żąda zapłaty

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Urzędy skarbowe przez błąd w systemie Twój e-PIT wysłały do emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku. Przerażeni emeryci płacili, bo fiskus zagroził naliczeniem odsetek karnych

Bank żąda spłaty kredytu i składek ubezpieczeniowych od zmarłego klienta

syna, w którym żąda spłaty kredytu i zapłaty składki z tytułu ubezpieczenia na życie - denerwują się czytelnicy. Uzyskanie wiążącej informacji przez telefon okazało się niemożliwe, bank nie wysłał też do czytelników żadnej informacji pisemnej, na podstawie której mogliby podjąć jakiekolwiek działania

Druga pizza gratis kosztuje... jeden grosz

oferty są rzetelne i nie wprowadzają w błąd. Przy tak sformułowanej reklamie nawet ostrożny konsument mógł bowiem dać się wprowadzić w błąd i podjąć decyzję o zakupie pizzy, licząc na to, że kolejna pizza będzie darmowa". W odpowiedzi na to pismo Dominium Pizza stwierdziła, że... wcale nie żądała

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

odsetkami, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez PE-PKH łącznej kwoty 29 009 189,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem:  - odszkodowania (na łączną kwotę 1 576 475,44 zł) z tytułu niewykonania przez PE

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. "Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się: a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze

Bioton ma ugodę z Harbin Gloria Pharmaceuticals ws. umowy dystrybucji w Chinach

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Bioton zawarł z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd oraz SciGen PTE.Ltd. wiążący list intencyjny, na podstawie którego Harbin Gloria Pharmaceuticals zobowiązany do zapłaty Biotonowi kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację stacji 220/110 kV Konin

CD Projekt porozumiał się z Andrzejem Sapkowskim

mln zł. Z treści wezwania wynikało, że autor oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką. W ocenie spółki, żądania były bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier

Polkomtel wypowiedział umowę Huawei Polska dot. wdrożenia systemu inform.

, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia oświadczenia, jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Jednocześnie Polkomtel poinformował Huawei, iż niespełnienie powyższych

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę kontraktu

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozew o zapłatę przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych)  kwoty 49 200 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 czerwca 2018 r

Pełnomocnicy A. Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty min. 60 mln zł

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne. „Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego

ZUS wycofał żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu

13 listopada 2019 roku otrzymał od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od ZUS o cofnięciu ww. żądania zapłaty" - czytamy w komunikacie.  W ub. tygodniu Comarch poinformował, że zawarł ugodę z ZUS w ramach postępowania pojednawczego dotyczącego

Idea Leasing przesunęła termin zapłaty pozostałej części ceny za Getin Leasing

dzień 31 października 2016 r. Strony postanowiły wówczas, że w przypadku zgłoszenia przez Idea Leasing żądania obniżenia ceny ze względu na wystąpienie określonych w umowie ryzyk, bądź wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w umowie, przed dniem zapłaty

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

. Brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji, upoważniającego PPL do żądania natychmiastowego wykupu obligacji, podano również. 15 października ub. r. PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu o zapłatę 16,3 mln zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych. "Żądanie pozwu wzajemnego obejmuje roszczenie w wysokości 13 516 629,86 zł

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Skarb Państwa - 2 Regionalna Baza Logistyczna - wezwał Qumak do zapłaty kary umownej w kwocie 3,13 mln zł z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z 21.11.2016 r., której przedmiotem było zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie operacyjne

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

bezzasadne. "Wartość przedmiotu sporu w pozwie PKP SA wynosi 6 695 823,63 zł. Przedmiotem pozwu jest żądanie przez powoda od emitenta zapłaty kwoty 3 891 500,00 zł tytułem części kary umownej za odstąpienie od umowy oraz kwoty 2 804 323,63 zł tytułem roszczeń odszkodowawczych powoda dotyczących zmian

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Pytanie Wykonawca wyłoniony w przetargu na wykonanie robót budowlanych wystąpił do zamawiającego po podpisaniu umowy z żądaniem o dostarczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Powołał się na art. 6491-6495 kodeksu cywilnego. Czy wskazane przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji

Mercor otrzymał wezwanie do zapłaty kary w wys. 20 mln zł od Assa Abloy

;25 sierpnia 2017 r. wpłynęło do emitenta - od Assa Abloy Doors, wezwanie z dnia 23 sierpnia 2017 r. do zapłaty kary umownej w wysokości: 20 000 000,00 zł - w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Wezwania" - czytamy w komunikacie. Assa Abloy wystosowała również do Mercora żądanie

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez spółkę zależną na rzecz powoda łącznej kwoty 232 878 578,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

: (1) poprzez zapłatę przez spółkę na rzecz Tauron Ciepło kwoty ok. 12,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, (2) ewentualnie w sytuacji, w której roszczenie Tauron Ciepło zostałoby zaspokojone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez realizację

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD) Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości 1,5%: (I

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

będzie pomniejszana o każdorazową wypłatę w ramach wynagrodzenia na rzecz Orlen Projekt. Przedmiotowe żądanie zawiera również wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 11 131 300,3 zł (stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac budowlanych w ramach Inwestycji Future i objętych fakturami

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy" o kwotę ok. 12,5 mln zł, wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, podała spółka. W piśmie zawarto również informację, że brak realizacji wskazanych powyżej żądań może skutkować podjęciem przez kontrahenta działań związanych ze

Spółki z grupy Polenergia domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez firmę Amon i Talia, które żądają zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie ponad 78,8 mln zł, oraz za szkody, które mogą powstać w przyszłości w kwocie 265,22 mln zł, podała spółka

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki. Sąd Apelacyjny oddalił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., którym udzielono zabezpieczenia w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 r. pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą strony, podano. Dodatkowo sąd uznał żądanie zapłaty odszkodowania za niewykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za usprawiedliwione co do zasady, przy czym nie

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

;Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, dzierżawcy złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

; – czytamy dalej. Strony postanowiły ponadto, że w przypadku zgłoszenia przez Idea Leasing żądania obniżenia ceny ze względu na wystąpienie określonych w umowie ryzyk, bądź wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w umowie, przed dniem zapłaty pozostałej

Konsorcjum Comarchu zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Comarch (lider konsorcjum), Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe i Eurosystem zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii, podał Comarch. "Zgodnie z zawartą ugodą, Tauron zweryfikował żądanie

Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako 'nieuczciwą walkę konkurencyjną'

umownej z tego tytułu [...] jest bezpodstawne. Należy podkreślić, że formułując żądanie o zapłatę kary umownej, Assa Abloy nie wykazała w jakikolwiek sposób, aby Mercor w istocie podjęła działania sprzeczne z zakazem działalności konkurencyjnej w okresie jego obowiązywania. Podniesione zarzuty mają

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

szczególności roszczeń związanych z oświadczeniami ZUS, przy czym zrzeczenie nie obejmuje roszczeń Comarch o zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług objętych umową w części nieobjętej oświadczeniami ZUS; - zrzeczenie się przez ZUS roszczeń w stosunku do Comarch wynikających z okoliczności spornych

KRD/ZPF: Opóźnienia w płatnościach generują 6,3% wszystkich kosztów w firmie

. To nie tylko psuje wizerunek firm, ale też sprawia, że tracą one kontrakty, dostają krótsze terminy płatności lub klienci żądają od nich zapłaty gotówką. Gdy skala tego przełożenia rośnie, w obszarze opóźnionych należności powstanie efekt kuli śnieżnej, podano także. Zatory finansowe to niejedyna

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary umownej wraz

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

uznaniowość prawa była dotąd przyczyną bezkarności lichwiarzy" - wskazało MS.  Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do  5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

. Jest to odpowiedzialność szczególna, bo nie wynika z więzów rodzinnych, lecz z samego faktu zamieszkiwania z najemcą pod jednym dachem. Właściciel lokalu może żądać spłaty zadłużenia od każdej dorosłej osoby, która mieszka wspólnie z najemcą. Żądanie zapłaty przedawnia się po upływie trzech lat od dnia

CD Projekt 'na chwilę obecną' nie widzi przesłanek do zawiązania rezerw

Andrzeja Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł.   W ocenie spółki, żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji; 3. obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone; 4. jeżeli emisja obligacji nastąpi do

Minezit SE żąda od PKP Cargo odkupu pozostałych 20% udziałów AWT za 27 mln euro

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Minezit SE (MSE) skorzystało z posiadanego uprawnieniem do żądania odkupu przez PKP Cargo całości posiadanych wciąż przez MSE 20% udziałów Advanced World Transport B.V. (AWT), podało PKP Cargo. "Zgodnie z treścią przesłanego pisma, MSE skorzystało z

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

obejmuje kwotę 24,2 mln zł (powiększoną o należne odsetki), której zapłaty emitent żąda od Wood tytułem (1) wynagrodzenia za roboty podstawowe (2) wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz (3) odszkodowania za wydłużenie okresu realizacji umowy, podano także. "Wezwanie na arbitraż stanowi element

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

konsorcjum do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, tj. do zapłaty kwoty 24 203 300,4 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia ZUS" - czytamy także. "W opinii zarządu Comarch S.A. nie zaistniały przesłanki do odstąpienia od jakiejkolwiek części umowy lub

Dekpol ma umowę na generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości Linowiec

. pisemnego potwierdzenia zaakceptowania przez inwestora ww. inwestycji sposobu i warunków wykonania robót przez spółkę umowa ulega rozwiązaniu bez prawa żądania przez którąkolwiek ze stron zapłaty kar umownych, jak i odstępnego" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy w odniesieniu do skonsolidowanych

Mostostal Warszawa wygrał w sądzie i ma otrzymać 33,77 mln zł od ZUO

potwierdził, że na dzień zaspokojenia z gwarancji, nie istniały żadne roszczenia, które uprawniałyby ZUO do żądania zapłaty. Pozwany nie wykazał aby przysługiwało mu jakiekolwiek roszczenie, w tym regresowe, które mógłby zaspokoić z gwarancji" - czytamy także.  Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny

Jeden brat jest milionerem, drugi ma ogromne długi. Należy im się taki sam zachowek

Spadkobierca powinien wypłacić zachowek na żądanie uprawnionego. Jeśli odmówi, można się domagać zapłaty przed sądem cywilnym. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem pięciu lat od otwarcia testamentu.

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

należności. Zdaniem UOKiK firma stosowała przymus i presję, wysyłając wielokrotnie wiadomości SMS i wydzwaniając od świtu do nocy do dłużników. Kontaktowała się też z sąsiadami dłużnika i jego rodziną. Spółka zlecała komornikowi sądowemu przesyłanie dłużnikom wezwań do zapłaty, mimo że nie toczyło się żadne

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

zobowiązała się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w wysokości 11 306 123,37 zł oraz do cofnięcia żądania wypłaty środków z gwarancji bankowej o numerze 2096/2010/FIN wystawionej przez Société Generale S.A. oddział w Polsce na zlecenie Mostostal w związku z umową" - czytamy w komunikacie

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

Koninie (PSE), +8,5 mln zł - rozwiązanie rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy w części stanowiącej nadwyżkę posiadanych rezerw nad kwotą gwarancji bankowej wypłaconej przez PKO BP na żądanie i na rzecz spółki Tauron Ciepło, -4,3 mln zł - odpisy wartości zapasów, -1,3 mln zł - korekty

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

postanowiły utrzymać w mocy wcześniejsze uzgodnienia zawarte w porozumieniu z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące odroczenia płatności z tytułu spłaty ujemnych sald, zapłaty odsetek oraz prowizji i innych opłat oraz wszelkich innych kwot, które stały lub staną się wymagalne lub płatne w okresie do 30 czerwca 2020

Pękanino Wind Invest pozwał Tauron o 28,5 mln zł odszkodowania

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Pękanino Wind Invest złożył pozew przeciwko Tauronowi Polska Energia o zapłatę odszkodowania w kwocie 28,5 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o

UOKiK nałożył kary finansowe na firmy windykacyjne GetBack i Vex

jakiego przedsiębiorcy, jaki był termin spłaty. W związku z tym konsument mógł nie wiedzieć, czy rzeczywiście jest dłużnikiem, a jeżeli tak, to ile jest winien wierzycielowi pieniędzy" - czytamy w komunikacie. Spółka zlecała też komornikowi sądowemu przesyłanie dłużnikom wezwań do zapłaty, mimo że

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

wpływać na poziom budżetów powyższych kontraktów; - (+8,5) mln zł - rozwiązanie rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy w części stanowiącej nadwyżkę posiadanych rezerw nad kwotą gwarancji bankowej wypłaconej przez PKO BP S.A. na żądanie i na rzecz spółki Tauron Ciepło, - (-4,3) mln zł

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ponadto

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

pożyczki, będzie żądał od niej zapłaty kosztów pozaodsetkowych co najmniej dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub będzie żądał zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie wyższej niż maksymalna. Przyjmując te zasady, Polska dołączy do krajów, które bezwzględnie i skutecznie walczą z lichwą

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa

Gorzyca Wind Invest pozwał Tauron o zapłatę 39,7 mln zł odszkodowania

Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Gorzyca Wind Invest złożył pozew przeciwko Tauronowi Polska Energia o zapłatę odszkodowania w kwocie 39,7 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o

KRD: 38% małych firm pożycza na bieżącą działalność z powodu opóźnień płatności

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Najczęstsze powody korzystania przez mikro, małe i średnie firmy z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności to: kontrahenci płacący po terminie płatności (38%), długie terminy zapłaty w danej branży (37,3%), uwarunkowania branżowe, jak np. konieczność

Qumak złożył w sądzie pozew o zapłatę przez IMiGW i KZGW kwoty 29,59 mln zł

przystąpienia do odbioru przedmiotu ww. umowy, tj. wykonanego systemu ISOK. Wobec odmowy, spółka wszczęła procedurę złożenia do depozytu sądowego wykonanego systemu ISOK oraz żąda od zamawiającego zapłaty wynagrodzenia" – czytamy w komunikacie. W połowie sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza (KIO

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

zależną Tauron - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa (PKH) z Amon oraz Talia. Wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez spółki wynosi ponad 343 mln zł. "Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47 556 025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu

Grupa CI Games otrzyma 2,3 mln USD od Bandai w ramach pozasądowej ugody

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - CI Games i jej spółka zależna CI Games USA, Inc., zawarły wraz z Bandai Namco Games America, Inc. pozasądową umowę ugody, dotyczącej żądania zapłaty przez Bandai na rzecz CI Games USA, Inc. odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy (term sheet) ze

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

, narzuconych specrozporządzeniami. W przypadku cen i marż narzuconych przepisami wydanymi na podstawie delegacji zawartej w tzw. tarczy antykryzysowej samo żądanie zapłaty ich w wysokości wyższej niż ustalona jako maksymalna jest deliktem. Za jego popełnienie grozi kara

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

ułatwienia przy przetargach. "Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

(przedterminowym) wykupem: 100 000 000 zł; 3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 9 listopada 2018 r.; 4. Dzień wcześniejszego wykupu 18 listopada 2018 r." - czytamy w komunikacie. "Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie

Wasko odesłało do GITD bez akceptacji notę obciążeniową na 51,7 mln zł

, żądanie zapłaty wyżej wymienionej kary umownej jest oczywiście bezzasadne" - napisano w komunikacie. Zarząd Wasko uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną i w jego ocenie brak jest podstaw do obciążenia spółki karą umowną z tytułu nie dochowania minimalnego gwarantowanego poziomu sprawności

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

np. 2 tys. zł, to nie znaczy, że rodzic, który ma przyznaną opiekę, może tyle żądać od byłego partnera. Przy podziale kosztów większa kwota jest nakładana na rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Sądy zaliczają do kosztów alimentacyjnych także osobiste zaangażowanie rodzica oraz jego czas poświęcony

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

zmian jest skrócenie terminów płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub innymi podmiotami objętymi zakresem działania ustawy. Podmioty publiczne będą musiały uregulować swoje należności w 30 dni, wyjątek przewidziano dla instytucji leczniczych, które będą miały 60 dni na zapłatę. W

Kolejne 2 wyroki w sporze o Tigera między FoodCare a Dariuszem Michalczewskim

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał spółce FoodCare zapłatę na rzecz Fundacji Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse" 4,5 mln zł. oraz oddalił wniosek FoodCare o umorzenie postępowania, poinformowała Fundacja. Z kolei Sąd Apelacyjny uwzględnił odwołanie

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

żądaniem, powinna je uzasadnić. Tymczasem firma nie umiała wytłumaczyć, jak naliczyła odsetki, które potroiły dług mężczyzny. Sąd potwierdził też, że dług się przedawnił. Bank wypowiedział umowę już w 2005 r., a firma windykacyjna z pozwem o zapłatę wystąpiła dopiero w 2018 r. Wraz z przedawnieniem

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

jednak opóźniało się, a zleceniodawca zgłaszał żądania poprawek, od których uzależniał wypłatę wynagrodzenia. E zalegał z płatnościami panu D. Ten wysłał kilka monitów i wezwań do zapłaty, po czym skierował sprawę do sądu. Spotkawszy się na sali sądowej strony zdecydowały się na mediację. Pan E

Z dłużnikiem przed sądem. Jak odzyskać swoje pieniądze?

