żądać dokumentów

Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych

Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? KIO wydała wyrok w tej sprawie.

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

W przypadku wykonawców zagranicznych zamawiający ma obowiązek żądać złożenia przez nich odpowiedników dokumentów wymaganych od wykonawców krajowych.

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. To jakie będą to dokumenty zależy od wartości zamówienia.

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

Pytanie Proszę o informację, jakiego dokumentu powinnam żądać od wykonawcy spoza RP, który jest osobą fizyczną, na potwierdzenie że nie podlega likwidacji? Postępowanie jest prowadzone w procedurze UE, a w warunkach jest określony dokument mówiący o tym, że wykonawca nie podlega likwidacji

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

W kwestii wykazu wykonanych robót ustawodawca wprowadził dwie zmiany. Otóż zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Dotychczasowy

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

Pytanie W przypadku ogłoszenia przetargu w procedurze unijnej musimy zawsze wymagać wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Natomiast czy możemy odstąpić od żądania dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na przykład nie wymagać

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

taka decyzja administracyjna o zaszeregowaniu hotelu do określonej kategorii może być traktowana jako zezwolenie (uprawniające do prowadzenia usług hotelarskich) wymienione w rozporządzeniu o dokumentach, których może żądać zamawiający?  Odpowiedź Decyzja administracyjna nie

Jakich specyficznych dokumentów masz prawo żądać od wykonawców?

Jakich specyficznych dokumentów masz prawo żądać od wykonawców?

? Postępowanie dotyczy dostawy komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego. Odpowiedź Żądanie przez Ciebie dokumentu potwierdzającego, iż dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu spowodowałoby naruszenie zasady równości określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Pytanie Gmina ma wymienić lampy oświetlenia ulicznego w jednej miejscowości. Szacunkowy koszt zadania wynosi 40-50 tys. zł. Nie posiadamy projektu budowlanego. Jakich warunków i dokumentów należy żądać od wykonawcy w zapytaniu ofertowym, aby zaprojektował i wykonał nasze zamówienie? Odpowiedź

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Poz. 231 231 Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

. Czy oznacza to, że muszę żądać wadium, wykazania się doświadczeniem oraz pełnego kompletu dokumentów wskazanych w rozporządzeniu? Czy muszę powiadomić Prezesa UZP o wszczęciu procedury z wolnej ręki, czy przepis ten dotyczy tylko usług i dostaw? Jakie terminy obowiązują od momentu wszczęcia procedury

Dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków postępowania

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

Pytanie: Prowadzę przetarg na dostawę tuszy i tonerów z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy już na pierwszym etapie postępowania mogę żądać dokumentów potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań i dołączenia ich do oferty? Chodzi o: 1) potwierdzenie zgodności parametrów technicznych

Zobacz, kiedy brak podpisu na karcie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Zobacz, kiedy brak podpisu na karcie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Pytanie: Wykonawca podpisał formularz ofertowy , ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten dokument, składany był wraz z ofertą w formie podpisanego oryginału. Czy należy odrzucić ofertę ? Jeśli tak

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

") chodzi, a tym samym przepis ten dotyczy zarówno dokumentów "przedmiotowych", jak i "podmiotowych". Oznacza to, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu zamawiający winien żądać dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

(Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia

Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia kart katalogowych

. Uzupełnianie to nie może w istocie prowadzić do złożenia nowej oferty, obejmującej inny niż pierwotnie asortyment. Dokumenty od wykonawców W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

pilarza? Odpowiedź: Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

wykonawcy do składania wyjaśnień. W przedmiotowym przypadku złożone przez wykonawcę oświadczenie, że jest firmą jednoosobową i nie dotyczą go przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter dodatkowy. Zamawiający nie wymagał takiego dokumentu. Natomiast żądanie

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

- kopia referencji musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez tego co daje referencji czy przez wykonawcę składającego ofertę? Odpowiedź Zamawiający może, ale nie musi żądać dokumentów od podmiotu trzeciego. Powinno to być jasno określone w siwz. Brak wyraźnego zapisu w siwz, który nakazywałby

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

Pytanie W postępowaniu na zakup paliwa żądałem przedłożenia aktualnej koncesji wymaganej prawem energetycznym. Wykonawca załączył tylko kopię pierwszej strony niniejszego dokumentu. Zawiera ona nr decyzji, podstawę prawną wydania decyzji, nazwę podmiotu, na rzecz którego została wydana oraz okres

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

samych dokumentów? Odpowiedź Zamawiający nie może żądać CV i referencji potwierdzających umiejętności wykładowców, a tym samym nie może wezwać do ich uzupełnienia, ani wykluczyć wykonawcy z powodu ich niedostarczenia. Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, stawia warunki

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

upływem terminu składania ofert pkt. VI.2 SIWZ Wymagane oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Poprzez żądanie rożnych dokumentów od rożnych podmiotów krajowych i zagranicznych zamawiający mógł naruszyć wyrażoną art. 7 ust. 1 ustawy Pzp fundamentalną zasadę

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

Pytanie Czy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, można żądać wykazu zrealizowanych zamówień, ale bez dokumentów potwierdzających należyte wykonanie, bądź wykazu osób bez informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami? Czy

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia. Oświadczenia te lub dokumenty mają za zadanie potwierdzać spełnianie: - warunków udziału w postępowaniu; - wymagań

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

dokumentu posiadania tejże autoryzacji - pkt III.3.1 ogłoszenia? Odpowiedź Niestety, nie masz możliwości żądania takiego dokumentu od wykonawcy. Zamawiający nie ma możliwości, aby w zgodzie z przepisami ustawy Pzp postawić jako warunek udziału w postępowaniu na dostawę aktualizacji oprogramowania posiadanie

Powołanie się na zasoby innej firmy - jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca?

podejście jest zgodne z linią orzeczniczą KIO, która w wielu wyrokach stanęła na stanowisku, że w przypadku bezpośredniego dysponowania kadrą zdolną do wykonania zamówienia, nie ma mowy o powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego. Pamiętaj! Zamawiający ma prawo żądać dokumentów na potwierdzenie braku

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Odpowiedź Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio: - dokumentu wystawionego w kraju, w którym podmiot zagraniczny ma siedzibę lub

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

Referencje w orzecznictwie KIO

systemowe znaczenie dla procedur udzielania zamówień publicznych. Zamawiający nie może narzucać treści referencji Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 marca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 191/08 stanowi, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Jak spółdzielnia broni się przed członkami

niektórych mieszkań wzrosła nawet o 100 proc., a budowa się ślimaczy - wyjaśnia. Impulsem do działania jest obowiązująca od niespełna trzech miesięcy nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zobowiązała spółdzielnie do wydania kopii dokumentów na żądanie członków. Ci muszą jednak pokryć

Wykaz wykonanych robót - jak go rozumieć?

zasady uczciwej konkurencji. Równie istotną sprawą jest data wykazanych prac. Pojawia się pytanie czy wykazane prace mają zakończyć się w okresie ostatnich pięciu lat czy też powinny zostać rozpoczęte w tym okresie? Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Grupa Robyg wdrożyła podpis elektroniczny za pośrednictwem platformy Autenti

podpisać" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie. "Dokument kierowany jest na adres email odbiorcy, który ma dostęp do specjalnej strony zawierającej treść dokumentu oraz pełne dane adresata. Jeśli nadawca nie skorzysta z opcji żądania

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

zakresie 22 ust.1 pkt.1-3 zamiast 22. ust.1 pkt.1-4. Niezgodnym z prawem żądanie oddzielnego oświadczenia z art. 24. Ostatni bowiem punkt z art. 22 ust.1 pkt.4 mówi o kwestii wykluczenia zapis brzmi: "nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia." Wykluczenie wykonawców może

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

postępowaniu jednoetapowym. Stosujemy podobne wzory. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w sytuacji, gdy w przetargu poniżej progów nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu

Jakich dokumentów wymagać od podwykonawców w procedurach o różnych wartościach?

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej zamawiający może wymagać od podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, tylko JEDZ, bez konieczności przedkładania dokumentów i oświadczeń określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentów? W przypadku podmiotów trzecich będących

Zagubiony papierek. Jak prywatna uczelnia wpakowała studenta w długi

wychowywaniem dziecka i rozkręcaniem nowego biznesu, o nauce zapomniał. Zagubiony papierek Do dziś jednak trzyma wszystkie dokumenty. W odróżnieniu od uczelni. - Jak się dowiedziałem, zgubiono tam moją obiegówkę, w związku z czym teoretycznie wcale ze studiów nie zrezygnowałem - mówi kielczanin. Nie wiadomo

Jak ustalać wysokość polisy?

Warunek dotyczący posiadania odpowiedniego ubezpieczenia nie może być sformułowany w sposób nadmierny, który utrudniałaby dostęp do rynku zamówień, co mogłoby się stać podstawą do wniesienia skutecznego protestu wskazując na działanie zamawiającego noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Pro

Sprawdź, jak wyjaśniać niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

wykonawcy , może poprzestać na jego oświadczeniu, że zaoferował sprzęt (wyposażenie) zgodne z dokumentacją? Czy należy żądać od wykonawcy kart zaoferowanych produktów na potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w opisie? Czy jeżeli zamawiający posiadając karty produktu, stwierdzi niezgodność ze swoim

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

złożeniu dokumentów, odstąpić od ich wezwania, czy jednak musie wezwać do ich złożenia, a w tym momencie wykonawca wskaże, skąd je pobrać? Odpowiedź: Moim zdaniem zamawiający może odstąpić od żądania od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, w tym również w procedurze odwróconej. Zgodnie z opinią prawną

Definicja aktualności dokumentów

składania ofert” Przepisy art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp stanowią, że oświadczenia lub dokumenty, których katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy. Ref

Zamówienie na usługę odczytu liczników ciepła - czy wymóg posiadania certyfikatu ISO 27001 jest dopuszczalny?

ciepła wiąże się z wykorzystaniem danych odbiorców indywidualnych wymagających odpowiedniego ich zabezpieczenia, co może gwarantować wdrożenie sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji normy ISO 27001. Żądanie? posiadania certyfikatu w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem 

Canal+ uruchamia swoją platformę VOD

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Canal+ uruchamia swój serwis video na żądanie (VOD), podał operator. "Canal+ to nowa usługa, która łączy świat kanałów na żywo ze światem VOD, uwalnia klientów od długoterminowej umowy oraz zmienia dotychczasowy sposób interakcji z telewizją. W nowym Canal

Czy zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podpisów na ofercie w procedurze odwróconej?

przedstawionym pełnomocnictwem. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów, które zostały przez niego wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp . Ewentualne żądanie uzupełnienia

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

określonych w siwz jak dla wykonawcy). Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. Czy kiedy wykonawca zgłosi nam podwykonawcę, to musimy: 1. Traktować go jako zgłoszonego w trakcie realizacji wg art. 36 ba pkt 1 i żądać dokumentów wg zapisu nr 2 w

Iron Mountain: Pandemia skłania firmy do inwestycji w cyfrowy obieg dokumentów

dokumentów, zamiast dostarczania ich usługą kurierską. To jest duża zmiana i widać ją w ogromnej skali. Nastąpiła dopiero w czasie pandemii, choć już wcześniej oferowaliśmy usługę skanowania na żądanie i była ona tańsza niż dostawa wersji papierowej. Być może będzie to nowym przyzwyczajeniem klientów"

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Pytanie: Jako zamawiający sektorowy (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy, produkcja i dystrybucja ciepła) udzielamy zamówień do wartości progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu. Dokument ten wskazuje m.in.: „ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

przypadku mają znaczenie zapisy siwz , według których na ofertę składa się wypełniony elektronicznie formularz oferty, a inne dokumenty, w tym wykaz przedmiotów odbioru i płatności są do niej załączane? Odpowiedź: Artykuł 26 ust. 3 ustawy Pzp pozwala żądać uzupełnienia: oświadczenia, o którym mowa w art

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

Pytanie: W prowadzonym przez nas przetargu wykonawca złożył ofert ę bez wymaganego formularza ofertowego. Po sprawdzeniu czy informacje, które zawierałby formularz, można uzyskać z pozostałych dołączonych do oferty dokumentów, zamawiający stwierdził, że brakuje oświadczenia wykonawcy o

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, że w celu potwierdzenia tego warunku powołuje się na zdolności innych podmiotów. Z załączonych dokumentów wynika, że kierownikiem robót będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która posiada wszystkie wymagane przez

Weryfikacja warunków udziału wykonawcy w postępowaniu

określona w obowiązujących przepisach, a jej zakres zależy każdorazowo od podmiotu, który tę referencję, bądź inny dokument wystawia. Powyższe wynika bowiem z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Dokumentacja przetargowa Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

dokumentach i na pieczątce widnieje Marko s.c. Jacek Sosna Jolanta Sosna, przy czym nazwa ta nie wynika z żadnego dokumentu. Ofertę podpisały obydwie osoby. Czy od ww. wykonawców należy żądać wyjaśnień bądź przedstawienia umowy spółki? Czy może po prostu w umowie wpisać obydwa podmioty jako wykonawców

Drwił z żony i jej "średniowiecznych" przekonań, zdradzał. Sąd rozwodu nie udzielił

Po orzeczeniu przez sąd rozwodu małżeństwo przestaje istnieć, a między rozwiedzionymi małżonkami powstaje (o ile nie było jej wcześniej) rozdzielność majątkowa. Rozwód Rozwód może zostać orzeczony z winy żony, męża lub obu stron. Na zgodne żądanie obojga małżonków sąd może zaniechać ustalania, kto

Rękojmia wiary publicznej

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nie daje zamawiającemu uprawnień do weryfikacji spornych dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *1 zaświadczeń czy też oświadczeń

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

. posiadaczom kredytów frankowych.  RF: zachowanie banków narusza interesy klientów Eksperci analizujący dostarczone na żądanie Rzecznika Finansowego wnioski i aneksy zwrócili uwagę na sposób formułowania tych dokumentów. Na przykład Santander Bank wymaga złożenia oświadczenia o potwierdzeniu salda kredytu

Orginał dokumentu od wykonawcy

zamówienie publiczne. Dokument ten został wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), zwane dalej

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

czynności w związku z realizacją zamówienia . Dopuszczalne też jest żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Wskazany wymóg ma na celu wzmocnienie pozycji podwykonawcy w relacji z wykonawcą zamówienia publicznego. Wykaz podwykonawców Przejawem realizacji wskazanego celu jest obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

emitowanych obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii. 4. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Gekoplast i AB AviaAm

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Gekoplast (z dniem 13 lipca) i AB AviaAm Leasing (z dniem 13 lipca), podał urząd. Wcześniej 9 kwietnia br. akcjonariusze

CBA prowadzi działania śledcze w Kulczyk Holding i Ciechu

dokumenty i dane komputerowe. Czynności u b. prezesa zakończyły się - na żądanie zostały wydane dokumenty dotyczące sprawy" – czytamy dalej. Informacje o działaniach funkcjonariuszy CBA w związku z prywatyzacją Ciechu potwierdził wcześniej na antenie TV Republika prok. Włodzimierz Burkacki

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki te zostaną zwiększone na najbliższej sesji powiatu 27 lutego 2019 r. do żądanej ceny.  Wysłaliśmy do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów w celu ogłoszenia wyboru  najkorzystniejszej oferty. W międzyczasie okazało się

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Pytanie: Czy zamawiający powinien udostępnić na wniosek wykonawcy odpowiedź na wezwanie dotyczące żądania wyjaśnień treści oferty z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania? Odpowiedź: Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp , oferty, opinie

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający może żądać wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia. Chodzi w szczególności o te odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. W wykazie można

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

Pytanie: W dokumencie JEDZ widnieje punkt „W stosownych przypadkach – czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu – wstępnego – kwalifikowania)”. Wiem, że odpowiedź

PGNiG: Trybunał w Sztokholmie wyda wyrok ws. arbitrażu z Gazpromem w II lub III

jamalskim na luty lub marzec 2020 r., podało PGNiG. "Od tej pory Trybunał nie będzie przyjmować już żadnych nowych dokumentów czy stanowisk. Ze strony PGNiG przekazaliśmy wszelkie informacje i wypełniliśmy wszystkie wymagania Trybunału, które były potrzebne do wydania wyroku w sprawie"

Kiedy i jak można podważyć testament? Co grozi za zniszczenie lub sfałszowanie ostatniej woli?

;swego” próbują dochodzić na podstawie podrobionego lub przerobionego dokumentu. Jeśli to wyjdzie na jaw, przepisy są nieubłagane. Zgodnie z artykułem 928 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli (...) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy

Czy elektronizacja obejmie zlecanie usług społecznych?

społeczne na bazie art. 138o ustawy Pzp zamawiający np. nie publikuje ogłoszeń w BZP czy Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (co jest regułą przy innych zamówieniach), nie musi żądać oświadczeń lub  dokumentów, nie jest związany przepisami ustawy Pzp ograniczającymi stosowanie kryteriów oceny

Ultima Ratio ma umowę o współpracy z platformą Umownik

, na podstawie których system tworzy gotowy projekt dokumentu. Z narzędzia korzystać mogą zarówno osoby prywatne jak i spółki czy przedsiębiorstwa. Platforma pozwala również na zdalne negocjowanie warunków umów, potwierdzania ich zawarcia oraz weryfikacji tożsamości kontrahentów bez konieczności

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty typu opis należy do grupy dokumentów, których zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa miała 239,8 mln zł jednostkowych przychodów i 34,1 mln zł straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka w dokumencie obejmującym ramowy plan finansowania, powołując się na wstępne dane. "Na przedstawione powyżej wartości straty wpływ miały

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

odpowiednio przygotowanych ludzi, często całe działy prawno-księgowe. W najmniejszej firmie za księgowość czy kwestie administracyjnie odpowiada zaś zwykle jedna osoba lub sam właściciel. Komu muszą się spowiadać firmy? Raportowania danych domaga się aż 14 instytucji. Najwięcej formularzy żąda Narodowy Bank

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę oraz dołączyć do niego dokumenty potwierdzające obowiązywanie okresu ochronnego. Powinien również określić treść żądania, czyli np. uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Pracownikowi znajdującemu się w okresie ochronnym, który

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

;   Walne zgromadzenie zobowiązało również zarząd do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu; oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia formy dokumentu akcjom spółki i wycofania

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

dowodu jest bezpieczna i czy w razie wycieku nie narobiłoby mu to kłopotów. - Rzeczywiście, operatorzy telekomórkowi nie powinni kopiować dokumentów tożsamości, mogą po prostu spisać te dane, które mają prawo zebrać od klienta, a gdyby jednak kopiowali takie dokumenty, to tylko częściowo, tak aby kopie

Pękanino Wind Invest pozwał Tauron o 28,5 mln zł odszkodowania

wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 201,6 mln zł, podał Tauron. "Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

, tj. do 100% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w informacji. Na dzień ogłoszenia niniejszego żądania wzywający łącznie z akcjami własnymi posiadanymi przez spółkę posiada 37 616 217 akcji spółki, co stanowi 97,43% kapitału, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pelionu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zniesieniu dematerializacji akcji spółki poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

będzie pomniejszana o każdorazową wypłatę w ramach wynagrodzenia na rzecz Orlen Projekt. Przedmiotowe żądanie zawiera również wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 11 131 300,3 zł (stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac budowlanych w ramach Inwestycji Future i objętych fakturami

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji. Obligacje są zbywalnymi papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu, oprocentowanymi według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę z odsetkami wypłacanymi w okresach trzymiesięcznych. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

przetargu ograniczonym, gdzie stosuje się kryterium np. doświadczenia? Odpowiedź: Jeśli oświadczenie lub dokument służący do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu budzi wątpliwość można żądać jego wyjaśnienia. Tak samo jest w przypadku błędów w tych dokumentach i oświadczeniach. Jeśli służą one

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Hutmena z dniem 18 IV

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zezwoleniu Hutmenowi na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia, podała spółka. Na początku lutego Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

art. 264 kodeksu pracy złożyć do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy i żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku trzeba przedstawić wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające obowiązywanie okresu

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku trzeba przedstawić wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające obowiązywanie okresu ochronnego. Należy również określić dokładnie treść żądania, czyli np. uznanie wypowiedzenia

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

utrzymanie w mocy dostępności produktów finansowych, zapewnienie dostępności na dotychczasowych warunkach limitów przyznanych na podstawie obowiązujących dokumentów oraz wydłużenie okresu dostępności instrumentów finansowych, w tym okresów dostępności: kredytów, faktoringów, limitów gwarancyjnych oraz

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

Pytanie Wykonawca do oferty dołączy kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania. Czy wówczas musimy żądać uzupełnienia tego zobowiązania w formie oryginału ? Moim zdaniem można żądać przedstawienia oryginału wyłącznie wtedy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, gdy

Nadzieja dla frankowiczów. Co mogą zrobić, żeby odzyskać część pieniędzy?

Posiadacze kredytów frankowych, którzy chcą obniżyć swoje zadłużenie wobec banków, mają dwie możliwości do wyboru: mogą żądać uznania umowy za nieważną albo uznania kredytu za złotowy, przy czym ten kredyt będzie oprocentowany według stopy LIBOR, czyli stopy właściwej dla franka szwajcarskiego

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

) 9 372 414akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015); poprzez przywrócenie im formy dokumentu" – czytamy w komunikacie. Zarząd Pelionu zostanie upoważniony do złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

przez nich usług, dostaw. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszczalne jest żądanie wyłącznie

Gorzyca Wind Invest pozwał Tauron o zapłatę 39,7 mln zł odszkodowania

wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 465,9 mln zł, podał Tauron. "Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

;Rozpatrywanie wniosku spółki o dopuszczenie do obrotu na GPW jest procesem wieloetapowym. Wniosek podlega analizie przez kilka komórek merytorycznych GPW. Analiza odbywa się w oparciu o  dokumenty złożone przez spółkę, w tym prospekt emisyjny i opinię firmy inwestycyjnej (biura maklerskiego). Uwzględniane

Podpis na dokumentach przetargowych

., poz. 907 ze zm.), - § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231).

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

przedsiębiorców. W oświadczeniu napisał, że matki nie złamały prawa, a mimo to ZUS żąda od nich zwrotu świadczeń z odsetkami. Nawet jeżeli płaciły dobrowolne składki chorobowe po to, żeby po urodzeniu dziecka skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, „to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

Akcjonariusze Polcoloritu zdecydowali o wycofaniu akcji w obrotu na GPW

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polcoloritu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka. "W związku z żądaniem akcjonariusza - Barbary Urbaniak Marconi, zgłoszonym w dniu 21

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Pytanie Wykonawca wyłoniony w przetargu na wykonanie robót budowlanych wystąpił do zamawiającego po podpisaniu umowy z żądaniem o dostarczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Powołał się na art. 6491-6495 kodeksu cywilnego. Czy wskazane przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i