żąda przedstawienia

Magdalena Zadora-Redźko, aplikant radcowski, w latach 2004-2005 pracownik Departamentu Prawnego UZP, obecnie pracownik firmy wykonawczej

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Pytanie: Przypuszczam, że do mojego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą przystąpić wykonawcy zagraniczni. Tak było w poprzednich latach. Czy od wykonawcy zagranicznego również muszę żądać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego? Jeżeli nie wymaga się dokumentów określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to również nie powinno wymagać się tego od podmiotów zagranicznych (§ 4 ust. 1 pkt 1.c i § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Kto może potwierdzać aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

"GP": Banki przekażą urzędnikom dane podatników

Organy kontroli skarbowej będą mogły żądać od banków i SKOK przedstawienia informacji o przepływach na rachunkach, o pożyczkach i kredytach przedsiębiorców - pisze "Gazeta Prawna".

Najlepsze lokaty bankowe w lipcu. Niskie oprocentowanie i obowiązkowe konta

., limitem 10 tys. zł i żądaniem otwarcia konta osobistego, jest kilka. W tej grupie wyróżnia się propozycja Eurobanku , w którym nowy klient po spełnieniu dodatkowych warunków (przelewanie wynagrodzenia na konto, płacenie kartą) może przez pół roku oszczędzać na lokacie ze średnim oprocentowaniem 4,5 proc

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

udostępnianie np. złożonych ofert następuje na podstawie wniosku. Zatem zamawiający ma prawo żądać aby zainteresowany zapoznaniem się z treścią złożonych ofert wykonawca złożył stosowny wniosek. Zapamiętaj W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający ma możliwość w odpowiedzi na złożony wniosek wyznaczyć

Referencje w orzecznictwie KIO

systemowe znaczenie dla procedur udzielania zamówień publicznych. Zamawiający nie może narzucać treści referencji Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 marca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 191/08 stanowi, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Prairie o koncesji Bogdanki: Złoże K6-7 to integralna część kopalni Jan Karski

obszarze górniczym "Cyców". "Prairie nie może przedstawić dalszego komentarza dotyczącego ogłoszenia Bogdanki do czasu otrzymania przez spółkę formalnego powiadomienia od polskich władz oraz oceny stanowiska prawnego. Prairie będzie nadal wypełniać obowiązki informacyjne, jednakże

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Płocku, którą realizowała Elektrobudowa, podała Elektrobudowa. "Bank Handlowy poinformował również, iż w przypadku, gdy przedstawione żądania zostaną przez Bank Handlowy uznane za zgodne z

Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i

Czy zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podpisów na ofercie w procedurze odwróconej?

Czy zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podpisów na ofercie w procedurze odwróconej?

przedstawionym pełnomocnictwem. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów, które zostały przez niego wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp . Ewentualne żądanie uzupełnienia

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

dokumentach i na pieczątce widnieje Marko s.c. Jacek Sosna Jolanta Sosna, przy czym nazwa ta nie wynika z żadnego dokumentu. Ofertę podpisały obydwie osoby. Czy od ww. wykonawców należy żądać wyjaśnień bądź przedstawienia umowy spółki? Czy może po prostu w umowie wpisać obydwa podmioty jako wykonawców

Spółki z grupy Polenergia domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez firmę Amon i Talia, które żądają zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie ponad 78,8 mln zł, oraz za szkody, które mogą powstać w przyszłości w kwocie 265,22 mln zł, podała spółka

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

powinna być „nie” i dalsza część podsekcji pozostawiona niewypełniona. Jednak wykonawcy w punkcie e) – „Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwiają

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

siwz, 2. Traktować go wg oświadczenia w ofercie, jako niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca (czyli udostępniającego zasoby) wg art. 25 a pkt 5 oraz § 9 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów (§ 9 pkt 3 - Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia

mBank żąda od Sygnity wykupu obligacji na 7,5 mln zł w ciągu 11 dni

. Jednocześnie Sygnity wyjaśniało wówczas, że mBank jako przedstawiciel obligatariusza posiadającego 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, poinformował o zamiarze przedstawienia w ciągu najbliższych dni żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji w związku z naruszeniem przez emitenta

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

którym pracownik jednocześnie pobierał zasiłek chorobowy. 8. Do sądu Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, mimo że był on objęty ochroną, może zgodnie z art. 264 kodeksu pracy złożyć odwołanie do sądu pracy i żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku musi przedstawić

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1]. Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej, który zakłada m.in. limit odsetek na poziomie maks. 10% w skali roku, maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych na 45% kwoty pożyczki w skali roku

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

realizacji zamówienia zamawiający zwraca się, na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny przedstawionej w złożonej ofercie . Celem obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 1 Pzp jest definitywne rozstrzygnięcie czy cena

Griffin Premium RE.. chce przeprowadzić ofertę prywatną wart. 400 mln euro

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Griffin Premium RE.. zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty prywatnej w wysokości 400 mln euro (z opcją dodatkowego przydziału na żądanie znaczącego inwestora), poinformowała spółka. Ponadto

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

żądania wypłaty z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 r., poprzez dokonanie przez spółkę na własny koszt i ryzyko przeprojektowania, układu podawania paliwa do kotła, a następnie odnośnie tak przeprojektowanego układu wykona prace montażowo-budowlane, poprzedzone ewentualnym

UOKiK nałożył karę na Dom Polska za nieudzielenie żądanych informacji

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Dom Polska ponad 26 tys. zł kary w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez Assa Abloy Entrance Systems kontroli nad LOB, podał Urząd

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

pilarza? Odpowiedź: Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

jest uzależnianie odroczenia płatności rat od potwierdzenia salda zadłużenia. Uznanie długu może mieć negatywny wpływ na dochodzenie przez konsumenta praw przed sądem np. w razie żądania unieważnienia umowy kredytowej czy dochodzenia zwrotu pobrania zbyt wysokich rat. Takie postanowienia mogą być

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa miała 239,8 mln zł jednostkowych przychodów i 34,1 mln zł straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka w dokumencie obejmującym ramowy plan finansowania, powołując się na wstępne dane. "Na przedstawione powyżej wartości straty wpływ miały

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

KNF nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

wnioskodawcach w tym zakresie obowiązku, nie uzupełnili oni materiału dowodowego w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru, w szczególności: - nie przedstawili KNF kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia (połączony bank), - nie

Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o walce z koronawirusem

. Projekt trafi teraz do Sejmu. Za przyjęciem projektu głosowało 47 senatorów, 34 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Decyzję o przedstawieniu Sejmowi projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

Trzy organizacje związkowe weszły w spór zbiorowy z Bankiem BPH

BPH w spór zbiorowy, podała instytucja. "NSZZ Pracowników Bankowości 'Bankowiec' Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przedstawił Zarządowi Banku żądanie dotyczące ustalenia dodatkowych odszkodowań dla pracowników banku związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją zatrudnienia na

Koronawirus. Touroperatorzy boją się plajt. Rząd pomoże?

zawieszenie opłacania składek na ZUS, co pozwoliłoby przedsiębiorcom uniknąć redukcji zatrudnienia. O innych rozwiązaniach Gut-Mostowy nie chciał mówić. - Przedstawi je jutro na Radzie Ministrów minister Jadwiga Emilewicz. Kiedy zostaną zaakceptowane, będziemy mogli mówić o konkretach – wyjaśniał

Przegląd prasy

regulacyjnego przykręcania kurka z hipotekami --BCC: Brak efektywnych klauzul waloryzacyjnych w zawartych kontraktach na budowę dróg grozi falą bankructw i grupowymi zwolnieniami pracowników --Kościński przedstawił kandydaturę Teresy Czerwińskiej na stanowisko wiceprezesa EBI; wybór zakończy się

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku trzeba przedstawić wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające obowiązywanie okresu ochronnego. Należy również określić dokładnie treść żądania, czyli np. uznanie wypowiedzenia

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Pytanie Wykonawca wyłoniony w przetargu na wykonanie robót budowlanych wystąpił do zamawiającego po podpisaniu umowy z żądaniem o dostarczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Powołał się na art. 6491-6495 kodeksu cywilnego. Czy wskazane przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

jest zamawiający bądź której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03

Kiedy i jak można podważyć testament? Co grozi za zniszczenie lub sfałszowanie ostatniej woli?

któryś z nich miał miejsce. Choćby to, że testament został sporządzony pod wpływem groźby – dowodem w tej sprawie mogą być zeznania świadków. Jeśli chcemy unieważnić testament z powodu niepoczytalności spadkodawcy, powinniśmy przedstawić orzeczenia lekarskie i wyniki badań. Nieważność testamentu

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

, który nie ma dobrych relacji z dorosłymi dziećmi, może żądać od nich alimentów na starość? Spośród dorosłych uprawnieni do alimentów są tylko ci, którzy znajdują się w niedostatku – osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Jeżeli dana osoba

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

będzie pomniejszana o każdorazową wypłatę w ramach wynagrodzenia na rzecz Orlen Projekt. Przedmiotowe żądanie zawiera również wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 11 131 300,3 zł (stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac budowlanych w ramach Inwestycji Future i objętych fakturami

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Wkrótce znikniesz z internetu

dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych – wyjaśnia Paweł Kowalski, radca prawny w kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Jeśli wyrażamy taką zgodę na piśmie, pytanie o zgodę będzie musiało zostać przedstawione w zrozumiałej i przejrzystej formie, jasnym i prostym językiem. Osoba

Spółka in.ventus wniosła pozew przeciw Tauronowi na łączną kwotę ok. 48 mln euro

powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł), podał Tauron. Według spółki, wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń. "Przedmiotowym

Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

Wyroku KIO z dnia z dnia 10 marca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 163/08) Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? Czy w przypadku braku żądania dokumentów, o

GetBack: Wartość niewykupionych obligacji to 88,26 mln zł wg stanu na 25 IV

zarząd GetBack zastrzega, że przedstawione dane nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych" - czytamy w komunikacie.  Spółka podała także, że dane uwzględniają także obligacje wyemitowane przez EGB Investments.  17 kwietnia Giełda Papierów

Kiedy warto skorzystać z mediacji rodzinnych?

rozstaniu. Aby sąd udzielił im rozwodu, muszą się porozumieć w sprawach opieki nad dziećmi. W tym celu muszą przedstawić plan wychowawczy. Jak go ułożyć, gdy małżonkowie niemal ze sobą nie rozmawiają? W takich sytuacjach przydałby się mediator. Najpierw spotyka się z jedną stroną sporu i ustala, co jest

Weryfikacja warunków udziału wykonawcy w postępowaniu

informacjami zawartymi w referencjach bądź innych dokumentach załączonych przez wykonawcę. Ocena dokumentów Za bezpodstawny uznać należy pogląd, który uzasadniał by dokonywanie oceny tychże dokumentów rozłącznie, tym bardziej, że treść referencji bądź innych dokumentów przedstawionych na wezwanie nie została

Gino Rossi: Wszczęcie postęp. egzekuc. 'bezprawną' próbą wpływu na negocjacje

nieuzasadnione ale i stanowią bezpodstawną próbę przedstawienia Simple oraz Gino Rossi w złym świetle" - stwierdzono.  Gino Rossi podkreśliło, że zarząd spółki prowadzi negocjacje z Monnari w sprawie zbycia Simple od kilku miesięcy. Każdorazowo, zarząd Gino Rossi podejmował wszelkie działania w celu

Mastercard: Popularność cyfrowych usług wzrosła o połowę w czasie pandemii

, takich jak oglądanie filmów na żądanie czy udział przez internet w zajęciach fitness. Pandemia może też wydobyć z nas to, co najlepsze, co widać w rekordowej liczbie darowizn online na cele charytatywne. Co więcej, ten trudny czas można wykorzystać na poszerzanie w sieci swojej wiedzy i umiejętności

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

art. 264 kodeksu pracy złożyć do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy i żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku trzeba przedstawić wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające obowiązywanie okresu

Mercor: Assa Abloy nie przedstawiła nam żadnych merytorycznych zarzutów

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Po spotkaniu przedstawicieli Mercora z Assa Abloy MercorDoors ws. zarzucanego Mercorowi naruszenia zakazu konkurencji na szkodę spółek z Grupy Assa Abloy Mercor ocenia, że Assa Abloy nie przedstawiła żadnych faktów ani informacji, które uprawniałyby twierdzenia o

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający może żądać dokonania prezentacji oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, jako próbki do oferty, według warunków określonych przez zamawiającego? Odpowiedź: Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

przychodów z działalności operacyjnej był spowodowany także dużą ilością żądań wykupów certyfikatów inwestycyjnych funduszy Alter oraz brakiem zainteresowania dystrybutorów bankowych sprzedażą nowych funduszy z oferty spółki zależnej Rockbridge TFI, co w konsekwencji przełożyło się na niższe przychody z

Przegląd informacji ze spółek

Mięsnych Henryk Kania żądają zwołania zgromadzenia obligatariuszy, podała spółka.   Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto wysokości 65,01 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.  Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu części

Postępowanie z ofertami częściowymi. Czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

więcej niż jedną część poda różną jego cenę dla poszczególnych części? Czy mamy wtedy prawo żądać od niego wyjaśnień , dlaczego tak zrobił? Odpowiedź: W postępowaniu dopuszczającym możliwość składania ofert częściowych toczy się w rzeczywistości kilka procedur zamówieniowych w celu zawarcia umów o

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Tak stanowi kodeks cywilny. Ale w takim razie co z niezaplanowanymi i nieprzewidzianymi pracami, np. gdy brakuje zasilania odpowiedniej mocy, by stworzyć system sygnalizacji

Oferta przetargowa

formularz ofertowy rozszerzając tabele o jeden wiersz i przedstawił 2 ceny niższą i dużo wyższą cena niższa dotyczyła oleju opałowego EKO C, a cena wyższa dotyczyła oleju opałowego Ekoterm (zamawiający nie operował w siwz żadną nazwą oleju, olej miał tylko spełniać parametry minimalne, żądaliśmy

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

(przy czym umowa restrukturyzacyjna przewiduje uprawnienie Microsoft Dublin do żądania nowacji wierzytelności Microsoft Dublin objętych restrukturyzacją w drodze spełnienia tego samego świadczenia z innej podstawy prawnej tj. wyemitowanych obligacji); (vi) udostępnienie Sygnity nowych linii

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Jak wskazywali przedstawiciele projektodawców w trakcie prac legislacyjnych, ustawa jest też efektem przeglądu skuteczności obowiązujących dotychczas rozwiązań oraz stanowi reakcję na rekomendacje przedstawione przez

Specsłużby ponad ochroną danych. Rząd, wbrew prawom obywateli, wyłącza ABW i CBA spod obowiązków nowego prawa o ochronie danych

unijnej dyrektywy policyjnej. Projekt ustawy, który przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mocno odbiega od zaleceń Unii Europejskiej. Dyrektywa miała poprawić współpracę między państwami Unii, w tym zapewnić bardziej skuteczną współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

Przegląd informacji ze spółek

pozytywne efekty wdrożonych działań optymalizacyjnych w spółce Tauron Wydobycie, czego efektem będzie wzrost wolumenu produkcji węgla, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. Tauron Polska Energia liczy, że będzie w stanie przedstawić oczekiwania grupy dotyczące całego 2020 roku przy okazji prezentacji

Sagan: Przedsiębiorcom doskwierają przepisy dot. dokumentacji cen transferowych

komunikacie. Od początku tego roku fiskus może zażądać od podatnika przedstawienia dokumentacji cen transferowych w trakcie postępowania kontrolnego, a jej sporządzenie ma być wcześniej potwierdzone stosownym oświadczeniem przedsiębiorcy składanym wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym. Powstanie obowiązku

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

Pytanie: Czy w obecnym stanie prawnym zamawiający tworząc wezwanie do wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny musi wskazać elementy mające wpływ na wysokość ceny, o które pyta. Co należy rozumieć pod pojęciem dowodów? Czy wystarczające będą np. wyczerpujące kalkulacje przedstawione przez wykonawcę w

PGG uzgodniło ze stroną społeczną podwyżki - koszt 280 mln zł w tym roku

propozycje. 13 kwietnia br. odbyła się druga tura mediacji w sprawie sporu zbiorowego w PGG. Zarząd spółki podjął rokowania ze stroną społeczną i na żądanie 10% wzrostu wynagrodzeń zaproponował rozwiązania, które skutkują ok. 6% wzrostem wynagrodzeń. Jak wówczas podkreślano, przedstawiona propozycja

Szewczak: Komisja może zająć się nowelą ordynacji podatkowej przed wakacjami

ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych. Uwagi do projektu, przedstawionego przez resort finansów, można zgłaszać do 31 maja br. Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych. "Jest to

Pracownicy PGNiG opowiedzieli się za akcją protestacyjną

. Przedstawione przez zarząd propozycje są kompromisem uwzględniającym interes pracowników, możliwości ekonomiczne spółki oraz przyszłe wyzwania przed jakimi stoi nasz koncern" – powiedziała rzecznik prasowy PGNiG Dorota Gajewska, cytowana w komunikacie.  Podkreśliła, że uwarunkowania, w jakich

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

na rzecz PKP SA lub PKP. Jeżeli PKP chce sprzedać mieszkanie, przysyła pocztą zawiadomienie o jego cenie. Najemca w ciągu trzech miesięcy musi złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Lokator będzie musiał przedstawić zaświadczenie o czasie pracy w przedsiębiorstwie, umowę najmu i inne dokumenty, których

Przegląd prasy

: Nowelizację budżetu przedstawimy prawdopodobnie w czerwcu --Wakacje kredytowe w Idea Banku objęły dotychczas 6,4 tys. kredytów  --PGNiG sfinalizował zakup udziałów w złożach Gina Krog i Alve Nord w Norwegii --AC SA zawiesiło rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok --Wartość aktywów

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zamówienia będzie polegał na własnych zasobach. Czy w związku z tym można odrzucić jego ofertę? Odpowiedź Przedstawienie próbki, która nie jest wytworzona przez wykonawcę składającego ofertę nie będzie wadliwością w stosunku do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie uprawnia zamawiającego do

Przegląd prasy

udogodnienia dla firm w zw. z epidemią --Wskaźnik ZEW w Niemczech wzrsół o 77,7 pkt m/m do 28,2 pkt w kwietniu --Emilewicz: Kolejne propozycje rozwiązań antykryzysowych przedstawimy do piątku --DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach --Grupa INC chce pozyskać dla Detalion Games

Dla kogo ochrona przedemerytalna

od wypowiedzenia umowy i żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku powinniśmy przedstawić wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające, że jesteśmy w okresie ochronnym. Powinniśmy również określić

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

publicznego. Dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia przez członków konsorcjum umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ). W konsekwencji dopóki skład konsorcjum firm składa się z tych

Przegląd prasy

' na Switchu w VI-VII --BNP Paribas BP: Obniżki stóp obniżą wynik odsetkowy grupy o 100-130 mln zł --KE przedstawiła zasady stopniowego znoszenia ograniczeń w związku z COViD --BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł --LPP spodziewa się strat za marzec

Przegląd prasy

spłatę rat kapitałowych na 3 m-ce --MZ: 79 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 2633 --Tauron oczekuje wzrostu wydobycia węgla, widzi efekty optymalizacji segmentu --Tauron chce przedstawić oczekiwania dot. całego 2020 r. po wynikach I kw. --PGE: Jeśli otrzymamy

Sygnity zyskał ok. 2 tyg. na na wynegocjowanie porozumienia ws. wykupu obligacji

porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni"- czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka wyjaśnia, że mBank jako przedstawiciel obligatariusza posiadającego 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, poinformował o zamiarze przedstawienia w ciągu najbliższych dni

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

do postępowań administracyjnych. Przedsiębiorca nie musi nawet składać wniosku, abym go reprezentował. Mam status prokuratora, czyli mogę żądać od urzędów wszystkich dokumentów. Niestety, jestem wyłączony ze spraw karnych. W sądzie bronimy przedsiębiorców. Sąd wysłuchuje naszych racji, przedstawiamy

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

przedstawić swoje obligacje do wykupu po tzw. dobrej cenie i w odpowiednim terminie, czytamy dalej. Śledztwo dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w obrocie gospodarczym na szkodę spółki GetBack S.A., systemowego wyprowadzania milionów złotych ze spółki na podstawie pozornych

Krótkie prowadzenie działalności nie może dyskryminować wykonawcy

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu można żądać m.in. sprawozdania finansowego za okres nie dłuższy niż

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

maksymalną subwencję? Spełnienie kryteriów mikroprzedsiębiorcy na potrzeby „tarczy finansowej” ustalane jest w oparciu o liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. i na ten dzień liczba pracowników nie powinna przekraczać 9. Jak wynika z przedstawionych przez Pana informacji, kryterium to

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

kraju Odpowiedź: Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Powinien jednak wyjaśnić, do czego te próbki mają służyć, a także przedstawić sposób ich oceny. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat. W przypadku otrzymania wniosku o

Od kiedy ochrona przedemerytalna. Pracodawcy chcą likwidacji przywilejów pracowników

pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy i żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.We wniosku powinniśmy przedstawić wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające, że jesteśmy w okresie ochronnym. Powinniśmy również

Warunki gwarancji

udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w jednym z trybów umożliwiających prowadzenie negocjacji (dialogu), można między innymi negocjować warunki udzielanej gwarancji. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien żądać przedstawienia w składanych ofertach

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

wykonawca otrzyma 0 pkt? Czy w ogóle wzywać do uzupełnienia, skoro wykonawca warunki udziału w postępowaniu spełnia, bo przedstawił np. doświadczenie wykonanych - wymaganych dwóch robót, a trzecie dopiero jest punktowane, a właśnie w nim brakuje referencji? Czy sprawy uzupełnień inaczej wyglądają np. w

Prezydent podpisał ustawę ws. niższych składek ZUS dla małych firm

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku, wyjaśniono także. Przedstawiona propozycja ma charakter fakultatywny, a osoby, do których jest skierowana, mogą zadeklarować, jako miesięczną podstawę wymiaru składek, kwotę wyższą od najniższej podstawy wymiaru, podano. Poza kręgiem

PGNiG chce, by KE ukarała Gazprom za praktyki monopolistyczne

procedury market test PGNiG prześle do Komisji w najbliższym czasie, zgodnie z ustalonym przez KE terminem - do 19 maja br. Spółka postuluje, żeby rokiem bazowym dla postępowania był 2004 i przedstawiła swoje oczekiwania zgodnie z oceną działań Gazpromu w tym okresie. "Żądamy zastosowania art. 7

5 spraw do załatwienia na wypadek śmierci

nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Przedstawienie wyłącznie testamentu, który zostawił zmarły, nie jest podstawą do żądania od operatora zwrotu nadpłaty w abonamencie.

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

wiadomości osobnym raportem" - czytamy dalej. Sprzedającym przysługuje opcja put, w ramach której po 2 latach od zakończenia I etapu transakcji Śnieżka będzie zobowiązana do nabycia, na żądanie sprzedających, pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe w jednej lub kilku transakcjach - przy czym jednorazowo

KGHM: Brak porozumienia ze związkowcami

Do 23. września obie strony przedstawią pisemne uzasadnienie swoich stanowisk. Część żądań załogi nie kwalifikuje się do rozstrzygnięcia podczas sporu zbiorowego - mówi Herbert Wirth, prezes Polskiej Miedzi. Zarząd zaproponował związkowcom powołanie niezależnego eksperta, który miałby rozstrzygnąć

Wakacje z biurem podróży? Uważaj na te pułapki!

zamiana uczestnika wycieczki. Lepiej wychwycić ewentualne błędy zawczasu. Sprawdź, czy mówią to samo, co piszą To frazes, ale warto powtarzać go do znudzenia: dokładnie przeczytaj umowę. - Chodzi o to, by podpisana przez nas umowa odzwierciedlała wszystkie informacje, które przedstawił nam przedstawiciel

Play miał 189,8 mln zł zysku netto, 555,5 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2018

najcenniejszych częściach naszej bazy klientów, a ogłaszane dziś wyniki za trzeci kwartał potwierdzają, że wysiłki te przyniosły prawdziwy efekt. Rozumiemy polskich klientów, rozumiemy ich potrzeby i ich żądania, a w tym kwartale nadal zdobywaliśmy ich lojalność, pozostając operatorem komórkowym nr 1 w Polsce

Wykonawca sam może poświadczyć rzetelność wykonywanych przez niego usług

Pytanie Celem poświadczenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykonania usługi w zakresie opracowania projektu graficznego i wydruku albumów o konkretnej wartości. Ponadto wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Jakie

Wonga: Niemal 90% Polaków sprawdza wiarygodność biur podróży

obowiązek informacyjny wobec klienta. Biura podróży i pośrednicy będą zobowiązani do przedstawienia klientowi rzetelnego wykazu kosztów oraz opisu oferowanego produktu. Jeśli pojawią się dodatkowe koszty związane z wyjazdem, o których klient nie został wcześniej poinformowany, poniesie je organizator"

Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

. Zaawansowanie finansowe spółki na dzień odstąpienia od kontraktu sięga ok. 420 mln zł, tj. ok. 78,72% całkowitej wartości kontraktu. "Powodem odstąpienia było niedostarczanie przez zamawiającego w wyznaczonym terminie żądanej gwarancji zapłaty. Przedstawiony przez zamawiającego dokument w

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

Pytanie Wykonawca do oferty dołączy kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania. Czy wówczas musimy żądać uzupełnienia tego zobowiązania w formie oryginału ? Moim zdaniem można żądać przedstawienia oryginału wyłącznie wtedy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, gdy

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: .....". W siwz żądam wykazu osób zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (osoby z uprawnieniami drogowymi). Wykaz złoży jednak, jak  wiadomo, wykonawca najwyżej oceniony, ale

Przegląd informacji ze spółek

Drukarnia Opakowań złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty

EuroRating obniżył rating GetBack do B+, perspektywa negatywna

mogą zostać przedstawione do przedterminowego wykupu. "Wobec spodziewanej umiarkowanej wartości dokapitalizowania spółki w ramach nowych emisji akcji, może to oznaczać, że sytuacja finansowa spółki nadal będzie pozostawać pod negatywną presją" - czytamy także. Wcześniej, S&P Global

"Rz" - PSL szykuje bat na banki

Zgodnie z nim, jeśli kredytobiorca spłacałby swoje zobowiązania systematycznie i bez opóźnień, banki nie mogłyby też żądać od niego dodatkowych zabezpieczeń kredytu. Ludowcy szykują się do przedstawienia tego projektu w najbliższym czasie marszałkowi Sejmu. "Jak bardzo przydałyby się teraz

Premier Tusk ogłosi termin wprowadzenia wspólnej waluty

Gazeta pisze, że odbędzie się to podczas specjalnej konferencji prasowej, podczas której Donald Tusk i minister finansów Jacek Rostowski przedstawią plan uzdrowienia finansów publicznych. Z kolei w wywiadzie dla "Polski" Jerzy Miller, szef MSWiA zapowiada, że rząd ogłosi radykalne zmiany

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

udziału w postępowaniu mogą być potwierdzane jedynie poprzez przedstawienie dokumentów wskazanych w wyżej przywołanym rozporządzeniu. Za błąd zamawiającego należy uznać sytuacje, w których żąda się od wykonawców przedstawienia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu, dokumentów nie

Spółki Tauronu nadużywały pozycji rynkowej. Zmiany na korzyść klientów

uprawdopodobniło, że warunki narzucane odbiorcom przez sprzedawców rezerwowych z Grupy Tauron dotyczące zabezpieczenia finansowego na poczet należności były zbyt rygorystyczne i wygórowane (żądane zabezpieczenie mogło dochodzić do 2,5-krotności równowartości przewidywanego miesięcznego zużycia, wnoszonego z góry

Kopacz: Propozycje rozwiązań dla kredytobiorców we frankach pod koniec tygodnia

prawdopodobnie z przewalutowaniem, będą znane pod koniec tygodnia" - powiedziała Kopacz w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiadał, e w srodę przedstawi propozycje dla posiadaczy kredytów w CHF. "A ja mogę zagwarantować

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

gdy wykonawca nie przedstawi takich informacji. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej samo niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (np. niepodanie informacji o planowanym podwykonawstwie, w przypadku gdy w rzeczywistości wykonawca zamierza wykonywać