Nieopłacone faktury to zmora zwłaszcza małych przedsiębiorstw. Brak pieniędzy za jedno czy dwa większe zlecenia może oznaczać dla firmy poważne kłopoty. Wielu małych przedsiębiorców co prawda przesyła wezwania do zapłaty, ale to wszystko. Nie zwracają się do sądów, bo boją się kosztów i

Energa Kogeneracja żąda od Mostostalu Warszawa kwoty ponad 22,5 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał żądania zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w

Amica kupuje prawo do marki Fagor, opłata licencyjna to min. 1 mln euro rocznie

spółce przysługuje prawo do wystąpienia z żądaniem rejestracji oznaczenia "Fagor" jako znaku towarowego na innych terytoriach wskazanych przez Amikę. "Zakres licencji obejmuje duży sprzęt AGD, tj. w szczególności piekarniki do zabudowy, płyty do zabudowy, kuchnie wolnostojące, okapy

Wielton kupi 100% udziałów Lawrence David, producenta naczep z Wielkiej Brytanii

etapach, tj. nabycie 75% udziałów za łączną cenę 26 mln GBP (ze skutkiem na dzień 1 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny do końca IX 2018 r., lecz nie później niż ze skutkiem na dzień 31 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny po 1 X 2018 r.) oraz nabycie pozostałych 25% udziałów w modelu earn-out po zakończeniu

Mercor: Assa Abloy nie przedstawiła nam żadnych merytorycznych zarzutów

wezwanie do zapłaty kary umownej w wys. 20 mln zł od Assa Abloy w związku z naruszeniem klauzuli umowy (z 6 września 2013 r.) dotyczącej zakazu działalności konkurencji po jej ustaniu. Mercor podał, że uważa wezwanie za bezpodstawne. Assa Abloy wystosowała również do Mercora żądanie zapłaty kary umownej

Spółka Impela chce ustalenia minimum 168 mln zł wynagrodzenia za SDE dla MS

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Impel Security Polska (ISP) - spółka zależna Impela - złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości, którego przedmiotem jest żądanie dokonania przez sąd zmiany warunków wynagrodzenia

Przegląd informacji ze spółek

przyszłość" wydłużył do 100 dni okres zapłaty należności dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych umową dystrybutorską, podała Grupa Lotos. Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podał bank. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

sklepu, nagle odkryli, że cena, którą zapłacili, jest w rzeczywistości kaucją. Dlaczego kaucją? To tłumaczy doradca podatkowy Przemysław Hinc. - Samo uiszczenie kaucji nie stanowi zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie stanowi podstawy opodatkowania &ndash

ING BSK żąda od JSW wcześniejszego wykupu obligacji

Obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD, podała JSW. Bank wskazał w żądaniu jako datę wcześniejszego wykupu 21 września br. "Zgodnie z warunkami Programu, wcześniejszy wykup powinien nastąpić przez zapłatę wskazanych wyżej kwot nominalnych obligacji, powiększonych o kwoty odsetek liczonych do

Spółka in.ventus wniosła pozew przeciw Tauronowi na łączną kwotę ok. 48 mln euro

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu o zapłatę tytułem odszkodowania 12 286 229,70 euro (tj. 53 587 619,46 zł) oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą

Kontrahent nie zapłacił? To nie koniec świata...

wskazać, z czego wynika obowiązek zapłaty. Czyli opisać, za co żądamy zwrotu pieniędzy, powołując się przy tym np. na numer wystawionej faktury; precyzyjnie określić kwotę zadłużenia - liczbowo i słownie. Do kwoty można doliczyć odsetki - ale od dnia następnego po upływie terminu płatności. Można w tym

Przegląd informacji ze spółek

obiektów mostowych w Norwegii w ramach projektu E18 Varodd Bru, za 50 mln NOK netto (23 mln zł netto), wynika z komunikatu. Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty 1,15 mln euro od Credit Agricole Bank Polska oraz do zapłaty 8,99 mln zł od PKO Banku Polskiego, podała spółka. Wezwanie do zapłaty 8,99

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

zapłat opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy które, w ocenie spółki, odpowiadają stawkom rynkowym, wskazano. Spółka i ww. jej jednostki zależne zobowiązały się nadto do złożenia bankom na ich odrębne żądanie i w terminie określonym w umowie oświadczeń dot. podania się egzekucji z formie aktu

Konsorcjum Torpolu złożyło pozew o zapłatę 48 mln zł przez PKP PLK, Łódź i PKP

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Torpol, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercororaz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe, Miasto Łódź

PKP Cargo chce rozliczyć opcję sprzedaży 20% udziałów AWT realizując projekt JV

tej spółki, podano także. Strony zobowiązały się do zawarcia do dnia 20 czerwca 2017 r. porozumienia, w którym zostaną określone zasady realizacji projektu, podsumowano. Na początku maja Minezit SE skorzystało z posiadanego uprawnienia do żądania odkupu przez PKP Cargo całości posiadanych wciąż

Eurocent wykupi przedterminowo obligacje serii C o wartości nominalnej 3 mln zł

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Eurocent podjął uchwałę w przedmiocie wykonania opcji wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji na okaziciela serii C, tj. 3 tys. szt., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Obligacje zostaną wykupione przed dniem

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

dzień marca, czerwca, września oraz grudnia. Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 31 lipca 2022 r. lub w pierwszym dniu roboczym po takim dniu, podano także. "Środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na zapłatę przez emitenta na rzecz TFS i BTK prowizji za zmianę warunków

Arcus wezwał Energę-Operator do zapłaty ponad 174 mln zł

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Arcus wezwał do zapłaty przez Energa-Operator łącznej kwoty 174,11 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Arcus, poinformowała spółka. Przedmiotem wezwania jest również żądanie zaprzestania nieuprawnionych działań i zaniechań Energa-Operator

Żarłoczny licznik. Ekspert pomaga konsumentom

, dwa, trzy zera. I został wymieniony, ale mężczyzna 1,5 tys. zł za "pobraną" energię już wcześniej - zanim wada wyszła na jaw - zapłacił. I pyta, co ma zrobić, skoro firma energetyczna zwleka z rozpatrzeniem jego reklamacji. - Kluczowe jest tutaj, czy w momencie zapłaty oznajmił pan, że

W miejskiej dżungli wśród hulajnóg i rowerów. Możesz domagać się odszkodowania po potrąceniu

pieniędzy z ubezpieczenia, a rowerzysta nie kwapi się do dobrowolnego pokrycia kosztów naprawy, pozostaje skierowanie przeciwko niemu pozwu o zapłatę. Poszkodowani rowerzyści Warto pamiętać, że w bardzo wielu wypadkach z udziałem rowerzystów poszkodowani są właśnie oni, a sprawcami są w przeważającej części

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

następujących zasadach: 1) Redan i Concordia mają prawo żądania, aby druga strona sprzedała posiadane przez nią akcje TXM w przypadku, gdy pierwsza strona ma zamiar sprzedać swoje akcje (prawo pociągnięcia drag-along); prawo to działa w sytuacji, gdy potencjalny nabywca zaoferuje cenę sprzedaży każdej akcji

Przegląd prasy

prawdopodobnie w marcu Parkiet --Od początku lutego rosną obroty na GPW, odpowiadają za to głównie inwestorzy zagraniczni --Prezes PGG: Nie stać nas na podwyżki, jakich żądają związkowcy --Aktualizacja strategii PGNiG ma obejmować m.in. plan rozwoju biznesu biogazu i uzyskiwanego z niego biometanu Puls

EuroRating obniżył rating Deutsche Bank Polska do BB+, perspektywa negatywna

aktualizacyjnymi oraz karami i kosztami prawnymi, które bank ponosi w ostatnich kwartałach. Sytuację w tym zakresie może dodatkowo pogorszyć żądanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości zapłaty przez Deutsche Bank AG kary w wysokości 14 mld USD, związanej ze sprzedażą przez bank przed 2008 r. toksycznych

Gigantyczny podatek za garaż. Proponują, by zapłacić także za sąsiadów

... zapłacił podatek za swoje miejsce i wtedy żadna kara mnie nie dotknie. Natomiast dopóki w sumie nie wpłynie żądana kwota, nadal będą przychodziły wezwania do zapłaty całości podatku - opowiada pan Sławomir. - Rozumiemy złożoność i niesprawiedliwość sprawy. Podatnik mógł usłyszeć w urzędzie, że w pierwszej

Kontrola nad wykonywaniem umów

zmian projektowych w przypadku żądań mieszkańców domów jednorodzinnych. Problem polega na tym, że zamawiającym jest gmina, natomiast prace wykonywane są w prywatnych domach, obawiamy się, że każdy z mieszkańców może mieć różne życzenia, co spowoduje zwiększenie naszych kosztów. Wójt ze zrozumiałych

BOŚ planuje przedterminowy wykup obligacji o wart. 100 mln zł na 28 lutego br.

wcześniejszym (przedterminowym) wykupem: 100 000 000 zł   3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 20 lutego 2017 r. 4. Dzień wcześniejszego wykupu 28 lutego 2017 roku" - czytamy w komunikacie. "Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi w dniu