Ale Baczewski już zapowiada, że nie zgadza się z żądaniami związków, aby osoby na umowach

Tramwaj zwany zadłużeniem. Czy MPK powinno reklamować chwilówki?

nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka". - Wystosowaliśmy list, w którym żądamy od kierownictwa MPK natychmiastowego usunięcia z pojazdów spółki reklam lichwiarzy. Oczekujemy również, że zakaz reklamy lichwy znajdzie się w regulaminie udostępniania

Mimo podwyżek cen polis OC ubezpieczyciele wciąż zaniżają odszkodowania

opozycji. Apelowali o ustawową regulację cen ubezpieczeń OC dla kierowców i żądali natychmiastowej interwencji premier Beaty Szydło w sprawie cen polis. Skąd te podwyżki? Przez lata towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedawały polisy OC po cenach dumpingowych, a Polacy płacili najmniej spośród wszystkich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło:ISBnews Comarch: Otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z komunikatu Comarchu

MWW: Spółka zarządzana przez FinCrea TFI sprzedała działkę za 56 mln zł

pieniężną oraz cofnęła - z rygorem natychmiastowej wykonalności - zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wykonywanie przez nią działalności, polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. "Wniosek o uchylenie decyzji w całości oraz o ponowne rozpatrzenie sprawy i

Kiedy usługodawca może zmienić umowę?

informując o jej warunkach, złamał prawo i nakazał natychmiastowe usunięcie skutków swoich działań. Zdaniem Urzędu konsument, zawierając umowę na określony czas, ma prawo do jej realizacji na niezmiennych warunkach do końca jej obowiązywania. Nie akceptujesz, wypowiadasz To jeden z najgłośniejszych w

PZU będzie się tłumaczyło w Sejmie z podwyżek OC? Nowy pomysł posłów

(Nowoczesna) Sławomir Nitras (PO) i Agnieszka Pomaska (PO) - apelują o ustawową regulację cen ubezpieczeń OC dla kierowców. Żądają natychmiastowej interwencji premier Beaty Szydło w sprawie cen polis. W odpowiedzi usłyszeli, że... to wina poprzedniego rządu PO-PSL. - Ta podwyżka jest wynikiem działań

Drożejące polisy OC to nie wymysły ubezpieczycieli

(Kukiz'15), Grzegorz Furgo (Nowoczesna), Sławomir Nitras (PO) i Agnieszka Pomaska (PO) żądają natychmiastowej interwencji premier Beaty Szydło w sprawie cen polis. I ich uregulowania. - Jeżeli jakaś usługa jest obowiązkowa dla obywateli, to państwo powinno mieć wpływ na cenę i jakość tej usługi, by

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

, odłączenie kablówki, rozwiązanie umów z operatorami. Należy też wypisać zmarłego ze spółdzielni mieszkaniowej, bo to zmniejszy opłaty za czynsz, czasami też za wywóz śmieci. Zdarza się, że do drzwi spadkobierców puka także sąsiad lub znajomy zmarłego spadkodawcy z żądaniem zwrotu pieniędzy, które przed

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji. 5. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji, umowy z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

Kolej przeciąga strunę. Utrudnienia do końca wakacji

celu natychmiastowego wyeliminowania opóźnień na tej trasie". Nie on jeden. - Pani prezydent interweniowała już w PKP. Wysłała również list, w którym żąda zapewnienia godziwych warunków podróżowania na trasie Łódź - Warszawa oraz stworzenia sensownej siatki połączeń - mówi Marcin Masłowski

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

-Targówek (skarbówki nie obowiązuje rejonizacja, dlatego raz kontroluje mnie Bydgoszcz, raz Toruń, a w końcu Warszawa, gdzie mieszkam) wydał w grudniu 2018 r. klauzulę o natychmiastowej wymagalności kwot VAT określonych w nieostatecznej decyzji – w sumie 2,8 mln zł. Znów odwołałem się od tej decyzji

Więcej władzy dla ABW

rządowi na początku kwietnia i mam nadzieję - po debacie parlamentarnej - przyjęty w maju tego roku. Jednak według naszych rozmówców prace nad ustawą ciągle trwają. Wczoraj dorzucono nowe zapisy: + natychmiastowe wydalanie cudzoziemców podejrzanych o terroryzm; + bez zezwolenia sądu szef ABW lub SKW

Warszawa oddaje parki byłym właścicielom. Przejmą je deweloperzy?

. Teoretycznie każdy, kto w odpowiednim terminie złożył wniosek, mógł odzyskać nieruchomość, jeśli nie została wykorzystana na cele publiczne. W praktyce standardem były odmowy. Teraz spadkobiercy dawnych właścicieli lub wyspecjalizowani kupcy roszczeń ponawiają żądania o zwrot majątku. Od lat 90. miasto zwraca

Przegląd informacji ze spółek

zakłada w najbliższych latach rozwój organiczny i poprzez akwizycje - w pierwszej kolejności chce przejąć w ramach integracji pionowej producenta wyrobów gumowych z czystego granulatu gumowego, poinformował ISBnews prezes Maciej Jasiewicz. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie